Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Ramana Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਰਮਣਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਨਾਮਾਵਲੀ ॥

ॐ ਮਹਾਸੇਨਮਹੋਂਸ਼ੇਨਜਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਰਮਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਖਣ੍ਡਸਂਵਿਦਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੌਜਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰਣੋਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਧਿਤਾਵਤਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਮਿਨਾਥਸ੍ਥਲੋਤ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਸ਼ਰਕੁਲੋਤ੍ਤਂਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਨ੍ਦਰਾਰ੍ਯਤਪਃਫਲਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਕਮਨੀਯਸੁਚਾਰਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਾਯਾਮ੍ਬਾਸਹਾਯਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੋਣਾਚਲਮਹੋਲੀਨਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਰ੍ਣਹਸ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨ੍ਤਮਹਾਸ੍ਥਲੇ ਲਬ੍ਧਵਿਦ੍ਯੋਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਨਿਪਾਤੇਨਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਰ੍ਥਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੀਵ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਿਤਪਦਾਨ੍ਵੇਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦੁਮੌਲਿਨਾਪਿਤਮਤੇ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਪਿਤੁਰਾਦੇਸ਼ਤਃ ਸ਼ੋਣਸ਼ੈਲਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪੋਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਦਾਸੀਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੋਨ੍ਤ੍ਸਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਸ਼ਾਗ੍ਰਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਨ੍ਤਸਙ੍ਕਲ੍ਪਸਂਰਮ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਸਨ੍ਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਵਿਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਿਰਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਤਪਃਕ੍ਸ਼ਪਿਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਫੁਲ੍ਲਾਮ੍ਬੁਜਵਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਸਿਤਹਾਸਸ਼੍ਰੀਮਣ੍ਡਿਤਾਨਨ ਮਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚੂਤਵਾਟ੍ਯਾਂਸਮਾਸੀਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚੂਰ੍ਣਿਤਾਖਿਲਵਿਭ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਿਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਗੁਹਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰਾਜਦਚਲਾਕਤਯੇ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਉਦ੍ਦੀਪ੍ਤਨਯਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਚਿਤਾਚਲਤਾਣ੍ਡਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਮ੍ਭੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਭਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਸ੍ਯਨਿਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਭਿਮੁਖਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਸ੍ਵਰਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਰ੍ਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਡ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਮਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਮਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਰ੍ਘਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਜੁਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਦਸ਼ੇ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਸਤ੍ਯਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਕੁਮਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦੁਭਾਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਯਾਰ੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਣਾਚਲਹਦ੍ਭੂਤਸ੍ਕਨ੍ਦਾਸ਼੍ਰਮ ਨਿਕੇਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਵਨ੍ਦਪਰੀਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣੇਸ਼ਮੁਨਿਭਙ੍ਗੇਨਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਰੁਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੀਤੋਪਦੇਸ਼ਸਾਰਾਦਿਗ੍ਰਨ੍ਥਸਂਛਿਨ੍ਨਸਂਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਮਤਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਤ੍ਮਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਵਨਿਮਤਸ੍ਥਾਨਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਦ੍ਗੁਣਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਤ੍ਮਾਰਾਮਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਮਹਾਭਾਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਤਮੁਕ੍ਤਿਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਨਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਨੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਪ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਵਕੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਦਘਸਂਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੌਨੇਨ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਬੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਚ੍ਛਾਨ੍ਤਿਕਰਸਾਨ੍ਨਿਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਸ੍ਮਰਣਾਦ੍ਬਨ੍ਧਮੋਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਤਸ੍ਤਿਮਿਰਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰੀਸ਼ਸ੍ਤੁਤਿਦ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਰ੍ਦਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵਿਚ੍ਯੁਤਨਿਜਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੈਸਰ੍ਗਿਕਮਹਾਤਪਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਭ੍ਰਕੌਪੀਨਵਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਹਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਦਣ੍ਡਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪਾਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਰੋਗਭਿਸ਼ਗ੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਰ੍ਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੇਨਾਨ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਸ੍ਵਾਮੀਰਚਿਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਮਣਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Ramana Maharshi:

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top