Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Kannada

Shri Maha Shastri Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತೃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತೃಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಋಷಿಃ,
ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ದೇವತಾ ।
ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಮ್ । ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತೃಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್-
ಕಲ್ಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲನೀಲಕುನ್ತಲಭರಂ ಕಾಲಾಮ್ಬುದಶ್ಯಾಮಲಂ
ಕರ್ಪೂರಾಕಲಿತಾಭಿರಾಮವಪುಷಂ ಕಾನ್ತೇನ್ದುಬಿಮ್ಬಾನನಮ್ ।
ಶ್ರೀದಂಡಾಂಕುಶಪಾಶಶೂಲವಿಲಸತ್ಪಾಣಿಂ ಮದಾನ್ತ-
ದ್ವಿಪಾರೂಢಂ ಶತ್ರುವಿಮರ್ದನಂ ಹೃದಿ ಮಹಾಶಾಸ್ತಾರಮಾದ್ಯಂ ಭಜೇ ॥

ಪಂಚೋಪಚಾರಾಃ ।
ಮೂಲಂ – ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ಪುತ್ರಲಭಾಯ ಶತ್ರುನಾಶಾಯ
ಮದಗಜವಾಹನಾಯ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।

ಓಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ಮಹಾದೇವಸುತಾಯ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಲೋಕಕರ್ತ್ರೇ ।
ಲೋಕಭರ್ತ್ರೇ । ಲೋಕಹರ್ತ್ರೇ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ಧನ್ವಿನೇ ।
ತಪಸ್ವಿನೇ । ಭೂತಸೈನಿಕಾಯ । ಮನ್ತ್ರವೇದಿನೇ । ಮಹಾವೇದಿನೇ । ಮಾರುತಾಯ ।
ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ । ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಅಗ್ರಣ್ಯೇ । ಶ್ರೀಮತೇ ।
ಅಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಸಿಂಹಾರೂಢಾಯ ನಮಃ । ಗಜಾರೂಢಾಯ । ಹಯಾರೂಢಾಯ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಧರಾಯ । ಅನರ್ಘಾಯ । ನಾನಾವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ । ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ।
ವೀರಾಯ । ನಾನಾಪ್ರಾಣಿನಿಷೇವಕಾಯ । ಭೂತೇಶಾಯ । ಭೂತಿದಾಯ । ಭೃತ್ಯಾಯ ।
ಭುಜಂಗಾಭರಣೋತ್ತಮಾಯ । ಇಕ್ಷುಧನ್ವಿನೇ । ಪುಷ್ಪಬಾಣಾಯ । ಮಹಾರೂಪಾಯ ।
ಮಹಾಪ್ರಭವೇ । ಮಾಯಾದೇವೀಸುತಾಯ । ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಮಹಾನೀತಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಗುಣಾಯ । ಮಹಾಶೈವಾಯ । ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ।
ವೈಷ್ಣವಾಯ । ವಿಷ್ಣುಪೂಜಕಾಯ । ವಿಘ್ನೇಶಾಯ । ವೀರಭದ್ರೇಶಾಯ । ಭೈರವಾಯ ।
ಷಣ್ಮುಖಧ್ರುವಾಯ । ಮೇರುಶೃಂಗಸಮಾಸೀನಾಯ । ಮುನಿಸಂಘನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ದೇವಾಯ । ಭದ್ರಾಯ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಗಣನಾಥಾಯ । ಗಣೇಶ್ವರಾಯ । ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ।
ಮಹಾಮಾಯಿನೇ । ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಮಹಾಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ । ದೇವಶಾಸ್ತ್ರೇ । ಭೂತಶಾಸ್ತ್ರೇ । ಭೀಮಹಾಸಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ನಾಗಹಾರಾಯ । ನಾಗಕೇಶಾಯ । ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ । ಸನಾತನಾಯ । ಸುಗುಣಾಯ ।
ನಿರ್ಗುಣಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ । ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ । ಲೋಕಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಗಣಾಧೀಶಾಯ । ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯಾಯ । ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಾಥರ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಮಲ್ಲಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ । ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ । ದೇತ್ಯಮಥನಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ । ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ । ಕಾಲಜ್ಞಾನಿನೇ । ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ।
ಕಾಮದಾಯ । ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ । ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ । ಮಹಾವೃಕ್ಷಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾವೃಕ್ಷಾಯ । ವಿಭೂತಿದಾಯ । ಸಂಸಾರತಾಪವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ।
ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರಾಯ । ರೋಗಹನ್ತ್ರೇ । ಪ್ರಾಣಧಾತ್ರೇ । ಪರಗರ್ವವಿಭಂಜನಾಯ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ನೀತಿಮತೇ । ಪಾಪಭಂಜನಾಯ । ಪುಷ್ಕಲಾಪೂರ್ಣಾ-
ಸಂಯುಕ್ತಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಸತಾಂ ಗತಯೇ ನಮಃ । ಅನನ್ತಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯ । ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾನುಜಾಯ ।
ಬಲಿನೇ । ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪಿನೇ । ದೇವೇಶಾಯ । ಭಗವತೇ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾಪುಷ್ಕಲಾಮ್ಬಾಸಮೇತ ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತೃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Shri Maha Shastri 2:

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top