Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Jaya Jaya Raamaa in Hindi

Annamayya Keerthana – Jaya Jaya Raama Lyrics in Hindi:

जय जय रामा समरविजय रामा ।
भयहर निजभक्तपारीण रामा ॥

जलधिबन्धिञ्चिन सौमित्रिरामा
सेलविल्लुविरचिनसीतारामा ।
अलसुग्रीवुनेलिनायोध्यरामा
कलिगि यज्ञमुगाचेकौसल्यरामा ॥

अरिरावणान्तक आदित्यकुलरामा
गुरुमौनुलनु गानेकोदण्डरामा ।
धर नहल्यपालिटिदशरथरामा
हरुराणिनुतुललोकाभिरामा ॥

अतिप्रतापमुल मायामृगान्तक रामा
सुतकुशलवप्रिय सुगुण रामा ।
विततमहिमलश्रीवेङ्कटाद्रिरामा
मतिलोनबायनिमनुवंशरामा ॥

Also Read :

Jaya Jaya Raamaa Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment