Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Ramana Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीरमणाष्टोत्तरशतननामावली ॥

ॐ महासेनमहोंशेनजाताय नमः ।
ॐ श्रीरमणाय नमः ।
ॐ गुरवे नमः ।
ॐ अखण्डसंविदाकाराय नमः ।
ॐ महौजसे नमः ।
ॐ कारणोद्भवाय नमः ।
ॐ जगद्धितावताराय नमः ।
ॐ श्री भूमिनाथस्थलोत्थिताय नमः ।
ॐ पराशरकुलोत्तंसाय नमः ।
ॐ सुन्दरार्यतपःफलाय नमः । १० ।

ॐ कमनीयसुचारित्राय नमः ।
ॐ सहायाम्बासहायवते नमः ।
ॐ शोणाचलमहोलीनमानसाय नमः ।
ॐ स्वर्णहस्तकाय नमः ।
ॐ श्रीमद्द्वादशान्तमहास्थले लब्धविद्योदयाय नमः ।
ॐ महाशक्तिनिपातेनप्रबुद्धाय नमः ।
ॐ परमार्थविदे नमः ।
ॐ तीव्राय नमः ।
ॐ पितृपदान्वेषिणे नमः ।
ॐ इन्दुमौलिनापितृमते नमः । २० ।

ॐ पितुरादेशतः शोणशैलम्प्राप्ताय नमः ।
ॐ तपोमयाय नमः ।
ॐ उदासीनाय नमः ।
ॐ महायोगिने नमः ।
ॐ महोन्त्साहाय नमः ।
ॐ कुशाग्रधिये नमः ।
ॐ शान्तसङ्कल्पसंरम्भाय नमः ।
ॐ सुसन्दृशे नमः ।
ॐ सवित्रे नमः ।
ॐ स्थिराय नमः । ३० ।

ॐ तपःक्षपितसर्वाङ्गाय नमः ।
ॐ फुल्लाम्बुजविलोचनाय नमः ।
ॐ चन्द्रिकासितहासश्रीमण्डितानन मण्डलाय नमः ।
ॐ चूतवाट्यांसमासीनाय नमः ।
ॐ चूर्णिताखिलविभ्रमाय नमः ।
ॐ वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ चिन्मुद्रिणे नमः ।
ॐ त्रिगुणातिगाय नमः ।
ॐ विरूपाक्षगुहावासाय नमः ।
ॐ विराजदचलाकृतये नमः । ४० ।

ॐ उद्दीप्तनयनाय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः ।
ॐ रचिताचलताण्डवाय नमः ।
ॐ गम्भीराय नमः ।
ॐ परमाचार्याय नमः ।
ॐ सुप्रसन्नाय नमः ।
ॐ अभयप्रदाय नमः ।
ॐ दक्षिणास्यनिभाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ दक्षिणाभिमुखाय नमः । ५० ।

ॐ स्वराजे नमः ।
ॐ महर्षये नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ ईड्याय नमः ।
ॐ भूमविद्याविशारदाय नमः ।
ॐ विमलाय नमः ।
ॐ दीर्घदर्शिने नमः ।
ॐ आप्ताय नमः ।
ॐ ऋजुमार्गप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ समदृशे नमः । ६० ।

ॐ सत्यदृशे नमः ।
ॐ सत्याय नमः ।
ॐ प्रशान्ताय नमः ।
ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
ॐ सुकुमाराय नमः ।
ॐ सदानन्दाय नमः ।
ॐ मृदुभाषिणे नमः ।
ॐ दयार्णवाय नमः ।
ॐ श्रीशोणाचलहृद्भूतस्कन्दाश्रम निकेतनाय नमः ।
ॐ सद्दर्शनोपदेष्ट्रे नमः । ७० ।

ॐ सद्भक्तवृन्दपरीवृताय नमः ।
ॐ गणेशमुनिभृङ्गेनसेविताङ्घ्रिसरोरुहाय नमः ।
ॐ गीतोपदेशसारादिग्रन्थसंछिन्नसंशयाय नमः ।
ॐ वर्णाश्रममतातीताय नमः ।
ॐ रसज्ञाय नमः ।
ॐ सौम्याय नमः ।
ॐ आत्मवते नमः ।
ॐ सर्वावनिमतस्थानमाराध्याय नमः ।
ॐ सर्वसद्गुणिने नमः ।
ॐ आत्मारामाय नमः । ८० ।

ॐ महाभागाय नमः ।
ॐ मातृमुक्तिविधायकाय नमः ।
ॐ विनताय नमः ।
ॐ विनुताय नमः ।
ॐ विप्राय नमः ।
ॐ मुनीन्द्राय नमः ।
ॐ पावकोज्ज्वलाय नमः ।
ॐ दर्शनादघसंहारिणे नमः ।
ॐ मौनेन स्वात्मबोधकाय नमः ।
ॐ हृच्छान्तिकरसान्निध्याय नमः । ९० ।

ॐ स्मरणाद्बन्धमोचकाय नमः ।
ॐ अन्तस्तिमिरचण्डांशवे नमः ।
ॐ संसारार्णवतारकाय नमः ।
ॐ शोणाद्रीशस्तुतिद्रष्ट्रे नमः ।
ॐ हार्दविद्याप्रकाशकाय नमः ।
ॐ अविच्युतनिजप्रज्ञाय नमः ।
ॐ नैसर्गिकमहातपसे नमः ।
ॐ कमण्डलुधराय नमः ।
ॐ शुभ्रकौपीनवसनाय नमः ।
ॐ गुहाय नमः । १०० ।

ॐ दण्डपाणये नमः ।
ॐ कृपापूर्णाय नमः ।
ॐ भवरोगभिषग्वराय नमः ।
ॐ स्कन्दाय नमः ।
ॐ देवतमाय नमः ।
ॐ अमर्त्याय नमः ।
ॐ सेनान्ये नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः । १०८ ।

इति श्रीविश्वनाथस्वामीरचितं
श्रीरमणाष्टोत्तरशतनामावली समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Ramana Maharshi:

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top