Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Siddhi Vinayak Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನಾಮಾವಲೀ ॥

ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರೈರಪಿ ।
ಸರ್ವವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೇ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ॥

ಗಣಾನಾಮಧಿಪಶ್ಚಂಡೋ ಗಜವಕ್ತ್ರಸ್ತಿಲೋಚನಃ ।
ಪ್ರೀತೋ ಭವತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ವರದಾತಾ ವಿನಾಯಕಃ ॥

ಗಜಾನನಂ ಗಣಪತಿಂ ಗುಣಾನಾಮಾಲಯಂ ಪರಮ್ ।
ತಂ ದೇವಂ ಗಿರಿಜಾಸೂನುಂ ವನ್ದೇಽಹಮ್ ಅಮರಾರ್ಚಿತಮ್ ॥

ಗಜವದನಮ್ ಅಚಿನ್ತ್ಯಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದನ್ತಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಮ್
ಬೃಹದುದರಮ್ ಅಶೇಷಂ ಪೂತರೂಪಂ ಪುರಾಣಮ್ ।
ಅಮರವರಸುಪೂಜ್ಯಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಸುರೇಶಮ್
ಪಶುಪತಿಸುತಮ್ ಈಶಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಹರಿಹರವಿರಿಂಚಿವಾಸವಾದ್ಯೈಃ ಅಪಿ ಕೃತಪೂಜಮುಪಕ್ರಮೇ ಕ್ರಿಯಾಯಾಃ
ಸಕಲದುರಿತಹರಮ್ ಅಮ್ಬಿಕಾಯಾಯಾಃ ಪ್ರಥಮಸುತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಘ್ನರಾಜಮ್ ॥

ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗಣೇಶಂ ಪರಮಗುಣಯುತಂ ಧ್ಯಾನಸಂಸ್ಥಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಮ್
ಏಕಂ ದೇವಂ ತ್ವಮೇಕಂ ಪರಮಸುಖಯುತಂ ದೇವದೇವಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್
ಶುಂಡಾದಂಡಾಢ್ಯಗಂಡೋದ್ಗಲಿತಮದಜಲೋಲ್ಲೋಲಮತ್ತಾಲಿಮಾಲಮ್
ಶ್ರೀದನ್ತಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಸಕಲಸುಖಕರಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಬೀಜಾಪೂರಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕರುಜಾಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ-
ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕರಾಮ್ಭೋರುಹಃ ।
ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾ ಶ್ಲಿಷ್ಟೋಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿವಿಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಿತಿಕರೋ ವಿಘ್ನೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ತ್ಥದಃ ॥

ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಇನ್ದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವತನಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀತನೂಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವೋಽನೇಕಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕದನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇರಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜಾಪೂರಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಬ್ಜೋತ್ಪಲಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತುತಿಹರ್ಷತಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಕಲಾದ್ಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಸಂಘೋಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲತುಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಮಣ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಭಕ್ತಾಕಾಂಕ್ಷಿತದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾವರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಶಂಕರೋತ್ಸಂಗಖೇಲನೋತ್ಸವಲಾಲನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಮೂಷಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 109 ।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

Also Read 108 Names of Sri Siddhi Vinayak :

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

109 Names of Shree Siddhi Vinayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top