Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Baka Gita Lyrics in Malayalam

Baka Geetaa in Malayalam:

॥ ബകഗീതാ ॥
॥ അഥ ബകഗീതാ ॥

വൈശമ്പായന ഉവാച –
മാർകണ്ഡേയമൃഷയോ ബ്രാഹ്മണാ യുധിഷ്ഠിരശ്ച പര്യപൃച്ഛന്നൃഷിഃ ।
കേന ദീർഘായുരാസീദ്ബകോ മാർകണ്ഡേയസ്തു താൻസർവാനുവാച ॥ 1 ॥

മഹാതപാ ദീർഘായുശ്ച ബകോ രാജർഷിർനാത്രകാര്യാ വിചാരണാ ॥ 2 ॥

ഏതച്ഛൃത്വാ തു കൗന്തേയോ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ ഭാരത ।
മാർകണ്ഡേയം പര്യപൃച്ഛദ്ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ ॥ 3 ॥

ബകദാൽഭ്യൗ മഹാത്മാനൗ ശ്രൂയേതേ ചിരജീവിനൗ ।
സഖായൗ ദേവരാജസ്യ താവൃഷീ ലോകസംമിതൗ ॥ 4 ॥

ഏതദിച്ഛാമി ഭഗവൻ ബകശക്രസമാഗമം ।
സുഖദുഃഖസമായുക്തം തത്ത്വേന കഥയസ്വ മേ ॥ 5 ॥

മാർകണ്ഡേയ ഉവാച –
വൃത്തേ ദേവാസുരേ രാജൻസംഗ്രാമേ ലോമഹർഷണേ ।
ത്രയാണാമപി ലോകാനാമിന്ദ്രോ ലോകാധിപോ ഭവത് ॥ 6 ॥

സമ്യഗ്വർഷതി പർജന്യേ സുഖസമ്പദ ഉത്തമാഃ ।
നിരാമയാസ്തു ധർമിഷ്ഠാഃ പ്രജാ ധർമപരായണാഃ ॥ 7 ॥

മുദിതശ്ച ജനഃ സർവഃ സ്വധർമേ സുവ്യവസ്ഥിതഃ ।
താഃ പ്രജാ മുദിതാഃ സർവാ ദൃഷ്ടാബലനിഷൂദനഃ ॥ 8 ॥

തതസ്തു മുദിതോ രാജൻ ദേവരാജഃ ശതക്രതുഃ ।
ഐരാവതം സമാസ്ഥായ താഃ പശ്യന്മുദിതാഃ പ്രജാഃ ॥ 9 ॥

ആശ്രമാംശ്ച വിചിത്രാംശ്ച നദീശ്ച വിവിധാഃ ശുഭാഃ ।
നഗരാണി സമൃദ്ധാനി ഖേടാഞ്ജനപദാംസ്തഥാ ॥ 10 ॥

പ്രജാപാലനദക്ഷാംശ്ച നരേന്ദ്രാന്ധർമചാരിണഃ ।
ഉദപാനപ്രപാവാപീതഡാഗാനിസരാംസിച ॥ 11 ॥

നാനാബ്രഹ്മസമാചാരൈഃ സേവിതാനി ദ്വിജോത്തമൈഃ ।
തതോവതീര്യ രമ്യായാം പൃഥ്വ്യാം രാജഞ്ഛതക്രതുഃ ॥ 12 ॥

തത്ര രമ്യേ ശിവേ ദേശേ ബഹുവൃക്ഷസമാകുലേ ।
പൂർവസ്യാം ദിശി രമ്യായാം സമുദ്രാഭ്യാശതോ നൃപ ॥ 13 ॥

തത്രാശ്രമപദം രമ്യം മൃഗദ്വിജനിഷേവിതം ।
തത്രാശ്രമപദേ രമ്യേ ബകം പശ്യതി ദേവരാട് ॥ 14 ॥

ബകസ്തു ദൃഷ്ട്വാ ദേവേന്ദ്രം ദൃഢം പ്രീതമനാഭവത് ।
പാദ്യാസനാർഘദാനേന ഫലമൂലൈരഥാർചയത് ॥ 15 ॥

സുഖോപവിഷ്ടോ വരദസ്തതസ്തു ബലസൂദനഃ ।
തതഃ പ്രശ്നം ബകം ദേവ ഉവാച-ത്രിദശേശ്വരഃ ॥ 16 ॥

ശതം വർഷസഹസ്രാണി മുനേ ജാതസ്യ തേനഘ ।
സമാഖ്യാഹി മമ ബ്രഹ്മൻ കിം ദുഃഖം ചിരജീവിനാം ॥ 17 ॥

ബക ഉവാച –
അപ്രിയൈഃ സഹ സംവാസഃ പ്രിയൈശ്ചാപി വിനാഭവഃ ।
അസദ്ഭിഃ സമ്പ്രയോഗശ്ച തദ്ദുഃഖം ചിർജീവിനാം ॥ 18 ॥

പുത്രദാരവിനാശോത്ര ജ്ഞാതീനാം സുഹൃദാമപി ।
പരേഷ്വാപതതേ കൃഛ്രം കിംനു ദുഃഖതരം തതഃ ॥ 19 ॥

നാന്യദ്ദുഃഖതരം കിഞ്ചില്ലോകേഷു പ്രതിഭാതി മേ ।
അർഥൈർവിഹീനഃ പുരുഷഃ പരൈഃ സമ്പരിഭൂയതേ ॥ 20 ॥

അകുലാനാം കുലേ ഭാവം കുലീനാനാം കുലക്ഷയം ।
സംയോഗം വിപ്രയോഗം ച പശ്യന്തി ചിരജീവിനഃ ॥ 21 ॥

അപി പ്രത്യക്ഷമേവൈതദ്ദേവദേവ ശതക്രതോ ।
അകുലാനാം സമൃദ്ധാനാം കഥം കുലവിപര്യയഃ ॥ 22 ॥

ദേവദാനവഗന്ധർവമനുഷ്യോരഗരാക്ഷസാഃ ।
പ്രാപ്നുവന്തി വിപര്യാസം കിംനു ദുഃഖതരം തതഃ ॥ 23 ॥

കുലേ ജാതാശ്ച ക്ലിശ്യന്തേ ദൗഷ്കുലേ യവശാനുഗാഃ ।
ആഢ്യൈർദരിദ്രാവമതാഃ കിംനു ദുഃഖതരം തതഃ ॥ 24 ॥

ലോകേ വൈധർമ്യമേതത്തു ദൃശ്യതേ ബഹുവിസ്തരം ।
ഹീനജ്ഞാനാശ്ച ദൃശ്യന്തേ ക്ലിശ്യന്തേ പ്രാജ്ഞകോവിദാഃ ॥ 25 ॥

ബഹുദുഃഖപരിക്ലേശം മാനുഷ്യമിഹ ദൃശ്യതേ ।
ഇന്ദ്ര ഉവാച –
പുനരേവ മഹാഭാഗ ദേവർഷിഗണസേവിത ॥ 26 ॥

സമാഖ്യാഹി മമ ബ്രഹ്മൻ കിം സുഖം ചിരജീവിനാം ।
ബക ഉവാച –
അഷ്ടമേ ദ്വാദശേ വാപി ശാകം യഃ പചതേ ഗൃഹേ ॥ 27 ॥

കുമിത്രാണ്യനപാശ്രിത്യ കിം വൈ സുഖതരം തതഃ ।
യത്രാഹാനി ന ഗണ്യന്തേ നൈനമാഹുർമഹാശനം ॥ 28 ॥

അപി ശാകമ്പചാനസ്യ സുഖം വൈ മഘവൻ ഗൃഹേ ।
അർജിതം സ്വേന വീര്യേണ നാപ്യപാശ്രിത്യ കഞ്ചന ॥ 29 ॥

ഫലശാകമപി ശ്രേയോ ഭോക്തും ഹ്യകൃപണേ ഗൃഹേ ।
പരസ്യ തു ഗൃഹേ ഭോക്തുഃ പരിഭൂതസ്യ നിത്യശഃ ॥ 30 ॥

സുമൃഷ്ടമപി നേ ശ്രേയോ വികൽപോയമതഃ സതാം ।
ശ്വവത്കീലാലപോ യസ്തു പരാന്നം ഭോക്തുമിച്ഛതി ॥ 31 ॥

ധിഗസ്തു തസ്യതദ്ഭുക്തം കൃപണസ്യ ദുരാത്മനഃ ।
യോ ദത്ത്വാതിഥിഭൂതേഭ്യഃ പിതൃഭ്യശ്ച ദ്വിജോത്തമഃ ॥ 32 ॥

ശിഷ്ടാന്യനാനി യോ ഭുങ്ക്തേ കിംവൈ സുഖതരം തതഃ ।
അതോ മൃഷ്ടതരം നാന്യത്പൂതം കിഞ്ചിച്ഛ്തക്രതോ ॥ 33 ॥

ദത്വാ യസ്ത്വതിഥിഭ്യോ വൈ ഭുങ്ക്തേ തേനൈവ നിത്യശഃ ।
യാവതോഹ്യന്ധസഃ പിണ്ഡാനശ്നാതി സതതം ദ്വിജഃ ॥ 34 ॥

താവതാം ഗോസഹസ്രാണാം ഫലം പ്രാപ്നോതി ദായകഃ ।
യദേനോ യൗവനകൃതം തത്സർവ നശ്യതേ ധ്രുവം ॥ 35 ॥

സദക്ഷിണസ്യ ഭുക്തസ്യ ദ്വിജസ്യ തു കരേ ഗതം ।
യദ്വാരി വാരിണാ സിഞ്ചേത്തദ്ധ്യേനസ്തരതേ ക്ഷണാത് ॥ 36 ॥

ഏതശ്ചാന്യാശ്ചവൈ ബഹ്വീഃ കഥയിത്വാ കഥാഃ ശുഭാഃ ।
ബകേന സഹ ദേവേന്ദ്ര ആപൃച്ഛ്യ ത്രിദിവം ഗതഃ ॥ 37 ॥

॥ ഇതി ബക ശക്ര സംവാദ ഏവം ബകഗീതാ സമാപ്താ ॥

Also Read:

Baka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Baka Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top