Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Baka Gita Lyrics in Kannada

Baka Geetaa in Kannada:

॥ ಬಕಗೀತಾ ॥
॥ ಅಥ ಬಕಗೀತಾ ॥

ವೈಶಂಪಾಯನ ಉವಾಚ –
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮೃಷಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಶ್ಚ ಪರ್ಯಪೃಚ್ಛನ್ನೃಷಿಃ ।
ಕೇನ ದೀರ್ಘಾಯುರಾಸೀದ್ಬಕೋ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಸ್ತು ತಾನ್ಸರ್ವಾನುವಾಚ ॥ 1 ॥

ಮಹಾತಪಾ ದೀರ್ಘಾಯುಶ್ಚ ಬಕೋ ರಾಜರ್ಷಿರ್ನಾತ್ರಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 2 ॥

ಏತಚ್ಛೃತ್ವಾ ತು ಕೌಂತೇಯೋ ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಭಾರತ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಂ ಪರ್ಯಪೃಚ್ಛದ್ಧರ್ಮರಾಜೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ॥ 3 ॥

ಬಕದಾಲ್ಭ್ಯೌ ಮಹಾತ್ಮಾನೌ ಶ್ರೂಯೇತೇ ಚಿರಜೀವಿನೌ ।
ಸಖಾಯೌ ದೇವರಾಜಸ್ಯ ತಾವೃಷೀ ಲೋಕಸಂಮಿತೌ ॥ 4 ॥

ಏತದಿಚ್ಛಾಮಿ ಭಗವನ್ ಬಕಶಕ್ರಸಮಾಗಮಂ ।
ಸುಖದುಃಖಸಮಾಯುಕ್ತಂ ತತ್ತ್ವೇನ ಕಥಯಸ್ವ ಮೇ ॥ 5 ॥

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ –
ವೃತ್ತೇ ದೇವಾಸುರೇ ರಾಜನ್ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಲೋಮಹರ್ಷಣೇ ।
ತ್ರಯಾಣಾಮಪಿ ಲೋಕಾನಾಮಿಂದ್ರೋ ಲೋಕಾಧಿಪೋ ಭವತ್ ॥ 6 ॥

ಸಮ್ಯಗ್ವರ್ಷತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೇ ಸುಖಸಂಪದ ಉತ್ತಮಾಃ ।
ನಿರಾಮಯಾಸ್ತು ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಃ ಪ್ರಜಾ ಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಃ ॥ 7 ॥

ಮುದಿತಶ್ಚ ಜನಃ ಸರ್ವಃ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ।
ತಾಃ ಪ್ರಜಾ ಮುದಿತಾಃ ಸರ್ವಾ ದೃಷ್ಟಾಬಲನಿಷೂದನಃ ॥ 8 ॥

ತತಸ್ತು ಮುದಿತೋ ರಾಜನ್ ದೇವರಾಜಃ ಶತಕ್ರತುಃ ।
ಐರಾವತಂ ಸಮಾಸ್ಥಾಯ ತಾಃ ಪಶ್ಯನ್ಮುದಿತಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ॥ 9 ॥

ಆಶ್ರಮಾಂಶ್ಚ ವಿಚಿತ್ರಾಂಶ್ಚ ನದೀಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಶುಭಾಃ ।
ನಗರಾಣಿ ಸಮೃದ್ಧಾನಿ ಖೇಟಾಂಜನಪದಾಂಸ್ತಥಾ ॥ 10 ॥

ಪ್ರಜಾಪಾಲನದಕ್ಷಾಂಶ್ಚ ನರೇಂದ್ರಾಂಧರ್ಮಚಾರಿಣಃ ।
ಉದಪಾನಪ್ರಪಾವಾಪೀತಡಾಗಾನಿಸರಾಂಸಿಚ ॥ 11 ॥

ನಾನಾಬ್ರಹ್ಮಸಮಾಚಾರೈಃ ಸೇವಿತಾನಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮೈಃ ।
ತತೋವತೀರ್ಯ ರಮ್ಯಾಯಾಂ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಂ ರಾಜಂಛತಕ್ರತುಃ ॥ 12 ॥

ತತ್ರ ರಮ್ಯೇ ಶಿವೇ ದೇಶೇ ಬಹುವೃಕ್ಷಸಮಾಕುಲೇ ।
ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ರಮ್ಯಾಯಾಂ ಸಮುದ್ರಾಭ್ಯಾಶತೋ ನೃಪ ॥ 13 ॥

ತತ್ರಾಶ್ರಮಪದಂ ರಮ್ಯಂ ಮೃಗದ್ವಿಜನಿಷೇವಿತಂ ।
ತತ್ರಾಶ್ರಮಪದೇ ರಮ್ಯೇ ಬಕಂ ಪಶ್ಯತಿ ದೇವರಾಟ್ ॥ 14 ॥

ಬಕಸ್ತು ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವೇಂದ್ರಂ ದೃಢಂ ಪ್ರೀತಮನಾಭವತ್ ।
ಪಾದ್ಯಾಸನಾರ್ಘದಾನೇನ ಫಲಮೂಲೈರಥಾರ್ಚಯತ್ ॥ 15 ॥

ಸುಖೋಪವಿಷ್ಟೋ ವರದಸ್ತತಸ್ತು ಬಲಸೂದನಃ ।
ತತಃ ಪ್ರಶ್ನಂ ಬಕಂ ದೇವ ಉವಾಚ-ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರಃ ॥ 16 ॥

ಶತಂ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ಮುನೇ ಜಾತಸ್ಯ ತೇನಘ ।
ಸಮಾಖ್ಯಾಹಿ ಮಮ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕಿಂ ದುಃಖಂ ಚಿರಜೀವಿನಾಂ ॥ 17 ॥

ಬಕ ಉವಾಚ –
ಅಪ್ರಿಯೈಃ ಸಹ ಸಂವಾಸಃ ಪ್ರಿಯೈಶ್ಚಾಪಿ ವಿನಾಭವಃ ।
ಅಸದ್ಭಿಃ ಸಂಪ್ರಯೋಗಶ್ಚ ತದ್ದುಃಖಂ ಚಿರ್ಜೀವಿನಾಂ ॥ 18 ॥

ಪುತ್ರದಾರವಿನಾಶೋತ್ರ ಜ್ಞಾತೀನಾಂ ಸುಹೃದಾಮಪಿ ।
ಪರೇಷ್ವಾಪತತೇ ಕೃಛ್ರಂ ಕಿಂನು ದುಃಖತರಂ ತತಃ ॥ 19 ॥

ನಾನ್ಯದ್ದುಃಖತರಂ ಕಿಂಚಿಲ್ಲೋಕೇಷು ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ ।
ಅರ್ಥೈರ್ವಿಹೀನಃ ಪುರುಷಃ ಪರೈಃ ಸಂಪರಿಭೂಯತೇ ॥ 20 ॥

ಅಕುಲಾನಾಂ ಕುಲೇ ಭಾವಂ ಕುಲೀನಾನಾಂ ಕುಲಕ್ಷಯಂ ।
ಸಂಯೋಗಂ ವಿಪ್ರಯೋಗಂ ಚ ಪಶ್ಯಂತಿ ಚಿರಜೀವಿನಃ ॥ 21 ॥

ಅಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೇವೈತದ್ದೇವದೇವ ಶತಕ್ರತೋ ।
ಅಕುಲಾನಾಂ ಸಮೃದ್ಧಾನಾಂ ಕಥಂ ಕುಲವಿಪರ್ಯಯಃ ॥ 22 ॥

ದೇವದಾನವಗಂಧರ್ವಮನುಷ್ಯೋರಗರಾಕ್ಷಸಾಃ ।
ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ವಿಪರ್ಯಾಸಂ ಕಿಂನು ದುಃಖತರಂ ತತಃ ॥ 23 ॥

ಕುಲೇ ಜಾತಾಶ್ಚ ಕ್ಲಿಶ್ಯಂತೇ ದೌಷ್ಕುಲೇ ಯವಶಾನುಗಾಃ ।
ಆಢ್ಯೈರ್ದರಿದ್ರಾವಮತಾಃ ಕಿಂನು ದುಃಖತರಂ ತತಃ ॥ 24 ॥

ಲೋಕೇ ವೈಧರ್ಮ್ಯಮೇತತ್ತು ದೃಶ್ಯತೇ ಬಹುವಿಸ್ತರಂ ।
ಹೀನಜ್ಞಾನಾಶ್ಚ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಕ್ಲಿಶ್ಯಂತೇ ಪ್ರಾಜ್ಞಕೋವಿದಾಃ ॥ 25 ॥

ಬಹುದುಃಖಪರಿಕ್ಲೇಶಂ ಮಾನುಷ್ಯಮಿಹ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ –
ಪುನರೇವ ಮಹಾಭಾಗ ದೇವರ್ಷಿಗಣಸೇವಿತ ॥ 26 ॥

ಸಮಾಖ್ಯಾಹಿ ಮಮ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕಿಂ ಸುಖಂ ಚಿರಜೀವಿನಾಂ ।
ಬಕ ಉವಾಚ –
ಅಷ್ಟಮೇ ದ್ವಾದಶೇ ವಾಪಿ ಶಾಕಂ ಯಃ ಪಚತೇ ಗೃಹೇ ॥ 27 ॥

ಕುಮಿತ್ರಾಣ್ಯನಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಕಿಂ ವೈ ಸುಖತರಂ ತತಃ ।
ಯತ್ರಾಹಾನಿ ನ ಗಣ್ಯಂತೇ ನೈನಮಾಹುರ್ಮಹಾಶನಂ ॥ 28 ॥

ಅಪಿ ಶಾಕಂಪಚಾನಸ್ಯ ಸುಖಂ ವೈ ಮಘವನ್ ಗೃಹೇ ।
ಅರ್ಜಿತಂ ಸ್ವೇನ ವೀರ್ಯೇಣ ನಾಪ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಕಂಚನ ॥ 29 ॥

ಫಲಶಾಕಮಪಿ ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತುಂ ಹ್ಯಕೃಪಣೇ ಗೃಹೇ ।
ಪರಸ್ಯ ತು ಗೃಹೇ ಭೋಕ್ತುಃ ಪರಿಭೂತಸ್ಯ ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 30 ॥

ಸುಮೃಷ್ಟಮಪಿ ನೇ ಶ್ರೇಯೋ ವಿಕಲ್ಪೋಯಮತಃ ಸತಾಂ ।
ಶ್ವವತ್ಕೀಲಾಲಪೋ ಯಸ್ತು ಪರಾನ್ನಂ ಭೋಕ್ತುಮಿಚ್ಛತಿ ॥ 31 ॥

ಧಿಗಸ್ತು ತಸ್ಯತದ್ಭುಕ್ತಂ ಕೃಪಣಸ್ಯ ದುರಾತ್ಮನಃ ।
ಯೋ ದತ್ತ್ವಾತಿಥಿಭೂತೇಭ್ಯಃ ಪಿತೃಭ್ಯಶ್ಚ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ ॥ 32 ॥

ಶಿಷ್ಟಾನ್ಯನಾನಿ ಯೋ ಭುಂಕ್ತೇ ಕಿಂವೈ ಸುಖತರಂ ತತಃ ।
ಅತೋ ಮೃಷ್ಟತರಂ ನಾನ್ಯತ್ಪೂತಂ ಕಿಂಚಿಚ್ಛ್ತಕ್ರತೋ ॥ 33 ॥

ದತ್ವಾ ಯಸ್ತ್ವತಿಥಿಭ್ಯೋ ವೈ ಭುಂಕ್ತೇ ತೇನೈವ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ಯಾವತೋಹ್ಯಂಧಸಃ ಪಿಂಡಾನಶ್ನಾತಿ ಸತತಂ ದ್ವಿಜಃ ॥ 34 ॥

ತಾವತಾಂ ಗೋಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ದಾಯಕಃ ।
ಯದೇನೋ ಯೌವನಕೃತಂ ತತ್ಸರ್ವ ನಶ್ಯತೇ ಧ್ರುವಂ ॥ 35 ॥

ಸದಕ್ಷಿಣಸ್ಯ ಭುಕ್ತಸ್ಯ ದ್ವಿಜಸ್ಯ ತು ಕರೇ ಗತಂ ।
ಯದ್ವಾರಿ ವಾರಿಣಾ ಸಿಂಚೇತ್ತದ್ಧ್ಯೇನಸ್ತರತೇ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 36 ॥

ಏತಶ್ಚಾನ್ಯಾಶ್ಚವೈ ಬಹ್ವೀಃ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಕಥಾಃ ಶುಭಾಃ ।
ಬಕೇನ ಸಹ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಪೃಚ್ಛ್ಯ ತ್ರಿದಿವಂ ಗತಃ ॥ 37 ॥

॥ ಇತಿ ಬಕ ಶಕ್ರ ಸಂವಾದ ಏವಂ ಬಕಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Baka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Baka Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top