Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Annamayya Keerthana – Kanti Nakhilaanda in Malayalam

Annamayya Keerthana – Kanti Nakhilaanda Lyrics in Malayalam:

കംടി നഖിലാംഡ തതി കര്തനധികുനി ഗംടി |
കംടി നഘമുലു വീഡുകൊംടി നിജമൂര്തി ഗംടി ||

മഹനീയ ഘന ഫണാമണുല ശൈലമു ഗംടി |
ബഹു വിഭവമുല മംടപമുലു ഗംടി |
സഹജ നവരത്ന കാംചന വേദികലു ഗംടി |
രഹി വഹിംചിന ഗോപുരമുലവെ കംടി ||

പാവനംബൈന പാപവിനാശമു ഗംടി |
കൈവശംബഗു ഗഗന ഗംഗ ഗംടി |
ദൈവികപു പുണ്യതീര്ഥമുലെല്ല ബൊഡഗംടി |
കോവിദുലു ഗൊനിയാഡു കോനേരി ഗംടി ||

പരമ യോഗീംദ്രുലകു ഭാവഗോചരമൈന |
സരിലേനി പാദാംബുജമുല ഗംടി |
തിരമൈന ഗിരിചൂപു ദിവ്യഹസ്തമു ഗംടി |
തിരു വേംകടാചലാധിപു ജൂഡഗംടി ||

Also Read :

Kanti Nakhilaanda Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Kanti Nakhilaanda in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top