Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Sri Rama 9 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

।। மந்த்ரவர்ணயுத ஶ்ரீராமாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: 9 ।।
ௐ ஶ்ரீமத்ஸூர்யகுலாம்போ³தி⁴வர்த⁴நீயகலாநித⁴யே நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்³ப்³ரஹ்மேந்த்³ரருத்³ராதி³வந்த³நீய ஜக³த்³கு³ரவே நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்ஸௌபா⁴க்³யஸௌந்த³ர்யலாவண்யாம்பு³தி⁴பங்கஜாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமச்சிந்தாமணீபீட²ஸ்வர்ணஸிம்ஹாஸநேஶ்வராய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்³ராஜாதி⁴ராஜேந்த்³ரமகுடாங்கிதபாது³காய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்³தி⁴மாத்³ரிராஜேந்த்³ரகந்யாத்⁴யேயபதா³ம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³விவித⁴கார்யகாரணமூர்திமதே நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத³ம்லாநதுளஸீவநமாலாவிராஜிதாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்ஸுராஸுராராத்⁴யபாத³பத்³மவிராஜிதாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீஜக³ந்மோஹநாகாரதி³வ்யலாவண்யவிக்³ரஹாய நம: । 10 ।

ௐ ஶ்ரீஶ்ருʼங்கா³ரரஸாம்போ⁴தி⁴ப்ரோத்³யத்பூர்ணஸுதா⁴கராய நம: ।
ௐ ஶ்ரீகண்ட²கரகோத³ண்ட³பரீக்ஷிதபராக்ரமாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீவத்ஸலாஞ்ச²நாத்யந்தமணிபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீபூ⁴நீலாங்க³நாஸங்க³புலகாங்கிதவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீஸாம்ப³தே³வஹ்ருʼத்பத்³மவிகாஸநதி³வாகராய நம: ।
ௐ ஶ்ரீக்ஷீரவார்தி⁴பர்யங்கவிஹாராத்யந்தபா³லகாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீகராகாரகோத³ண்ட³காண்டோ³பேதகராம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீஜாநகீமுகா²ம்போ⁴ஜமண்ட³நீயப்ரபா⁴கராய நம: ।
ௐ ராமாஜநமநோஹாரீதி³வ்யகந்த³ர்பவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ரமாமநோஜ்ஞவக்ஷோஜதி³வ்யக³ந்த⁴ஸுவாஸிதாய நம: । 20 ।

ௐ ரமாவக்ஷோஜகஸ்தூரிவாஸநாஸ்வாத³லோலுபாய நம: ।
ௐ ராஜாதி⁴ராஜராஜேந்த்³ரரமணீயகு³ணாகராய நம: ।
ௐ ராவணாதி³வதோ⁴த்³யுக்தவிஜ்ருʼம்பி⁴தபராக்ரமாய நம: ।
ௐ ராகேந்த்³வராக்³நிவிமலநேத்ரத்ரயவிபூ⁴ஷிதாய நம: ।
ௐ ராத்ரிஞ்சரௌக⁴மத்தேப⁴நிர்பே⁴த³நம்ருʼகே³ஶ்வராய நம: ।
ௐ ராஜத்ஸௌதா³மிநீதுல்யதி³வ்யகோத³ண்ட³மண்ட³நாய நம: ।
ௐ ராக்ஷஸேஶ்வரஸம்ஸேவ்யதி³வ்யஶ்ரீபாத³பங்கஜாய நம: ।
ௐ ராகேந்து³குலஸம்பூ⁴தரமணீப்ராணநாயகாய நம: ।
ௐ ரத்நநிர்மிதபூ⁴ஷார்யசரணாம்பு³ஜஶோபி⁴தாய நம: ।
ௐ ராக⁴வாந்வயஸஞ்ஜாதந்ருʼபஶ்ரேணீஶிரோமணயே நம: । 30 ।

ௐ ராகாஶஶிஸமாகாரவக்த்ரமண்ட³லமண்டி³தாய நம: ।
ௐ ராவணாஸுரகாஸாரசண்ட³பா⁴நுஶரோத்தமாய நம: ।
ௐ ரணத்ஸங்கீ³தஸம்பூர்ணஸஹஸ்ரஸ்தம்ப⁴மண்ட³பாய நம: ।
ௐ ரத்நமண்ட³பமத்⁴யஸ்த²ஸுந்த³ரீஜநவேஷ்டிதாய நம: ।
ௐ ரணத்கிங்கிணிஸம்ஶோதி⁴மண்ட³லீக்ருʼதகார்முகாய நம: ।
ௐ ரத்நௌக⁴காந்திவிலஸத்³தோ⁴லாகே²லநஶீலநாய நம: ।
ௐ மாணிக்யோஜ்ஜ்வலஸந்தீ³ப்தகுண்ட³லத்³வயமண்டி³தாய நம: ।
ௐ மாநிநீஜநமத்⁴யஸ்த²ஸௌந்த³ர்யாதிஶயாஶ்ரயாய நம: ।
ௐ மந்த³ஸ்மிதாநநாம்போ⁴ஜமோஹிதாநேகதாபஸாய நம: ।
ௐ மாயாமாரீசஸம்ஹாரகாரணாநந்த³விக்³ரஹாய நம: । 40 ।

ௐ மகராக்ஷாதி³து³ஸ்ஸாத்⁴யது³ஷ்டத³ர்பாபஹாரகாய நம: ।
ௐ மாத்³யந்மது⁴வ்ரதவ்ராதவிலஸத்கேஶஸம்வ்ருʼதாய நம: ।
ௐ மநோபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியப்ராணவாகா³தீ³நாம்விலக்ஷணாய நம: ।
ௐ மநஸ்ஸஜ்கல்பமாத்ரேணநிர்மிதாஜாண்ட³கோடிகாய நம: ।
ௐ மாருதாத்மஜஸம்ஸேவ்யதி³வ்யஶ்ரீசரணாம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ மாயாமாநுஷவேஷேணமாயிகாஸுரக²ண்ட³நாய நம: ।
ௐ மார்தாண்ட³கோடிஜ்வலிதமகராகாரகுண்ட³லாய நம: ।
ௐ மாலதீதுளஸீமால்யவாஸிதாகி²லவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ மாரகோடிப்ரதீகாஶமஹத³த்³பு⁴ததே³ஹப்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ மஹநீயத³யாவேஶகலிதாபாங்க³லோசநாய நம: । 50 ।

ௐ மகரந்த³ரஸாஸ்வாத்³யமாது⁴ர்யகு³ணபூ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ மஹாதே³வஸமாராத்⁴யமணிநிர்மிதபாது³காய நம: ।
ௐ மஹாமாணிக்யக²சிதாக²ண்ட³தூணீத⁴நுர்த⁴ராய நம: ।
ௐ மந்த³ரோத்³பூ⁴தது³க்³தா⁴ப்³தி⁴பி³ந்து³புஞ்ஜவிபூ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ யக்ஷகிந்நரக³ந்த⁴ர்வஸ்தூயமாநபராக்ரமாய நம: ।
ௐ யஜமாநஜநாநந்த³ஸந்தா⁴நசதுரோத்³யமாய நம: ᳚ ।
ௐ யமாத்³யஷ்டாங்க³ஶீலாதி³யமிஹ்ருʼத்பத்³மகோ³சராய நம: ।
ௐ யஶோதா³ஹ்ருʼத³யாநந்த³ஸிந்து⁴பூர்ணஸுதா⁴கராய நம: ।
ௐ யாஜ்ஞ்யவல்க்யாதி³ருʼஷிபி⁴ஸ்ஸம்ஸேவிதபத³த்³வயாய நம: ।
ௐ யமலார்ஜுநபாபௌக⁴பரிஹாரபதா³ம்பு³ஜாய நம: । 60 ।

ௐ யாகிநீகுலஸம்பூ⁴தபீடா³ஜாலாபஹாரகாய நம: ।
ௐ யாத:³பதிபய:க்ஷோப⁴காரிபா³ணஶராஸநாய நம: ।
ௐ யாமிநீபத்³மிநீநாத²க்ருʼதஶ்ரீகர்ணகுண்ட³லாய நம: ।
ௐ யாதுதா⁴நாக்³ரணீபூ⁴தவிபீ⁴ஷணவரப்ரதா³ய நம: ।
ௐ யாக³பாவகஸஞ்ஜாதத்³ரௌபதீ³மாநரக்ஷகாய நம: ।
ௐ யக்ஷரக்ஷஶ்ஶிக்ஷணார்த²முத்³யத்³பீ⁴ஷணஸாயகாய நம: ।
ௐ யாமார்தே⁴நத³ஶக்³ரீவஸைந்யநிர்மூலநாஸ்த்ரவிதே³ நம: ।
ௐ யஜநாநந்த³ஸந்தோ³ஹமந்த³ஸ்மிதமுகா²ம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ யாமலாக³மவேதை³கஸ்தூயமாநயஶோத⁴நாய நம: ।
ௐ யாகிநீஸாகிநீஸ்தா²நஷடா³தா⁴ராம்பு⁴ஜாஶ்ரயாய நம: । 70 ।

ௐ யதீந்த்³ரப்³ருʼந்த³ஸம்ஸேவ்யமாநாக²ண்ட³ப்ரபா⁴கராய நம: ।
ௐ யதோ²சிதாந்தர்யாகா³தி³பூஜநீயமஹேஶ்வராய நம: ।
ௐ நாநாவேதா³தி³வேதா³ந்தை: ப்ரஶம்ஸிதநிஜாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ நாரதா³தி³முநிப்ரேமாநந்த³ஸந்தோ³ஹவர்த⁴நாய நம: ।
ௐ நாக³ராஜாங்கபர்யங்கஶாயிஸுந்த³ரவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ நாகா³ரிமணிஸங்காஶதே³ஹகாந்திவிராஜிதாய நம: ।
ௐ நாகே³ந்த்³ரப²ணிஸோபாநந்ருʼத்யலீலாவிஶாரதா³ய நம: ।
ௐ நமத்³கீ³ர்வாணமகுடமணிரஞ்ஜிதபாது³காய நம: ।
ௐ நாகே³ந்த்³ரபூ⁴ஷணப்ரேமாதிஶயப்ராணவல்லபா⁴ய நம: ।
ௐ நாநாப்ரஸூநவிலஸத்³வநமாலாவிராஜிதாய நம: । 80 ।

ௐ நவரத்நாவளீஶோபி⁴தாபாத³தலமஸ்தகாய நம: ।
ௐ நவமல்லீப்ரஸூநாபி⁴ஶோப⁴மாநஶிரோருஹாய நம: ।
ௐ நலிநீஶங்க²சக்ராஸிக³தா³ஶார்ங்கே³ஷுகே²டத்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ நாதா³நுஸந்தா⁴நபரைரவலோக்யநிஜாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ நராமராஸுரவ்ராதக்ருʼதபூஜோபஹாரகாய நம: ।
ௐ நக²கோடிப்ரபா⁴ஜாலவ்யாப்த ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாய நம: ।
ௐ நதஶ்ரீகரஸௌந்த³ர்யகருணாபாங்க³வீக்ஷணாய நம: ।
ௐ நவதூ³ர்வாத³லஶ்யாமஶ்ருʼங்கா³ரகாரவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ நரகாஸுரதோ³ர்த³ர்பஶௌர்யநிர்வாபணக்ஷமாய நம: ।
ௐ நாநாப்ரபஞ்சவைசித்ர்யநிர்மாணாத்யந்தபண்டி³தாய நம: । 90 ।

ௐ மாத்⁴யாஹ்ந்யார்கப்ரபா⁴ஜாலபுஞ்ஜகிஞ்ஜல்கஸந்நிபா⁴ய நம: ।
ௐ மநுவம்ஶ்யகிரீடாக்³ரஶோப⁴மாநஶிரோமணயே நம: ।
ௐ மலயாசலஸம்பூ⁴ததி³வ்யசந்த³நசர்சிதாய நம: ।
ௐ மந்த³ராதா⁴ரகமடா²காரகாரணவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ மஹதா³தி³ப்ரபஞ்சாந்தர்வ்யாப்தவ்யாபாரவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ மஹாமாயாஸமாவேஶிதாண்ட³கோடிக³ணேஶ்வராய நம: ।
ௐ மராமரேதிஸஞ்ஜப்யமாநமௌநீஶ்வரப்ரியாய நம: ।
ௐ மஹத்ஸகு³ணரூபைகவ்யக்தீக்ருʼதநிராக்ருʼதயே நம: ।
ௐ மத்ஸ்யகச்ச²பவாராஹந்ருʼஸிம்ஹாத்³யவதாரகாய நம: ।
ௐ மந்த்ரமந்த்ரார்த²மந்த்ராங்க³மந்த்ரஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ய நம: । 100 ।

ௐ மத்தேப⁴வக்த ஷட்³வக்த்ர ப்ரபஞ்சவக்த்ரைஸ்ஸுபூஜிதாய நம: ।
ௐ மாயாகல்பிதவித்⁴யண்ட³மண்டபாந்தர்ப³ஹிஸ்தி²தாய நம: ।
ௐ மநோந்மந்யசலேந்த்³ரோர்த்⁴வஶிக²ரஸ்த²தி³வாகராய நம: ।
ௐ மஹேந்த்³ரஸாம்ராஜ்யப²லஸந்தா⁴நாப்தத்ரிவிக்ரமாய நம: ।
ௐ மாத்ருʼகாமண்ட³லவ்யாப்தக்ருʼதாவரணமத்⁴யகா³ய நம: ।
ௐ மநோஹரமஹாநீலமேக⁴ஶ்யாமவபுர்த⁴ராய நம: ।
ௐ மத்⁴யகாலாந்த்யகாலாதி³காலபே⁴த³விவர்ஜிதாய நம: ।
ௐ மஹாஸாம்ராஜ்யபட்டாபி⁴ஷேகோத்ஸுகஹ்ருʼதா³ம்பு³ஜாய நம: । 108 ।

இதி மந்த்ரவர்ணயுத ஶ்ரீராமாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 9:

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top