Annamayya Keerthana Vishnu Stotram

Annamayya Keerthana – Kattedura Vaikuntham in Hindi

Kattedura Vaikuntham was wrote by Annamacharya

Kattedura Vaikuntham Lyrics in Hindi:

कट्टेदुर वैकुण्ठमु काणाचयिन कोण्ड
तेट्टलाय महिमले तिरुमल कोण्ड ॥

वेदमुले शिललै वेलसिनदि कोण्ड
येदेस बुण्यरासुले येरुलैनदि कोण्ड ।
गादिलि ब्रह्मादि लोकमुल कोनलु कोण्ड
श्रीदेवु डुण्डेटि शेषाद्रि कोण्ड ॥

सर्वदेवतलु मृगजातुलै चरिञ्चे कोण्ड
निर्वहिञ्चि जलधुले निट्टचरुलैन कोण्ड ।
वुर्वि दपसुले तरुवुलै निलचिन कोण्ड
पूर्व टञ्जनाद्रि यी पोडवाटि कोण्ड ॥

वरमुलु कोटारुगा वक्काणिञ्चि पेञ्चे कोण्ड
परगु लक्ष्मीकान्तु सोबनपु गोण्ड ।
कुरिसि सम्पदलेल्ल गुहल निण्डिन कोण्ड
विरिवैन ददिवो श्री वेङ्कटपु गोण्ड ॥

Also Read :

Kattedura Vaikuntham Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment