Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shataka / Hariharastotram Lyrics in Tamil | Hari Hara Stotram

Hariharastotram Lyrics in Tamil | Hari Hara Stotram

176 Views

Harihara Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஹரிஹரஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாக்²யசதுர்வர்க³ப்ரதா³யிநௌ ।
வந்தே³ ஹரிஹரௌ தே³வௌ த்ரைலோக்யபரிபாயிநௌ ॥ 1 ॥

ஏகமூர்தீ த்³விதா⁴ பி⁴ந்நௌ ஸம்ஸாரார்ணவதாரகௌ ।
வந்தே³ঽஹம் காமதௌ³ தே³வௌ ஸததம் ஶிவகேஶவௌ ॥ 2 ॥

த³யாமயௌ தீ³நத³ரித்³ரதாபஹௌ மஹௌஜஸௌ மாந்யதமௌ ஸதா³ ஸமௌ ।
உதா³ரலீலாலலிதௌ ஸிதாஸிதௌ நமாமி நித்யம் ஶிவகேஶவாவஹம் ॥ 3 ॥

அநந்தமாஹாத்ம்யநிதீ⁴ விதி⁴ஸ்துதௌ ஶ்ரியா யுதௌ லோகவிதா⁴நகாரிணௌ ।
ஸுராஸுராதீ⁴ஶநுதௌ நுதௌ ஜக³த்பதீ ஸதா³ வித⁴த்தாம் ஶிவகேஶவௌ ஶிவம் ॥ 4 ॥

ஜக³த்த்ரயீபாலநநாஶகாரகௌ ப்ரஸந்நஹாஸௌ விலஸத்ஸதா³நநௌ ।
மஹாப³லௌ மஞ்ஜுளமூர்திதா⁴ரிணௌ ஶிவம் வித⁴த்தாம் ஶிவகேஶவௌ ஸதா³ ॥ 5 ॥

மஹஸ்விநௌ மோத³கரௌ பரௌ வரௌ முநீஶ்வரை: ஸேவிதபாத³பங்கஜௌ ।
அஜௌ ஸுஜாதௌ ஜக³தீ³ஶ்வரௌ ஸதா³ ஶிவம் வித⁴த்தாம் ஶிவகேஶவௌ மம ॥ 6 ॥

நமோঽஸ்து நித்யம் ஶிவிகேஶவாப்⁴யாம் ஸ்வப⁴க்தஸம்ரக்ஷணதத்பராப்⁴யாம் ।
தே³வேஶ்வராப்⁴யாம் கருணாகராப்⁴யாம் லோகத்ரயீநிர்மிதிகாரணாப்⁴யாம் ॥ 7 ॥

ஸலீலஶீலௌ மஹநீயமூர்தீ த³யாகரௌ மஞ்ஜுளஸச்சரித்ரௌ ।
மஹோத³யௌ விஶ்வவிநோத³ஹேதூ நமாமி தே³வௌ ஶிவகேஶவௌ தௌ ॥ 8 ॥

த்ரிஶூலபாணிம் வரசக்ரபாணிம் பீதாம்ப³ரம் ஸ்பஷ்டதி³க³ம்ப³ரம் ச ।
சதுர்பு⁴ஜம் வா த³ஶபா³ஹுயுக்தம் ஹரிம் ஹரம் வா ப்ரணமாமி நித்யம் ॥ 9 ॥

கபாலமாலாலலிதம் ஶிவம் ச ஸத்³வைஜயந்தீஸ்ரகு³தா³ரஶோப⁴ம் ।
விஷ்ணும் ச நித்யம் ப்ரணிபத்ய யாசே ப⁴வத்பதா³ம்போ⁴ருஹயோ: ஸ்ம்ருʼதி: ஸ்தாத் ॥ 10 ॥

ஶிவ த்வமேவாঽஸி ஹரிஸ்வரூபோ ஹரே த்வமேவாঽஸி ஶிவஸ்வரூப: ।
ப்⁴ராந்த்யா ஜநாஸ்த்வாம் த்³விவித⁴ஸ்வரூபம் பஶ்யந்தி மூடா⁴ நநு நாஶஹேதோ: ॥ 11 ॥

ஹரே ஜநா யே ஶிவரூபிணம் த்வாம் த்வத்³ரூபமீஶம் கலயந்தி நித்யம் ।
தே பா⁴க்³யவந்த: புருஷா: கதா³ঽபி ந யாந்தி பா⁴ஸ்வத்தநயஸ்ய கே³ஹம் ॥ 12 ॥

ஶம்போ⁴ ஜநா யே ஹரிரூபிணம் த்வாம் ப⁴வத்ஸ்வரூபம் கமலாலயேஶம் ।
பஶ்யந்தி ப⁴க்த்யா க²லு தே மஹாந்தௌ யமஸ்ய நோ யாந்தி புரம் கதா³சித் ॥ 13 ॥

ஶிவே ஹரௌ பே⁴த³தி⁴யாঽঽதி⁴யுக்தா முக்திம் லப⁴ந்தே ந ஜநா து³ராபாம் ।
பு⁴க்திம் ச நைவேஹ பரந்து து:³க²ம் ஸம்ஸாரகூபே பதிதா: ப்ரயாந்தி ॥ 14 ॥

ஹரே ஹரௌ பே⁴த³த்³ருʼஶோ ப்⁴ருʼஶம் வை ஸம்ஸாரஸிந்தௌ⁴ பதிதா: ஸதாபா: ।
பாபாஶயா மோஹமயாந்த⁴காரே ப்⁴ராந்தா மஹாது:³க²ப⁴ரம் லப⁴ந்தே ॥ 15 ॥

ஸந்தோ லஸந்த: ஸுதராம் ஹரௌ ச ஹரே ச நித்யம் வஹுப⁴க்திமந்த: ।
அந்தர்மஹாந்தௌ ஶிவகேஶவௌ தௌ த்⁴யாயந்த உச்சைர்முத³மாப்நுவந்தி ॥ 16 ॥

ஹரௌ ஹரே சைக்யமுதா³ரஶீலா: பஶ்யந்தி ஶஶ்வத்ஸுக²தா³யிலீலா: ।
தே பு⁴க்திமுக்தீ ஸமவாப்ய நூநம் ஸுக²ம் து³ராபம் ஸுதராம் லப⁴ந்தே ॥ 17 ॥

ஶிவே ஶிவேஶேঽபி ச கேஶவே ச பத்³மாபதௌ தே³வவரே மஹாந்த: ।
பே⁴த³ம் ந பஶ்யந்தி பரந்து ஸந்தஸ்தயோரபே⁴த³ம் கலயந்தி ஸத்யம் ॥ 18 ॥

ரமாபதிம் வா கி³ரிஜாபதிம் வா விஶ்வேஶ்வரம் வா ஜக³தீ³ஶ்வரம் வா ।
பிநாகபாணிம் க²லு ஶார்ங்க³பாணிம் ஹரி ஹரம் வா ப்ரணமாமி நித்யம் ॥ 19 ॥

ஸுரேஶ்வரம் வா பரமேஶ்வரம் வா வைகுண்ட²லோகஸ்தி²தமச்யுதம் வா ।
கைலாஸஶைலஸ்தி²தமீஶ்வரம் வா விஷ்ணும் ச ஶம்பு⁴ம் ச நமாமி நித்யம் ॥ 20 ॥

ஹரிர்த³யார்த்³ராஶயதாம் ப்ரயாதோ ஹரோ த³யாலூத்தமபா⁴வமாப்த: ।
அநேகதி³வ்யாஸ்த்ரத⁴ர: பரேஶ: பாயாத³ஜஸ்ரம் க்ருʼபயா நதம் மாம் ॥ 21 ॥

ஶேஷோঽஸ்தி யஸ்யாப⁴ரணத்வமாப்தோ யத்³வா ஸுஶய்யாத்வமித: ஸதை³வ ।
தே³வ: ஸ கோঽபீஹ ஹரிர்ஹரோ வா கரோது மே மஞ்ஜுளமங்க³ளம் த்³ராக் ॥ 22 ॥

ஹரிம் ஹரம் சாபி ப⁴ஜந்தி ப⁴க்த்யா விபே⁴த³பு³த்³தி⁴ம் ப்ரவிஹாய நூநம் ।
ஸித்³தா⁴ மஹாந்தோ முநயோ மஹேச்சா:² ஸ்வச்சா²ஶயா நாரத³பர்வதாத்³யா: ॥ 23 ॥

ஸநத்குமாராத³ய உந்நதேச்சா² மோஹேந ஹீநா முநயோ மஹாந்த: ।
ஸ்வாந்த:ஸ்தி²தம் ஶங்கரமச்யுதம் ச பே⁴த³ம் பரித்யஜ்ய ஸதா³ ப⁴ஜந்தே ॥ 24 ॥

ஶிஷ்டா வஸிஷ்டா²த³ய ஆத்மநிஷ்டா:² ஶ்ரேஷ்டா:² ஸ்வத⁴ர்மாவநகர்மசித்தா: ।
ஹ்ருʼத்தாபஹாரம் மலஹீநசித்தா ஹரிம் ஹரம் சைகதயா ப⁴ஜந்தே ॥ 25 ॥

அந்யே மஹாத்மாந உதா³ரஶீலா ப்⁴ருʼக்³வாத³யோ யே பரமர்ஷயஸ்தே ।
பஶ்யந்தி சைக்யம் ஹரிஶர்வயோ: ஶ்ரீஸம்யுக்தயோரத்ர ந ஸம்ஶயோঽஸ்தி ॥ 26 ॥

இந்த்³ராத³யோ தே³வவரா உதா³ரா த்ரைலோக்யஸம்ரக்ஷணத³த்தசித்தா: ।
ஹரிம் ஹரம் சைகஸ்வரூபமேவ பஶ்யந்தி ப⁴க்த்யா ச ப⁴ஜந்தி நூநம் ॥ 27 ॥

ஸர்வேஷு வேதே³ஷு க²லு ப்ரஸித்³த⁴வைகுண்ட²கைலாஸக³யோ: ஸுதா⁴ம்நோ: ।
முகுந்த³பா³லேந்து³வதம்ஸயோ: ஸச்சரித்ரயோரீஶ்வரயோரபே⁴த:³ ॥ 28 ॥

ஸர்வாணி ஶாஸ்த்ராணி வத³ந்தி நூநம் ஹரேர்ஹரஸ்யைக்யமுதா³ரமூர்தே: ।
நாஸ்த்யத்ர ஸந்தே³ஹலவோঽபி ஸத்யம் நித்யம் ஜநா த⁴ர்மத⁴நா க³த³ந்தி ॥ 29 ॥

ஸர்வை: புராணைரித³மேவ ஸூக்தம் யத்³விஷ்ணுஶம்போ⁴ர்மஹநீயமூர்த்யோ: ।
ஐக்யம் ஸதை³வாঽஸ்தி ந பே⁴த³லேஶோঽப்யஸ்தீஹ சிந்த்யம் ஸுஜநைஸ்ததே³வம் ॥ 30 ॥

பே⁴த³ம் ப்ரபஶ்யந்தி நராத⁴மா யே விஷ்ணௌ ச ஶம்பௌ⁴ ச த³யாநிதா⁴நே ।
தே யாந்தி பாபா: பரிதாபயுக்தா கோ⁴ரம் விஶாலம் நிரயஸ்ய வாஸம் ॥ 31 ॥

பூ⁴தாதி⁴பம் வா விபு³தா⁴தி⁴பம் வா ரமேஶ்வரம் வா பரமேஶ்வரம் வா ।
பீதாம்ப³ரம் வா ஹரித³ம்ப³ரம் வா ஹரிம் ஹரம் வா புருஷா ப⁴ஜத்⁴வம் ॥ 32 ॥

மஹஸ்விவர்யம் கமநீயதே³ஹமுதா³ரஸாரம் ஸுக²தா³யிசேஷ்டம் ।
ஸர்வேஷ்டதே³வம் து³ரிதாபஹாரம் விஷ்ணும் ஶிவம் வா ஸததம் ப⁴ஜத்⁴வம் ॥ 33 ॥

ஶிவஸ்ய விஷ்ணோஶ்ச விபா⁴த்யபே⁴தோ³ வ்யாஸாத³யோঽபீஹ மஹர்ஷயஸ்தே ।
ஸர்வஜ்ஞபா⁴வம் த³த⁴தோ நிதாந்தம் வத³ந்தி சைவம் கலயந்தி ஸந்த: ॥ 34 ॥

மஹாஶயா த⁴ர்மவிதா⁴நத³க்ஷா ரக்ஷாபரா நிர்ஜிதமாநஸா யே ।
தேঽபீஹ விஜ்ஞா: ஸமத³ர்ஶிநோ வை ஶிவஸ்ய விஷ்ணோ: கலயந்த்யபே⁴த³ம் ॥ 35 ॥

ஹரிரேவ ஹரோ ஹர ஏவ ஹரிர்ந ஹி பே⁴த³லவோঽபி தயோ: ப்ரதி²த: ।
இதி ஸித்³த⁴முநீஶயதீஶவரா நிக³த³ந்தி ஸதா³ விமதா:³ ஸுஜநா: ॥ 36 ॥

ஹர ஏவ ஹரிர்ஹரிரேவ ஹரோ ஹரிணா ச ஹரேண ச விஶ்வமித³ம் ।
ப்ரவிநிர்மிதமேதத³வேஹி ஸதா³ விமதோ³ ப⁴வ தௌ ப⁴ஜ பா⁴வயுத: ॥ 37 ॥

ஹரிரேவ ப³பூ⁴வ ஹர: பரமோ ஹர ஏவ ப³பூ⁴வ ஹரி: பரம: ।
ஹரிதா ஹரதா ச ததா² மிலிதா ரசயத்யகி²லம் க²லு விஶ்வமித³ம் ॥ 38 ॥

வ்ருʼஷத்⁴வஜம் வா க³ருட³த்⁴வஜம் வா கி³ரீஶ்வரம் வா பு⁴வநேஶ்வரம் வா ।
பதிம் பஶூநாமத²வா யதூ³நாம் க்ருʼஷ்ணம் ஶிவம் வா விபு³தா⁴ ப⁴ஜந்தே ॥ 39 ॥

பீ⁴மாக்ருʼதிம் வா ருசிராக்ருʼதிம் வா த்ரிலோசநம் வா ஸமலோசநம் வா ।
உமாபதிம் வாঽத² ரமாபதிம் வா ஹரிம் ஹரம் வா முநயோ ப⁴ஜந்தே ॥ 40 ॥

ஹரி: ஸ்வயம் வை ஹரதாம் ப்ரயாதோ ஹரஸ்து ஸாக்ஷாத்³த⁴ரிபா⁴வமாப்த: ।
ஹரிர்ஹரஶ்சாபி ஜக³ஜ்ஜநாநாமுபாஸ்யதே³வௌ ஸ்த இதி ப்ரஸித்³தி:⁴ ॥ 41 ॥

ஹரிர்ஹி ஸாக்ஷத் ஹர ஏவ ஸித்³தோ⁴ ஹரோ ஹி ஸாக்ஷாத்³த⁴தி³ரேவ சாஸ்தே ।
ஹீரர்ஹரஶ்ச ஸ்வயமேவ சைகோ த்³விரூபதாம் கார்யவஶாத் ப்ரயாத: ॥ 42 ॥

ஹரிர்ஜக³த்பாலநக்ருʼத்ப்ரஸித்³தோ⁴ ஹரோ ஜக³ந்நாஶகர: பராத்மா ।
ஸ்வரூபமாத்ரேண பி⁴தா³மவாப்தௌ த்³வாவேகரூபௌ ஸ்த இமௌ ஸுரேஶௌ ॥ 43 ॥

த³யநிதா⁴நம் விலஸத்³விதா⁴நம் தே³வப்ரதா⁴நம் நநு ஸாவதா⁴நம் ।
ஸாநந்த³ஸந்மாநஸபா⁴ஸமாநம் தே³வம் ஶிவம் வா ப⁴ஜ கேஶவம் வா ॥ 44 ॥

ஶ்ரீகௌஸ்துபா⁴ப⁴ரணமிந்து³கலாவதம்ஸம்
காலீவிலாஸிநமதோ² கமலாவிலாஸம் ।
தே³வம் முராரிமத² வா த்ரிபுராரிமீஶம்
பே⁴த³ம் விஹாய ப⁴ஜ போ⁴ ப⁴ஜ பூ⁴ரி ப⁴க்த்யா ॥ 45 ॥

விஷ்ணு: ஸாக்ஷாச்ச²ம்பு⁴ரேவ ப்ரஸித்³த:⁴ ஶம்பு:⁴ ஸாக்ஷாத்³விஷ்ணுரேவாஸ்தி நூநம் ।
நாஸ்தி ஸ்வல்போঽபீஹ பே⁴தா³வகாஶ: ஸித்³தா⁴ந்தோঽயம் ஸஜ்ஜநாநாம் ஸமுக்த: ॥ 46 ॥

ஶம்பு⁴ர்விஷ்ணுஶ்சைகரூபோ த்³விமூர்தி: ஸத்யம் ஸத்யம் க³த்³யதே நிஶ்சிதம் ஸத் ।
அஸ்மிந்மித்²யா ஸம்ஶயம் குர்வதே யே பாபாசாராஸ்தே நரா ராக்ஷஸாக்²யா: ॥ 47 ॥

விஷ்ணௌ ஶம்பௌ⁴ நாஸ்தி பே⁴தா³வபா⁴ஸ: ஸங்க்²யாவந்த: ஸந்த ஏவம் வத³ந்தி ।
அந்த: கிஞ்சித்ஸம்விசிந்த்ய ஸ்வயம் த்³ராக் பே⁴த³ம் த்யக்த்வா தௌ ப⁴ஜஸ்வ ப்ரகாமம் ॥ 48 ॥

விஷ்ணோர்ப⁴க்தா: ஶம்பு⁴வித்³வேஷஸக்தா: ஶம்போ⁴ர்ப⁴க்தா விஷ்ணுவித்³வேஷிணோ யே ।
காமக்ரோதா⁴ந்தா:⁴ ஸுமந்தா:³ ஸநிந்தா³ விந்த³ந்தி த்³ராக் தே நரா து:³க²ஜாலம் ॥ 49 ॥

விஷ்ணௌ ஶம்பௌ⁴ பே⁴த³பு³த்³தி⁴ம் விஹாய ப⁴க்த்யா யுக்தா: ஸஜ்ஜநா யே ப⁴ஜந்தே ।
தேஷாம் பா⁴க்³யம் வஸ்துமீஶோ கு³ருர்நோ ஸத்யம் ஸத்யம் வச்ம்யம்ஹ வித்³தி⁴ தத்த்வம் ॥ 50 ॥

ஹரேர்விரோதீ⁴ ச ஹரஸ்ய ப⁴க்தோ ஹரஸ்ய வைரீ ச ஹரேஶ்ச ப⁴க்த: ।
ஸாக்ஷாத³ஸௌ ராக்ஷஸ ஏவ நூநம் நாஸ்த்யத்ர ஸந்தே³ஹலவோঽபி ஸத்யம் ॥ 51 ॥

ஶிவம் ச விஷ்ணும் ச விபி⁴ந்நதே³ஹம் பஶ்யந்தி யே மூட⁴தி⁴யோঽதிநீசா: ।
தே கிம் ஸுஸத்³பி:⁴ ஸுதராம் மஹத்³பி:⁴ ஸம்பா⁴ஷணீயா: புருஷா ப⁴வந்தி ॥ 52 ॥

அநேகரூபம் விதி³தைகரூபம் மஹாந்தமுச்சைரதிஶாந்தசித்தம் ।
தா³ந்தம் நிதாந்தம் ஶுப⁴த³ம் ஸுகாந்தம் விஷ்ணும் ஶிவம் வா ப⁴ஜ பூ⁴ரிப⁴க்த்யா ॥ 53 ॥

ஹரே முராரே ஹர ஹே புராரே விஷ்ணோ த³யாலோ ஶிவ ஹே க்ருʼபாலோ ।
தீ³நம் ஜநம் ஸர்வகு³ணைர்விஹீநம் மாம் ப⁴க்தமார்தம் பரிபாஹி நித்யம் ॥ 54 ॥

ஹே ஹே விஷ்ணோ ஶம்பு⁴ரூபஸ்த்வமேவ ஹே ஹே ஶம்போ⁴ விஷ்ணுரூபஸ்த்வமேவ ।
ஸத்யம் ஸர்வே ஸந்த ஏவம் வத³ந்த: ஸம்ஸாராப்³தி⁴ம் ஹ்யஞ்ஜஸா ஸந்தரந்தி ॥ 55 ॥

விஷ்ணு: ஶம்பு:⁴ ஶம்பு⁴ரேவாஸ்தி விஷ்ணு: ஶம்பு⁴ர்விஷ்ணுர்விஷ்ணுரேவாஸ்தி ஶம்பு:⁴ ।
ஶம்பௌ⁴ விஷ்ணௌ சைகரூபத்வமிஷ்டம் ஶிஷ்டா ஏவம் ஸர்வதா³ ஸஞ்ஜபந்தி ॥ 56 ॥

தை³வீ ஸம்பத்³வித்³யதே யஸ்ய பும்ஸ: ஶ்ரீமாந் ஸோঽயம் ஸர்வதா³ ப⁴க்தியுக்த: ।
ஶம்பு⁴ம் விஷ்ணும் சைகரூபம் த்³விதே³ஹம் பே⁴த³ம் த்யக்த்வா ஸம்ப⁴ஜந்மோக்ஷமேதி ॥ 57 ॥

யேஷாம் பும்ஸாமாஸுரீ ஸம்பதா³ஸ்தே ம்ருʼத்யோர்க்³ராஸா: காமலோபா⁴பி⁴பூ⁴தா: ।
க்ரோதே⁴நாந்தா⁴ ப³ந்த⁴யுக்தா ஜநாஸ்தே ஶம்பு⁴ம் விஷ்ணும் பே⁴த³பு³த்³த்⁴யா ப⁴ஜந்தே ॥ 58 ॥

கல்யாணகாரம் ஸுக²த³ப்ரகாரம் விநிர்விகாரம் விஹிதோபகாரம் ।
ஸ்வாகாரமீஶம் ந க்ருʼதாபகாரம் ஶிவம் ப⁴ஜத்⁴வம் கில கேஶவம் ச ॥ 59 ॥

ஸச்சித்ஸ்வரூபம் கருணாஸுகூபம் கீ³ர்வாணபூ⁴பம் வரத⁴ர்மயூபம் ।
ஸம்ஸாரஸாரம் ஸுருசிப்ரஸாரம் தே³வம் ஹரிம் வா ப⁴ஜ போ⁴ ஹரம் வா ॥ 60 ॥

ஆநந்த³ஸிந்து⁴ம் பரதீ³நப³ந்து⁴ம் மோஹாந்த⁴காரஸ்ய நிகாரஹேதும் ।
ஸத்³த⁴ர்மஸேதும் ரிபுதூ⁴மகேதும் ப⁴ஜஸ்வ விஷ்ணும் ஶிவமேகபு³த்³த்⁴யா ॥ 61 ॥

வேதா³ந்தஸித்³தா⁴ந்தமயம் த³யாலும் ஸத்ஸாங்க்²யஶாஸ்த்ரப்ரதிபாத்³யமாநம் ।
ந்யாயப்ரஸித்³த⁴ம் ஸுதராம் ஸமித்³த⁴ம் ப⁴ஜஸ்வ விஷ்ணும் ஶிவமேகபு³த்³த்⁴யா ॥ 62 ॥

பாபாபஹாரம் ருசிரப்ரசாரம் க்ருʼதோபகாரம் விலஸத்³விஹாரம் ।
ஸத்³த⁴ர்மதா⁴ரம் கமநீயதா³ரம் ஸாரம் ஹரிம் வா ப⁴ஜ போ⁴ ஹரம் வா ॥ 63 ॥

விஷ்ணௌ ஹரௌ பே⁴த³மவேக்ஷமாண: ப்ராணீ நிதாந்தம் க²லு தாந்தசேதா: । – ஆத்³தே³த்³।
ப்ரேதாதி⁴பஸ்யைதி புரம் து³ரந்தம் து:³க²ம் ச தத்ர ப்ரதி²தம் ப்ரயாதி ॥ 64 ॥

போ⁴ போ⁴ ஜநா ஜ்ஞாநத⁴நா மநாக³ப்யர்ச்யே ஹரௌ சாபி ஹரே ச நூநம் ।
பே⁴த³ம் பரித்யஜ்ய மநோ நிருத்⁴ய ஸுக²ம் ப⁴வந்த: க²லு தௌ ப⁴ஜந்து ॥ 65 ॥

ஆநந்த³ஸந்மந்தி³ரமிந்து³காந்தம் ஶாந்தம் நிதாந்தம் பு⁴வநாநி பாந்தம் ।
பா⁴ந்தம் ஸுதா³ந்தம் விஹிதாஸுராந்தம் தே³வம் ஶிவம் வா ப⁴ஜ கேஶவம் வா ॥ 66 ॥

ஹே ஹே ஹரே க்ருʼஷ்ண ஜநார்த³நேஶ ஶம்போ⁴ ஶஶாங்காப⁴ரணாதி⁴தே³வ ।
நாராயண ஶ்ரீஶ ஜக³த்ஸ்வரூப மாம் பாஹி நித்யம் ஶரணம் ப்ரபந்நம் ॥ 67 ॥

விஷ்ணோ த³யாலோঽச்யுத ஶார்ங்க³பாணே பூ⁴தேஶ ஶம்போ⁴ ஶிவ ஶர்வ நாத² ।
முகுந்த³ கோ³விந்த³ ரமாதி⁴பேஶ மாம் பாஹி நித்யம் ஶரணம் ப்ரபந்நம் ॥ 68 ॥

கல்யாணகாரிந் கமலாபதே ஹே கை³ரீபதே பீ⁴ம ப⁴வேஶ ஶர்வ ।
கி³ரீஶ கௌ³ரீப்ரிய ஶூலபாணே மாம் பாஹி நித்யம் ஶரணம் ப்ரபத்ரம் ॥ 69 ॥

ஹே ஶர்வ ஹே ஶங்கர ஹே புராரே ஹே கேஶவ ஹே க்ருʼஷ்ண ஹரே முராரே ।
ஹே தீ³நப³ந்தோ⁴ கருணைகஸிந்தோ⁴ மாம் பாஹி நித்யம் ஶரணம் ப்ரபந்நம் ॥ 70 ॥

ஹே சந்த்³ரமௌலே ஹரிரூப ஶம்போ⁴ ஹே சக்ரபாணே ஶிவரூப விஷ்ணோ ।
ஹே காமஶத்ரோ க²லு காமதாத மாம் பாஹி நித்யம் ப⁴க³வந்நமஸ்தே ॥ 71 ॥

ஸகலலோகபஶோகவிநாஶிநௌ பரமரம்யதயா ப்ரவிகாஶிநௌ ।
அக⁴ஸமூஹவிதா³ரணகாரிணௌ ஹரிஹரௌ ப⁴ஜ மூட⁴ பி⁴தா³ம் த்யஜ ॥ 72 ॥

ஹரி: ஸாக்ஷாத்³த⁴ர: ப்ரோக்தோ ஹர: ஸாக்ஷாத்³த⁴ரி: ஸ்ம்ருʼத: ।
உப⁴யோரந்தரம் நாஸ்தி ஸத்யம் ஸத்யம் நம் ஸம்ஶய: ॥ 73 ॥

யோ ஹரௌ ச ஹரே ஸாக்ஷாதே³கமூர்தௌ த்³விதா⁴ ஸ்தி²தே ।
பே⁴த³ம் கரோதி மூடா⁴த்மா ஸ யாதி நரகம் த்⁴ருவம் ॥ 74 ॥

யஸ்ய பு³த்³தி⁴ர்ஹரௌ சாபி ஹரே பே⁴த³ம் ச பஶ்யதி ।
ஸ நராத⁴மதாம் யாதோ ரோகீ³ ப⁴வதி மாநவ: ॥ 75 ॥

யோ ஹரௌ ச ஹரே சாபி பே⁴த³பு³த்³தி⁴ம் கரோத்யஹோ ।
தஸ்மாந்மூட⁴தமோ லோகே நாந்ய: கஶ்சந வித்³யதே ॥ 76 ॥

முக்திமிச்ச²ஸி சேத்தர்ஹி பே⁴த³ம் த்யஜ ஹரௌ ஹரே ।
அந்யதா² ஜந்மலக்ஷேஷு முக்தி: க²லு ஸுது³ர்லபா⁴ ॥ 77 ॥

விஷ்ணோ: ஶிவஸ்ய சாபே⁴த³ஜ்ஞாநாந்முக்தி: ப்ரஜாயதே ।
இதி ஸத்³வேத³வாக்யாநாம் ஸித்³தா⁴ந்த: ப்ரதிபாதி³த: ॥ 78 ॥

விஷ்ணு: ஶிவ: ஶிவோ விஷ்ணுரிதி ஜ்ஞாநம் ப்ரஶிஷ்யதே ।
ஏதஜ்ஜ்ஞாநயுதோ ஜ்ஞாநி நாந்யதா² ஜ்ஞாநமிஷ்யதே ॥ 79 ॥

ஹரிர்ஹரோ ஹரஶ்சாபி ஹரிரஸ்தீதி பா⁴வயந் ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாமதி⁴காரீ ப⁴வேந்நர: ॥ 80 ॥

ஹரிம் ஹரம் பி⁴ந்நரூபம் பா⁴வயத்யத⁴மோ நர: ।
ஸ வர்ணஸங்கரோ நூநம் விஜ்ஞேயோ பா⁴விதாத்மபி:⁴ ॥ 81 ॥

ஹர ஶம்போ⁴ ஹரே விஷ்ணோ ஶம்போ⁴ ஹர ஹரே ஹர ।
இதி நித்யம் ஜபந் ஜந்துர்ஜீவந்முக்தோ ஹி ஜாயதே ॥ 82 ॥

ந ஹரிம் ச ஹரம் சாபி பே⁴த³பு³த்³த்⁴யா விலோகயேத் ।
யதீ³ச்சே²தா³த்மந: க்ஷேமம் பு³த்³தி⁴மாந் குஶலோ நர: ॥ 83 ॥

ஹரே ஹர த³யாலோ மாம் பாஹி பாஹி க்ருʼபாம் குரு ।
இதி ஸஞ்ஜபநாதே³வ முக்தி: ப்ராணௌ ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 84 ॥

ஹரிம் ஹரம் த்³விதா⁴ பி⁴ந்நம் வஸ்துதஸ்த்வேகரூபகம் ।
ப்ரணமாமி ஸதா³ ப⁴க்த்யா ரக்ஷதாம் தௌ மஹேஶ்வரௌ ॥ 85 ॥

இத³ம் ஹரிஹரஸ்தோத்ரம் ஸூக்தம் பரமது³ர்லப⁴ம் ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம் தா³யகம் தி³வ்யமுத்தமம் ॥ 86 ॥

ஶிவகேஶவயோரைக்யப்ரதிபாத³கமீடி³தம் ।
படே²யு: க்ருʼதிந: ஶாந்தா தா³ந்தா மோக்ஷாபி⁴லாஷிண: ॥ 87 ॥

ஏதஸ்ய பட²நாத்ஸர்வா: ஸித்³த⁴யோ வஶகா³ஸ்ததா² ।
தே³வயோர்விஷ்ணுஶிவயோர்ப⁴க்திர்ப⁴வதி பூ⁴திதா³ ॥ 88 ॥

த⁴ர்மார்தீ² லப⁴தே த⁴ர்மமர்தா²ர்தீ² சார்த²மஶ்நுதே ।
காமார்தீ² லப⁴தே காமம் மோக்ஷார்தீ² மோக்ஷமஶ்நுதே ॥ 89 ॥

து³ர்க³மே கோ⁴ரஸங்க்³ராமே காநநே வத⁴ப³ந்த⁴நே ।
காராகா³ரேঽஸ்ய பட²நாஜ்ஜாயதே தத்க்ஷணம் ஸுகீ² ॥ 90 ॥

வேதே³ யதா² ஸாமவேதோ³ வேதா³ந்தோ த³ர்ஶநே யதா² ।
ஸ்ம்ருʼதௌ மநுஸ்ம்ருʼதிர்யத்³வத் வர்ணேஷு ப்³ராஹ்மணோ யதா² ॥ 91 ॥

யதா²ঽঽஶ்ரமேஷு ஸந்ந்யாஸோ யதா² தே³வேஷு வாஸவ: ।
யதா²ঽஶ்வத்த:² பாத³பேஷு யதா² க³ங்கா³ நதீ³ஷு ச ॥ 92 ॥

புராணேஷு யதா² ஶ்ரேஷ்ட²ம் மஹாபா⁴ரதமுச்யதே ।
யதா² ஸர்வேஷு லோகேஷு வைகுண்ட:² பரமோத்தம: ॥ 93 ॥

யதா² தீர்தே²ஷு ஸர்வேஷு ப்ரயாக:³ ஶ்ரேஷ்ட² ஈரித: ।
யதா² புரீஷு ஸர்வாஸு வரா வாராணஸீ மதா ॥ 94 ॥

யதா² தா³நேஷு ஸர்வேஷு சாந்நதா³நம் மஹத்தமம் ।
யதா² ஸர்வேஷு த⁴ர்மேஷு சாஹிம்ஸா பரமா ஸ்ம்ருʼதா ॥ 95 ॥

யதா² ஸர்வேஷு ஸௌக்²யேஷு போ⁴ஜநம் ப்ராஹுருத்தமம் ।
ததா² ஸ்தோத்ரேஷு ஸர்வேஷு ஸ்தோத்ரமேதத்பராத்பரம் ॥ 96 ॥

அந்யாநி யாநி ஸ்தோத்ராணி தாநி ஸர்வாணி நிஶ்சிதம் ।
அஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய நோ யாந்தி ஷோட³ஶீமபி ஸத்கலாம் ॥ 97 ॥

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாத்³யா பா³லவ்ருʼத்³த⁴க்³ரஹாஶ்ச யே ।
தே ஸர்வே நாஶமாயாந்தி ஸ்தோத்ரஸ்யாஸ்ய ப்ரபா⁴வத: ॥ 98 ॥

யத்ராஸ்ய பாடோ² ப⁴வதி ஸ்தோத்ரஸ்ய மஹதோ து⁴வம் ।
தத்ர ஸாக்ஷாத்ஸதா³ லக்ஷ்மீர்வஸத்யேவ ந ஸம்ஶய: ॥ 99 ॥

அஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய பாடே²ந விஶ்வேஶௌ ஶிவகேஶவௌ ।
ஸர்வாந்மநோரதா²ந்பும்ஸாம் பூரயேதாம் ந ஸம்ஶய: ॥ 100 ॥

புண்யம் புண்யம் மஹத்புண்யம் ஸ்தோத்ரமேதத்³தி⁴ து³ர்லப⁴ம் ।
போ⁴ போ⁴ முமுக்ஷவ: ஸர்வே யூயம் பட²த ஸர்வதா³ ॥ 101 ॥

இத்யச்யுதாஶ்ரமஸ்வாமிவிரசிதம் ஶ்ரீஹரிஹராத்³வைதஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *