Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Kumarya | Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics :

ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಕುಮಾರೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ ಬೃಹತೀ
ಛನ್ದಃ ಕುಮಾರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ॥

[ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ]

ಧ್ಯಾನಮ್
ಗಿರಿರಾಜಕುಮಾರಿಕಾಂ ಭವಾನೀಂ ಶರಣಾಗತಪಾಲನೈಕದಕ್ಷಾಮ್ ।
ವರದಾಭಯಚಕ್ರಶಂಖಹಸ್ತಾಂ ವರದಾತ್ರೀಂ ಭಜತಾಂ ಸ್ಮರಾಮಿ
ನಿತ್ಯಮ್ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ – ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ಯಾಃ ನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛತ್ರಚ್ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಕಾಲಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೋಲ್ಲಸಾಯಾಇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಭಿನಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಣಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಕುಂಡಲಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುಕುಂಡಲಸುಖಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲೀನ್ದ್ರಸಮುಚ್ಚಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ರಸಸ್ವಾದುಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವಾಯೈ ವ್ಗ್ರಾಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಸಂಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ಸವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ತಪೋಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಧಾತುಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತರನಾಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸ್ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದೋದ್ಧತಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ದಶಮಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಗನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಯಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಮಾಮ್ಸಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಮೃಗಪದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧುಸ್ತುತಿಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಢವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಜನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಕುಲವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಚಕ್ರಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತ್ಯಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಸ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಅಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜರೂಪಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಕ್ಷರಮಯಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾರ್ಣವಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಸಿನ್ಧೂರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ಧೂರತಿಲಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕವಶ್ಯವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪವಶ್ಯಕರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷೀನೃಪಮಾಮ್ಸಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ನೃಪಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪಧರ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಣಮಯಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಣೈಃ ಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣಮಯಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

॥ಓಂ॥

Also Read Sri Kumarya 108 Names:

108 Names of Shri Kumarya | Sri Kumarya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top