Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Kanti Nakhilaanda in Tamil

Annamayya Keerthana – Kanti Nakhilaanda Lyrics in Tamil:

கம்டி னகிலாம்ட ததி கர்தனதிகுனி கம்டி |
கம்டி னகமுலு வீடுகொம்டி னிஜமூர்தி கம்டி ||

மஹனீய கன பணாமணுல ஶைலமு கம்டி |
பஹு விபவமுல மம்டபமுலு கம்டி |
ஸஹஜ னவரத்ன காம்சன வேதிகலு கம்டி |
ரஹி வஹிம்சின கோபுரமுலவெ கம்டி ||

பாவனம்பைன பாபவினாஶமு கம்டி |
கைவஶம்பகு ககன கம்க கம்டி |
தைவிகபு புண்யதீர்தமுலெல்ல பொடகம்டி |
கோவிதுலு கொனியாடு கோனேரி கம்டி ||

பரம யோகீம்த்ருலகு பாவகோசரமைன |
ஸரிலேனி பாதாம்புஜமுல கம்டி |
திரமைன கிரிசூபு திவ்யஹஸ்தமு கம்டி |
திரு வேம்கடாசலாதிபு ஜூடகம்டி ||

Also Read :

Kanti Nakhilaanda Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment