Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Lalita Lakaradi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Lalita Lakaradi Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

।। sri lalitalakaradiastottarasatanamavali ।।
sri lalitatripurasundaryai namah ।
sri lalitalakaradisatanamastotrasadhana ।
viniyogah –
Om asya sri lalitalakaradisatanamamalamantrasya sri rajarajesvaro rsih ।
anustupchandah । sri lalitamba devata । ka e i la hrim bijam ।
sa ka la hrim saktih । ha sa ka ha la hrim utkilanam ।
sri lalitambadevataprasadasiddhaye satkarmasiddhyarthe tatha
dharmarthakamamoksesu pujane tarpane ca viniyogah ।
rsyadi nyasah –
Om sri rajarajesvarorsaye namah- sirasi ।
Om anustupchandase namah- mukhe ।
Om sri lalitambadevatayai namah- hrdi ।
Om ka e i la hrim bijaya namah- linge ।
Om sa ka la hrim sakttaye namah- nabhau ।
Om ha sa ka ha la hrim utkilanaya namah- sarvange ।
Om sri lalitambadevataprasadasiddhaye satkarmasiddhyarthe tatha
dharmarthakamamoksesu pujane tarpane ca viniyogaya namah- anjalau ।
karanyasah –
Om aim ka e i la hrim angusthabhyam namah ।
Om klim ha sa ka ha la hrim tarjanibhyam namah ।
Om sauh sa ka la hrim madhyamabhyam namah ।
Om aim ka e i la hrim anamikabhyam namah ।
Om klim ha sa ka ha la hrim kanisthikabhyam namah ।
Om saum sa ka la hrim karatalakaraprsthabhyam namah ।
anga nyasah –
Om aim ka e i la hrim hrdayaya namah ।
Om klim ha sa ka ha la hrim sirase svaha ।
Om saum sa ka la hrim sikhayai vasat ।
Om aim ka e i la hrim kavacaya hum ।
Om klim ha sa ka ha la hrim netratrayaya vausat ।
Om saum sa ka la hrim astraya phat ।
dhyanam ।
balarkamandalabhasam caturbahum trilocanam ।
pasankusadhanurbanan dharayantim sivam bhaje ॥

manasapujanam ।
Om lam prthivyatmakam gandham sri lalitatripurapritaye samarpayami namah ।
Om ham akasatattvatmakam puspam sri lalitatripurapritaye samarpayami namah ।
Om yam vayutattvatmakam dhupam sri lalitatripurapritaye ghrapayami namah ।
Om ram agnitattvatmakam dipam sri lalitatripurapritaye darsayami namah ।
Om vam jalatattvatmakam naivedyam sri lalitatripurapritaye nivedayami namah ।
Om sam sarvatattvatmakam tambulam sri lalitatripurapritaye samarpayami namah ॥

sri lalitalakaradisatanamajapasadhana –
sri lalitayai namah ।
sri laksmyai namah ।
sri lolaksyai namah ।
sri laksmanayai namah ।
sri laksmanarcitayai namah ।
sri laksmanapranaraksinyai namah ।
sri lakinyai namah ।
sri laksmanapriyayai namah ।
sri lolayai namah ।
sri lakarayai namah । 10 ।

sri lomasayai namah ।
sri lolajihvayai namah ।
sri lajjavatyai namah ।
sri laksyayai namah ।
sri laksyayai namah ।
sri laksaratayai namah ।
sri lakaraksarabhusitayai namah ।
sri lolalayatmikayai namah ।
sri lilayai namah ।
sri lilavatyai namah । 20 ।

sri langalyai namah ।
sri lavanyamrtasarayai namah ।
sri lavanyamrtadirghikayai namah ।
sri lajjayai namah ।
sri lajjamatyai namah ।
sri lajjayai namah ।
sri lalanayai namah ।
sri lalanapriyayai namah ।
sri lavanayai namah ।
sri lavalyai namah । 30 ।

sri lasayai namah ।
sri laksivyai namah ।
sri lubdhayai namah ।
sri lalasayai namah ।
sri lokamatre namah ।
sri lokapujyayai namah ।
sri lokajananyai namah ।
sri lolupayai namah ।
sri lohitayai namah ।
sri lohitaksyai namah । 40 ।

sri lingakhyayai namah ।
sri lingesyai namah ।
sri lingagityai namah ।
sri lingabhavayai namah ।
sri lingamalayai namah ।
sri lingapriyayai namah ।
sri lingabhidhayinyai namah ।
sri lingayai namah ।
sri linganamasadanandayai namah ।
sri lingamrtapritayai namah । 50 ।

sri lingarcinapritayai namah ।
sri lingapujyayai namah ।
sri lingarupayai namah ।
sri lingasthayai namah ।
sri lingalinganatatparayai namah ।
sri latapujanaratayai namah ।
sri latasadhakatustidayai namah ।
sri latapujakaraksinyai namah ।
sri latasadhanasiddhidayai namah ।
sri latagrhanivasinyai namah । 60 ।

sri latapujyayai namah ।
sri lataradhyayai namah ।
sri latapuspayai namah ।
sri lataratayai namah ।
sri latadharayai namah ।
sri latamayyai namah ।
sri latasparsanasantstayai namah ।
sri lata”linganaharsatayai namah ।
sri latavidyayai namah ।
sri latasarayai namah । 70 ।

sri lata”carayai namah ।
sri latanidhaye namah ।
sri lavangapuspasantustayai namah ।
sri lavangalatamadhyasthayai namah ।
sri lavangalatikarupayai namah ।
sri lavangahomasantustayai namah ।
sri lakaraksarapujitayai namah ।
sri lakaravarnodbhavayai namah ।
sri lakaravarnabhusitayai namah ।
sri lakaravarnarucirayai namah । 80 ।

sri lakarabijodbhavayai namah ।
sri lakaraksarasthitayai namah ।
sri lakarabijanilayayai namah ।
sri lakarabijasarvasvayai namah ।
sri lakaravarnasarvangyai namah ।
sri laksyachedanatatparayai namah ।
sri laksyadharayai namah ।
sri laksyaghurnayai namah ।
sri laksajapenasiddhidayai namah ।
sri laksakotirupadharayai namah । 90 ।

sri laksalilakalalaksyayai namah ।
sri lokapalenarcitayai namah ।
sri laksaragavilopanayai namah ।
sri lokatitayai namah ।
sri lopamudrayai namah ।
sri lajjabijasvarupinyai namah ।
sri lajjahinayai namah ।
sri lajjamayyai namah ।
sri lokayatravidhayinyai namah ।
sri lasyapriyayai namah । 100 ।

sri layakaryai namah ।
sri lokalayayai namah ।
sri lambodaryai namah ।
sri laghimadisiddhidatryai namah ।
sri lavanyanidhidayinyai namah ।
sri lakaravarnagrathitayai namah ।
sri la~bijayai namah ।
sri lalitambikayai namah । 108 ।

iti sri kaulikarnave sri bhairavisamvade satkarmasiddhadayaka
sri mallalitaya lakaradisatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Shri Lalitalakaradi:

108 Names of Shri Lalita Lakaradi | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Lalita Lakaradi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top