Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Kumarya | Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Hindi Lyrics :

श्रीकुमार्यष्टोत्तरशतनामावली

ॐ अस्यश्री कुमारी महामन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः बृहती
छन्दः कुमारी दुर्गा देवता ॥

[ह्रां ह्रीं इत्यादिना न्यासमाचरेत् ]

ध्यानम्
गिरिराजकुमारिकां भवानीं शरणागतपालनैकदक्षाम् ।
वरदाभयचक्रशङ्खहस्तां वरदात्रीं भजतां स्मरामि
नित्यम् ॥

मन्त्रः – ॐ ह्रीं कुमार्यै नमः ॥

अथ श्री कुमार्याः नामावलिः ।
ॐ कौमार्यै नमः ।
ॐ सत्यमार्गप्रबोधिन्यै नमः ।
ॐ कम्बुग्रीवायै नमः ।
ॐ वसुमत्यै नमः ।
ॐ छत्रच्छायायै नमः ।
ॐ कृतालयायै नमः ।
ॐ कुण्डलिन्यै नमः ।
ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
ॐ जगद्गर्भायै नमः ।
ॐ भुजङ्गायै नमः । १० ।

ॐ कालशायिन्यै नमः ।
ॐ प्रोल्लसायाइ नमः ।
ॐ सप्तपद्मायै नमः ।
ॐ नाभिनालायै नमः ।
ॐ मृणालिन्यै नमः ।
ॐ मूलाधारायै नमः ।
ॐ अनिलाधारायै नमः ।
ॐ वह्निकुण्डलकृतालयायै नमः ।
ॐ वायुकुण्डलसुखासनायै नमः ।
ॐ निराधारायै नमः । २० ।

ॐ निराश्रयायै नमः ।
ॐ बलीन्द्रसमुच्चयायै नमः ।
ॐ षड्रसस्वादुलोलुपायै नमः ।
ॐ श्वासोच्छ्वासगतायै नमः ।
ॐ जीवायै व्ग्राहिण्यै नमः ।
ॐ वह्निसंश्रयायै नमः ।
ॐ तप्सविन्यै नमः ।
ॐ तपस्सिद्धायै नमः ।
ॐ तापसायै नमः ।
ॐ तपोनिष्ठायै नमः । ३० ।

ॐ तपोयुक्तायै नमः ।
ॐ तपस्सिद्धिदायिन्यै नमः ।
ॐ सप्तधातुमय्यै नमः ।
ॐ सुमूर्त्यै नमः ।
ॐ सप्तायै नमः ।
ॐ अनन्तरनाडिकायै नमः ।
ॐ देहपुष्ट्यै नमः ।
ॐ मनस्तुष्ट्यै नमः ।
ॐ रत्नतुष्ट्यै नमः ।
ॐ मदोद्धतायै नमः । ४० ।

ॐ दशमध्यै नमः ।
ॐ वैद्यमात्रे नमः ।
ॐ द्रवशक्त्यै नमः ।
ॐ प्रभाविन्यै नमः ।
ॐ वैद्यविद्यायै नमः ।
ॐ चिकित्सायै नमः ।
ॐ सुपथ्यायै नमः ।
ॐ रोगनाशिन्यै नमः ।
ॐ मृगयात्रायै नमः ।
ॐ मृगमाम्सायै नमः । ५० ।

ॐ मृगपद्यायै नमः ।
ॐ सुलोचनायै नमः ।
ॐ व्याघ्रचर्मणे नमः ।
ॐ बन्धुरूपायै नमः ।
ॐ बहुरूपायै नमः ।
ॐ मदोत्कटायै नमः ।
ॐ बन्धिन्यै नमः ।
ॐ बन्धुस्तुतिकरायै नमः ।
ॐ बन्धायै नमः ।
ॐ बन्धविमोचिन्यै नमः । ६० ।

ॐ श्रीबलायै नमः ।
ॐ कलभायै नमः ।
ॐ विद्युल्लतायै नमः ।
ॐ दृढविमोचिन्यै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ बालिकायै नमः ।
ॐ अम्बरायै नमः ।
ॐ मुख्यायै नमः ।
ॐ साधुजनार्चितायै नमः ।
ॐ कालिन्यै नमः । ७० ।

ॐ कुलविद्यायै नमः ।
ॐ सुकलायै नमः ।
ॐ कुलपूजितायै नमः ।
ॐ कुलचक्रप्रभायै नमः ।
ॐ भ्रान्तायै नमः ।
ॐ भ्रमनाशिन्यै नमः ।
ॐ वात्यालिन्यै नमः ।
ॐ सुवृष्ट्यै नमः ।
ॐ भिक्षुकायै नमः ।
ॐ सस्यवर्धिन्यै नमः । ८० ।

ॐ अकारायै नमः ।
ॐ इकारायै नमः ।
ॐ उकारायै नमः ।
ॐ एकारायै नमः ।
ॐ हुङ्कारायै नमः ।
ॐ बीजरूपयै नमः ।
ॐ क्लींकारायै नमः ।
ॐ अम्बरधारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वाक्षरमयाशक्त्यै नमः ।
ॐ राक्षसार्णवमालिन्यै नमः । ९० ।

ॐ सिन्धूरवर्णायै नमः ।
ॐ अरुणवर्णायै नमः ।
ॐ सिन्धूरतिलकप्रियायै नमः ।
ॐ वश्यायै नमः ।
ॐ वश्यबीजायै नमः ।
ॐ लोकवश्यविधायिन्यै नमः ।
ॐ नृपवश्यायै नमः ।
ॐ नृपसेव्यायै नमः ।
ॐ नृपवश्यकरप्रियायै नमः ।
ॐ महिषीनृपमाम्सायै नमः । १०० ।

ॐ नृपज्ञायै नमः ।
ॐ नृपनन्दिन्यै नमः ।
ॐ नृपधर्मविद्यायै नमः ।
ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नमः ।
ॐ चतुर्वर्णमयशक्त्यै नमः ।
ॐ चतुर्वर्णैः सुपूजितायै नमः ।
ॐ गिरिजायै नमः ।
ॐ सर्ववर्णमयायै नमः । १०८ ।

॥ॐ॥

Also Read Sri Kumarya 108 Names:

108 Names of Shri Kumarya | Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Kumarya | Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top