108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Venkateswara Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ srivenkatesastottarasatanamavalih ॥

॥ srih ॥

Om omkaraparamarthaya namah ।
Om naranarayanatmakaya namah ।
Om moksalaksmipranakantaya namah ।
Om vemkatacalanayakaya namah ।
Om karunapurnahrdayaya namah ।
Om tenkarajapasupritaya namah ।
Om sastrapramanagamyaya namah ।
Om yamadyastangagocaraya namah ।
Om bhaktalokaikavaradaya namah ।
Om varenyaya namah ॥ 10 ॥

Om bhayanasanaya namah ।
Om yajamanasvarupaya namah ।
Om hastanyastasudarsanaya namah ।
Om ramavataramamgesaya namah ।
Om nakarajapasupritaya namah ।
Om yajnesaya namah ।
Om gatidatre namah ।
Om jagativallabhaya namah ।
Om varaya namah ।
Om raksassandohasamhartre namah ॥ 20 ॥

Om varcasvine namah ।
Om raghupungavaya namah ।
Om dhanadharmaparaya namah ।
Om yajine namah ।
Om ghanasyamalavigrahaya namah ।
Om haradisarvadevedyaya namah ।
Om ramaya namah ।
Om yadukulagranaye namah ।
Om srinivasaya namah ।
Om mahatmane namah ॥ 30 ॥

Om tejasvine namah ।
Om tattvasannidhaye namah ।
Om tvamarthalaksyarupaya namah ।
Om rupavate namah ।
Om pavanaya namah ।
Om yasase namah ।
Om sarvesaya namah ।
Om kamalakantaya namah ।
Om laksmisallapasammukhaya namah ।
Om caturmukhapratisthatre namah ॥ 40 ॥

Om rajarajavarapradaya namah ।
Om caturvedasiroratnaya namah ।
Om ramanaya namah ।
Om nityavaibhavaya namah ।
Om dasavargaparitratre namah ।
Om naradadimunistutaya namah ।
Om yadavacalavasine namah ।
Om khidyadbhaktartibhanjanaya namah ।
Om laksmiprasadakaya namah ।
Om visnave namah ॥ 50 ॥

Om devesaya namah ।
Om ramyavigrahaya namah ।
Om madhavaya namah ।
Om lokanathaya namah ।
Om lalitakhilasevakaya namah ।
Om yaksagandharvavaradaya namah ।
Om kumaraya namah ।
Om matrkarcitaya namah ।
Om ratadbalakaposine namah ।
Om sesasailakrtasthalaya namah ॥ 60 ॥

Om sadgunyaparipurnaya namah ।
Om dvaitadosanivaranaya namah ।
Om tiryagjantvarcitamghrye namah ।
Om netranandakarotsavaya namah ।
Om dvadasottamalilaya namah ।
Om daridrajanaraksakaya namah ।
Om satrukrtyadibhitighnaya namah ।
Om bhujangasayanapriyaya namah ।
Om jagradrahasyavasaya namah ।
Om sistaparipalakaya namah ॥ 70 ॥

Om varenyaya namah ।
Om purnabodhaya namah ।
Om janmasamsarabhesajaya namah ।
Om kartikeyavapurdharine namah ।
Om yatisekharabhavitaya namah ।
Om narakadibhayadhvamsine namah ।
Om rathotsavakaladharaya namah ।
Om lokarcamukhyamurtaye namah ।
Om kesavadyavataravate namah ॥ 80 ॥

Om sastrasrutanantalilaya namah ।
Om yamasiksanibarhanaya namah ।
Om manasamraksanaparaya namah ।
Om irinamkuradhanyadaya namah ।
Om netrahinaksidayine namah ।
Om matihinamatipradaya namah ।
Om hiranyadanagrahine namah ।
Om mohajalanikrntanaya namah ।
Om dadhilajaksatarcyaya namah ।
Om yatudhanavinasanaya namah ॥ 90 ॥

Om yajurvedasikhagamyaya namah ।
Om venkataya namah ।
Om daksinasthitaya namah ।
Om sarapuskarinitire ratrau devaganarcitaya namah ।
Om yatnavatphalasandhatre namah ।
Om srijapadhanavrddhikrte namah ।
Om klimkarajapakamyartha- pradanasadayantaraya namah ।
Om sva sarvasiddhisandhatre namah ।
Om namaskarturabhistadaya namah ।
Om mohitakhilalokaya namah ॥ 100 ॥

Om nanarupavyavasthitaya namah ।
Om rajivalocanaya namah ।
Om yajnavarahaya namah ।
Om ganavenkataya namah ।
Om tejorasiksanaya namah ।
Om svamine namah ।
Om hardavidyanivaranaya namah ।
Om srivenkatesvaraya namah ॥ 108 ॥

॥ iti srisanatkumarasamhitantargata
srivenkatesastottarasatanamavalih sampurna ॥

Also Read 108 Names of Sri Venkatachalapati:

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment