Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Srimannaaraayana Lyrics in Tamil

Annamayya Keerthana – Srimannaaraayana lyrics in Tamil:

ஶ்ரீமன்னாராயண ஶ்ரீமன்னாராயண |
ஶ்ரீமன்னாராயண னீ ஶ்ரீபாதமே ஶரணு ||

கமலாஸதீ முககமல கமலஹித |
கமலப்ரிய கமலேக்ஷண |
கமலாஸனஹித கருடகமன ஶ்ரீ |
கமலனாப னீபதகமலமே ஶரணு ||

பரமயோகிஜன பாகதேய ஶ்ரீ |
பரமபூருஷ பராத்பர
பரமாத்ம பரமாணுரூப ஶ்ரீ |
திருவேம்கடகிரி தேவ ஶரணு ||

Also Read :

Srimannaaraayana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment