Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Ramana Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಮಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನನಾಮಾವಲೀ ॥

ಓಂ ಮಹಾಸೇನಮಹೋಂಶೇನಜಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಸಂವಿದಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೌಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಣೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಿತಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿನಾಥಸ್ಥಲೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಶರಕುಲೋತ್ತಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾರ್ಯತಪಃಫಲಾಯ ನಮಃ । 10
ಓಂ ಕಮನೀಯಸುಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಾಯಾಮ್ಬಾಸಹಾಯವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣಾಚಲಮಹೋಲೀನಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಹಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ದ್ವಾದಶಾನ್ತಮಹಾಸ್ಥಲೇ ಲಬ್ಧವಿದ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಿನಿಪಾತೇನಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃಪದಾನ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದುಮೌಲಿನಾಪಿತೃಮತೇ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಪಿತುರಾದೇಶತಃ ಶೋಣಶೈಲಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋನ್ತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಶಾಗ್ರಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಸಂಕಲ್ಪಸಂರಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸನ್ದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ತಪಃಕ್ಷಪಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫುಲ್ಲಾಮ್ಬುಜವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಸಿತಹಾಸಶ್ರೀಮಂಡಿತಾನನ ಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೂತವಾಟ್ಯಾಂಸಮಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೂರ್ಣಿತಾಖಿಲವಿಭ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತಿಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಗುಹಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಜದಚಲಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಉದ್ದೀಪ್ತನಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಚಿತಾಚಲತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಸ್ವರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಡ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮದೃಶೇ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಸತ್ಯದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃದುಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶೋಣಾಚಲಹೃದ್ಭೂತಸ್ಕನ್ದಾಶ್ರಮ ನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ದರ್ಶನೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಸದ್ಭಕ್ತವೃನ್ದಪರೀವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಮುನಿಭೃಂಗೇನಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತೋಪದೇಶಸಾರಾದಿಗ್ರನ್ಥಸಂಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಮತಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾವನಿಮತಸ್ಥಾನಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸದ್ಗುಣಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಮುಕ್ತಿವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಶನಾದಘಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನೇನ ಸ್ವಾತ್ಮಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಚ್ಛಾನ್ತಿಕರಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಸ್ಮರಣಾದ್ಬನ್ಧಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತಸ್ತಿಮಿರಚಂಡಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣಾದ್ರೀಶಸ್ತುತಿದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರ್ದವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಚ್ಯುತನಿಜಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಸರ್ಗಿಕಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಕೌಪೀನವಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ದಂಡಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೋಗಭಿಷಗ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಸ್ವಾಮೀರಚಿತಂ
ಶ್ರೀರಮಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Ramana Maharshi:

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ramana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top