108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Sri Rama 9 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

।। మన్త్రవర్ణయుత శ్రీరామాష్టోత్తరశతనామావలిః ౯ ।।
ఓం శ్రీమత్సూర్యకులామ్బోధివర్ధనీయకలానిధయే నమః ।
ఓం శ్రీమద్బ్రహ్మేన్ద్రరుద్రాదివన్దనీయ జగద్గురవే నమః ।
ఓం శ్రీమత్సౌభాగ్యసౌన్దర్యలావణ్యామ్బుధిపఙ్కజాయ నమః ।
ఓం శ్రీమచ్చిన్తామణీపీఠస్వర్ణసింహాసనేశ్వరాయ నమః ।
ఓం శ్రీమద్రాజాధిరాజేన్ద్రమకుటాఙ్కితపాదుకాయ నమః ।
ఓం శ్రీమద్ధిమాద్రిరాజేన్ద్రకన్యాధ్యేయపదామ్బుజాయ నమః ।
ఓం శ్రీమత్సృష్ట్యాదివివిధకార్యకారణమూర్తిమతే నమః ।
ఓం శ్రీమదమ్లానతులసీవనమాలావిరాజితాయ నమః ।
ఓం శ్రీమత్సురాసురారాధ్యపాదపద్మవిరాజితాయ నమః ।
ఓం శ్రీజగన్మోహనాకారదివ్యలావణ్యవిగ్రహాయ నమః । ౧౦ ।

ఓం శ్రీశృఙ్గారరసామ్భోధిప్రోద్యత్పూర్ణసుధాకరాయ నమః ।
ఓం శ్రీకణ్ఠకరకోదణ్డపరీక్షితపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం శ్రీవత్సలాఞ్ఛనాత్యన్తమణిభూషణభూషితాయ నమః ।
ఓం శ్రీభూనీలాఙ్గనాసఙ్గపులకాఙ్కితవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం శ్రీసామ్బదేవహృత్పద్మవికాసనదివాకరాయ నమః ।
ఓం శ్రీక్షీరవార్ధిపర్యఙ్కవిహారాత్యన్తబాలకాయ నమః ।
ఓం శ్రీకరాకారకోదణ్డకాణ్డోపేతకరామ్బుజాయ నమః ।
ఓం శ్రీజానకీముఖామ్భోజమణ్డనీయప్రభాకరాయ నమః ।
ఓం రామాజనమనోహారీదివ్యకన్దర్పవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం రమామనోజ్ఞవక్షోజదివ్యగన్ధసువాసితాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం రమావక్షోజకస్తూరివాసనాస్వాదలోలుపాయ నమః ।
ఓం రాజాధిరాజరాజేన్ద్రరమణీయగుణాకరాయ నమః ।
ఓం రావణాదివధోద్యుక్తవిజృమ్భితపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం రాకేన్ద్వరాగ్నివిమలనేత్రత్రయవిభూషితాయ నమః ।
ఓం రాత్రిఞ్చరౌఘమత్తేభనిర్భేదనమృగేశ్వరాయ నమః ।
ఓం రాజత్సౌదామినీతుల్యదివ్యకోదణ్డమణ్డనాయ నమః ।
ఓం రాక్షసేశ్వరసంసేవ్యదివ్యశ్రీపాదపఙ్కజాయ నమః ।
ఓం రాకేన్దుకులసమ్భూతరమణీప్రాణనాయకాయ నమః ।
ఓం రత్ననిర్మితభూషార్యచరణామ్బుజశోభితాయ నమః ।
ఓం రాఘవాన్వయసఞ్జాతనృపశ్రేణీశిరోమణయే నమః । ౩౦ ।

ఓం రాకాశశిసమాకారవక్త్రమణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం రావణాసురకాసారచణ్డభానుశరోత్తమాయ నమః ।
ఓం రణత్సఙ్గీతసమ్పూర్ణసహస్రస్తమ్భమణ్డపాయ నమః ।
ఓం రత్నమణ్డపమధ్యస్థసున్దరీజనవేష్టితాయ నమః ।
ఓం రణత్కిఙ్కిణిసంశోధిమణ్డలీకృతకార్ముకాయ నమః ।
ఓం రత్నౌఘకాన్తివిలసద్ధోలాఖేలనశీలనాయ నమః ।
ఓం మాణిక్యోజ్జ్వలసన్దీప్తకుణ్డలద్వయమణ్డితాయ నమః ।
ఓం మానినీజనమధ్యస్థసౌన్దర్యాతిశయాశ్రయాయ నమః ।
ఓం మన్దస్మితాననామ్భోజమోహితానేకతాపసాయ నమః ।
ఓం మాయామారీచసంహారకారణానన్దవిగ్రహాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం మకరాక్షాదిదుస్సాధ్యదుష్టదర్పాపహారకాయ నమః ।
ఓం మాద్యన్మధువ్రతవ్రాతవిలసత్కేశసంవృతాయ నమః ।
ఓం మనోబుద్ధీన్ద్రియప్రాణవాగాదీనాంవిలక్షణాయ నమః ।
ఓం మనస్సజ్కల్పమాత్రేణనిర్మితాజాణ్డకోటికాయ నమః ।
ఓం మారుతాత్మజసంసేవ్యదివ్యశ్రీచరణామ్బుజాయ నమః ।
ఓం మాయామానుషవేషేణమాయికాసురఖణ్డనాయ నమః ।
ఓం మార్తాణ్డకోటిజ్వలితమకరాకారకుణ్డలాయ నమః ।
ఓం మాలతీతులసీమాల్యవాసితాఖిలవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం మారకోటిప్రతీకాశమహదద్భుతదేహభృతే నమః ।
ఓం మహనీయదయావేశకలితాపాఙ్గలోచనాయ నమః । ౫౦ ।

ఓం మకరన్దరసాస్వాద్యమాధుర్యగుణభూషణాయ నమః ।
ఓం మహాదేవసమారాధ్యమణినిర్మితపాదుకాయ నమః ।
ఓం మహామాణిక్యఖచితాఖణ్డతూణీధనుర్ధరాయ నమః ।
ఓం మన్దరోద్భూతదుగ్ధాబ్ధిబిన్దుపుఞ్జవిభూషణాయ నమః ।
ఓం యక్షకిన్నరగన్ధర్వస్తూయమానపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం యజమానజనానన్దసన్ధానచతురోద్యమాయ నమః ᳚ ।
ఓం యమాద్యష్టాఙ్గశీలాదియమిహృత్పద్మగోచరాయ నమః ।
ఓం యశోదాహృదయానన్దసిన్ధుపూర్ణసుధాకరాయ నమః ।
ఓం యాజ్ఞ్యవల్క్యాదిఋషిభిస్సంసేవితపదద్వయాయ నమః ।
ఓం యమలార్జునపాపౌఘపరిహారపదామ్బుజాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం యాకినీకులసమ్భూతపీడాజాలాపహారకాయ నమః ।
ఓం యాదఃపతిపయఃక్షోభకారిబాణశరాసనాయ నమః ।
ఓం యామినీపద్మినీనాథకృతశ్రీకర్ణకుణ్డలాయ నమః ।
ఓం యాతుధానాగ్రణీభూతవిభీషణవరప్రదాయ నమః ।
ఓం యాగపావకసఞ్జాతద్రౌపదీమానరక్షకాయ నమః ।
ఓం యక్షరక్షశ్శిక్షణార్థముద్యద్భీషణసాయకాయ నమః ।
ఓం యామార్ధేనదశగ్రీవసైన్యనిర్మూలనాస్త్రవిదే నమః ।
ఓం యజనానన్దసన్దోహమన్దస్మితముఖామ్బుజాయ నమః ।
ఓం యామలాగమవేదైకస్తూయమానయశోధనాయ నమః ।
ఓం యాకినీసాకినీస్థానషడాధారామ్భుజాశ్రయాయ నమః । ౭౦ ।

ఓం యతీన్ద్రబృన్దసంసేవ్యమానాఖణ్డప్రభాకరాయ నమః ।
ఓం యథోచితాన్తర్యాగాదిపూజనీయమహేశ్వరాయ నమః ।
ఓం నానావేదాదివేదాన్తైః ప్రశంసితనిజాకృతయే నమః ।
ఓం నారదాదిమునిప్రేమానన్దసన్దోహవర్ధనాయ నమః ।
ఓం నాగరాజాఙ్కపర్యఙ్కశాయిసున్దరవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం నాగారిమణిసఙ్కాశదేహకాన్తివిరాజితాయ నమః ।
ఓం నాగేన్ద్రఫణిసోపాననృత్యలీలావిశారదాయ నమః ।
ఓం నమద్గీర్వాణమకుటమణిరఞ్జితపాదుకాయ నమః ।
ఓం నాగేన్ద్రభూషణప్రేమాతిశయప్రాణవల్లభాయ నమః ।
ఓం నానాప్రసూనవిలసద్వనమాలావిరాజితాయ నమః । ౮౦ ।

ఓం నవరత్నావలీశోభితాపాదతలమస్తకాయ నమః ।
ఓం నవమల్లీప్రసూనాభిశోభమానశిరోరుహాయ నమః ।
ఓం నలినీశఙ్ఖచక్రాసిగదాశార్ఙ్గేషుఖేటధృతే నమః ।
ఓం నాదానుసన్ధానపరైరవలోక్యనిజాకృతయే నమః ।
ఓం నరామరాసురవ్రాతకృతపూజోపహారకాయ నమః ।
ఓం నఖకోటిప్రభాజాలవ్యాప్త బ్రహ్మాణ్డమణ్డలాయ నమః ।
ఓం నతశ్రీకరసౌన్దర్యకరుణాపాఙ్గవీక్షణాయ నమః ।
ఓం నవదూర్వాదలశ్యామశృఙ్గారకారవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం నరకాసురదోర్దర్పశౌర్యనిర్వాపణక్షమాయ నమః ।
ఓం నానాప్రపఞ్చవైచిత్ర్యనిర్మాణాత్యన్తపణ్డితాయ నమః । ౯౦ ।

ఓం మాధ్యాహ్న్యార్కప్రభాజాలపుఞ్జకిఞ్జల్కసన్నిభాయ నమః ।
ఓం మనువంశ్యకిరీటాగ్రశోభమానశిరోమణయే నమః ।
ఓం మలయాచలసమ్భూతదివ్యచన్దనచర్చితాయ నమః ।
ఓం మన్దరాధారకమఠాకారకారణవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం మహదాదిప్రపఞ్చాన్తర్వ్యాప్తవ్యాపారవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం మహామాయాసమావేశితాణ్డకోటిగణేశ్వరాయ నమః ।
ఓం మరామరేతిసఞ్జప్యమానమౌనీశ్వరప్రియాయ నమః ।
ఓం మహత్సగుణరూపైకవ్యక్తీకృతనిరాకృతయే నమః ।
ఓం మత్స్యకచ్ఛపవారాహనృసింహాద్యవతారకాయ నమః ।
ఓం మన్త్రమన్త్రార్థమన్త్రాఙ్గమన్త్రశాస్త్రవిశారదాయ నమః । ౧౦౦ ।

ఓం మత్తేభవక్త షడ్వక్త్ర ప్రపఞ్చవక్త్రైస్సుపూజితాయ నమః ।
ఓం మాయాకల్పితవిధ్యణ్డమణ్టపాన్తర్బహిస్థితాయ నమః ।
ఓం మనోన్మన్యచలేన్ద్రోర్ధ్వశిఖరస్థదివాకరాయ నమః ।
ఓం మహేన్ద్రసామ్రాజ్యఫలసన్ధానాప్తత్రివిక్రమాయ నమః ।
ఓం మాతృకామణ్డలవ్యాప్తకృతావరణమధ్యగాయ నమః ।
ఓం మనోహరమహానీలమేఘశ్యామవపుర్ధరాయ నమః ।
ఓం మధ్యకాలాన్త్యకాలాదికాలభేదవివర్జితాయ నమః ।
ఓం మహాసామ్రాజ్యపట్టాభిషేకోత్సుకహృదామ్బుజాయ నమః । ౧౦౮ ।

ఇతి మన్త్రవర్ణయుత శ్రీరామాష్టోత్తరశతనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 9:

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment