Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shatinamavali / 108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

42 Views

Sri Rama 9 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

।। ಮನ್ತ್ರವರ್ಣಯುತ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 9 ।।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸೂರ್ಯಕುಲಾಮ್ಬೋಧಿವರ್ಧನೀಯಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರರುದ್ರಾದಿವನ್ದನೀಯ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸೌಭಾಗ್ಯಸೌನ್ದರ್ಯಲಾವಣ್ಯಾಮ್ಬುಧಿಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಿನ್ತಾಮಣೀಪೀಠಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜಾಧಿರಾಜೇನ್ದ್ರಮಕುಟಾಂಕಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ಧಿಮಾದ್ರಿರಾಜೇನ್ದ್ರಕನ್ಯಾಧ್ಯೇಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿವಿವಿಧಕಾರ್ಯಕಾರಣಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮದಮ್ಲಾನತುಲಸೀವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸುರಾಸುರಾರಾಧ್ಯಪಾದಪದ್ಮವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಜಗನ್ಮೋಹನಾಕಾರದಿವ್ಯಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಶೃಂಗಾರರಸಾಮ್ಭೋಧಿಪ್ರೋದ್ಯತ್ಪೂರ್ಣಸುಧಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಕರಕೋದಂಡಪರೀಕ್ಷಿತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಛನಾತ್ಯನ್ತಮಣಿಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಭೂನೀಲಾಂಗನಾಸಂಗಪುಲಕಾಂಕಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಮ್ಬದೇವಹೃತ್ಪದ್ಮವಿಕಾಸನದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕ್ಷೀರವಾರ್ಧಿಪರ್ಯಂಕವಿಹಾರಾತ್ಯನ್ತಬಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕರಾಕಾರಕೋದಂಡಕಾಂಡೋಪೇತಕರಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಮುಖಾಮ್ಭೋಜಮಂಡನೀಯಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಜನಮನೋಹಾರೀದಿವ್ಯಕನ್ದರ್ಪವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಮನೋಜ್ಞವಕ್ಷೋಜದಿವ್ಯಗನ್ಧಸುವಾಸಿತಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ರಮಾವಕ್ಷೋಜಕಸ್ತೂರಿವಾಸನಾಸ್ವಾದಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾಜೇನ್ದ್ರರಮಣೀಯಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾವಣಾದಿವಧೋದ್ಯುಕ್ತವಿಜೃಮ್ಭಿತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕೇನ್ದ್ವರಾಗ್ನಿವಿಮಲನೇತ್ರತ್ರಯವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿಂಚರೌಘಮತ್ತೇಭನಿರ್ಭೇದನಮೃಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜತ್ಸೌದಾಮಿನೀತುಲ್ಯದಿವ್ಯಕೋದಂಡಮಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಸಂಸೇವ್ಯದಿವ್ಯಶ್ರೀಪಾದಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕೇನ್ದುಕುಲಸಮ್ಭೂತರಮಣೀಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನನಿರ್ಮಿತಭೂಷಾರ್ಯಚರಣಾಮ್ಬುಜಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವಾನ್ವಯಸಂಜಾತನೃಪಶ್ರೇಣೀಶಿರೋಮಣಯೇ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ರಾಕಾಶಶಿಸಮಾಕಾರವಕ್ತ್ರಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾವಣಾಸುರಕಾಸಾರಚಂಡಭಾನುಶರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣತ್ಸಂಗೀತಸಮ್ಪೂರ್ಣಸಹಸ್ರಸ್ತಮ್ಭಮಂಡಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥಸುನ್ದರೀಜನವೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಸಂಶೋಧಿಮಂಡಲೀಕೃತಕಾರ್ಮುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನೌಘಕಾನ್ತಿವಿಲಸದ್ಧೋಲಾಖೇಲನಶೀಲನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯೋಜ್ಜ್ವಲಸನ್ದೀಪ್ತಕುಂಡಲದ್ವಯಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಿನೀಜನಮಧ್ಯಸ್ಥಸೌನ್ದರ್ಯಾತಿಶಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾನನಾಮ್ಭೋಜಮೋಹಿತಾನೇಕತಾಪಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಸಂಹಾರಕಾರಣಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಮಕರಾಕ್ಷಾದಿದುಸ್ಸಾಧ್ಯದುಷ್ಟದರ್ಪಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾದ್ಯನ್ಮಧುವ್ರತವ್ರಾತವಿಲಸತ್ಕೇಶಸಂವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಬುದ್ಧೀನ್ದ್ರಿಯಪ್ರಾಣವಾಗಾದೀನಾಂವಿಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸ್ಸಜ್ಕಲ್ಪಮಾತ್ರೇಣನಿರ್ಮಿತಾಜಾಂಡಕೋಟಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಸಂಸೇವ್ಯದಿವ್ಯಶ್ರೀಚರಣಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷವೇಷೇಣಮಾಯಿಕಾಸುರಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಕೋಟಿಜ್ವಲಿತಮಕರಾಕಾರಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲತೀತುಲಸೀಮಾಲ್ಯವಾಸಿತಾಖಿಲವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಮಹದದ್ಭುತದೇಹಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹನೀಯದಯಾವೇಶಕಲಿತಾಪಾಂಗಲೋಚನಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಮಕರನ್ದರಸಾಸ್ವಾದ್ಯಮಾಧುರ್ಯಗುಣಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಸಮಾರಾಧ್ಯಮಣಿನಿರ್ಮಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಣಿಕ್ಯಖಚಿತಾಖಂಡತೂಣೀಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದರೋದ್ಭೂತದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಬಿನ್ದುಪುಂಜವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಗನ್ಧರ್ವಸ್ತೂಯಮಾನಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜಮಾನಜನಾನನ್ದಸನ್ಧಾನಚತುರೋದ್ಯಮಾಯ ನಮಃ ᳚ ।
ಓಂ ಯಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗಶೀಲಾದಿಯಮಿಹೃತ್ಪದ್ಮಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋದಾಹೃದಯಾನನ್ದಸಿನ್ಧುಪೂರ್ಣಸುಧಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಜ್ಞ್ಯವಲ್ಕ್ಯಾದಿಋಷಿಭಿಸ್ಸಂಸೇವಿತಪದದ್ವಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಲಾರ್ಜುನಪಾಪೌಘಪರಿಹಾರಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಯಾಕಿನೀಕುಲಸಮ್ಭೂತಪೀಡಾಜಾಲಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾದಃಪತಿಪಯಃಕ್ಷೋಭಕಾರಿಬಾಣಶರಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮಿನೀಪದ್ಮಿನೀನಾಥಕೃತಶ್ರೀಕರ್ಣಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾತುಧಾನಾಗ್ರಣೀಭೂತವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಗಪಾವಕಸಂಜಾತದ್ರೌಪದೀಮಾನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಶ್ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಮುದ್ಯದ್ಭೀಷಣಸಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮಾರ್ಧೇನದಶಗ್ರೀವಸೈನ್ಯನಿರ್ಮೂಲನಾಸ್ತ್ರವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜನಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಮನ್ದಸ್ಮಿತಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮಲಾಗಮವೇದೈಕಸ್ತೂಯಮಾನಯಶೋಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಕಿನೀಸಾಕಿನೀಸ್ಥಾನಷಡಾಧಾರಾಮ್ಭುಜಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಯತೀನ್ದ್ರಬೃನ್ದಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಾಖಂಡಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಥೋಚಿತಾನ್ತರ್ಯಾಗಾದಿಪೂಜನೀಯಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾವೇದಾದಿವೇದಾನ್ತೈಃ ಪ್ರಶಂಸಿತನಿಜಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರದಾದಿಮುನಿಪ್ರೇಮಾನನ್ದಸನ್ದೋಹವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗರಾಜಾಂಕಪರ್ಯಂಕಶಾಯಿಸುನ್ದರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಾರಿಮಣಿಸಂಕಾಶದೇಹಕಾನ್ತಿವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗೇನ್ದ್ರಫಣಿಸೋಪಾನನೃತ್ಯಲೀಲಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮದ್ಗೀರ್ವಾಣಮಕುಟಮಣಿರಂಜಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗೇನ್ದ್ರಭೂಷಣಪ್ರೇಮಾತಿಶಯಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಪ್ರಸೂನವಿಲಸದ್ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ನವರತ್ನಾವಲೀಶೋಭಿತಾಪಾದತಲಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಮಲ್ಲೀಪ್ರಸೂನಾಭಿಶೋಭಮಾನಶಿರೋರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಲಿನೀಶಂಖಚಕ್ರಾಸಿಗದಾಶಾರ್ಂಗೇಷುಖೇಟಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಾನುಸನ್ಧಾನಪರೈರವಲೋಕ್ಯನಿಜಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾಮರಾಸುರವ್ರಾತಕೃತಪೂಜೋಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಖಕೋಟಿಪ್ರಭಾಜಾಲವ್ಯಾಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನತಶ್ರೀಕರಸೌನ್ದರ್ಯಕರುಣಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಶೃಂಗಾರಕಾರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಕಾಸುರದೋರ್ದರ್ಪಶೌರ್ಯನಿರ್ವಾಪಣಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಪ್ರಪಂಚವೈಚಿತ್ರ್ಯನಿರ್ಮಾಣಾತ್ಯನ್ತಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನ್ಯಾರ್ಕಪ್ರಭಾಜಾಲಪುಂಜಕಿಂಜಲ್ಕಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುವಂಶ್ಯಕಿರೀಟಾಗ್ರಶೋಭಮಾನಶಿರೋಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲಯಾಚಲಸಮ್ಭೂತದಿವ್ಯಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದರಾಧಾರಕಮಠಾಕಾರಕಾರಣವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹದಾದಿಪ್ರಪಂಚಾನ್ತರ್ವ್ಯಾಪ್ತವ್ಯಾಪಾರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಸಮಾವೇಶಿತಾಂಡಕೋಟಿಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರಾಮರೇತಿಸಂಜಪ್ಯಮಾನಮೌನೀಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತ್ಸಗುಣರೂಪೈಕವ್ಯಕ್ತೀಕೃತನಿರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಕಚ್ಛಪವಾರಾಹನೃಸಿಂಹಾದ್ಯವತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಮನ್ತ್ರಾಂಗಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಮತ್ತೇಭವಕ್ತ ಷಡ್ವಕ್ತ್ರ ಪ್ರಪಂಚವಕ್ತ್ರೈಸ್ಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತವಿಧ್ಯಂಡಮಂಟಪಾನ್ತರ್ಬಹಿಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯಚಲೇನ್ದ್ರೋರ್ಧ್ವಶಿಖರಸ್ಥದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಫಲಸನ್ಧಾನಾಪ್ತತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಕಾಮಂಡಲವ್ಯಾಪ್ತಕೃತಾವರಣಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಹರಮಹಾನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮವಪುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯಕಾಲಾನ್ತ್ಯಕಾಲಾದಿಕಾಲಭೇದವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋತ್ಸುಕಹೃದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಮನ್ತ್ರವರ್ಣಯುತ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 9:

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *