Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Kanti Nakhilaanda in Hindi

Annamayya Keerthana – Kanti Nakhilaanda Lyrics in Hindi:

कण्टि नखिलाण्ड तति कर्तनधिकुनि गण्टि ।
कण्टि नघमुलु वीडुकोण्टि निजमूर्ति गण्टि ॥

महनीय घन फणामणुल शैलमु गण्टि ।
बहु विभवमुल मण्टपमुलु गण्टि ।
सहज नवरत्न काञ्चन वेदिकलु गण्टि ।
रहि वहिञ्चिन गोपुरमुलवे कण्टि ॥

पावनम्बैन पापविनाशमु गण्टि ।
कैवशम्बगु गगन गङ्ग गण्टि ।
दैविकपु पुण्यतीर्थमुलेल्ल बोडगण्टि ।
कोविदुलु गोनियाडु कोनेरि गण्टि ॥

परम योगीन्द्रुलकु भावगोचरमैन ।
सरिलेनि पादाम्बुजमुल गण्टि ।
तिरमैन गिरिचूपु दिव्यहस्तमु गण्टि ।
तिरु वेङ्कटाचलाधिपु जूडगण्टि ॥

Also Read :

Kanti Nakhilaanda Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment