108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Venkateswara Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಃ ॥

ಓಂ ಓಂಕಾರಪರಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಾಣಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಂಕಟಾಚಲನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟೇಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಲೋಕೈಕವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತನ್ಯಸ್ತಸುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾವತಾರಮಂಗೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಾಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷಸ್ಸನ್ದೋಹಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾನಧರ್ಮಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಜಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಶ್ಯಾಮಲವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾದಿಸರ್ವದೇವೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯದುಕುಲಾಗ್ರಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಸನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವಮರ್ಥಲಕ್ಷ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಲ್ಲಾಪಸಂಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ರಾಜರಾಜವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಶಿರೋರತ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಸವರ್ಗಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾದವಾಚಲವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಿದ್ಯದ್ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ದೇವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಲಿತಾಖಿಲಸೇವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಗನ್ಧರ್ವವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಕಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಟದ್ಬಾಲಕಪೋಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೇಷಶೈಲಕೃತಸ್ಥಲಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವೈತದೋಷನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿರ್ಯಗ್ಜನ್ತ್ವರ್ಚಿತಾಂಘ್ರ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರಾನನ್ದಕರೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶೋತ್ತಮಲೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರಿದ್ರಜನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಕೃತ್ಯಾದಿಭೀತಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗಶಯನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಗ್ರದ್ರಹಸ್ಯಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಸಂಸಾರಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯವಪುರ್ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತಿಶೇಖರಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಕಾದಿಭಯಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಥೋತ್ಸವಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಾರ್ಚಾಮುಖ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾದ್ಯವತಾರವತೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರುತಾನನ್ತಲೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಶಿಕ್ಷಾನಿಬರ್ಹಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಸಂರಕ್ಷಣಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇರಿಣಾಂಕುರಧಾನ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರಹೀನಾಕ್ಷಿದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತಿಹೀನಮತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯದಾನಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಜಾಲನಿಕೃನ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಧಿಲಾಜಾಕ್ಷತಾರ್ಚ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾತುಧಾನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಯಜುರ್ವೇದಶಿಖಾಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಂಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಪುಷ್ಕರಿಣೀತೀರೇ ರಾತ್ರೌ
ದೇವಗಣಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತ್ನವತ್ಫಲಸನ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಜಾಪಧನವೃದ್ಧಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಜಪಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ-
ಪ್ರದಾನಸದಯಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸನ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಸ್ಕರ್ತುರಭೀಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿತಖಿಲಲೋಕಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ನಾನಾರೂಪವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞವರಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣವೇಂಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜೋರಾಶೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರ್ದಾವಿದ್ಯಾನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸನತ್ಕುಮಾರಸಂಹಿತಾನ್ತರ್ಗತಾ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read 108 Names of Sri Venkatachalapati:

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment