Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Kanti Nakhilaanda Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana – Kanti Nakhilaanda in Malayalam

Annamayya Keerthana – Kanti Nakhilaanda Lyrics in Malayalam: കംടി നഖിലാംഡ തതി കര്തനധികുനി ഗംടി | കംടി നഘമുലു വീഡുകൊംടി നിജമൂര്തി ഗംടി || മഹനീയ ഘന ഫണാമണുല ശൈലമു ഗംടി | ബഹു വിഭവമുല മംടപമുലു ഗംടി | സഹജ നവരത്ന കാംചന വേദികലു ഗംടി | രഹി വഹിംചിന ഗോപുരമുലവെ കംടി || പാവനംബൈന പാപവിനാശമു ഗംടി | കൈവശംബഗു ഗഗന ഗംഗ ഗംടി | ദൈവികപു പുണ്യതീര്ഥമുലെല്ല ബൊഡഗംടി | […]

Scroll to top