Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Shri Kumarya | Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali English Lyrics :

srikumaryastottarasatanamavali

Om asyasri kumari mahamantrasya isvara rsih brhati
chandah kumari durga devata ॥

[hram hrim ityadina nyasamacaret ]

dhyanam
girirajakumarikam bhavanim saranagatapalanaikadaksam ।
varadabhayacakrasankhahastam varadatrim bhajatam smarami
nityam ॥

mantrah – Om hrim kumaryai namah ॥

atha sri kumaryah namavalih ।
Om kaumaryai namah ।
Om satyamargaprabodhinyai namah ।
Om kambugrivayai namah ।
Om vasumatyai namah ।
Om chatracchayayai namah ।
Om krtalayayai namah ।
Om kundalinyai namah ।
Om jagaddhatryai namah ।
Om jagadgarbhayai namah ।
Om bhujangayai namah । 10 ।

Om kalasayinyai namah ।
Om prollasayai namah ।
Om saptapadmayai namah ।
Om nabhinalayai namah ।
Om mrnalinyai namah ।
Om muladharayai namah ।
Om aniladharayai namah ।
Om vahnikundalakrtalayayai namah ।
Om vayukundalasukhasanayai namah ।
Om niradharayai namah । 20 ।

Om nirasrayayai namah ।
Om balindrasamuccayayai namah ।
Om sadrasasvadulolupayai namah ।
Om svasocchvasagatayai namah ।
Om jivayai vgrahinyai namah ।
Om vahnisamsrayayai namah ।
Om tapsavinyai namah ।
Om tapassiddhayai namah ।
Om tapasayai namah ।
Om taponisthayai namah । 30 ।

Om tapoyuktayai namah ।
Om tapassiddhidayinyai namah ।
Om saptadhatumayyai namah ।
Om sumurtyai namah ।
Om saptayai namah ।
Om anantaranadikayai namah ।
Om dehapustyai namah ।
Om manastustyai namah ।
Om ratnatustyai namah ।
Om madoddhatayai namah । 40 ।

Om dasamadhyai namah ।
Om vaidyamatre namah ।
Om dravasaktyai namah ।
Om prabhavinyai namah ।
Om vaidyavidyayai namah ।
Om cikitsayai namah ।
Om supathyayai namah ।
Om roganasinyai namah ।
Om mrgayatrayai namah ।
Om mrgamamsayai namah । 50 ।

Om mrgapadyayai namah ।
Om sulocanayai namah ।
Om vyaghracarmane namah ।
Om bandhurupayai namah ।
Om bahurupayai namah ।
Om madotkatayai namah ।
Om bandhinyai namah ।
Om bandhustutikarayai namah ।
Om bandhayai namah ।
Om bandhavimocinyai namah । 60 ।

Om sribalayai namah ।
Om kalabhayai namah ।
Om vidyullatayai namah ।
Om drdhavimocinyai namah ।
Om ambikayai namah ।
Om balikayai namah ।
Om ambarayai namah ।
Om mukhyayai namah ।
Om sadhujanarcitayai namah ।
Om kalinyai namah । 70 ।

Om kulavidyayai namah ।
Om sukalayai namah ।
Om kulapujitayai namah ।
Om kulacakraprabhayai namah ।
Om bhrantayai namah ।
Om bhramanasinyai namah ।
Om vatyalinyai namah ।
Om suvrstyai namah ।
Om bhiksukayai namah ।
Om sasyavardhinyai namah । 80 ।

Om akarayai namah ।
Om ikarayai namah ।
Om ukarayai namah ।
Om ekarayai namah ।
Om hunkarayai namah ।
Om bijarupayai namah ।
Om klimkarayai namah ।
Om ambaradharinyai namah ।
Om sarvaksaramayasaktyai namah ।
Om raksasarnavamalinyai namah । 90 ।

Om sindhuravarnayai namah ।
Om arunavarnayai namah ।
Om sindhuratilakapriyayai namah ।
Om vasyayai namah ।
Om vasyabijayai namah ।
Om lokavasyavidhayinyai namah ।
Om nrpavasyayai namah ।
Om nrpasevyayai namah ।
Om nrpavasyakarapriyayai namah ।
Om mahisinrpamamsayai namah । 100 ।

Om nrpajnayai namah ।
Om nrpanandinyai namah ।
Om nrpadharmavidyayai namah ।
Om dhanadhanyavivardhinyai namah ।
Om caturvarnamayasaktyai namah ।
Om caturvarnaih supujitayai namah ।
Om girijayai namah ।
Om sarvavarnamayayai namah । 108 ।

॥Om॥

Also Read Sri Kumarya 108 Names:

108 Names of Shri Kumarya | Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment