Slokas

Advaitha Lakshanam Lyrics in Kannada

Advaita Lakshanam in Kannada:

॥ ಅದ್ವೈತಲಕ್ಷಣಂ ॥
ಅಜ್ಞಾನಮೇತದ್ದ್ವೈತಾಖ್ಯಮದ್ವೈತಂ ಶ್ರೇಯಸಾಮ್ಪರಮ್
ಮಮ ತ್ವಹಮಿತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಿಯುಕ್ತಮಿತಿ ಕಲ್ಪವತ್ || ೧ ||

ಅವಿಕಾರ್ಯಮನಾಖ್ಯೇಯಮದ್ವೈತಮನುಭೂಯತೇ
ಮನೋವೃತ್ತಿಮಯಂ ದ್ವೈತಮದ್ವೈತಂ ಪರಮಾರ್ಥತಃ || ೨ ||

ಮನಸೋ ವೃತ್ತಯಸ್ತಸ್ಮಾದ್ಧರ್ಮಾಧರ್ಮನಿಮಿತ್ತಜಾಃ
ನಿರೋದ್ಧವ್ಯಾಸ್ತನ್ನಿರೋಧೇನಾದ್ವೈತಂ ನೋಪಪದ್ಯತೇ || ೩ ||

ಮನೋದೃಷ್ಟಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸದರಾಚರಮ್
ಮನಸೋ ಹ್ಯಮನೀಭಾವೇಽದ್ವೈತಭಾವಂ ತದಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೪ ||

ಬಹಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಸದೋತ್ಸೃಜ್ಯಾಪ್ಯನ್ತಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಚ ಯೋ ಬುಧಃ
ಕಯಾಪಿ ಪ್ರಜ್ಞಯೋಪೇತಃ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾನಿತಿ ಕಥ್ಯತೇ || ೫ ||

ಕರ್ಮಣೋ ಭಾವನಾಚೇಯಂ ಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಪರಿಪನ್ಥಿನೀ
ಕರ್ಮಭಾವನಯಾ ತುಲ್ಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮುಪಜಾಯತೇ || ೬ ||

Also Read:

Advaitha Lakshanam Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment