Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Ramana Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ sriramanastottarasatananamavali ॥

Om mahasenamahomsenajataya namah ।
Om sriramanaya namah ।
Om gurave namah ।
Om akhandasamvidakaraya namah ।
Om mahaujase namah ।
Om karanodbhavaya namah ।
Om jagaddhitavataraya namah ।
Om sri bhuminathasthalotthitaya namah ।
Om parasarakulottamsaya namah ।
Om sundararyatapahphalaya namah । 10 ।

Om kamaniyasucaritraya namah ।
Om sahayambasahayavate namah ।
Om sonacalamaholinamanasaya namah ।
Om svarnahastakaya namah ।
Om srimaddvadasantamahasthale labdhavidyodayaya namah ।
Om mahasaktinipatenaprabuddhaya namah ।
Om paramarthavide namah ।
Om tivraya namah ।
Om pitrpadanvesine namah ।
Om indumaulinapitrmate namah । 20 ।

Om pituradesatah sonasailampraptaya namah ।
Om tapomayaya namah ।
Om udasinaya namah ।
Om mahayogine namah ।
Om mahontsahaya namah ।
Om kusagradhiye namah ।
Om santasaṅkalpasamrambhaya namah ।
Om susandrse namah ।
Om savitre namah ।
Om sthiraya namah । 30 ।

Om tapahksapitasarvaṅgaya namah ।
Om phullambujavilocanaya namah ।
Om candrikasitahasasrimanditanana mandalaya namah ।
Om cutavatyamsamasinaya namah ।
Om curnitakhilavibhramaya namah ।
Om vedavedantatattvajnaya namah ।
Om cinmudrine namah ।
Om trigunatigaya namah ।
Om virupaksaguhavasaya namah ।
Om virajadacalakrtaye namah । 40 ।

Om uddiptanayanaya namah ।
Om purnaya namah ।
Om racitacalatandavaya namah ।
Om gambhiraya namah ।
Om paramacaryaya namah ।
Om suprasannaya namah ।
Om abhayapradaya namah ।
Om daksinasyanibhaya namah ।
Om dhiraya namah ।
Om daksinabhimukhaya namah । 50 ।

Om svaraje namah ।
Om maharsaye namah ।
Om bhagavate namah ।
Om idyaya namah ।
Om bhumavidyavisaradaya namah ।
Om vimalaya namah ।
Om dirghadarsine namah ।
Om aptaya namah ।
Om rjumargapradarsakaya namah ।
Om samadrse namah । 60 ।

Om satyadrse namah ।
Om satyaya namah ।
Om prasantaya namah ।
Om amitavikramaya namah ।
Om sukumaraya namah ।
Om sadanandaya namah ।
Om mrdubhasine namah ।
Om dayarnavaya namah ।
Om srisonacalahrdbhutaskandasrama niketanaya namah ।
Om saddarsanopadestre namah । 70 ।

Om sadbhaktavrndaparivrtaya namah ।
Om ganesamunibhrṅgenasevitaṅghrisaroruhaya namah ।
Om gitopadesasaradigranthasamchinnasamsayaya namah ।
Om varnasramamatatitaya namah ।
Om rasajnaya namah ।
Om saumyaya namah ।
Om atmavate namah ।
Om sarvavanimatasthanamaradhyaya namah ।
Om sarvasadgunine namah ।
Om atmaramaya namah । 80 ।

Om mahabhagaya namah ।
Om matrmuktividhayakaya namah ।
Om vinataya namah ।
Om vinutaya namah ।
Om vipraya namah ।
Om munindraya namah ।
Om pavakojjvalaya namah ।
Om darsanadaghasamharine namah ।
Om maunena svatmabodhakaya namah ।
Om hrcchantikarasannidhyaya namah । 90 ।

Om smaranadbandhamocakaya namah ।
Om antastimiracandamsave namah ।
Om samsararnavatarakaya namah ।
Om sonadrisastutidrastre namah ।
Om hardavidyaprakasakaya namah ।
Om avicyutanijaprajnaya namah ।
Om naisargikamahatapase namah ।
Om kamandaludharaya namah ।
Om subhrakaupinavasanaya namah ।
Om guhaya namah । 100 ।

Om dandapanaye namah ।
Om krpapurnaya namah ।
Om bhavarogabhisagvaraya namah ।
Om skandaya namah ।
Om devatamaya namah ।
Om amartyaya namah ।
Om senanye namah ।
Om purusottamaya namah । 108 ।

iti srivisvanathasvamiracitam
sriramanastottarasatanamavali samapta ।

Also Read 108 Names of Ramana Maharshi:

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top