Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Rama 9 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

।। ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਯੁਤ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੯ ।।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸੂਰ੍ਯਕੁਲਾਮ੍ਬੋਧਿਵਰ੍ਧਨੀਯਕਲਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਰੁਦ੍ਰਾਦਿਵਨ੍ਦਨੀਯ ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸੌਭਾਗ੍ਯਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਲਾਵਣ੍ਯਾਮ੍ਬੁਧਿਪਙ੍ਕਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਚਿਨ੍ਤਾਮਣੀਪੀਠਸ੍ਵਰ੍ਣਸਿਂਹਾਸਨੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਰਾਜਾਧਿਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਮਕੁਟਾਙ੍ਕਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਧਿਮਾਦ੍ਰਿਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਕਨ੍ਯਾਧ੍ਯੇਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸਸ਼੍ਟ੍ਯਾਦਿਵਿਵਿਧਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਦਮ੍ਲਾਨਤੁਲਸੀਵਨਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸੁਰਾਸੁਰਾਰਾਧ੍ਯਪਾਦਪਦ੍ਮਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਮੋਹਨਾਕਾਰਦਿਵ੍ਯਲਾਵਣ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਗਾਰਰਸਾਮ੍ਭੋਧਿਪ੍ਰੋਦ੍ਯਤ੍ਪੂਰ੍ਣਸੁਧਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਕਰਕੋਦਣ੍ਡਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਲਾਞ੍ਛਨਾਤ੍ਯਨ੍ਤਮਣਿਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਭੂਨੀਲਾਙ੍ਗਨਾਸਙ੍ਗਪੁਲਕਾਙ੍ਕਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸਾਮ੍ਬਦੇਵਹਤ੍ਪਦ੍ਮਵਿਕਾਸਨਦਿਵਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼ੀਰਵਾਰ੍ਧਿਪਰ੍ਯਙ੍ਕਵਿਹਾਰਾਤ੍ਯਨ੍ਤਬਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਕਰਾਕਾਰਕੋਦਣ੍ਡਕਾਣ੍ਡੋਪੇਤਕਰਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਜਾਨਕੀਮੁਖਾਮ੍ਭੋਜਮਣ੍ਡਨੀਯਪ੍ਰਭਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਾਜਨਮਨੋਹਾਰੀਦਿਵ੍ਯਕਨ੍ਦਰ੍ਪਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮਾਮਨੋਜ੍ਞਵਕ੍ਸ਼ੋਜਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਸੁਵਾਸਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਰਮਾਵਕ੍ਸ਼ੋਜਕਸ੍ਤੂਰਿਵਾਸਨਾਸ੍ਵਾਦਲੋਲੁਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜਾਧਿਰਾਜਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਰਮਣੀਯਗੁਣਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਵਣਾਦਿਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਵਿਜਮ੍ਭਿਤਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਕੇਨ੍ਦ੍ਵਰਾਗ੍ਨਿਵਿਮਲਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰੌਘਮਤ੍ਤੇਭਨਿਰ੍ਭੇਦਨਮਗੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜਤ੍ਸੌਦਾਮਿਨੀਤੁਲ੍ਯਦਿਵ੍ਯਕੋਦਣ੍ਡਮਣ੍ਡਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੇਸ਼੍ਵਰਸਂਸੇਵ੍ਯਦਿਵ੍ਯਸ਼੍ਰੀਪਾਦਪਙ੍ਕਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਕੁਲਸਮ੍ਭੂਤਰਮਣੀਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਨਿਰ੍ਮਿਤਭੂਸ਼ਾਰ੍ਯਚਰਣਾਮ੍ਬੁਜਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਘਵਾਨ੍ਵਯਸਞ੍ਜਾਤਨਪਸ਼੍ਰੇਣੀਸ਼ਿਰੋਮਣਯੇ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਰਾਕਾਸ਼ਸ਼ਿਸਮਾਕਾਰਵਕ੍ਤ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਵਣਾਸੁਰਕਾਸਾਰਚਣ੍ਡਭਾਨੁਸ਼ਰੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਣਤ੍ਸਙ੍ਗੀਤਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਸਹਸ੍ਰਸ੍ਤਮ੍ਭਮਣ੍ਡਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਮਣ੍ਡਪਮਧ੍ਯਸ੍ਥਸੁਨ੍ਦਰੀਜਨਵੇਸ਼੍ਟਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਣਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣਿਸਂਸ਼ੋਧਿਮਣ੍ਡਲੀਕਤਕਾਰ੍ਮੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨੌਘਕਾਨ੍ਤਿਵਿਲਸਦ੍ਧੋਲਾਖੇਲਨਸ਼ੀਲਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਣਿਕ੍ਯੋਜ੍ਜ੍ਵਲਸਨ੍ਦੀਪ੍ਤਕੁਣ੍ਡਲਦ੍ਵਯਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਨਿਨੀਜਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਾਤਿਸ਼ਯਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਾਨਨਾਮ੍ਭੋਜਮੋਹਿਤਾਨੇਕਤਾਪਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਮਾਰੀਚਸਂਹਾਰਕਾਰਣਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਮਕਰਾਕ੍ਸ਼ਾਦਿਦੁਸ੍ਸਾਧ੍ਯਦੁਸ਼੍ਟਦਰ੍ਪਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਦ੍ਯਨ੍ਮਧੁਵ੍ਰਤਵ੍ਰਾਤਵਿਲਸਤ੍ਕੇਸ਼ਸਂਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨੋਬੁਦ੍ਧੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਪ੍ਰਾਣਵਾਗਾਦੀਨਾਂਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨਸ੍ਸਜ੍ਕਲ੍ਪਮਾਤ੍ਰੇਣਨਿਰ੍ਮਿਤਾਜਾਣ੍ਡਕੋਟਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਰੁਤਾਤ੍ਮਜਸਂਸੇਵ੍ਯਦਿਵ੍ਯਸ਼੍ਰੀਚਰਣਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਮਾਨੁਸ਼ਵੇਸ਼ੇਣਮਾਯਿਕਾਸੁਰਖਣ੍ਡਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਕੋਟਿਜ੍ਵਲਿਤਮਕਰਾਕਾਰਕੁਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਲਤੀਤੁਲਸੀਮਾਲ੍ਯਵਾਸਿਤਾਖਿਲਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਰਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਮਹਦਦ੍ਭੁਤਦੇਹਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਨੀਯਦਯਾਵੇਸ਼ਕਲਿਤਾਪਾਙ੍ਗਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਮਕਰਨ੍ਦਰਸਾਸ੍ਵਾਦ੍ਯਮਾਧੁਰ੍ਯਗੁਣਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਦੇਵਸਮਾਰਾਧ੍ਯਮਣਿਨਿਰ੍ਮਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮਾਣਿਕ੍ਯਖਚਿਤਾਖਣ੍ਡਤੂਣੀਧਨੁਰ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਰੋਦ੍ਭੂਤਦੁਗ੍ਧਾਬ੍ਧਿਬਿਨ੍ਦੁਪੁਞ੍ਜਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਕ੍ਸ਼ਕਿਨ੍ਨਰਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸ੍ਤੂਯਮਾਨਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜਮਾਨਜਨਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਧਾਨਚਤੁਰੋਦ੍ਯਮਾਯ ਨਮਃ ᳚ ।
ॐ ਯਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਸ਼ੀਲਾਦਿਯਮਿਹਤ੍ਪਦ੍ਮਗੋਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਸ਼ੋਦਾਹਦਯਾਨਨ੍ਦਸਿਨ੍ਧੁਪੂਰ੍ਣਸੁਧਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਜ੍ਞ੍ਯਵਲ੍ਕ੍ਯਾਦਿऋਸ਼ਿਭਿਸ੍ਸਂਸੇਵਿਤਪਦਦ੍ਵਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਲਾਰ੍ਜੁਨਪਾਪੌਘਪਰਿਹਾਰਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਯਾਕਿਨੀਕੁਲਸਮ੍ਭੂਤਪੀਡਾਜਾਲਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਦਃਪਤਿਪਯਃਕ੍ਸ਼ੋਭਕਾਰਿਬਾਣਸ਼ਰਾਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਮਿਨੀਪਦ੍ਮਿਨੀਨਾਥਕਤਸ਼੍ਰੀਕਰ੍ਣਕੁਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਤੁਧਾਨਾਗ੍ਰਣੀਭੂਤਵਿਭੀਸ਼ਣਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਗਪਾਵਕਸਞ੍ਜਾਤਦ੍ਰੌਪਦੀਮਾਨਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਥਮੁਦ੍ਯਦ੍ਭੀਸ਼ਣਸਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਮਾਰ੍ਧੇਨਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਸੈਨ੍ਯਨਿਰ੍ਮੂਲਨਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜਨਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਮਲਾਗਮਵੇਦੈਕਸ੍ਤੂਯਮਾਨਯਸ਼ੋਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਕਿਨੀਸਾਕਿਨੀਸ੍ਥਾਨਸ਼ਡਾਧਾਰਾਮ੍ਭੁਜਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਯਤੀਨ੍ਦ੍ਰਬਨ੍ਦਸਂਸੇਵ੍ਯਮਾਨਾਖਣ੍ਡਪ੍ਰਭਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਥੋਚਿਤਾਨ੍ਤਰ੍ਯਾਗਾਦਿਪੂਜਨੀਯਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਵੇਦਾਦਿਵੇਦਾਨ੍ਤੈਃ ਪ੍ਰਸ਼ਂਸਿਤਨਿਜਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨਿਪ੍ਰੇਮਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਰਾਜਾਙ੍ਕਪਰ੍ਯਙ੍ਕਸ਼ਾਯਿਸੁਨ੍ਦਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਾਰਿਮਣਿਸਙ੍ਕਾਸ਼ਦੇਹਕਾਨ੍ਤਿਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਫਣਿਸੋਪਾਨਨਤ੍ਯਲੀਲਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਦ੍ਗੀਰ੍ਵਾਣਮਕੁਟਮਣਿਰਞ੍ਜਿਤਪਾਦੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਭੂਸ਼ਣਪ੍ਰੇਮਾਤਿਸ਼ਯਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਪ੍ਰਸੂਨਵਿਲਸਦ੍ਵਨਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਨਵਰਤ੍ਨਾਵਲੀਸ਼ੋਭਿਤਾਪਾਦਤਲਮਸ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਮਲ੍ਲੀਪ੍ਰਸੂਨਾਭਿਸ਼ੋਭਮਾਨਸ਼ਿਰੋਰੁਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਲਿਨੀਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਾਸਿਗਦਾਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗੇਸ਼ੁਖੇਟਧਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਦਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਪਰੈਰਵਲੋਕ੍ਯਨਿਜਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਾਮਰਾਸੁਰਵ੍ਰਾਤਕਤਪੂਜੋਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਖਕੋਟਿਪ੍ਰਭਾਜਾਲਵ੍ਯਾਪ੍ਤ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਤਸ਼੍ਰੀਕਰਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਕਰੁਣਾਪਾਙ੍ਗਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਦੂਰ੍ਵਾਦਲਸ਼੍ਯਾਮਸ਼ਙ੍ਗਾਰਕਾਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਕਾਸੁਰਦੋਰ੍ਦਰ੍ਪਸ਼ੌਰ੍ਯਨਿਰ੍ਵਾਪਣਕ੍ਸ਼ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਪ੍ਰਪਞ੍ਚਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਨਿਰ੍ਮਾਣਾਤ੍ਯਨ੍ਤਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਮਾਧ੍ਯਾਹ੍ਨ੍ਯਾਰ੍ਕਪ੍ਰਭਾਜਾਲਪੁਞ੍ਜਕਿਞ੍ਜਲ੍ਕਸਨ੍ਨਿਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨੁਵਂਸ਼੍ਯਕਿਰੀਟਾਗ੍ਰਸ਼ੋਭਮਾਨਸ਼ਿਰੋਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਲਯਾਚਲਸਮ੍ਭੂਤਦਿਵ੍ਯਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਰਾਧਾਰਕਮਠਾਕਾਰਕਾਰਣਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਦਾਦਿਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾਨ੍ਤਰ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਵ੍ਯਾਪਾਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮਾਯਾਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾਣ੍ਡਕੋਟਿਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਰਾਮਰੇਤਿਸਞ੍ਜਪ੍ਯਮਾਨਮੌਨੀਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਤ੍ਸਗੁਣਰੂਪੈਕਵ੍ਯਕ੍ਤੀਕਤਨਿਰਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਸ੍ਯਕਚ੍ਛਪਵਾਰਾਹਨਸਿਂਹਾਦ੍ਯਵਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਮਨ੍ਤ੍ਰਾਙ੍ਗਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਮਤ੍ਤੇਭਵਕ੍ਤ ਸ਼ਡ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰੈਸ੍ਸੁਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਕਲ੍ਪਿਤਵਿਧ੍ਯਣ੍ਡਮਣ੍ਟਪਾਨ੍ਤਰ੍ਬਹਿਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨੋਨ੍ਮਨ੍ਯਚਲੇਨ੍ਦ੍ਰੋਰ੍ਧ੍ਵਸ਼ਿਖਰਸ੍ਥਦਿਵਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਫਲਸਨ੍ਧਾਨਾਪ੍ਤਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਤਕਾਮਣ੍ਡਲਵ੍ਯਾਪ੍ਤਕਤਾਵਰਣਮਧ੍ਯਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨੋਹਰਮਹਾਨੀਲਮੇਘਸ਼੍ਯਾਮਵਪੁਰ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧ੍ਯਕਾਲਾਨ੍ਤ੍ਯਕਾਲਾਦਿਕਾਲਭੇਦਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਪਟ੍ਟਾਭਿਸ਼ੇਕੋਤ੍ਸੁਕਹਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ਇਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਯੁਤ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 9:

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 9 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top