Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Shri Siddhi Vinayak Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ srisiddhivinayakanamavali ॥

abhipsitarthasiddhyartham pujito yah surairapi ।
sarvavighnacchide tasmai ganadhipataye namah ॥

gananamadhipascando gajavaktrastilocanah ।
prito bhavatu me nityam varadata vinayakah ॥

gajananam ganapatim gunanamalayam param ।
tam devam girijasunum vande’ham amararcitam ॥

gajavadanam acintyam tiksnadantam trinetram
brhadudaram asesam putarupam puranam ।
amaravarasupujyam raktavarnam suresam
pasupatisutam isam vighnarajam namami ॥

hariharavirincivasavadyaih api krtapujamupakrame kriyayah
sakaladuritaharam ambikayayah prathamasutam pranamami vighnarajam ॥

dhyayennityam ganesam paramagunayutam dhyanasamstham trinetram
ekam devam tvamekam paramasukhayutam devadevam prasannam
sundadandadhyagandodgalitamadajalollolamattalimalam
sridantam vighnarajam sakalasukhakaram sriganesam namami ॥

bijapuragadeksukarmukarujacakrabjapasotpala-
vrihyagrasvavisanaratnakalasaprodyatkarambhoruhah ।
dhyeyo vallabhaya sapadmakaraya slistojvaladbhusaya
visvotpattivipattisamsthitikaro vighno visistartthadah ॥

Om vinayakaya namah ।
Om vighnarajaya namah ।
Om gauriputraya namah ।
Om ganesvaraya namah ।
Om skandagrajaya namah ।
Om avyayaya namah ।
Om putaya namah ।
Om daksadhyaksyaya namah ।
Om dvijapriyaya namah ।
Om agnigarbhacchide namah । 10 ।

Om indrasripradaya namah ।
Om vanibalapradaya namah ।
Om sarvasiddhipradaya namah ।
Om sarvatanayaya namah ।
Om gauritanujaya namah ।
Om sarvaripriyaya namah ।
Om sarvatmakaya namah ।
Om srstikartre namah ।
Om devo’nekarcitaya namah ।
Om sivaya namah । 20 ।

Om suddhaya namah ।
Om buddhipriyaya namah ।
Om santaya namah ।
Om brahmacarine namah ।
Om gajananaya namah ।
Om dvaimaturaya namah ।
Om munistutyaya namah ।
Om bhakta vighna vinasanaya namah ।
Om ekadantaya namah ।
Om caturbahave namah । 30 ।

Om saktisamyutaya namah ।
Om caturaya namah ।
Om lambodaraya namah ।
Om surpakarnaya namah ।
Om herambaya namah ।
Om brahmavittamaya namah ।
Om kalaya namah ।
Om grahapataye namah ।
Om kamine namah ।
Om somasuryagnilocanaya namah । 40 ।

Om pasankusadharaya namah ।
Om chandaya namah ।
Om gunatitaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om akalmasaya namah ।
Om svayamsiddharcitapadaya namah ।
Om bijapurakaraya namah ।
Om avyaktaya namah ।
Om gadine namah ।
Om varadaya namah । 50 ।

Om sasvataya namah ।
Om krtine namah ।
Om vidvatpriyaya namah ।
Om vitabhayaya namah ।
Om cakrine namah ।
Om iksucapadhrte namah ।
Om abjotpalakaraya namah ।
Om sridhaya namah ।
Om srihetave namah ।
Om stutiharsataya namah । 60 ।

Om kaladbhrte namah ।
Om jatine namah ।
Om candracudaya namah ।
Om amaresvaraya namah ।
Om nagayajnopavitine namah ।
Om srikantaya namah ।
Om ramarcitapadaya namah ।
Om vrtine namah ।
Om sthulakantaya namah ।
Om trayikartre namah । 70 ।

Om sanghosapriyaya namah ।
Om purusottamaya namah ।
Om sthulatundaya namah ।
Om agrajanyaya namah ।
Om gramanye namah ।
Om ganapaya namah ।
Om sthiraya namah ।
Om vrddhidaya namah ।
Om subhagaya namah ।
Om suraya namah । 80 ।

Om vagisaya namah ।
Om siddhidaya namah ।
Om durvabilvapriyaya namah ।
Om kantaya namah ।
Om papaharine namah ।
Om krtagamaya namah ।
Om samahitaya namah ।
Om vakratundaya namah ।
Om sripradaya namah ।
Om saumyaya namah । 90 ।

Om bhaktakanksitadaya namah ।
Om acyutaya namah ।
Om kevalaya namah ।
Om siddhaya namah ।
Om saccidanandavigrahaya namah ।
Om jnanine namah ।
Om mayayuktaya namah ।
Om dantaya namah ।
Om brahmisthaya namah ।
Om bhayavarcitaya namah । 100 ।

Om pramattadaityabhayadaya namah ।
Om vyaktamurtaye namah ।
Om amurtaye namah ।
Om parvatisankarotsangakhelanotsavalalanaya namah ।
Om samastajagadadharaya namah ।
Om varamusakavahanaya namah ।
Om hrstastutaya namah ।
Om prasannatmane namah ।
Om sarvasiddhipradayakaya namah । 109 ।

॥ iti srisiddhivinayakastottarasatanamavalih ॥

Also Read 108 Names of Sri Siddhi Vinayak :

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top