Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Punjabi

Shri Maha Shastri Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੨ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ, ਅਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰ ऋਸ਼ਿਃ,
ਦੇਵੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਨ੍ਦਃ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਦੇਵਤਾ ।
ਹ੍ਰਾਂ ਬੀਜਮ੍ । ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਹ੍ਰੂਂ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਹ੍ਰਾਂ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਹ੍ਰੂਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਹ੍ਰੈਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਹ੍ਰੌਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਹ੍ਰਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

ਹ੍ਰਾਂ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਹ੍ਰੂਂ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਹ੍ਰੈਂ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ਹ੍ਰੌਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਹ੍ਰਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍-
ਕਲ੍ਹਾਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਨੀਲਕੁਨ੍ਤਲਭਰਂ ਕਾਲਾਮ੍ਬੁਦਸ਼੍ਯਾਮਲਂ
ਕਰ੍ਪੂਰਾਕਲਿਤਾਭਿਰਾਮਵਪੁਸ਼ਂ ਕਾਨ੍ਤੇਨ੍ਦੁਬਿਮ੍ਬਾਨਨਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਦਣ੍ਡਾਙ੍ਕੁਸ਼ਪਾਸ਼ਸ਼ੂਲਵਿਲਸਤ੍ਪਾਣਿਂ ਮਦਾਨ੍ਤ-
ਦ੍ਵਿਪਾਰੂਢਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਮਰ੍ਦਨਂ ਹਦਿ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਮਾਦ੍ਯਂ ਭਜੇ ॥

ਪਞ੍ਚੋਪਚਾਰਾਃ ।
ਮੂਲਂ – ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਾਯ ਪੁਤ੍ਰਲਭਾਯ ਸ਼ਤ੍ਰੁਨਾਸ਼ਾਯ
ਮਦਗਜਵਾਹਨਾਯ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।

ॐ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਮਹਾਦੇਵਾਯ । ਮਹਾਦੇਵਸੁਤਾਯ । ਅਵ੍ਯਯਾਯ । ਲੋਕਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਲੋਕਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਲੋਕਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ । ਤ੍ਰਿਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਧਨ੍ਵਿਨੇ ।
ਤਪਸ੍ਵਿਨੇ । ਭੂਤਸੈਨਿਕਾਯ । ਮਨ੍ਤ੍ਰਵੇਦਿਨੇ । ਮਹਾਵੇਦਿਨੇ । ਮਾਰੁਤਾਯ ।
ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਲੋਕਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਅਗ੍ਰਣ੍ਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ।
ਅਪ੍ਰਮੇਯਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਸਿਂਹਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ । ਗਜਾਰੂਢਾਯ । ਹਯਾਰੂਢਾਯ । ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਨਾਨਾਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਧਰਾਯ । ਅਨਰ੍ਘਾਯ । ਨਾਨਾਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ । ਨਾਨਾਰੂਪਧਰਾਯ ।
ਵੀਰਾਯ । ਨਾਨਾਪ੍ਰਾਣਿਨਿਸ਼ੇਵਕਾਯ । ਭੂਤੇਸ਼ਾਯ । ਭੂਤਿਦਾਯ । ਭਤ੍ਯਾਯ ।
ਭੁਜਙ੍ਗਾਭਰਣੋਤ੍ਤਮਾਯ । ਇਕ੍ਸ਼ੁਧਨ੍ਵਿਨੇ । ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਾਯ । ਮਹਾਰੂਪਾਯ ।
ਮਹਾਪ੍ਰਭਵੇ । ਮਾਯਾਦੇਵੀਸੁਤਾਯ । ਮਾਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਮਹਾਨੀਤਾਯ ਨਮਃ । ਮਹਾਗੁਣਾਯ । ਮਹਾਸ਼ੈਵਾਯ । ਮਹਾਰੁਦ੍ਰਾਯ ।
ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੂਜਕਾਯ । ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਾਯ । ਵੀਰਭਦ੍ਰੇਸ਼ਾਯ । ਭੈਰਵਾਯ ।
ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਧ੍ਰੁਵਾਯ । ਮੇਰੁਸ਼ਙ੍ਗਸਮਾਸੀਨਾਯ । ਮੁਨਿਸਙ੍ਘਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ।
ਦੇਵਾਯ । ਭਦ੍ਰਾਯ । ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ । ਗਣਨਾਥਾਯ । ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਮਹਾਯੋਗਿਨੇ ।
ਮਹਾਮਾਯਿਨੇ । ਮਹਾਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਮਹਾਸ੍ਥਿਰਾਯ ਨਮਃ । ਦੇਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ । ਭੂਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ । ਭੀਮਹਾਸਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ।
ਨਾਗਹਾਰਾਯ । ਨਾਗਕੇਸ਼ਾਯ । ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਾਯ । ਸਨਾਤਨਾਯ । ਸੁਗੁਣਾਯ ।
ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾਯ । ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਲੋਕਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ।
ਗਣਾਧੀਸ਼ਾਯ । ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਮਯਾਯ । ऋਗ੍ਯਜੁਃਸਾਮਾਥਰ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ।
ਮਲ੍ਲਕਾਸੁਰਭਞ੍ਜਨਾਯ । ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਦੇਤ੍ਯਮਥਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਪ੍ਰਕਤਯੇ ਨਮਃ । ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਯ । ਕਾਲਜ੍ਞਾਨਿਨੇ । ਮਹਾਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ।
ਕਾਮਦਾਯ । ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਮਹਾਵਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਵਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਵਿਭੂਤਿਦਾਯ । ਸਂਸਾਰਤਾਪਵਿਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ ।
ਪਸ਼ੁਲੋਕਭਯਙ੍ਕਰਾਯ । ਰੋਗਹਨ੍ਤ੍ਰੇ । ਪ੍ਰਾਣਧਾਤ੍ਰੇ । ਪਰਗਰ੍ਵਵਿਭਞ੍ਜਨਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਨੀਤਿਮਤੇ । ਪਾਪਭਞ੍ਜਨਾਯ । ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਪੂਰ੍ਣਾ-
ਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ । ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਸਤਾਂ ਗਤਯੇ ਨਮਃ । ਅਨਨ੍ਤਾਦਿਤ੍ਯਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾਯ । ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਨੁਜਾਯ ।
ਬਲਿਨੇ । ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਮ੍ਪਿਨੇ । ਦੇਵੇਸ਼ਾਯ । ਭਗਵਤੇ । ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਰ੍ਣਾਪੁਸ਼੍ਕਲਾਮ੍ਬਾਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Shri Maha Shastri 2:

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahashastrri 2 | Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top