Category - Trishati

Subramanya Stotram Trishati

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Hindi

Shri Subramanya Trishati Stotram in Hindi: ॥ श्रीसुब्रह्मण्यत्रिशतीस्तोत्रम् ॥ ॐ सौं शरवणभवः शरच्चन्द्रायुतप्रभः । शशाङ्कशेखरसुतः शचीमाङ्गल्यरक्षकः ।...

Ads