Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Shri Siddhi Vinayak Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀସିଦ୍ଧିଵିନାୟକନାମାଵଲୀ ॥

ଅଭୀପ୍ସିତାର୍ଥସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ପୂଜିତୋ ୟଃ ସୁରୈରପି ।
ସର୍ଵଵିଘ୍ନଚ୍ଛିଦେ ତସ୍ମୈ ଗଣାଧିପତୟେ ନମଃ ॥

ଗଣାନାମଧିପଶ୍ଚଣ୍ଡୋ ଗଜଵକ୍ତ୍ରସ୍ତିଲୋଚନଃ ।
ପ୍ରୀତୋ ଭଵତୁ ମେ ନିତ୍ୟଂ ଵରଦାତା ଵିନାୟକଃ ॥

ଗଜାନନଂ ଗଣପତିଂ ଗୁଣାନାମାଲୟଂ ପରମ୍ ।
ତଂ ଦେଵଂ ଗିରିଜାସୂନୁଂ ଵନ୍ଦେଽହମ୍ ଅମରାର୍ଚିତମ୍ ॥

ଗଜଵଦନମ୍ ଅଚିନ୍ତ୍ୟଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦନ୍ତଂ ତ୍ରିନେତ୍ରମ୍
ବୃହଦୁଦରମ୍ ଅଶେଷଂ ପୂତରୂପଂ ପୁରାଣମ୍ ।
ଅମରଵରସୁପୂଜ୍ୟଂ ରକ୍ତଵର୍ଣଂ ସୁରେଶମ୍
ପଶୁପତିସୁତମ୍ ଈଶଂ ଵିଘ୍ନରାଜଂ ନମାମି ॥

ହରିହରଵିରିଞ୍ଚିଵାସଵାଦ୍ୟୈଃ ଅପି କୃତପୂଜମୁପକ୍ରମେ କ୍ରିୟାୟାଃ
ସକଲଦୁରିତହରମ୍ ଅମ୍ବିକାୟାୟାଃ ପ୍ରଥମସୁତଂ ପ୍ରଣମାମି ଵିଘ୍ନରାଜମ୍ ॥

ଧ୍ୟାୟେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଗଣେଶଂ ପରମଗୁଣୟୁତଂ ଧ୍ୟାନସଂସ୍ଥଂ ତ୍ରିନେତ୍ରମ୍
ଏକଂ ଦେଵଂ ତ୍ଵମେକଂ ପରମସୁଖୟୁତଂ ଦେଵଦେଵଂ ପ୍ରସନ୍ନମ୍
ଶୁଣ୍ଡାଦଣ୍ଡାଢ୍ୟଗଣ୍ଡୋଦ୍ଗଲିତମଦଜଲୋଲ୍ଲୋଲମତ୍ତାଲିମାଲମ୍
ଶ୍ରୀଦନ୍ତଂ ଵିଘ୍ନରାଜଂ ସକଲସୁଖକରଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶଂ ନମାମି ॥

ବୀଜାପୂରଗଦେକ୍ଷୁକାର୍ମୁକରୁଜାଚକ୍ରାବ୍ଜପାଶୋତ୍ପଲ-
ଵ୍ରୀହ୍ୟଗ୍ରସ୍ଵଵିଷାଣରତ୍ନକଲଶପ୍ରୋଦ୍ୟତ୍କରାମ୍ଭୋରୁହଃ ।
ଧ୍ୟେୟୋ ଵଲ୍ଲଭୟା ସପଦ୍ମକରୟା ଶ୍ଲିଷ୍ଟୋଜ୍ଵଲଦ୍ଭୂଷୟା
ଵିଶ୍ଵୋତ୍ପତ୍ତିଵିପତ୍ତିସଂସ୍ଥିତିକରୋ ଵିଘ୍ନୋ ଵିଶିଷ୍ଟାର୍ତ୍ଥଦଃ ॥

ଓଂ ଵିନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଘ୍ନରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌରୀପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍କନ୍ଦାଗ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷାଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଜପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭଚ୍ଛିଦେ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରଶ୍ରୀପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଣୀବଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶର୍ଵତନୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌରୀତନୂଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶର୍ଵରୀପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵୋଽନେକାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵୈମାତୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତ ଵିଘ୍ନ ଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକଦନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ବାହଵେ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ଶକ୍ତିସଂୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲମ୍ବୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂର୍ପକର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହେରମ୍ବାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ପାଶାଙ୍କୁଶଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଛନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକଲ୍ମଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵୟଂସିଦ୍ଧାର୍ଚିତପଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୀଜାପୂରକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ଵତ୍ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀତଭୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଇକ୍ଷୁଚାପଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅବ୍ଜୋତ୍ପଲକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀହେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ତୁତିହର୍ଷତାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ କଲାଦ୍ଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମାର୍ଚିତପଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୟୀକର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ସଙ୍ଘୋଷପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲତୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ରଜନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରାମଣ୍ୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଵାଗୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୂର୍ଵାବିଲ୍ଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତାଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାହିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ଭକ୍ତାକାଙ୍କ୍ଷିତଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଵଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୟାଵର୍ଚିତାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତଦୈତ୍ୟଭୟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଵତୀଶଙ୍କରୋତ୍ସଙ୍ଗଖେଲନୋତ୍ସଵଲାଲନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମସ୍ତଜଗଦାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରମୂଷକଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଷ୍ଟସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ । ୧୦୯ ।

॥ ଇତି ଶ୍ରୀସିଦ୍ଧିଵିନାୟକାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

Also Read 108 Names of Sri Siddhi Vinayak :

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top