Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Venkateswara Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਃ ॥

ॐ ਓਂਕਾਰਪਰਮਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਨਾਰਾਯਣਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੋਕ੍ਸ਼ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਾਣਕਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਂਕਟਾਚਲਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਪੂਰ੍ਣਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਟੇਙ੍ਕਾਰਜਪਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਮਾਣਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਗੋਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਲੋਕੈਕਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ॐ ਭਯਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜਮਾਨਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ੍ਤਨ੍ਯਸ੍ਤਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮਾਵਤਾਰਮਂਗੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਾਕਾਰਜਪਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਿਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਤੀਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਕ੍ਸ਼ਸ੍ਸਨ੍ਦੋਹਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਵਰ੍ਚਸ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਘੁਪੁਙ੍ਗਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਾਨਧਰ੍ਮਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਜਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਘਨਸ਼੍ਯਾਮਲਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਾਦਿਸਰ੍ਵਦੇਵੇਡ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਦੁਕੁਲਾਗ੍ਰਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ॥ ੩੦ ॥

ॐ ਤੇਜਸ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਨ੍ਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਵਮਰ੍ਥਲਕ੍ਸ਼੍ਯਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੂਪਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਸ਼ਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਲਾਕਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਲ੍ਲਾਪਸਂਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਰਾਜਰਾਜਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਸ਼ਿਰੋਰਤ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਸਵਰ੍ਗਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਦਵਾਚਲਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਿਦ੍ਯਦ੍ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਸਾਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ॥ ੫੦ ॥

ॐ ਦੇਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਧਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਾਲਿਤਾਖਿਲਸੇਵਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਕ੍ਸ਼ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਤਕਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਟਦ੍ਬਾਲਕਪੋਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ੈਲਕਤਸ੍ਥਲਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਸ਼ਾਡ੍ਗੁਣ੍ਯਪਰਿਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵੈਤਦੋਸ਼ਨਿਵਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਿਰ੍ਯਗ੍ਜਨ੍ਤ੍ਵਰ੍ਚਿਤਾਂਘ੍ਰ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੇਤ੍ਰਾਨਨ੍ਦਕਰੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੋਤ੍ਤਮਲੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਰਿਦ੍ਰਜਨਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਤ੍ਰੁਕਤ੍ਯਾਦਿਭੀਤਿਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੁਜਙ੍ਗਸ਼ਯਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਗ੍ਰਦ੍ਰਹਸ੍ਯਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪਰਿਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੦ ॥

ॐ ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਣਬੋਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਨ੍ਮਸਂਸਾਰਭੇਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਵਪੁਰ੍ਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਤਿਸ਼ੇਖਰਭਾਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਕਾਦਿਭਯਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਥੋਤ੍ਸਵਕਲਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਾਰ੍ਚਾਮੁਖ੍ਯਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੇਸ਼ਵਾਦ੍ਯਵਤਾਰਵਤੇ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਰੁਤਾਨਨ੍ਤਲੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਨਿਬਰ੍ਹਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਨਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਰਿਣਾਂਕੁਰਧਾਨ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੇਤ੍ਰਹੀਨਾਕ੍ਸ਼ਿਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤਿਹੀਨਮਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਿਰਣ੍ਯਦਾਨਗ੍ਰਾਹਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੋਹਜਾਲਨਿਕਨ੍ਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਧਿਲਾਜਾਕ੍ਸ਼ਤਾਰ੍ਚ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਤੁਧਾਨਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੦ ॥

ॐ ਯਜੁਰ੍ਵੇਦਸ਼ਿਖਾਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਙ੍ਕਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਰਪੁਸ਼੍ਕਰਿਣੀਤੀਰੇ ਰਾਤ੍ਰੌ
ਦੇਵਗਣਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਤ੍ਨਵਤ੍ਫਲਸਨ੍ਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਜਾਪਧਨਵਦ੍ਧਿਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਂਕਾਰਜਪਕਾਮ੍ਯਾਰ੍ਥ-
ਪ੍ਰਦਾਨਸਦਯਾਨ੍ਤਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਸਨ੍ਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਸ੍ਕਰ੍ਤੁਰਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੋਹਿਤਖਿਲਲੋਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਨਾਨਾਰੂਪਵ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਵਰਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਵੇਙ੍ਕਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੇਜੋਰਾਸ਼ੀਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਰ੍ਦਾਵਿਦ੍ਯਾਨਿਵਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰਸਂਹਿਤਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾ
ਸ਼੍ਰੀਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਾ ॥

Also Read 108 Names of Sri Venkatachalapati:

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top