108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Lalita Lakaradi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Lalita Lakaradi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

।। ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਲਕਾਰਾਦਿਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ।।
ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਲਕਾਰਾਦਿਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸਾਧਨਾ ।
ਵਿਨਿਯੋਗਃ –
ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਲਕਾਰਾਦਿਸ਼ਤਨਾਮਮਾਲਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੋ ॠਸ਼ਿਃ ।
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਾ ਦੇਵਤਾ । ਕ ਏ ਈ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਮ੍ ।
ਸ ਕ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਹ ਸ ਕ ਹ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਉਤ੍ਕੀਲਨਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਾਦੇਵਤਾਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧਯੇ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਤਥਾ
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੁ ਪੂਜਨੇ ਤਰ੍ਪਣੇ ਚ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ॠਸ਼੍ਯਾਦਿ ਨ੍ਯਾਸਃ –
ॐ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੋॠਸ਼ਯੇ ਨਮਃ- ਸ਼ਿਰਸਿ ।
ॐ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਸੇ ਨਮਃ- ਮੁਖੇ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਾਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ- ਹਦਿ ।
ॐ ਕ ਏ ਈ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਾਯ ਨਮਃ- ਲਿਙ੍ਗੇ ।
ॐ ਸ ਕ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਤਯੇ ਨਮਃ- ਨਾਭੌ ।
ॐ ਹ ਸ ਕ ਹ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਉਤ੍ਕੀਲਨਾਯ ਨਮਃ- ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੇ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਾਦੇਵਤਾਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧਯੇ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਤਥਾ
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੁ ਪੂਜਨੇ ਤਰ੍ਪਣੇ ਚ ਵਿਨਿਯੋਗਾਯ ਨਮਃ- ਅਞ੍ਜਲੌ ।
ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ –
ॐ ਐਂ ਕ ਏ ਈ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਹ ਸ ਕ ਹ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਃ ਸ ਕ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਂ ਕ ਏ ਈ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਹ ਸ ਕ ਹ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਂ ਸ ਕ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਅਙ੍ਗ ਨ੍ਯਾਸਃ –
ॐ ਐਂ ਕ ਏ ਈ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਹ ਸ ਕ ਹ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਸੌਂ ਸ ਕ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਐਂ ਕ ਏ ਈ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਹ ਸ ਕ ਹ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਸੌਂ ਸ ਕ ਲ ਹ੍ਰੀਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਬਾਲਾਰ੍ਕਮਣ੍ਡਲਾਭਾਸਾਂ ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਮ੍ ।
ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਧਨੁਰ੍ਬਾਣਾਨ੍ ਧਾਰਯਨ੍ਤੀਂ ਸ਼ਿਵਾਂ ਭਜੇ ॥

ਮਾਨਸਪੂਜਨਮ੍ ।
ॐ ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਕਂ ਗਨ੍ਧਂ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਪੁਰਾਪ੍ਰੀਤਯੇ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਕਂ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਪੁਰਾਪ੍ਰੀਤਯੇ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਂ ਵਾਯੁਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਕਂ ਧੂਪਂ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਪੁਰਾਪ੍ਰੀਤਯੇ ਘ੍ਰਾਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਂ ਅਗ੍ਨਿਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਕਂ ਦੀਪਂ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਪੁਰਾਪ੍ਰੀਤਯੇ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਂ ਜਲਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਕਂ ਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਪੁਰਾਪ੍ਰੀਤਯੇ ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂ ਸਰ੍ਵਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਕਂ ਤਾਮ੍ਬੂਲਂ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਪੁਰਾਪ੍ਰੀਤਯੇ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਲਕਾਰਾਦਿਸ਼ਤਨਾਮਜਪਸਾਧਨਾ –
ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਲਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਾਕਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਲੋਮਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਲਜਿਹ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਜ੍ਜਾਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਾਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼ਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਲਲਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੀਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੀਲਾਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਲਾਙ੍ਗਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਾਵਣ੍ਯਾਮਤਸਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਾਵਣ੍ਯਾਮਤਦੀਰ੍ਘਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਜ੍ਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਜ੍ਜਾਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਜ੍ਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਲਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਲਨਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਵਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਵਲ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਲਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਾਕ੍ਸ਼ਿਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੁਬ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਾਲਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਕਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਕਪੂਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਕਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਲੁਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਹਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਹਿਤਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਾਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਗੀਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਮਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਾਭਿਧਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਨਾਮਸਦਾਨਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਾਮਤਪ੍ਰੀਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਾਰ੍ਚਿਨਪ੍ਰੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਪੂਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਾਲਿਙ੍ਗਨਤਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਪੂਜਨਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਸਾਧਕਤੁਸ਼੍ਟਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਪੂਜਕਰਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਸਾਧਨਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਗਹਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਪੂਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਪੁਸ਼੍ਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਨਸਨ੍ਤ੍ਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾऽऽਲਿਙ੍ਗਨਹਰ੍ਸ਼ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਸਾਰਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਲਤਾऽऽਚਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਤਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਵਙ੍ਗਪੁਸ਼੍ਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਵਙ੍ਗਲਤਾਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਵਙ੍ਗਲਤਿਕਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਵਙ੍ਗਹੋਮਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਵਰ੍ਣੋਦ੍ਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਵਰ੍ਣਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਵਰ੍ਣਰੁਚਿਰਾਯੈ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਬੀਜੋਦ੍ਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਬੀਜਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਬੀਜਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਵਰ੍ਣਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਯਛੇਦਨਤਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਯਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਯਘੂਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼ਜਾਪੇਨਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼ਕੋਟਿਰੂਪਧਰਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼ਲੀਲਾਕਲਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਕਪਾਲੇਨਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਾਕ੍ਸ਼ਾਰਾਗਵਿਲੋਪਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਕਾਤੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਪਮੁਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਜ੍ਜਾਬੀਜਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਜ੍ਜਾਹੀਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਜ੍ਜਾਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਕਯਾਤ੍ਰਾਵਿਧਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਾਸ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ਸ਼੍ਰੀਲਯਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਕਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਮ੍ਬੋਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਘਿਮਾਦਿਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਾਵਣ੍ਯਨਿਧਿਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਕਾਰਵਰ੍ਣਗ੍ਰਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਁਬੀਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕੌਲਿਕਾਰ੍ਣਵੇ ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵੀਸਂਵਾਦੇ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਸਿਦ੍ਧਦਾਯਕ
ਸ਼੍ਰੀਮਲ੍ਲਲਿਤਾਯਾ ਲਕਾਰਾਦਿਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Shri Lalitalakaradi:

108 Names of Shri Lalita Lakaradi | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment