Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Srimannaaraayana Lyrics in Malayalam

Annamayya Keerthana – Srimannaaraayana lyrics in Malayalam:

ശ്രീമന്നാരായണ ശ്രീമന്നാരായണ |
ശ്രീമന്നാരായണ നീ ശ്രീപാദമേ ശരണു ||

കമലാസതീ മുഖകമല കമലഹിത |
കമലപ്രിയ കമലേക്ഷണ |
കമലാസനഹിത ഗരുഡഗമന ശ്രീ |
കമലനാഭ നീപദകമലമേ ശരണു ||

പരമയോഗിജന ഭാഗധേയ ശ്രീ |
പരമപൂരുഷ പരാത്പര
പരമാത്മ പരമാണുരൂപ ശ്രീ |
തിരുവേംകടഗിരി ദേവ ശരണു ||

Also Read :

Srimannaaraayana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment