Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Kattedura Vaikuntham in Malayalam

Kattedura Vaikuntham was wrote by Annamacharya

Kattedura Vaikuntham Lyrics in Malayalam:

കട്ടെദുര വൈകുംഠമു കാണാചയിന കൊംഡ
തെട്ടലായ മഹിമലേ തിരുമല കൊംഡ ||

വേദമുലേ ശിലലൈ വെലസിനദി കൊംഡ
യേദെസ ബുണ്യരാസുലേ യേരുലൈനദി കൊംഡ |
ഗാദിലി ബ്രഹ്മാദി ലോകമുല കൊനലു കൊംഡ
ശ്രീദേവു ഡുംഡേടി ശേഷാദ്രി കൊംഡ ||

സര്വദേവതലു മൃഗജാതുലൈ ചരിംചേ കൊംഡ
നിര്വഹിംചി ജലധുലേ നിട്ടചരുലൈന കൊംഡ |
വുര്വി ദപസുലേ തരുവുലൈ നിലചിന കൊംഡ
പൂര്വ ടംജനാദ്രി യീ പൊഡവാടി കൊംഡ ||

വരമുലു കൊടാരുഗാ വക്കാണിംചി പെംചേ കൊംഡ
പരഗു ലക്ഷ്മീകാംതു സോബനപു ഗൊംഡ |
കുരിസി സംപദലെല്ല ഗുഹല നിംഡിന കൊംഡ
വിരിവൈന ദദിവോ ശ്രീ വേംകടപു ഗൊംഡ ||

Also Read :

Kattedura Vaikuntham Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Kattedura Vaikuntham in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top