Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Kumarya | Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics :

శ్రీకుమార్యష్టోత్తరశతనామావలీ

ఓం అస్యశ్రీ కుమారీ మహామన్త్రస్య ఈశ్వర ఋషిః బృహతీ
ఛన్దః కుమారీ దుర్గా దేవతా ॥

[హ్రాం హ్రీం ఇత్యాదినా న్యాసమాచరేత్ ]

ధ్యానమ్
గిరిరాజకుమారికాం భవానీం శరణాగతపాలనైకదక్షామ్ ।
వరదాభయచక్రశఙ్ఖహస్తాం వరదాత్రీం భజతాం స్మరామి
నిత్యమ్ ॥

మన్త్రః – ఓం హ్రీం కుమార్యై నమః ॥

అథ శ్రీ కుమార్యాః నామావలిః ।
ఓం కౌమార్యై నమః ।
ఓం సత్యమార్గప్రబోధిన్యై నమః ।
ఓం కమ్బుగ్రీవాయై నమః ।
ఓం వసుమత్యై నమః ।
ఓం ఛత్రచ్ఛాయాయై నమః ।
ఓం కృతాలయాయై నమః ।
ఓం కుణ్డలిన్యై నమః ।
ఓం జగద్ధాత్ర్యై నమః ।
ఓం జగద్గర్భాయై నమః ।
ఓం భుజఙ్గాయై నమః । ౧౦ ।

ఓం కాలశాయిన్యై నమః ।
ఓం ప్రోల్లసాయాఇ నమః ।
ఓం సప్తపద్మాయై నమః ।
ఓం నాభినాలాయై నమః ।
ఓం మృణాలిన్యై నమః ।
ఓం మూలాధారాయై నమః ।
ఓం అనిలాధారాయై నమః ।
ఓం వహ్నికుణ్డలకృతాలయాయై నమః ।
ఓం వాయుకుణ్డలసుఖాసనాయై నమః ।
ఓం నిరాధారాయై నమః । ౨౦ ।

ఓం నిరాశ్రయాయై నమః ।
ఓం బలీన్ద్రసముచ్చయాయై నమః ।
ఓం షడ్రసస్వాదులోలుపాయై నమః ।
ఓం శ్వాసోచ్ఛ్వాసగతాయై నమః ।
ఓం జీవాయై వ్గ్రాహిణ్యై నమః ।
ఓం వహ్నిసంశ్రయాయై నమః ।
ఓం తప్సవిన్యై నమః ।
ఓం తపస్సిద్ధాయై నమః ।
ఓం తాపసాయై నమః ।
ఓం తపోనిష్ఠాయై నమః । ౩౦ ।

ఓం తపోయుక్తాయై నమః ।
ఓం తపస్సిద్ధిదాయిన్యై నమః ।
ఓం సప్తధాతుమయ్యై నమః ।
ఓం సుమూర్త్యై నమః ।
ఓం సప్తాయై నమః ।
ఓం అనన్తరనాడికాయై నమః ।
ఓం దేహపుష్ట్యై నమః ।
ఓం మనస్తుష్ట్యై నమః ।
ఓం రత్నతుష్ట్యై నమః ।
ఓం మదోద్ధతాయై నమః । ౪౦ ।

ఓం దశమధ్యై నమః ।
ఓం వైద్యమాత్రే నమః ।
ఓం ద్రవశక్త్యై నమః ।
ఓం ప్రభావిన్యై నమః ।
ఓం వైద్యవిద్యాయై నమః ।
ఓం చికిత్సాయై నమః ।
ఓం సుపథ్యాయై నమః ।
ఓం రోగనాశిన్యై నమః ।
ఓం మృగయాత్రాయై నమః ।
ఓం మృగమామ్సాయై నమః । ౫౦ ।

ఓం మృగపద్యాయై నమః ।
ఓం సులోచనాయై నమః ।
ఓం వ్యాఘ్రచర్మణే నమః ।
ఓం బన్ధురూపాయై నమః ।
ఓం బహురూపాయై నమః ।
ఓం మదోత్కటాయై నమః ।
ఓం బన్ధిన్యై నమః ।
ఓం బన్ధుస్తుతికరాయై నమః ।
ఓం బన్ధాయై నమః ।
ఓం బన్ధవిమోచిన్యై నమః । ౬౦ ।

ఓం శ్రీబలాయై నమః ।
ఓం కలభాయై నమః ।
ఓం విద్యుల్లతాయై నమః ।
ఓం దృఢవిమోచిన్యై నమః ।
ఓం అమ్బికాయై నమః ।
ఓం బాలికాయై నమః ।
ఓం అమ్బరాయై నమః ।
ఓం ముఖ్యాయై నమః ।
ఓం సాధుజనార్చితాయై నమః ।
ఓం కాలిన్యై నమః । ౭౦ ।

ఓం కులవిద్యాయై నమః ।
ఓం సుకలాయై నమః ।
ఓం కులపూజితాయై నమః ।
ఓం కులచక్రప్రభాయై నమః ।
ఓం భ్రాన్తాయై నమః ।
ఓం భ్రమనాశిన్యై నమః ।
ఓం వాత్యాలిన్యై నమః ।
ఓం సువృష్ట్యై నమః ।
ఓం భిక్షుకాయై నమః ।
ఓం సస్యవర్ధిన్యై నమః । ౮౦ ।

ఓం అకారాయై నమః ।
ఓం ఇకారాయై నమః ।
ఓం ఉకారాయై నమః ।
ఓం ఏకారాయై నమః ।
ఓం హుఙ్కారాయై నమః ।
ఓం బీజరూపయై నమః ।
ఓం క్లీంకారాయై నమః ।
ఓం అమ్బరధారిణ్యై నమః ।
ఓం సర్వాక్షరమయాశక్త్యై నమః ।
ఓం రాక్షసార్ణవమాలిన్యై నమః । ౯౦ ।

ఓం సిన్ధూరవర్ణాయై నమః ।
ఓం అరుణవర్ణాయై నమః ।
ఓం సిన్ధూరతిలకప్రియాయై నమః ।
ఓం వశ్యాయై నమః ।
ఓం వశ్యబీజాయై నమః ।
ఓం లోకవశ్యవిధాయిన్యై నమః ।
ఓం నృపవశ్యాయై నమః ।
ఓం నృపసేవ్యాయై నమః ।
ఓం నృపవశ్యకరప్రియాయై నమః ।
ఓం మహిషీనృపమామ్సాయై నమః । ౧౦౦ ।

ఓం నృపజ్ఞాయై నమః ।
ఓం నృపనన్దిన్యై నమః ।
ఓం నృపధర్మవిద్యాయై నమః ।
ఓం ధనధాన్యవివర్ధిన్యై నమః ।
ఓం చతుర్వర్ణమయశక్త్యై నమః ।
ఓం చతుర్వర్ణైః సుపూజితాయై నమః ।
ఓం గిరిజాయై నమః ।
ఓం సర్వవర్ణమయాయై నమః । ౧౦౮ ।

॥ఓం॥

Also Read Sri Kumarya 108 Names:

108 Names of Shri Kumarya | Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top