Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Baka Gita Lyrics in Gujarati

Baka Geetaa in Gujarati:

॥ બકગીતા ॥
॥ અથ બકગીતા ॥

વૈશમ્પાયન ઉવાચ –
માર્કણ્ડેયમૃષયો બ્રાહ્મણા યુધિષ્ઠિરશ્ચ પર્યપૃચ્છન્નૃષિઃ ।
કેન દીર્ઘાયુરાસીદ્બકો માર્કણ્ડેયસ્તુ તાન્સર્વાનુવાચ ॥ ૧ ॥

મહાતપા દીર્ઘાયુશ્ચ બકો રાજર્ષિર્નાત્રકાર્યા વિચારણા ॥ ૨ ॥

એતચ્છૃત્વા તુ કૌન્તેયો ભ્રાતૃભિઃ સહ ભારત ।
માર્કણ્ડેયં પર્યપૃચ્છદ્ધર્મરાજો યુધિષ્ઠિરઃ ॥ ૩ ॥

બકદાલ્ભ્યૌ મહાત્માનૌ શ્રૂયેતે ચિરજીવિનૌ ।
સખાયૌ દેવરાજસ્ય તાવૃષી લોકસંમિતૌ ॥ ૪ ॥

એતદિચ્છામિ ભગવન્ બકશક્રસમાગમમ્ ।
સુખદુઃખસમાયુક્તં તત્ત્વેન કથયસ્વ મે ॥ ૫ ॥

માર્કણ્ડેય ઉવાચ –
વૃત્તે દેવાસુરે રાજન્સંગ્રામે લોમહર્ષણે ।
ત્રયાણામપિ લોકાનામિન્દ્રો લોકાધિપો ભવત્ ॥ ૬ ॥

સમ્યગ્વર્ષતિ પર્જન્યે સુખસમ્પદ ઉત્તમાઃ ।
નિરામયાસ્તુ ધર્મિષ્ઠાઃ પ્રજા ધર્મપરાયણાઃ ॥ ૭ ॥

મુદિતશ્ચ જનઃ સર્વઃ સ્વધર્મે સુવ્યવસ્થિતઃ ।
તાઃ પ્રજા મુદિતાઃ સર્વા દૃષ્ટાબલનિષૂદનઃ ॥ ૮ ॥

તતસ્તુ મુદિતો રાજન્ દેવરાજઃ શતક્રતુઃ ।
ઐરાવતં સમાસ્થાય તાઃ પશ્યન્મુદિતાઃ પ્રજાઃ ॥ ૯ ॥

આશ્રમાંશ્ચ વિચિત્રાંશ્ચ નદીશ્ચ વિવિધાઃ શુભાઃ ।
નગરાણિ સમૃદ્ધાનિ ખેટાઞ્જનપદાંસ્તથા ॥ ૧૦ ॥

પ્રજાપાલનદક્ષાંશ્ચ નરેન્દ્રાન્ધર્મચારિણઃ ।
ઉદપાનપ્રપાવાપીતડાગાનિસરાંસિચ ॥ ૧૧ ॥

નાનાબ્રહ્મસમાચારૈઃ સેવિતાનિ દ્વિજોત્તમૈઃ ।
તતોવતીર્ય રમ્યાયાં પૃથ્વ્યાં રાજઞ્છતક્રતુઃ ॥ ૧૨ ॥

તત્ર રમ્યે શિવે દેશે બહુવૃક્ષસમાકુલે ।
પૂર્વસ્યાં દિશિ રમ્યાયાં સમુદ્રાભ્યાશતો નૃપ ॥ ૧૩ ॥

તત્રાશ્રમપદં રમ્યં મૃગદ્વિજનિષેવિતમ્ ।
તત્રાશ્રમપદે રમ્યે બકં પશ્યતિ દેવરાટ્ ॥ ૧૪ ॥

બકસ્તુ દૃષ્ટ્વા દેવેન્દ્રં દૃઢં પ્રીતમનાભવત્ ।
પાદ્યાસનાર્ઘદાનેન ફલમૂલૈરથાર્ચયત્ ॥ ૧૫ ॥

સુખોપવિષ્ટો વરદસ્તતસ્તુ બલસૂદનઃ ।
તતઃ પ્રશ્નં બકં દેવ ઉવાચ-ત્રિદશેશ્વરઃ ॥ ૧૬ ॥

શતં વર્ષસહસ્રાણિ મુને જાતસ્ય તેનઘ ।
સમાખ્યાહિ મમ બ્રહ્મન્ કિં દુઃખં ચિરજીવિનામ્ ॥ ૧૭ ॥

બક ઉવાચ –
અપ્રિયૈઃ સહ સંવાસઃ પ્રિયૈશ્ચાપિ વિનાભવઃ ।
અસદ્ભિઃ સમ્પ્રયોગશ્ચ તદ્દુઃખં ચિર્જીવિનામ્ ॥ ૧૮ ॥

પુત્રદારવિનાશોત્ર જ્ઞાતીનાં સુહૃદામપિ ।
પરેષ્વાપતતે કૃછ્રં કિંનુ દુઃખતરં તતઃ ॥ ૧૯ ॥

નાન્યદ્દુઃખતરં કિંચિલ્લોકેષુ પ્રતિભાતિ મે ।
અર્થૈર્વિહીનઃ પુરુષઃ પરૈઃ સમ્પરિભૂયતે ॥ ૨૦ ॥

અકુલાનાં કુલે ભાવં કુલીનાનાં કુલક્ષયમ્ ।
સંયોગં વિપ્રયોગં ચ પશ્યન્તિ ચિરજીવિનઃ ॥ ૨૧ ॥

અપિ પ્રત્યક્ષમેવૈતદ્દેવદેવ શતક્રતો ।
અકુલાનાં સમૃદ્ધાનાં કથં કુલવિપર્યયઃ ॥ ૨૨ ॥

દેવદાનવગન્ધર્વમનુષ્યોરગરાક્ષસાઃ ।
પ્રાપ્નુવન્તિ વિપર્યાસં કિંનુ દુઃખતરં તતઃ ॥ ૨૩ ॥

કુલે જાતાશ્ચ ક્લિશ્યન્તે દૌષ્કુલે યવશાનુગાઃ ।
આઢ્યૈર્દરિદ્રાવમતાઃ કિંનુ દુઃખતરં તતઃ ॥ ૨૪ ॥

લોકે વૈધર્મ્યમેતત્તુ દૃશ્યતે બહુવિસ્તરમ્ ।
હીનજ્ઞાનાશ્ચ દૃશ્યન્તે ક્લિશ્યન્તે પ્રાજ્ઞકોવિદાઃ ॥ ૨૫ ॥

બહુદુઃખપરિક્લેશં માનુષ્યમિહ દૃશ્યતે ।
ઇન્દ્ર ઉવાચ –
પુનરેવ મહાભાગ દેવર્ષિગણસેવિત ॥ ૨૬ ॥

સમાખ્યાહિ મમ બ્રહ્મન્ કિં સુખં ચિરજીવિનામ્ ।
બક ઉવાચ –
અષ્ટમે દ્વાદશે વાપિ શાકં યઃ પચતે ગૃહે ॥ ૨૭ ॥

કુમિત્રાણ્યનપાશ્રિત્ય કિં વૈ સુખતરં તતઃ ।
યત્રાહાનિ ન ગણ્યન્તે નૈનમાહુર્મહાશનમ્ ॥ ૨૮ ॥

અપિ શાકંપચાનસ્ય સુખં વૈ મઘવન્ ગૃહે ।
અર્જિતં સ્વેન વીર્યેણ નાપ્યપાશ્રિત્ય કઞ્ચન ॥ ૨૯ ॥

ફલશાકમપિ શ્રેયો ભોક્તું હ્યકૃપણે ગૃહે ।
પરસ્ય તુ ગૃહે ભોક્તુઃ પરિભૂતસ્ય નિત્યશઃ ॥ ૩૦ ॥

સુમૃષ્ટમપિ ને શ્રેયો વિકલ્પોયમતઃ સતામ્ ।
શ્વવત્કીલાલપો યસ્તુ પરાન્નં ભોક્તુમિચ્છતિ ॥ ૩૧ ॥

ધિગસ્તુ તસ્યતદ્ભુક્તં કૃપણસ્ય દુરાત્મનઃ ।
યો દત્ત્વાતિથિભૂતેભ્યઃ પિતૃભ્યશ્ચ દ્વિજોત્તમઃ ॥ ૩૨ ॥

શિષ્ટાન્યનાનિ યો ભુઙ્ક્તે કિંવૈ સુખતરં તતઃ ।
અતો મૃષ્ટતરં નાન્યત્પૂતં કિઞ્ચિચ્છ્તક્રતો ॥ ૩૩ ॥

દત્વા યસ્ત્વતિથિભ્યો વૈ ભુઙ્ક્તે તેનૈવ નિત્યશઃ ।
યાવતોહ્યંધસઃ પિણ્ડાનશ્નાતિ સતતં દ્વિજઃ ॥ ૩૪ ॥

તાવતાં ગોસહસ્રાણાં ફલં પ્રાપ્નોતિ દાયકઃ ।
યદેનો યૌવનકૃતં તત્સર્વ નશ્યતે ધ્રુવમ્ ॥ ૩૫ ॥

સદક્ષિણસ્ય ભુક્તસ્ય દ્વિજસ્ય તુ કરે ગતમ્ ।
યદ્વારિ વારિણા સિંચેત્તદ્ધ્યેનસ્તરતે ક્ષણાત્ ॥ ૩૬ ॥

એતશ્ચાન્યાશ્ચવૈ બહ્વીઃ કથયિત્વા કથાઃ શુભાઃ ।
બકેન સહ દેવેન્દ્ર આપૃચ્છ્ય ત્રિદિવં ગતઃ ॥ ૩૭ ॥

॥ ઇતિ બક શક્ર સંવાદ એવં બકગીતા સમાપ્તા ॥

Also Read:

Baka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Baka Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top