Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Shri Siddhi Vinayak Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਸਿਦ੍ਧਿਵਿਨਾਯਕਨਾਮਾਵਲੀ ॥

ਅਭੀਪ੍ਸਿਤਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਪੂਜਿਤੋ ਯਃ ਸੁਰੈਰਪਿ ।
ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਚ੍ਛਿਦੇ ਤਸ੍ਮੈ ਗਣਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥

ਗਣਾਨਾਮਧਿਪਸ਼੍ਚਣ੍ਡੋ ਗਜਵਕ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤਿਲੋਚਨਃ ।
ਪ੍ਰੀਤੋ ਭਵਤੁ ਮੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਰਦਾਤਾ ਵਿਨਾਯਕਃ ॥

ਗਜਾਨਨਂ ਗਣਪਤਿਂ ਗੁਣਾਨਾਮਾਲਯਂ ਪਰਮ੍ ।
ਤਂ ਦੇਵਂ ਗਿਰਿਜਾਸੂਨੁਂ ਵਨ੍ਦੇऽਹਮ੍ ਅਮਰਾਰ੍ਚਿਤਮ੍ ॥

ਗਜਵਦਨਮ੍ ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਂ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦਨ੍ਤਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਮ੍
ਬਹਦੁਦਰਮ੍ ਅਸ਼ੇਸ਼ਂ ਪੂਤਰੂਪਂ ਪੁਰਾਣਮ੍ ।
ਅਮਰਵਰਸੁਪੂਜ੍ਯਂ ਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਂ ਸੁਰੇਸ਼ਮ੍
ਪਸ਼ੁਪਤਿਸੁਤਮ੍ ਈਸ਼ਂ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ਹਰਿਹਰਵਿਰਿਞ੍ਚਿਵਾਸਵਾਦ੍ਯੈਃ ਅਪਿ ਕਤਪੂਜਮੁਪਕ੍ਰਮੇ ਕ੍ਰਿਯਾਯਾਃ
ਸਕਲਦੁਰਿਤਹਰਮ੍ ਅਮ੍ਬਿਕਾਯਾਯਾਃ ਪ੍ਰਥਮਸੁਤਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜਮ੍ ॥

ਧ੍ਯਾਯੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਗਣੇਸ਼ਂ ਪਰਮਗੁਣਯੁਤਂ ਧ੍ਯਾਨਸਂਸ੍ਥਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਮ੍
ਏਕਂ ਦੇਵਂ ਤ੍ਵਮੇਕਂ ਪਰਮਸੁਖਯੁਤਂ ਦੇਵਦੇਵਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਮ੍
ਸ਼ੁਣ੍ਡਾਦਣ੍ਡਾਢ੍ਯਗਣ੍ਡੋਦ੍ਗਲਿਤਮਦਜਲੋਲ੍ਲੋਲਮਤ੍ਤਾਲਿਮਾਲਮ੍
ਸ਼੍ਰੀਦਨ੍ਤਂ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜਂ ਸਕਲਸੁਖਕਰਂ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ਬੀਜਾਪੂਰਗਦੇਕ੍ਸ਼ੁਕਾਰ੍ਮੁਕਰੁਜਾਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜਪਾਸ਼ੋਤ੍ਪਲ-
ਵ੍ਰੀਹ੍ਯਗ੍ਰਸ੍ਵਵਿਸ਼ਾਣਰਤ੍ਨਕਲਸ਼ਪ੍ਰੋਦ੍ਯਤ੍ਕਰਾਮ੍ਭੋਰੁਹਃ ।
ਧ੍ਯੇਯੋ ਵਲ੍ਲਭਯਾ ਸਪਦ੍ਮਕਰਯਾ ਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟੋਜ੍ਵਲਦ੍ਭੂਸ਼ਯਾ
ਵਿਸ਼੍ਵੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਵਿਪਤ੍ਤਿਸਂਸ੍ਥਿਤਿਕਰੋ ਵਿਘ੍ਨੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਰ੍ਤ੍ਥਦਃ ॥

ॐ ਵਿਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰੀਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਗ੍ਰਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਿਜਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਨਿਗਰ੍ਭਚ੍ਛਿਦੇ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਣੀਬਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰ੍ਵਤਨਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰੀਤਨੂਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰ੍ਵਰੀਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵੋऽਨੇਕਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵੈਮਾਤੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤ ਵਿਘ੍ਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਦਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਬਾਹਵੇ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਮ੍ਬੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਰਮ੍ਬਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਹਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕਲ੍ਮਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਯਂਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬੀਜਾਪੂਰਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਤਭਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਕ੍ਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਧਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਬ੍ਜੋਤ੍ਪਲਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਹੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਤੁਤਿਹਰ੍ਸ਼ਤਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਕਲਾਦ੍ਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਟਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਕਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥੂਲਕਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਯੀਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਸਙ੍ਘੋਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥੂਲਤੁਣ੍ਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਰਜਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਰਾਮਣ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਿਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਭਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਰਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਵਾਗੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੂਰ੍ਵਾਬਿਲ੍ਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਪਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਤਾਗਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਾਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਭਕ੍ਤਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਤਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੇਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਯਾਵਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਪ੍ਰਮਤ੍ਤਦੈਤ੍ਯਭਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਕ੍ਤਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ਙ੍ਕਰੋਤ੍ਸਙ੍ਗਖੇਲਨੋਤ੍ਸਵਲਾਲਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਸ੍ਤਜਗਦਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਮੂਸ਼ਕਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ਼੍ਟਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੯ ।

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸਿਦ੍ਧਿਵਿਨਾਯਕਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

Also Read 108 Names of Sri Siddhi Vinayak :

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top