Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Hariharastotram Lyrics in Telugu | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Telugu:

॥ హరిహరస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ॥

ధర్మార్థకామమోక్షాఖ్యచతుర్వర్గప్రదాయినౌ ।
వన్దే హరిహరౌ దేవౌ త్రైలోక్యపరిపాయినౌ ॥ ౧ ॥

ఏకమూర్తీ ద్విధా భిన్నౌ సంసారార్ణవతారకౌ ।
వన్దేఽహం కామదౌ దేవౌ సతతం శివకేశవౌ ॥ ౨ ॥

దయామయౌ దీనదరిద్రతాపహౌ మహౌజసౌ మాన్యతమౌ సదా సమౌ ।
ఉదారలీలాలలితౌ సితాసితౌ నమామి నిత్యం శివకేశవావహమ్ ॥ ౩ ॥

అనన్తమాహాత్మ్యనిధీ విధిస్తుతౌ శ్రియా యుతౌ లోకవిధానకారిణౌ ।
సురాసురాధీశనుతౌ నుతౌ జగత్పతీ సదా విధత్తాం శివకేశవౌ శివమ్ ॥ ౪ ॥

జగత్త్రయీపాలననాశకారకౌ ప్రసన్నహాసౌ విలసత్సదాననౌ ।
మహాబలౌ మఞ్జులమూర్తిధారిణౌ శివం విధత్తాం శివకేశవౌ సదా ॥ ౫ ॥

మహస్వినౌ మోదకరౌ పరౌ వరౌ మునీశ్వరైః సేవితపాదపఙ్కజౌ ।
అజౌ సుజాతౌ జగదీశ్వరౌ సదా శివం విధత్తాం శివకేశవౌ మమ ॥ ౬ ॥

నమోఽస్తు నిత్యం శివికేశవాభ్యాం స్వభక్తసంరక్షణతత్పరాభ్యామ్ ।
దేవేశ్వరాభ్యాం కరుణాకరాభ్యాం లోకత్రయీనిర్మితికారణాభ్యామ్ ॥ ౭ ॥

సలీలశీలౌ మహనీయమూర్తీ దయాకరౌ మఞ్జులసచ్చరిత్రౌ ।
మహోదయౌ విశ్వవినోదహేతూ నమామి దేవౌ శివకేశవౌ తౌ ॥ ౮ ॥

త్రిశూలపాణిం వరచక్రపాణిం పీతామ్బరం స్పష్టదిగమ్బరం చ ।
చతుర్భుజం వా దశబాహుయుక్తం హరిం హరం వా ప్రణమామి నిత్యమ్ ॥ ౯ ॥

కపాలమాలాలలితం శివం చ సద్వైజయన్తీస్రగుదారశోభమ్ ।
విష్ణుం చ నిత్యం ప్రణిపత్య యాచే భవత్పదామ్భోరుహయోః స్మృతిః స్తాత్ ॥ ౧౦ ॥

శివ త్వమేవాఽసి హరిస్వరూపో హరే త్వమేవాఽసి శివస్వరూపః ।
భ్రాన్త్యా జనాస్త్వాం ద్వివిధస్వరూపం పశ్యన్తి మూఢా నను నాశహేతోః ॥ ౧౧ ॥

హరే జనా యే శివరూపిణం త్వాం త్వద్రూపమీశం కలయన్తి నిత్యమ్ ।
తే భాగ్యవన్తః పురుషాః కదాఽపి న యాన్తి భాస్వత్తనయస్య గేహమ్ ॥ ౧౨ ॥

శమ్భో జనా యే హరిరూపిణం త్వాం భవత్స్వరూపం కమలాలయేశమ్ ।
పశ్యన్తి భక్త్యా ఖలు తే మహాన్తౌ యమస్య నో యాన్తి పురం కదాచిత్ ॥ ౧౩ ॥

శివే హరౌ భేదధియాఽఽధియుక్తా ముక్తిం లభన్తే న జనా దురాపామ్ ।
భుక్తిం చ నైవేహ పరన్తు దుఃఖం సంసారకూపే పతితాః ప్రయాన్తి ॥ ౧౪ ॥

హరే హరౌ భేదదృశో భృశం వై సంసారసిన్ధౌ పతితాః సతాపాః ।
పాపాశయా మోహమయాన్ధకారే భ్రాన్తా మహాదుఃఖభరం లభన్తే ॥ ౧౫ ॥

సన్తో లసన్తః సుతరాం హరౌ చ హరే చ నిత్యం వహుభక్తిమన్తః ।
అన్తర్మహాన్తౌ శివకేశవౌ తౌ ధ్యాయన్త ఉచ్చైర్ముదమాప్నువన్తి ॥ ౧౬ ॥

హరౌ హరే చైక్యముదారశీలాః పశ్యన్తి శశ్వత్సుఖదాయిలీలాః ।
తే భుక్తిముక్తీ సమవాప్య నూనం సుఖం దురాపం సుతరాం లభన్తే ॥ ౧౭ ॥

శివే శివేశేఽపి చ కేశవే చ పద్మాపతౌ దేవవరే మహాన్తః ।
భేదం న పశ్యన్తి పరన్తు సన్తస్తయోరభేదం కలయన్తి సత్యమ్ ॥ ౧౮ ॥

రమాపతిం వా గిరిజాపతిం వా విశ్వేశ్వరం వా జగదీశ్వరం వా ।
పినాకపాణిం ఖలు శార్ఙ్గపాణిం హరి హరం వా ప్రణమామి నిత్యమ్ ॥ ౧౯ ॥

సురేశ్వరం వా పరమేశ్వరం వా వైకుణ్ఠలోకస్థితమచ్యుతం వా ।
కైలాసశైలస్థితమీశ్వరం వా విష్ణుం చ శమ్భుం చ నమామి నిత్యమ్ ॥ ౨౦ ॥

హరిర్దయార్ద్రాశయతాం ప్రయాతో హరో దయాలూత్తమభావమాప్తః ।
అనేకదివ్యాస్త్రధరః పరేశః పాయాదజస్రం కృపయా నతం మామ్ ॥ ౨౧ ॥

శేషోఽస్తి యస్యాభరణత్వమాప్తో యద్వా సుశయ్యాత్వమితః సదైవ ।
దేవః స కోఽపీహ హరిర్హరో వా కరోతు మే మఞ్జులమఙ్గలం ద్రాక్ ॥ ౨౨ ॥

హరిం హరం చాపి భజన్తి భక్త్యా విభేదబుద్ధిం ప్రవిహాయ నూనమ్ ।
సిద్ధా మహాన్తో మునయో మహేచ్ఛాః స్వచ్ఛాశయా నారదపర్వతాద్యాః ॥ ౨౩ ॥

సనత్కుమారాదయ ఉన్నతేచ్ఛా మోహేన హీనా మునయో మహాన్తః ।
స్వాన్తఃస్థితం శఙ్కరమచ్యుతం చ భేదం పరిత్యజ్య సదా భజన్తే ॥ ౨౪ ॥

శిష్టా వసిష్ఠాదయ ఆత్మనిష్ఠాః శ్రేష్ఠాః స్వధర్మావనకర్మచిత్తాః ।
హృత్తాపహారం మలహీనచిత్తా హరిం హరం చైకతయా భజన్తే ॥ ౨౫ ॥

అన్యే మహాత్మాన ఉదారశీలా భృగ్వాదయో యే పరమర్షయస్తే ।
పశ్యన్తి చైక్యం హరిశర్వయోః శ్రీసంయుక్తయోరత్ర న సంశయోఽస్తి ॥ ౨౬ ॥

ఇన్ద్రాదయో దేవవరా ఉదారా త్రైలోక్యసంరక్షణదత్తచిత్తాః ।
హరిం హరం చైకస్వరూపమేవ పశ్యన్తి భక్త్యా చ భజన్తి నూనమ్ ॥ ౨౭ ॥

సర్వేషు వేదేషు ఖలు ప్రసిద్ధవైకుణ్ఠకైలాసగయోః సుధామ్నోః ।
ముకున్దబాలేన్దువతంసయోః సచ్చరిత్రయోరీశ్వరయోరభేదః ॥ ౨౮ ॥

సర్వాణి శాస్త్రాణి వదన్తి నూనం హరేర్హరస్యైక్యముదారమూర్తేః ।
నాస్త్యత్ర సన్దేహలవోఽపి సత్యం నిత్యం జనా ధర్మధనా గదన్తి ॥ ౨౯ ॥

సర్వైః పురాణైరిదమేవ సూక్తం యద్విష్ణుశమ్భోర్మహనీయమూర్త్యోః ।
ఐక్యం సదైవాఽస్తి న భేదలేశోఽప్యస్తీహ చిన్త్యం సుజనైస్తదేవమ్ ॥ ౩౦ ॥

భేదం ప్రపశ్యన్తి నరాధమా యే విష్ణౌ చ శమ్భౌ చ దయానిధానే ।
తే యాన్తి పాపాః పరితాపయుక్తా ఘోరం విశాలం నిరయస్య వాసమ్ ॥ ౩౧ ॥

భూతాధిపం వా విబుధాధిపం వా రమేశ్వరం వా పరమేశ్వరం వా ।
పీతామ్బరం వా హరిదమ్బరం వా హరిం హరం వా పురుషా భజధ్వమ్ ॥ ౩౨ ॥

మహస్వివర్యం కమనీయదేహముదారసారం సుఖదాయిచేష్టమ్ ।
సర్వేష్టదేవం దురితాపహారం విష్ణుం శివం వా సతతం భజధ్వమ్ ॥ ౩౩ ॥

శివస్య విష్ణోశ్చ విభాత్యభేదో వ్యాసాదయోఽపీహ మహర్షయస్తే ।
సర్వజ్ఞభావం దధతో నితాన్తం వదన్తి చైవం కలయన్తి సన్తః ॥ ౩౪ ॥

మహాశయా ధర్మవిధానదక్షా రక్షాపరా నిర్జితమానసా యే ।
తేఽపీహ విజ్ఞాః సమదర్శినో వై శివస్య విష్ణోః కలయన్త్యభేదమ్ ॥ ౩౫ ॥

హరిరేవ హరో హర ఏవ హరిర్న హి భేదలవోఽపి తయోః ప్రథితః ।
ఇతి సిద్ధమునీశయతీశవరా నిగదన్తి సదా విమదాః సుజనాః ॥ ౩౬ ॥

హర ఏవ హరిర్హరిరేవ హరో హరిణా చ హరేణ చ విశ్వమిదమ్ ।
ప్రవినిర్మితమేతదవేహి సదా విమదో భవ తౌ భజ భావయుతః ॥ ౩౭ ॥

హరిరేవ బభూవ హరః పరమో హర ఏవ బభూవ హరిః పరమః ।
హరితా హరతా చ తథా మిలితా రచయత్యఖిలం ఖలు విశ్వమిదమ్ ॥ ౩౮ ॥

వృషధ్వజం వా గరుడధ్వజం వా గిరీశ్వరం వా భువనేశ్వరం వా ।
పతిం పశూనామథవా యదూనాం కృష్ణం శివం వా విబుధా భజన్తే ॥ ౩౯ ॥

భీమాకృతిం వా రుచిరాకృతిం వా త్రిలోచనం వా సమలోచనం వా ।
ఉమాపతిం వాఽథ రమాపతిం వా హరిం హరం వా మునయో భజన్తే ॥ ౪౦ ॥

హరిః స్వయం వై హరతాం ప్రయాతో హరస్తు సాక్షాద్ధరిభావమాప్తః ।
హరిర్హరశ్చాపి జగజ్జనానాముపాస్యదేవౌ స్త ఇతి ప్రసిద్ధిః ॥ ౪౧ ॥

హరిర్హి సాక్షత్ హర ఏవ సిద్ధో హరో హి సాక్షాద్ధదిరేవ చాస్తే ।
హీరర్హరశ్చ స్వయమేవ చైకో ద్విరూపతాం కార్యవశాత్ ప్రయాతః ॥ ౪౨ ॥

హరిర్జగత్పాలనకృత్ప్రసిద్ధో హరో జగన్నాశకరః పరాత్మా ।
స్వరూపమాత్రేణ భిదామవాప్తౌ ద్వావేకరూపౌ స్త ఇమౌ సురేశౌ ॥ ౪౩ ॥

దయనిధానం విలసద్విధానం దేవప్రధానం నను సావధానమ్ ।
సానన్దసన్మానసభాసమానం దేవం శివం వా భజ కేశవం వా ॥ ౪౪ ॥

శ్రీకౌస్తుభాభరణమిన్దుకలావతంసం
కాలీవిలాసినమథో కమలావిలాసమ్ ।
దేవం మురారిమథ వా త్రిపురారిమీశం
భేదం విహాయ భజ భో భజ భూరి భక్త్యా ॥ ౪౫ ॥

విష్ణుః సాక్షాచ్ఛమ్భురేవ ప్రసిద్ధః శమ్భుః సాక్షాద్విష్ణురేవాస్తి నూనమ్ ।
నాస్తి స్వల్పోఽపీహ భేదావకాశః సిద్ధాన్తోఽయం సజ్జనానాం సముక్తః ॥ ౪౬ ॥

శమ్భుర్విష్ణుశ్చైకరూపో ద్విమూర్తిః సత్యం సత్యం గద్యతే నిశ్చితం సత్ ।
అస్మిన్మిథ్యా సంశయం కుర్వతే యే పాపాచారాస్తే నరా రాక్షసాఖ్యాః ॥ ౪౭ ॥

విష్ణౌ శమ్భౌ నాస్తి భేదావభాసః సఙ్ఖ్యావన్తః సన్త ఏవం వదన్తి ।
అన్తః కిఞ్చిత్సంవిచిన్త్య స్వయం ద్రాక్ భేదం త్యక్త్వా తౌ భజస్వ ప్రకామమ్ ॥ ౪౮ ॥

విష్ణోర్భక్తాః శమ్భువిద్వేషసక్తాః శమ్భోర్భక్తా విష్ణువిద్వేషిణో యే ।
కామక్రోధాన్ధాః సుమన్దాః సనిన్దా విన్దన్తి ద్రాక్ తే నరా దుఃఖజాలమ్ ॥ ౪౯ ॥

విష్ణౌ శమ్భౌ భేదబుద్ధిం విహాయ భక్త్యా యుక్తాః సజ్జనా యే భజన్తే ।
తేషాం భాగ్యం వస్తుమీశో గురుర్నో సత్యం సత్యం వచ్మ్యంహ విద్ధి తత్త్వమ్ ॥ ౫౦ ॥

హరేర్విరోధీ చ హరస్య భక్తో హరస్య వైరీ చ హరేశ్చ భక్తః ।
సాక్షాదసౌ రాక్షస ఏవ నూనం నాస్త్యత్ర సన్దేహలవోఽపి సత్యమ్ ॥ ౫౧ ॥

శివం చ విష్ణుం చ విభిన్నదేహం పశ్యన్తి యే మూఢధియోఽతినీచాః ।
తే కిం సుసద్భిః సుతరాం మహద్భిః సమ్భాషణీయాః పురుషా భవన్తి ॥ ౫౨ ॥

అనేకరూపం విదితైకరూపం మహాన్తముచ్చైరతిశాన్తచిత్తమ్ ।
దాన్తం నితాన్తం శుభదం సుకాన్తం విష్ణుం శివం వా భజ భూరిభక్త్యా ॥ ౫౩ ॥

హరే మురారే హర హే పురారే విష్ణో దయాలో శివ హే కృపాలో ।
దీనం జనం సర్వగుణైర్విహీనం మాం భక్తమార్తం పరిపాహి నిత్యమ్ ॥ ౫౪ ॥

హే హే విష్ణో శమ్భురూపస్త్వమేవ హే హే శమ్భో విష్ణురూపస్త్వమేవ ।
సత్యం సర్వే సన్త ఏవం వదన్తః సంసారాబ్ధిం హ్యఞ్జసా సన్తరన్తి ॥ ౫౫ ॥

విష్ణుః శమ్భుః శమ్భురేవాస్తి విష్ణుః శమ్భుర్విష్ణుర్విష్ణురేవాస్తి శమ్భుః ।
శమ్భౌ విష్ణౌ చైకరూపత్వమిష్టం శిష్టా ఏవం సర్వదా సఞ్జపన్తి ॥ ౫౬ ॥

దైవీ సమ్పద్విద్యతే యస్య పుంసః శ్రీమాన్ సోఽయం సర్వదా భక్తియుక్తః ।
శమ్భుం విష్ణుం చైకరూపం ద్విదేహం భేదం త్యక్త్వా సమ్భజన్మోక్షమేతి ॥ ౫౭ ॥

యేషాం పుంసామాసురీ సమ్పదాస్తే మృత్యోర్గ్రాసాః కామలోభాభిభూతాః ।
క్రోధేనాన్ధా బన్ధయుక్తా జనాస్తే శమ్భుం విష్ణుం భేదబుద్ధ్యా భజన్తే ॥ ౫౮ ॥

కల్యాణకారం సుఖదప్రకారం వినిర్వికారం విహితోపకారమ్ ।
స్వాకారమీశం న కృతాపకారం శివం భజధ్వం కిల కేశవం చ ॥ ౫౯ ॥

సచ్చిత్స్వరూపం కరుణాసుకూపం గీర్వాణభూపం వరధర్మయూపమ్ ।
సంసారసారం సురుచిప్రసారం దేవం హరిం వా భజ భో హరం వా ॥ ౬౦ ॥

ఆనన్దసిన్ధుం పరదీనబన్ధుం మోహాన్ధకారస్య నికారహేతుమ్ ।
సద్ధర్మసేతుం రిపుధూమకేతుం భజస్వ విష్ణుం శివమేకబుద్ధ్యా ॥ ౬౧ ॥

వేదాన్తసిద్ధాన్తమయం దయాలుం సత్సాఙ్ఖ్యశాస్త్రప్రతిపాద్యమానమ్ ।
న్యాయప్రసిద్ధం సుతరాం సమిద్ధం భజస్వ విష్ణుం శివమేకబుద్ధ్యా ॥ ౬౨ ॥

పాపాపహారం రుచిరప్రచారం కృతోపకారం విలసద్విహారమ్ ।
సద్ధర్మధారం కమనీయదారం సారం హరిం వా భజ భో హరం వా ॥ ౬౩ ॥

విష్ణౌ హరౌ భేదమవేక్షమాణః ప్రాణీ నితాన్తం ఖలు తాన్తచేతాః । – ఆద్దేద్।
ప్రేతాధిపస్యైతి పురం దురన్తం దుఃఖం చ తత్ర ప్రథితం ప్రయాతి ॥ ౬౪ ॥

భో భో జనా జ్ఞానధనా మనాగప్యర్చ్యే హరౌ చాపి హరే చ నూనమ్ ।
భేదం పరిత్యజ్య మనో నిరుధ్య సుఖం భవన్తః ఖలు తౌ భజన్తు ॥ ౬౫ ॥

ఆనన్దసన్మన్దిరమిన్దుకాన్తం శాన్తం నితాన్తం భువనాని పాన్తమ్ ।
భాన్తం సుదాన్తం విహితాసురాన్తం దేవం శివం వా భజ కేశవం వా ॥ ౬౬ ॥

హే హే హరే కృష్ణ జనార్దనేశ శమ్భో శశాఙ్కాభరణాధిదేవ ।
నారాయణ శ్రీశ జగత్స్వరూప మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ ॥ ౬౭ ॥

విష్ణో దయాలోఽచ్యుత శార్ఙ్గపాణే భూతేశ శమ్భో శివ శర్వ నాథ ।
ముకున్ద గోవిన్ద రమాధిపేశ మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ ॥ ౬౮ ॥

కల్యాణకారిన్ కమలాపతే హే గైరీపతే భీమ భవేశ శర్వ ।
గిరీశ గౌరీప్రియ శూలపాణే మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపత్రమ్ ॥ ౬౯ ॥

హే శర్వ హే శఙ్కర హే పురారే హే కేశవ హే కృష్ణ హరే మురారే ।
హే దీనబన్ధో కరుణైకసిన్ధో మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ ॥ ౭౦ ॥

హే చన్ద్రమౌలే హరిరూప శమ్భో హే చక్రపాణే శివరూప విష్ణో ।
హే కామశత్రో ఖలు కామతాత మాం పాహి నిత్యం భగవన్నమస్తే ॥ ౭౧ ॥

సకలలోకపశోకవినాశినౌ పరమరమ్యతయా ప్రవికాశినౌ ।
అఘసమూహవిదారణకారిణౌ హరిహరౌ భజ మూఢ భిదాం త్యజ ॥ ౭౨ ॥

హరిః సాక్షాద్ధరః ప్రోక్తో హరః సాక్షాద్ధరిః స్మృతః ।
ఉభయోరన్తరం నాస్తి సత్యం సత్యం నం సంశయః ॥ ౭౩ ॥

యో హరౌ చ హరే సాక్షాదేకమూర్తౌ ద్విధా స్థితే ।
భేదం కరోతి మూఢాత్మా స యాతి నరకం ధ్రువమ్ ॥ ౭౪ ॥

యస్య బుద్ధిర్హరౌ చాపి హరే భేదం చ పశ్యతి ।
స నరాధమతాం యాతో రోగీ భవతి మానవః ॥ ౭౫ ॥

యో హరౌ చ హరే చాపి భేదబుద్ధిం కరోత్యహో ।
తస్మాన్మూఢతమో లోకే నాన్యః కశ్చన విద్యతే ॥ ౭౬ ॥

ముక్తిమిచ్ఛసి చేత్తర్హి భేదం త్యజ హరౌ హరే ।
అన్యథా జన్మలక్షేషు ముక్తిః ఖలు సుదుర్లభా ॥ ౭౭ ॥

విష్ణోః శివస్య చాభేదజ్ఞానాన్ముక్తిః ప్రజాయతే ।
ఇతి సద్వేదవాక్యానాం సిద్ధాన్తః ప్రతిపాదితః ॥ ౭౮ ॥

విష్ణుః శివః శివో విష్ణురితి జ్ఞానం ప్రశిష్యతే ।
ఏతజ్జ్ఞానయుతో జ్ఞాని నాన్యథా జ్ఞానమిష్యతే ॥ ౭౯ ॥

హరిర్హరో హరశ్చాపి హరిరస్తీతి భావయన్ ।
ధర్మార్థకామమోక్షాణామధికారీ భవేన్నరః ॥ ౮౦ ॥

హరిం హరం భిన్నరూపం భావయత్యధమో నరః ।
స వర్ణసఙ్కరో నూనం విజ్ఞేయో భావితాత్మభిః ॥ ౮౧ ॥

హర శమ్భో హరే విష్ణో శమ్భో హర హరే హర ।
ఇతి నిత్యం జపన్ జన్తుర్జీవన్ముక్తో హి జాయతే ॥ ౮౨ ॥

న హరిం చ హరం చాపి భేదబుద్ధ్యా విలోకయేత్ ।
యదీచ్ఛేదాత్మనః క్షేమం బుద్ధిమాన్ కుశలో నరః ॥ ౮౩ ॥

హరే హర దయాలో మాం పాహి పాహి కృపాం కురు ।
ఇతి సఞ్జపనాదేవ ముక్తిః ప్రాణౌ ప్రతిష్ఠితా ॥ ౮౪ ॥

హరిం హరం ద్విధా భిన్నం వస్తుతస్త్వేకరూపకమ్ ।
ప్రణమామి సదా భక్త్యా రక్షతాం తౌ మహేశ్వరౌ ॥ ౮౫ ॥

ఇదం హరిహరస్తోత్రం సూక్తం పరమదుర్లభమ్ ।
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం దాయకం దివ్యముత్తమమ్ ॥ ౮౬ ॥

శివకేశవయోరైక్యప్రతిపాదకమీడితమ్ ।
పఠేయుః కృతినః శాన్తా దాన్తా మోక్షాభిలాషిణః ॥ ౮౭ ॥

ఏతస్య పఠనాత్సర్వాః సిద్ధయో వశగాస్తథా ।
దేవయోర్విష్ణుశివయోర్భక్తిర్భవతి భూతిదా ॥ ౮౮ ॥

ధర్మార్థీ లభతే ధర్మమర్థార్థీ చార్థమశ్నుతే ।
కామార్థీ లభతే కామం మోక్షార్థీ మోక్షమశ్నుతే ॥ ౮౯ ॥

దుర్గమే ఘోరసఙ్గ్రామే కాననే వధబన్ధనే ।
కారాగారేఽస్య పఠనాజ్జాయతే తత్క్షణం సుఖీ ॥ ౯౦ ॥

వేదే యథా సామవేదో వేదాన్తో దర్శనే యథా ।
స్మృతౌ మనుస్మృతిర్యద్వత్ వర్ణేషు బ్రాహ్మణో యథా ॥ ౯౧ ॥

యథాఽఽశ్రమేషు సన్న్యాసో యథా దేవేషు వాసవః ।
యథాఽశ్వత్థః పాదపేషు యథా గఙ్గా నదీషు చ ॥ ౯౨ ॥

పురాణేషు యథా శ్రేష్ఠం మహాభారతముచ్యతే ।
యథా సర్వేషు లోకేషు వైకుణ్ఠః పరమోత్తమః ॥ ౯౩ ॥

యథా తీర్థేషు సర్వేషు ప్రయాగః శ్రేష్ఠ ఈరితః ।
యథా పురీషు సర్వాసు వరా వారాణసీ మతా ॥ ౯౪ ॥

యథా దానేషు సర్వేషు చాన్నదానం మహత్తమమ్ ।
యథా సర్వేషు ధర్మేషు చాహింసా పరమా స్మృతా ॥ ౯౫ ॥

యథా సర్వేషు సౌఖ్యేషు భోజనం ప్రాహురుత్తమమ్ ।
తథా స్తోత్రేషు సర్వేషు స్తోత్రమేతత్పరాత్పరమ్ ॥ ౯౬ ॥

అన్యాని యాని స్తోత్రాణి తాని సర్వాణి నిశ్చితమ్ ।
అస్య స్తోత్రస్య నో యాన్తి షోడశీమపి సత్కలామ్ ॥ ౯౭ ॥

భూతప్రేతపిశాచాద్యా బాలవృద్ధగ్రహాశ్చ యే ।
తే సర్వే నాశమాయాన్తి స్తోత్రస్యాస్య ప్రభావతః ॥ ౯౮ ॥

యత్రాస్య పాఠో భవతి స్తోత్రస్య మహతో ధువమ్ ।
తత్ర సాక్షాత్సదా లక్ష్మీర్వసత్యేవ న సంశయః ॥ ౯౯ ॥

అస్య స్తోత్రస్య పాఠేన విశ్వేశౌ శివకేశవౌ ।
సర్వాన్మనోరథాన్పుంసాం పూరయేతాం న సంశయః ॥ ౧౦౦ ॥

పుణ్యం పుణ్యం మహత్పుణ్యం స్తోత్రమేతద్ధి దుర్లభమ్ ।
భో భో ముముక్షవః సర్వే యూయం పఠత సర్వదా ॥ ౧౦౧ ॥

ఇత్యచ్యుతాశ్రమస్వామివిరచితం శ్రీహరిహరాద్వైతస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Hariharastotram Lyrics in Telugu | Hari Hara Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top