Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Aryashatakam by Shri Appayya Dikshitar Lyrics in Tamil

Shri Appayya Dikshit’s Arya Ashatakam Lyrics in Tamil:

॥ ஆர்யாஶதகம் ஶ்ரீமத³ப்பய்யதீ³க்ஷிதவிரசிதம் ॥
த³யயா யதீ³யயா வாங்நவரஸருசிரா ஸுதா⁴தி⁴கோதே³தி ।
ஶரணாக³தசிந்திதத³ம் தம் ஶிவசிந்தாமணிம் வந்தே³ ॥ 1 ॥

ஶிரஸி ஸிதாம்ஶுகலாட்⁴யம் கருணாபீயூஷபூரிதம் நயநே ।
ஸ்மிதது³க்³த⁴முக்³த⁴வத³நம் லலநாகலிதம் மஹ: கலயே ॥ 2 ॥

அந்தே சிந்தயதே யத்தத்தாமேதீதி ச த்வயா க³தி³தம் ।
ஶிவ தவ சரணத்³வந்த்³வத்⁴யாநாந்நிர்த்³வந்த்³வதா சித்ரம் ॥ 3 ॥

த்³ருதமுத்³த⁴ர ஹர ஸம்ஹர ஸம்ஹர ப⁴வவைரிணம் த்வதித்வரயா।
ப⁴வ ப⁴வதோঽபி ப⁴வோঽயம் ரிபுரேதந்நிந்தி³தம் ஜக³தி ॥ 4 ॥

சேதஸி சிந்தய வாமாம் வா மாம் வா ந த்³விதா⁴ ஸ்தி²தஸ்யாஹம் ।
இதி யதி³ வத³ஸி த³யாப்³தே⁴ வாமார்தே⁴ ஸா தவாப்யஸ்தி ॥ 5 ॥

மித்ரகலத்ரஸுதாதீ³ந் த்⁴யாயஸ்யநிஶம் ந மாம் க்ஷணம் ஜாது।
யதி³ குப்யஸி மயி தீ³நே துலயாமி த்வாம் கத²ம் ஸஹ தை: ॥ 6 ॥

மத்க்ருʼதது³ஷ்க்ருʼதஶாந்திர்விஷவஹ்நிஜலாதி³யாதநயா ।
யதி³ நிஶ்சயஸ்தவாயம் ப்ரேஷய க³ரலாக்³நிக³ங்கௌ³கா⁴ந் ॥ 7 ॥

போ⁴க³ம் விஹாய யோக³ம் ஸாத⁴ய தா³ஸ்யே தவாபி பரபா⁴க³ம் ।
மம கிம் ந வாவகாஶஸ்த்வத்³பூ⁴ஷாபோ⁴கி³நாம் மத்⁴யே ॥ 8 ॥

லலநாலோலவிலோகநஜிதமித்யவமந்யஸே கத²ம் மாம் த்வம்।
த்வயி ஜாயார்த⁴ஶரீரே ஶிவ ஶிவ நாঽঽலோகநாநுப⁴வ: ॥ 9 ॥

ஸ்மரணாத³நுபத³மீத்³ருʼக்³விஸ்ம்ருʼதிஶீலோ ந வல்லபோ⁴ঽஸி மம।
உத்பாத்³யாஶாம் ப⁴ங்க்துர்லக்³நா வ்ருʼத்திஸ்தவைவேயம் ॥ 10 ॥

புத்ர: பித்ருʼவத்புத்ரீ மாத்ருʼவதி³த்த²ம் மமாத்ர கோ தோ³ஷ: ।
அஹமபி போ⁴கா³ஸக்த: ப்ரக்ருʼதிர்ஜாதா விஷாத³வதீ ॥ 11 ॥

வபுரர்த⁴ம் வாமார்த⁴ம் ஶிரஸி ஶஶீ ஸோঽபி பூ⁴ஷணம் தேঽர்த⁴ம் ।
மாமபி தவார்த⁴ப⁴க்தம் ஶிவ ஶிவ தே³ஹே ந தா⁴ரயஸி ॥ 12 ॥

ஸ்தநபம் ஶிஶும் த்வதீ³யம் பாலய ஸாம்ப³ த்³ருதம் ந பாஸி யதி³ ।
ஜக³த: பிதேதி கீ³தம் யாதம் நாமேதி ஜாநீஹி ॥ 13 ॥

மாதரி ஹித்வா பா³லம் கார்யாகுலதீ:⁴ பிதா ப³ஹிர்யாதி ।
ஶிவ ப³த ஶக்நோஷி கத²ம் ஸ்வாங்கா³ந்மந்மாதரம் மோக்தும் ॥ 14 ॥

கு³ணஹீநதாம் தநூஜே மயி த்³ருʼஷ்ட்வா கிம் பரித்யஜஸ்யேவம் ।
உசிதம் கு³ணிநஸ்த்வேதந்நிர்கு³ணரூபஸ்ய தேঽநுசிதம் ॥ 15 ॥

காமக்ரோத⁴கடாப்⁴யாம் மத³ஜலதா⁴ராம் நிரங்குஶே ஸ்ரவதி ।
மத்க்ருʼதது³ஷ்க்ருʼதகரிணி ப்ரகடா பஞ்சாஸ்யதா தேঽஸ்து ॥ 16 ॥

த்வத்³தீ⁴நம் மாம் தீ³நம் த்³ருʼஷ்ட்வா விஷயாதிராக³ஸம்ப³த்³த⁴ம் ।
தா⁴வத்யகீர்திரேஷா நாத:² ஶக்தோঽப்யுதா³ஸீந: ॥ 17 ॥

அரிபி⁴ர்ஜிதைரஶக்தைர்விஜ்ஞாப்யம் ஸேவகை: ப்ரபோ⁴ர்நீதி: ।
விஷயைர்ஜிதோঽஸ்மி ஶம்போ⁴ தவ யச்ச்²லாக்⁴யம் ததா³ரசய ॥ 18 ॥

ஸம்ரக்ஷ்யதே ஸ்வதா³ஸைர்யத்³யத்³வஸ்து ப்ரபோ⁴ரபீ⁴ஷ்டதரம் ।
தா³ஸஸ்தவேஷ்டகாம: காந்தாம் கநகம் கத²ம் த்யஜேயமஹம் ॥ 19 ॥

பாபீ பாபம் ஸுக்ருʼதீ ஸுக்ருʼதம் பு⁴ங்க்தே மமாத்ர கிம் நு க³தம்।
இத்யௌதா³ஸ்யமயுக்தம் ப்⁴ருʼத்யாகீர்தி: ப்ரபோ⁴ரேவ ॥ 20 ॥

விகலேঽதிதீ³நசித்தே விஷயாஶாமாத்ரதா⁴ரிணி நிதாந்தம் ।
மயி ரோஷத: கியத் தே வத³ வத³ ஶம்போ⁴ யஶோ பா⁴வி ॥ 21 ॥

ஸ்வக்³ருʼஹே பு⁴வநத்ரிதயே யோக³க்ஷேமே முகா²நி சத்வாரி ।
மத்ப்ரதிவசநம் ஹி விநா பஞ்சமவத³நஸ்ய குத்ர க³தி: ॥ 22 ॥

தவ கோঽஹம் த்வம் மம க: பஞ்சஸ்வேவம் விசாரயஸ்வேதி ।
ப்³ரூஷே தீ³நத³யாப்³தே⁴ பஞ்சமுக²த்வம் த்வயி வ்யக்தம் ॥ 23 ॥

யாசஸ்வாந்யம் த⁴நிநம் ப⁴விதா தவ கோ தி³க³ம்ப³ரால்லாப:⁴ ।
மாம் மா ப்ரதாரயைவம் க்²யாத: ஶ்ரீகண்ட²நாமாஸி ॥ 24 ॥

வஸநாஶநப்ரதா³தரி மயி ஜீவதி கிம் ஸமாகுலஸ்த்வமிதி ।
தோ³ஹாய மோச்யமாநோ வத்ஸ: கிம் ந த்வராமயதே ॥ 25 ॥

பாதகராஶிரிதீத³ம் த்வயாபி⁴தா⁴நம் ஶ்ருதம் ந தத்³ த்³ருʼஷ்டம்।
தத்³த³ர்ஶநகுதுகம் யதி³ மாம் த்³ரஷ்டும் கிம் விலம்ப³ஸே தே³வ ॥ 26 ॥

பாதகராஶிரஸி த்வம் பஶ்யாம்யத ஏவ நாஹமிதி வத³ஸி ।
பாதகரூபாஜ்ஞாநே ஶிவ தவ ஸர்வஜ்ஞதாப⁴ங்க:³ ॥ 27 ॥

பாபம் பாபமிதீத³ம் கரோஷி ஶிவ கிம் முதா⁴ பு³தா⁴ந் ப்⁴ராந்தாந் ।
தத்ஸத்யம் சேந்ந கத²ம் த்வயாநுபூ⁴தம் ந த்³ருʼஷ்டம் வா ॥ 28 ॥

பாபே லோகாநுப⁴வ: ஸ ஏவ மாநம் மமாப்யநநுபூ⁴தே ।
ந ஹி பரகீயாநுப⁴வ: ஜ்ஞாதும் ஶக்ய: பரேணாபி ॥ 29 ॥

லோகாபி⁴ந்ந: ஸோঽஹம் வக்தும் வாக்யம் ஹ்யுபக்ரமஸ்தவ சேத்।
ஸித்³தா⁴ மநோரதா² மே த்வத்த: கஸ்யாபி லோகஸ்ய ॥ 30 ॥

அதிவல்க³நம் மமைதந்மூட⁴த்வம் யத்³யபி ப்ரபோ:⁴ புரத: ।
தீ³ந: கரோமி கிம் வா மத்³விஷயே கோ நிவேத³யதி ॥ 31 ॥

லகு⁴ரஸி கிம் த்வயி த³யயா மா மா மம்ஸ்தா:² ஶிவேதி ஸஹஸா த்வம்।
பா⁴ரோ பு⁴வோঽஸ்மி த்⁴ருʼத்வா ஸ்வகரே துலயாஶு மாம் ஶம்போ⁴ ॥ 32 ॥

ஸஸ்யே த்ருʼணே ச வ்ருʼஷ்டிம் துல்யாம் தே³வ: ஸதை³வ வித³தா⁴தி ।
தே³வோ மஹாந் ப³த த்வம் கு³ருலகு⁴வார்தாம் கத²ம் குருஷே ॥ 33 ॥

தி³ஷ்டோத்³தி³ஷ்டம் தா³ஸ்யாம்யந்யந்நேஷ்டம் யதி³ ஸ்பு²டம் வாக்யம் ।
த³த்தா கத²ம் த்வயாஸாவஜராமரதா ம்ருʼகண்டு³ஜநே: ॥ 34 ॥

நாத³த்தம் ப்ராப்நோதீத்யேதத்³வாக்யம் ப்ரதாரணாமாத்ரம் ।
உபமந்யுநா கதா³ வா கஸ்மை து³க்³தோ⁴த³தி⁴ர்த³த்த: ॥ 35 ॥

ப்ரப³லதரோந்மாதா³ட்⁴யம் த்வாமப்யக³ணய்ய தா⁴வமாநம் ச ।
மச்சேதோঽபஸ்மாரம் நியமய ஶம்போ⁴ பதா³ப்⁴யாம் தே ॥ 36 ॥

ஆஶாபிஶாசிகா மாம் ப்⁴ரமயதி பரிதோ த³ஶஸ்வபி தி³ஶாஸு ।
ஸ்வீயே பிஶாசவர்கே³ ஸேவாயை கிம் ந யோஜயஸி ॥ 37 ॥

யக்ஷாதீ⁴நாம் ரக்ஷாம் த்ர்யக்ஷ நிதீ⁴நாம் குதோ நு வா குருஷே।
ஸாக்ஷாந்மநுஷ்யத⁴ர்மாঽப்யஹஹ கத²ம் நு விஸ்ம்ருʼதிர்மம தே ॥ 38 ॥

த⁴நதே³ ஸகி²த்வமேதத் தவ யத் தத்ராஸ்தி விஸ்மய: க இவ ।
மயி நிர்த⁴நே ததா³ஸ்தாம் த்ரிஜக³தி சித்ரம் கியத்³பா⁴வி ॥ 39 ॥

ஸகி²தாரூபநிதா⁴நம் வித்தநிதா⁴நம் த்³விதா⁴ த⁴நம் தவ யத் ।
நைககரே ந்ருʼபநீதிஸ்தத்ராந்யதரந்நிதே⁴ஹி மயி ॥ 40 ॥

பாலய வா மாம் மா வா மத்தநுபூ⁴தா து பஞ்சபூ⁴தததி: ।
போஷ்யாவஶ்யம் ப⁴வதா ப⁴விதா நோ சேந்ந பூ⁴தபதி: ॥ 41 ॥

அதிகோமலம் மநஸ்தே முநிபி⁴ர்கீ³தம் குதோঽது⁴நா கடி²நம் ।
மந்யே விஷாஶநார்த²ம் கடி²நம் சேதஸ்த்வயா விஹிதம் ॥ 42 ॥

மாம் த்³ரஷ்டுமஷ்டமூர்தே கருணா தேঽத்³யாபி கிம் ந வோல்லஸதி ।
பி⁴க்ஷாப்ரஸங்க³தோ வா கியதாம் நோ யாஸி ஸத³நாநி ॥ 43 ॥

வித்தாதி⁴ப: ஸகா² தே பா⁴ர்யா தே³ஹே தவாந்நபூர்ணாக்²யா ।
ஊரீக்ருʼதம் ந தூ³ரீகுருஷே பி⁴க்ஷாடநமபீஶ ॥ 44 ॥

நாங்கீ³க்ருʼதோ மயா த்வம் தத ஏவ ந த³ர்ஶநம் மம தவாஸ்தி ।
இதி நோத்தரம் ப்ரதே³யம் ஶிவ ஶிவ விஶ்வேஶநாமாஸி ॥ 45 ॥

யதி³ தே³ஹகே³ஹரூபம் த³தா³ஸி தே³ஶாதி⁴காரகார்யம் மம ।
ரஸநாக்²யலேக²பத்ரே ஸுத்³ருʼடா⁴ம் குரு நாமமுத்³ராம் தே ॥ 46 ॥

ரஸநோக்தம் குரு ஸர்வம் ஶிவ தவ நாமாதி⁴முத்³ரிதாஸ்தீயம் ।
க³ணயஸி முத்³ராம் ந ஹி சேத் ப்ரபு⁴தோச்சி²ந்நா தவைவ ஸ்யாத் ॥ 47 ॥

அத்யாடிநம் கராலம் பி⁴க்ஷாயுக்தம் கபாலஶூலகரம் ।
மத்³தா³ரித்³ர்யம் பை⁴ரவரூபம் குரு சார்த⁴சந்த்³ரயுதம் ॥ 48 ॥

தா³ரித்³ர்யசண்ட³ரஶ்மௌ ப்ரதபதி கேதா³ரவச்ச மயி ஶுஷ்கே ।
ஜலத⁴ரதாயாம் ஸத்யாம் த்வயி ஶிவ நாத்³யாபி ஸமுபைஷி ॥ 49 ॥

தா³ரித்³ர்யாக்²யமநோபூ:⁴ க்லீப³ம் சேதோঽபி மோஹயத்யநிஶம் ।
ஏநம் லீநம் கர்தும் த⁴ந்ய: கோঽந்யஸ்த்வத³ந்யோঽஸ்தி ॥ 50 ॥

பா⁴லாநலாக்ஷியுக்தஸ்த்ரிஜக³தி நாந்யோ மத³ந்ய இதி।
க³ர்வம் மா வஹ யாவத்³தா³ரித்³ர்யாக்³நி: கபாலே மே ॥ 51 ॥

சேத: குரு மா கலஹம் தவ வைக்லவ்யேঽபி ஶம்பு⁴நா ப்ரபு⁴ணா।
ந வத³தி யத்³யபி ப⁴ர்தா தவோபகர்தா ஸ ஏவாஸ்தி ॥ 52 ॥

அயி சித்த வித்தலேஶே ஸஹஜப்ரேம்ணா கியந்நு லுப்³த⁴மஸி ।
ந ததா²பி தத்³வியோக:³ கேவலமாஸ்தே ஶிவேநாபி ॥ 53 ॥

சேத: கீர விஹாரம் பரிஹர பரித: ஸ்வயம் ப்ரயத்நேந।
அத்தும் காலபி³டா³லோ தா⁴வதி ஶிவபஞ்ஜரம் ப்ரவிஶ ॥ 54 ॥

சேத: ஸதா³க³தே த்வம் ப்ரத்யாஶாவாத்யயாநுக³தமூர்தி:।
மா வஹ விஷயாரண்யே லீநோ ப⁴வ ஸச்சிதா³காஶே ॥ 55 ॥

சேத: ஶ்ருʼணு மத்³வசநம் மா குரு ரசநம் மநோரதா²நாம் த்வம் ।
ஶரணம் ப்ரயாஹி ஶர்வம் ஸர்வம் ஸக்ருʼதே³வ ஸோঽர்பயிதா ॥ 56 ॥

ப்⁴ராத: ஶ்ருʼணு மச்சேதோ மா நய காலம் த்விதஸ்ததோ ப்⁴ரமணாத் ।
காலக்ஷேபேச்சா² சேத³வலம்ப³ய காலகாலம் த்வம் ॥ 57 ॥

அயி சேதோவிஹக³ த்வம் விஷயாரண்யே ப்⁴ரமந்நஸி ஶ்ராந்த: ।
விஶ்ராமகாமநா சேச்சி²வகல்பருஹே சிரம் திஷ்ட² ॥ 58 ॥

சேதோமது⁴கர தூ³ரம் தூ³ரம் கமலாஶயா குதோ யாஸி ।
த்⁴யாநாத³நுபத³மேதச்சி²வபத³கமலம் தவாயாதி ॥ 59 ॥

சேதஶ்சகோர தாபம் பூ⁴பம் ஸம்ஸேவ்ய கிம் வ்ருʼதா² யாஸி ।
யதி³ சந்த்³ரிகாபி⁴லாஷோ நிகஷா ப⁴வ சந்த்³ரசூட³ஸ்ய ॥ 60 ॥

சேத:குரங்க³ கீ³தே ரக்தம் சேதஸ்தவாஸ்த்வநவகீ³தே ।
ப⁴க³வத்³கீ³தாகீ³தே நக³ஜாகலிதே ததா³ரசய ॥ 61 ॥

ரஸநே நிந்தா³வ்யஸநே பைஶுந்யே வா ந வாக்³மிதாம் யாஹி ।
த்ரிபுராரிநாமமாலாம் ஜிதகாலாம் ஶீலயாஶு த்வம் ॥ 62 ॥

ரஸநே ரஸாந் ஸமஸ்தாந் ரஸயித்வா தத்³விவேசநே குஶலா ।
அஸி தத்³வதா³ஶு பஶ்யே: ஶிவநாம்ந: கோ ரஸோঽயமிதி ॥ 63 ॥

ஶிவநாமஸல்லதாம் த்வம் ரஸநாபல்லவ கதா³பி ந விஹாதும் ।
யதி³ வாஞ்ச²ஸே ததா³ மா கோமலதாம் ஸர்வதா² ஜஹிஹி ॥ 64 ॥

ஹாலாஹலஸ்ய தாப: ஶஶிநா க³ங்கா³ம்பு³நா ந யதி³ யாதி ।
ஶிவ மா க்³ருʼஹாண பு⁴ஜகா³ந் மத்³ரஸநாபல்லவே ஸ்வபிஹி ॥ 65 ॥

லோசந கோঽபூ⁴ல்லாப:⁴ ஸர்வாநேவ த்³விலோசநாந் வீக்ஷ்ய ।
த்³ருʼஷ்டஸ்த்ரிலோசநஶ்சேத் ஸப²லம் ஜந்மைவ தே பா⁴வி ॥ 66 ॥

நாலோகதே யதி³ த்வாம் மந்நேத்ரம் க்ருʼஷ்ணமஸ்து முக²மஸ்ய ।
ஸ்வாம் த்ர்யக்ஷ த³க்ஷதாம் மே த³ர்ஶய நயநாவலோகஸ்ய ॥ 67 ॥

த்வம் லோசநாந்த⁴காரே த்³ரஷ்டும் வஸ்த்வந்த⁴காரபி⁴ந்நம் கிம் ।
வாச்ச²ஸ்யநேந ஸங்கே³ঽத்³த்³ருʼஶ்யமபீத³ம் த்வயா த்³ருʼஶ்யம் ॥ 68 ॥

ஶ்ரவண ஸகே² ஶ்ருʼணு மே த்வம் யத்³யபி ஜாதோ ப³ஹுஶ்ருதோঽஸ்தி ப⁴வாந் ।
ஶப்³தா³தீதம் ஶ்ரோதும் ஶிவமந்த்ராத் கோঽபரோ மந்த்ர: ॥ 69 ॥

க்⁴ராண ப்ராணஸகோ² மே ப⁴வஸி ப⁴வாந் பார்தி²வோঽஸ்தி கிமு வாந்யத் ।
ஶிவபத³கமலாமோதே³ மோத³ம் க³ந்தாஸி யதி³ ஶீக்⁴ரம் ॥ 70 ॥

ராமாஸ்பர்ஶஸுகே² தே நிதராம் போ⁴ விக்³ரஹாக்³ரஹோঽஸ்தி யதி³ ।
ஆலிங்க³யார்த⁴ராமம் ராமாঽபி⁴ந்ந: ஸ்வயம் ப⁴வஸி ॥ 71 ॥

விக்³ரஹ விக்³ரஹமேவ த்வம் குரு தே³வேந நாঽமுநா ஸக்²யம் ।
ருசிரப்யஸ்மிந் ஶம்பௌ⁴ ஜநயத்யருசிம் ஸ்வதே³ஹேঽபி ॥ 72 ॥

ஸம்மீலயாஶு ராமாம் த்வத்³வாமாங்கா³ந்மயா ஸமம் ஶம்போ⁴ ।
ஜாதம் மமாபி யஸ்மாத்³ து:³கே²நார்த⁴ம் ஶரீரமித³ம் ॥ 73 ॥

அபராத⁴காரிணம் மாம் மத்வா ஶம்போ⁴ யதி³ த்யஜஸ்யேவம் ।
வ்யாத:⁴ ஶிரஸி பத³ம் தே த³த்வா ந ஜகா³ம கிம் முக்திம் ॥ 74 ॥

பார்த:² கலஹம் த⁴நுஷா தாட³நமபி மூர்த்⁴நி தே ந கிம் க்ருʼதவாந் ।
தத்ராபி தே ப்ரஸந்நம் சேத: ஸந்நே மயி குதோ ந ॥ 75 ॥

த்வயி துஷ்டே ருஷ்டே வா ஶிவ கா சிந்தா ஸ்வது:³க²ப⁴ங்கே³ மே ।
உஷ்ணம் வாநுஷ்ணம் வா ஶமயதி ஸலிலம் ஸதை³வாக்³நிம் ॥ 76 ॥

தோ³ஷாகரே த்³விஜிஹ்வே ரதிமதிஶயிதாம் கரோஷி யதி³ ஶம்போ⁴।
அஹமஸ்மி ததா² விததா² குருஷே மாம் த்³ருʼக்பதா²தீதம் ॥ 77 ॥

சேதோ மதீ³யமேதத்ஸேவாசௌர்யே யதி³ ப்ரஸக்தம் தே ।
த³ண்ட³ய நிதராம் ஶம்போ⁴ ஸர்வஸ்வம் லுண்ட²யைதஸ்ய ॥ 78 ॥

ஸத³நம் ப்ரத்யாக³மநம் குஶலப்ரஶ்நோக்திரஸ்து தூ³ரதரே ।
ஆலோகநேঽபி ஶம்போ⁴ யதி³ ஸந்தே³ஹ: கத²ம் ஜீவே ॥ 79 ॥

ஆவாஹித: ஸ்வப⁴க்தைஸ்த்வரயைவாயாஸி ஸர்வபாஷாணே ।
சித்தோபலே மதீ³யே ஹே ஶிவ வஸ்தும் குதோঽஸ்யலஸ: ॥ 80 ॥

வ்ருʼஷபே⁴ பஶௌ த³யா தே கியதீ ஶம்போ⁴ பஶுப்ரியோঽஸி யதி³ ।
விஷயவிஷாஶநதோঽஹம் பஶுரேவாஸ்மீதி மாம் பாஹி ॥ 81 ॥

த்வயி த்³ருʼஷ்ட்வௌதா³ஸீந்யம் தத்ஸ்பர்தா⁴தோ விவர்த⁴தே தை³ந்யம் ।
மயி தஜ்ஜேதும் த்வரயா ப்ரேஷய நிகடேঽஸ்தி யத் ஸைந்யம் ॥ 82 ॥

பரிபாலயாம்யஹம் த்வாம் நிகடேந மயா கிமஸ்தி தே கார்யம் ।
மைவம் தூ³ரே ரமணே ஸுப்⁴ருʼதாঽபி ந மோத³தே ஸாத்⁴வீ ॥ 83 ॥

கதிகதிவாரம் ஜநநம் தவ நோ ஜாதம் ந மத்ஸ்ம்ருʼதி: க்வாபி ।
இதி குபிதோঽஸி யதி³ த்வத்பத³யோர்நித³தா⁴மி மூர்தா⁴நம் ॥ 84 ॥

ஶிவ ஶங்கர ஸ்மராரே கிஞ்சித்ப்ரஷ்டவ்யமஸ்தி தத்கத²ய ।
வஞ்சநமேவ கரிஷ்யஸி கிம் வா காலாந்தரே ப்ரீதிம் ॥ 85 ॥

யோ யந்ந வேத்தி து:³க²ம் கர்ம ஸ தஸ்மிந்நியோஜயது ஶம்போ⁴ ।
பி⁴க்ஷாது:³க²ம் ஜாநம்ஸ்தத்ர கத²ம் மாம் நியோஜயஸி ॥ 86 ॥

காகூக்திர்முக²தை³ந்யம் ஶிவ மே பா³ஷ்பஸ்ததா²ஶ்ருஸம்பாத: ।
த்வய்யேகஸ்மிந் புருஷே ஸர்வமித³ம் நிஷ்ப²லம் ப⁴வதி ॥ 87 ॥

ஶிவ தே³ஹி மே ஸ்வப⁴க்திம் த்ருʼஷ்ணா ஸ்வயமேவ யாஸ்யதி ததோ மே ।
பதிமந்யத்ர விஷக்தம் த்³ருʼஷ்ட்வா காந்தா ந கிம் த்யஜதி ॥ 88 ॥

கு³ணஹீநோঽபி ஶிவாஹம் த்வத்கரமுக்தோঽபி தத் பத³ம் யாஸ்யே ।
ப்⁴ரஷ்டோঽபி பூ⁴பஹஸ்தாத்³கு³ணதோঽபி ஶரோ யதா² லக்ஷ்யம் ॥ 89 ॥

ப⁴க்தஜநேஷ்வநுரக்தம் த⁴ரணீத⁴ரகந்யயா பரிஷ்வக்தம் ।
ப்ரக்²யாதநாமதே⁴யம் ஜயதிதராம் பா⁴க³தே⁴யம் மே ॥ 90 ॥

ப²ணிகுண்ட³லம் வஹந்தீ ஶ்ரவணே தாடங்கமப்யபரபா⁴கே³ ।
ஸிதஶோணகாந்தியுக்தா காசிந்மத்³வாஸநா ஜயதி ॥ 91 ॥

ஆலிங்கி³தோঽபி ஸவ்யே ஶம்பாதத்யா ஶிவ: ப்ரக்ருʼதிதோঽயம் ।
கருணாம்பு³பூர்ணக³ர்ப:⁴ கஶ்சித்³தா⁴ராத⁴ரோ ஜயதி ॥ 92 ॥

ஜடிலம் ஶிர:ப்ரதே³ஶே நிடிலே குடிலம் க³லே ததா² நீலம் ।
ஹ்ருʼத³யீக்ருʼதாத்³ரிபா³லம் விலஸதி காலம் ஜயத் தேஜ: ॥ 93 ॥

த⁴நுரேகத்ர பிநாகம் ஸஶரம் பி³ப்⁴ரத் ததா²ঽபரத்ராঽபி ।
ஶரமைக்ஷவம் ச சாபம் கிஞ்சித் தத் ப்ரேம மே ஜயதி ॥ 94 ॥

வாஞ்சி²தவிதரணஶீலம் விசித்ரலீலம் நிராலவாலம் ச ।
லலநாலதைகதாநம் கலயே ஶிவகல்பபூ⁴மிருஹம் ॥ 95 ॥

பரிஹ்ருʼதது³ர்ஜந திமிரம் நக³ஜாநந்தை³கஸிந்து⁴வ்ருʼத்³தி⁴கரம் ।
நந்தி³தப⁴க்தசகோரம் வந்தே³ சந்த்³ரோத³யம் கஞ்சித் ॥ 96 ॥

நிகி²லநிக³மைக³து³க்³தா⁴ம் தா³நவித³க்³தா⁴ம் ஶுகாதி³முநிது³க்³தா⁴ம் ।
வபுஷா ஸதை³வ முக்³தா⁴ம் கலயே ஶிவகாமதே⁴நுமஹம் ॥ 97 ॥

நித்யப்ரபா⁴பி⁴ராமம் வித³லிதகாமம் ஸதா³ர்த⁴த்⁴ருʼதபா⁴மம் ।
ஹ்ருʼதி³ கோமலம் நிகாமம் ஶ்ரீஶிவசிந்தாமணிம் வந்தே³ ॥ 98 ॥

நிர்வ்யாதி⁴ மே ஶரீரம் நிராதி⁴ சேத: ஸதா³ ஸமாதி⁴பரம் ।
குரு ஶர்வ ஸர்வதா³ த்வம் நாந்யம் காமம் வ்ருʼணே கஞ்சித் ॥ 99 ॥

ஆர்யாபதே: பதா³ப்³ஜே நிஹிதம் ஶதபத்³யபத்ரமயபுஷ்பம் ।
ஆர்யாஶதம் ஸுக்ருʼதிநாம் ஹ்ருʼத³யாமோத³ம் ஸதா³ வஹது ॥ 100 ॥

॥ இதி ப⁴ரத்³வாஜகுலதிலகஶ்ரீமத³ப்பய்யதீ³க்ஷித-
விரசிதஶைவார்யாஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top