Category - Trishati

Trishati

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Malayalam: ॥ ശ്രീശാരദേശത്രിശതീസ്തോത്രം ॥ ശ്രീദേവ്യുവാച – ത്രിശതീം ശാരദേശസ്യ കൃപയാ വദ ശങ്കര । ശ്രീശിവ ഉവാച –...

Trishati

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Tamil

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Tamil: ॥ ஶ்ரீஶாரதே³ஶத்ரிஶதீஸ்தோத்ரம் ॥ ஶ்ரீதே³வ்யுவாச – த்ரிஶதீம் ஶாரதே³ஶஸ்ய க்ருʼபயா வத³ ஶங்கர । ஶ்ரீஶிவ உவாச –...

Trishati

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Telugu

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Telugu: ॥ శ్రీశారదేశత్రిశతీస్తోత్రమ్ ॥ శ్రీదేవ్యువాచ – త్రిశతీం శారదేశస్య కృపయా వద శఙ్కర । శ్రీశివ ఉవాచ –...

Trishati

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Oriya

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀଶାରଦେଶତ୍ରିଶତୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟୁଵାଚ – ତ୍ରିଶତୀଂ ଶାରଦେଶସ୍ୟ କୃପୟା ଵଦ ଶଙ୍କର । ଶ୍ରୀଶିଵ ଉଵାଚ –...

Trishati

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Kannada

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಶಾರದೇಶತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ – ತ್ರಿಶತೀಂ ಶಾರದೇಶಸ್ಯ ಕೃಪಯಾ ವದ ಶಂಕರ । ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ –...

Trishati

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Punjabi: ॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ – ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਂ ਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਕਪਯਾ ਵਦ ਸ਼ਙ੍ਕਰ । ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ –...

Trishati

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Gujarati: ॥ શ્રીશારદેશત્રિશતીસ્તોત્રમ્ ॥ શ્રીદેવ્યુવાચ – ત્રિશતીં શારદેશસ્ય કૃપયા વદ શઙ્કર । શ્રીશિવ ઉવાચ –...

Trishati

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Bengali

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীশারদেশত্রিশতীস্তোত্রম্ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ – ত্রিশতীং শারদেশস্য কৃপয়া বদ শঙ্কর । শ্রীশিব উবাচ –...

Ads