Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam Lyrics in Oriya

Shri Shiva Karnamritam Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଶିଵକର୍ଣାମୃତଂ ॥
ଶ୍ରୀଶିଵକର୍ଣାମୃତଂ is a beautiful treatise, in praise of Bhagavan Shiva on reading which devotion on Shiva is easy to sprout. The author of this work is ଶ୍ରୀମଦପ୍ପୟ୍ୟ ଦୀକ୍ଷିତ ୟତୀନ୍ଦ୍ର who writes on the name of his gotra, bharadvaja. He is a renowned ଆଲଙ୍କାରିକ, ଵୈୟାକରଣ, ଵେଦାନ୍ତୀ, ଶିଵଭକ୍ତ, and much more.

This powerful work, from 17th century, resembles ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକର୍ଣାମୃତଂ in many ways. It has 3 chapters named adhyayas, and the total number of verses is 102+102+164 i.e. 368. More than 60 kinds of ଅଲଙ୍କାର are employed in this work along with ବନ୍ଧ, ଗର୍ଭ, and ଚିତ୍ର କଵିତ୍ଵ. So it is a perfect combination of କାଵ୍ୟସୌନ୍ଦର୍ୟ and ଭକ୍ତି.

ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଶ୍ରୀସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ ।

୧। ପ୍ରଥମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।
ଶ୍ରୀପାର୍ଵତୀସୁକୁଚକୁଙ୍କୁମରାଜମାନଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲାଞ୍ଚିତମମେୟଗୁଣପ୍ରପଞ୍ଚମ୍ ।
ଵନ୍ଦାରୁଭକ୍ତଜନମଙ୍ଗଲଦାୟକଂ ତଂ ଵନ୍ଦେ ସଦାଶିଵମହଂ ଵରଦଂ ମହେଶମ୍ ॥ ୧.୧ ॥

ନନ୍ଦନ୍ନନ୍ଦନମିନ୍ଦିରାପତିମନୋଵନ୍ଦ୍ୟଂ ସୁମନ୍ଦାକିନୀ-
ସ୍ୟନ୍ଦତ୍ସୁନ୍ଦରଶେଖରଂ ପ୍ରଭୁନୁତମ୍ମନ୍ଦାରପୁଷ୍ପାର୍ଚିତମ୍ ।
ଭାସ୍ଵନ୍ତଂ ସୁରୟାମିନୀଚରନୁତଂ ଭଵ୍ୟମ୍ମହୋ ଭାଵୟେ
ହେରମ୍ବଂ ହିମଵତ୍ସୁତାମତିମହାନନ୍ଦାଵହଂ ଶ୍ରୀଵହମ୍ ॥ ୧.୨ ॥

ଆଲୋକ୍ୟ ବାଲକମଚଞ୍ଚଲମୁଚ୍ଚଲତ୍ସୁକର୍ଣାଵିବୋଧିତନିଜାନନଲୋକନଂ ସଃ ।
ସାମ୍ବଃ ସ୍ଵମୌଲିସୁଭଗାନନପୂତ୍କୃତୈସ୍ତମାଲିଙ୍ଗୟନ୍ନଵତୁ ମାମଲମାଦରେଣ ॥ ୧.୩ ॥

କଣ୍ଠୋତ୍ପଲଂ ଵିମଲକାୟରୁଚିପ୍ରଵାହଂ
ଅର୍ଧେନ୍ଦୁକୈରଵମହଂ ପ୍ରଣମାମି ନିତ୍ୟମ୍ ।
ହସ୍ତାମ୍ବୁଜଂ ଵିମଲଭୂତିପରାଗରୀତିଂ
ଈଶହ୍ରଦଂ ଚଟୁଲଲୋଚନମୀନଜାଲମ୍ ॥ ୧.୪ ॥

ରଙ୍ଗତ୍ତୁଙ୍ଗତରଙ୍ଗସଙ୍ଗତଲସଦ୍ଗଙ୍ଗାଝରପ୍ରସ୍ଫୁରଦ୍-
ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତସର୍ଵକାୟମମଲଂ ମତ୍ତେଭକୃତ୍ତ୍ୟାଵୃତମ୍ ।
ଆରୂଢଂ ଵୃଷମଦ୍ଭୁତାକୃତିମହଂ ଵୀକ୍ଷେ ନିତମ୍ବସ୍ଫୁରନ୍-
ନୀଲାଭ୍ରଚ୍ଚୁରିତୋରୁଶୃଙ୍ଗମହିତଂ ତଂ ସନ୍ତତମ୍ମାନସେ ॥ ୧.୫ ॥

ସିତମହୋଜ୍ଜ୍ଵଲମେକମୁପାସ୍ମହେ ଵିମଲପାଣ୍ଡୁରୁଚିଂ ଦଧଦାନନେ ।
ଉଭୟୟୋଗମତୀଵ ସରସ୍ଵତୀତ୍ରିପଥଗାଝରୟୋଃ ଶିଵୟୋରିଵ ॥ ୧.୬ ॥

ଲାଲାଟଲୋଚନପୁରଃସ୍ଫୁରଣାତିରକ୍ତଂ ୟାମ୍ୟେ ଦିଶି ପ୍ରଧଵଲାଵୃତଭୂନଭୋନ୍ତମ୍ ।
ଚିତ୍ରଂ ଧନେଶକକୁବନ୍ତଵିଜୃମ୍ଭିପାଣ୍ଡୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ମରାମି ଘନଵେଣିଵିନୀଲମୋଜଃ ॥ ୧.୭ ॥

ଭଵ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରକୃଶାନୁଭାସ୍କରଲୋଚନଂ ଭଵମୋଚନଂ
ଵାରିଜୋଦ୍ଭଵଵାସଵାଦିକରକ୍ଷଣଂ ଗଜଶିକ୍ଷଣମ୍ ।
ମନ୍ଦିରାୟିତରାଜତାଚଲକନ୍ଦରଂ ଘନସୁନ୍ଦରଂ
ଭାଵୟାମି ଦୟାଭିନନ୍ଦିତକିଙ୍କରଂ ହୃଦି ଶଙ୍କରମ୍ ॥ ୧.୮ ॥

ଅନେକରୂପାଭିରଚଞ୍ଚଲାଭିଃ ସମାଧିନିଷ୍ଠା ସରସାନ୍ତରାଭିଃ ।
ପ୍ରତିକ୍ଷଣଂ ସତ୍ପ୍ରମଦାଵଲୀଭିଃ ପ୍ରପୂଜ୍ୟମାନଂ ପ୍ରଭୁମାଶ୍ରୟେଽହମ୍ ॥ ୧.୯ ॥

ଲଲିତଂ ଶରଦଭ୍ରଶୁଭ୍ରଦେହଂ କରୁଣାପାଙ୍ଗତରଙ୍ଗରଙ୍ଗଦୀକ୍ଷମ୍ ।
ପରିଶୀଲିତଵେଦସୌଧମୋଦଂ କଲୟେଽକିଞ୍ଚିଦଵାର୍ୟଧୈର୍ୟମୋଜଃ ॥ ୧.୧୦ ॥

ସରସିଜଭଵମୁଖ୍ୟୈଃ ସାଦରଂ ପୂଜିତାଭ୍ୟାଂ ମଣିୟୁତଫଣିରୂପୈର୍ନୂପୁରୈ ରାଜିତାଭ୍ୟାମ୍ ।
ସତତନତଜନାଲୀସର୍ଵସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦାଭ୍ୟାଂ ବହୁମତିହୃଦୟମ୍ମେ ଭାଵୁକଂ ଶ୍ରୀପଦାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୧.୧୧ ॥

ଵିପୁଲତରଵିଭାଭ୍ୟାଂ ଵିଶ୍ରୁତପ୍ରାଭଵାଭ୍ୟାଂ ପ୍ରମଥଗଣନୁତାଭ୍ୟାଂ ପ୍ରସ୍ଫୁରଦ୍ୟାଵକାଭ୍ୟାମ୍ ।
ତ୍ରିଭୁଵନଵିଦିତାଭ୍ୟାଂ ଦିଵ୍ୟପୁଷ୍ପାର୍ଚିତାଭ୍ୟାଂ ଶିଵଵରଚରଣାଭ୍ୟାଂ ସିଦ୍ଧିଦାଭ୍ୟାଂ ନମୋଽସ୍ତୁ ॥ ୧.୧୨ ॥

ତୁଙ୍ଗାନ୍ତରଙ୍ଗଘନଗାଙ୍ଗତରଙ୍ଗସାଙ୍ଗଶୃଙ୍ଗାରସଙ୍ଗତମହୋଲ୍ଲସଦୁତ୍ତମାଙ୍ଗମ୍ ।
ଅଙ୍ଗୀକୃତାଙ୍ଗଭଵଭଙ୍ଗମସଙ୍ଗଲିଙ୍ଗସଙ୍ଗୀତମୀଶମନିଶଂ କଲୟାମି ଚିତ୍ତେ ॥ ୧.୧୩ ॥

ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରଭଞ୍ଜନସୁଜୀଵନପୁଞ୍ଜମଞ୍ଜୁମଞ୍ଜୀରରଞ୍ଜିତତରଂ ପୁରଭଞ୍ଜନସ୍ୟ ।
କଞ୍ଜାତସଞ୍ଜୟଧୁରନ୍ଧରମଞ୍ଜସା ନଃ ସଞ୍ଜୀଵନଂ ଭଵତୁ ସନ୍ତତମଙ୍ଘ୍ରିୟୁଗ୍ମମ୍ ॥ ୧.୧୪ ॥

ମନ୍ମହେ ମନ୍ମନୋଦେଶେ ତତ୍ପଦଂ ପରମେଶିତୁଃ ।
ୟତ୍ ସଦା ଵେଦଵେଦାନ୍ତପ୍ରତିପାଦିତଵୈଭଵମ୍ ॥ ୧.୧୫ ॥

ଶରଣମ୍ମମାସ୍ତୁ ତରୁଣୀୟୁତା ସ୍ଫୁରଚରଣଦ୍ଵୟୀ ଫଣିଫଣାମଣିପ୍ରଭା ।
ସକଲଂ ପ୍ରକାଶୟତୁ ସର୍ଵଦେଵରାଣ୍ମକୁଟସ୍ଥରତ୍ନମହନୀୟଦୀପିକା ॥ ୧.୧୬ ॥

ଶରଣାଗତଭରଣାତତକରୁଣାକରହୃଦୟଂ
ସୁରମାନିତପରମାଦ୍ଭୁତଶରମାରିତଵିମତମ୍ ।
ଶମଲାଲିତକମଲାସନଵିମଲାସନଵିନୁତଂ
ଭଜ ମାନସ ନିଜମାଶ୍ରୟମଜମାହତମଦନମ୍ ॥ ୧.୧୭ ॥

ଗୌରୀଵିଲାସରସଲାଲସସତ୍କଟାକ୍ଷଵୀକ୍ଷାଦୃତାବ୍ଦଵିମଲାମୃତରୁକ୍ପ୍ରସାରମ୍ ।
କନ୍ଦର୍ପଦର୍ପମଥନଂ ଘନନୀଲକଣ୍ଠଂ ଵନ୍ଦାମହେ ଵୟମନାଦିମନନ୍ତମୀଶମ୍ ॥ ୧.୧୮ ॥

ପଦପ୍ରଚୁରକିଙ୍କିଣୀକିଣିକିଣିଧ୍ଵନିଭ୍ରାଜିତଂ
ହରିପ୍ରମୁଖଦେଵତାଧୃତଲସନ୍ମୃଦଙ୍ଗାଦିକମ୍ ।
ଧିମିନ୍ଧିମିତଦିଦ୍ଧିତୋଦ୍ଧୁରରଵାନୁସାରିକ୍ରମଂ
ସଦା ସ୍ଵମତି ମଙ୍ଗଲଂ ଦିଶତୁ ଶାମ୍ଭଵଂ ତାଣ୍ଡଵମ୍ ॥ ୧.୧୯ ॥

ସ୍ଵାନ୍ତଂ ଭ୍ରାନ୍ତିସମୃଦ୍ଧବାହ୍ୟଵିଷୟଵ୍ୟାଵୃତ୍ତପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟଂ
ସଦ୍ୟୋଜାତମୁଖାଦ୍ୟମନ୍ତ୍ରସହିତଂ ପଦ୍ମାସନାତ୍ୟଦ୍ଭୁତମ୍ ।
ଧ୍ୟାୟନ୍ ମନ୍ମନସି ସ୍ମରାମି ମହିତଂ ସତ୍ୟସ୍ଵରୂପାନୁଭୂ-
ତ୍ୟାନନ୍ଦୈକରସୋଲ୍ଲସତ୍ପଶୁପତେଶ୍ଚିତ୍ତଂ ୟମତ୍ଵାନ୍ଵିତମ୍ ॥ ୧.୨୦ ॥

ଅନନ୍ତନିଷ୍ଠାତିଗରିଷ୍ଠୟୋଗଂ ସଦାଶୟୈର୍ଵାପି ଵିରାଜମାନମ୍ ।
ପିନାକପାଣିସ୍ତୁ ଵିନାଧୁନାପି ଶିଵଂ ନ ପଶ୍ୟାମି ଦୟାସମୁଦ୍ରମ୍ ॥ ୧.୨୧ ॥

ଅପୂର୍ଵତାଭାସିପୁନର୍ଭଵାପ୍ତଂ ଵିଭୂତିଵିନ୍ୟାସଵିଶେଷକାନ୍ତିମ୍ ।
ସରୋଜଭୂଵିଷ୍ଣୁସୁରେଶକାମ୍ୟଂ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟେ କଦା ଶୈଵପଦମ୍ମୁଦାହମ୍ ॥ ୧.୨୨ ॥

ସୁମୁଖମ୍ମୁଖମସ୍ୟ ଦର୍ଶୟଦ୍ଵିଧୁଚୂଡାମଣିଶୋଭିତଦୈଵତଂ
ସଦୟଂ ହୃଦୟଂ ସଦା କଦା କଲିତାନନ୍ଦକରଂ କରୋତି ନଃ ॥ ୧.୨୩ ॥

ଅକ୍ଷରକ୍ଷଣନିରୀକ୍ଷଣରକ୍ଷଂ ଦକ୍ଷୟାଗଵରଶିକ୍ଷଣଦକ୍ଷମ୍ ।
ଶିକ୍ଷିତୋଽଗ୍ରଵିଷଭକ୍ଷଣପକ୍ଷଂ ଲକ୍ଷୟାମି ଶମଲକ୍ଷଣଦୀକ୍ଷମ୍ ॥ ୧.୨୪ ॥

ଗଙ୍ଗାତରଙ୍ଗପତଦମ୍ବୁକଣାଵୃତେନ ମସ୍ତେନ୍ଦୁଖଣ୍ଡମୃଦୁଚନ୍ଦ୍ରିକୟାଵୃତେନ ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାମୁପଗତେନ ତ୍ଵଦାନନେନ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ମେଽକ୍ଷିୟୁଗଲଂ କୁରୁ ଶୀତଲଂ ତ୍ଵମ୍ ॥ ୧.୨୫ ॥

କଦା ଵା ଶ୍ରୂୟନ୍ତେ ପ୍ରମଥଜୟଶବ୍ଦଦ୍ଵିଗୁଣିତାଃ
ଶିଵୋଦ୍ଵାହପ୍ରାଞ୍ଚଦ୍ଵୃଷଭଗଲସତ୍କିଙ୍କିଣିରଵାଃ ।
କଦା ଵା କୈଲାସାଚଲନିଲୟଦିଵ୍ୟା ଗୁରୁଚୟାଃ
କଥଂ ଵା ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ କଲିତଭସିତାଙ୍ଗାଭିରୁଚିରାଃ ॥ ୧.୨୬ ॥

ଅନିନ୍ଦ୍ୟମାନନ୍ଦମୟଂ ନିରାମୟଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିଷ୍କଲମଦ୍ଵୟଂ ଵିଭୁମ୍ ।
ଅନାଦିମଧ୍ୟାନ୍ତମହୋ ପରଂ ଶିଵଂ ହୃଦନ୍ତରେ ସାଧୁ ଵିଦନ୍ତି ୟୋଗିନଃ ॥ ୧.୨୭ ॥

ଅର୍ଧାଙ୍ଗୋପରିଗିରିକନ୍ୟକାଲଲାମ-
ପ୍ରୋଦ୍ଭାସିତ୍ରିନୟନମିନ୍ଦୁଖଣ୍ଡଭୂଷମ୍ ।
ଭକ୍ତାନାମଭୟଦମୀଶ୍ଵରରସ୍ଵରୂପଂ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମ୍ମମ ଭଵତାତ୍ ପରାତ୍ପରଂ ତତ୍ ॥ ୧.୨୮ ॥

ଅନୁଗ୍ରହାନ୍ମେ ସୁମୁଖୋ ଭଵାଶୁ
କୃତାର୍ଥତାମସ୍ମି ଗତସ୍ତତୋଽହମ୍ ।
କିମାତ୍ମଭକ୍ତ୍ୟା ସୁମୁଖେ ତ୍ଵୟୀଶ
କିମାତ୍ମଭକ୍ତ୍ୟା ଵିମୁଖେ ତ୍ଵୟୀଶ ॥ ୧.୨୯ ॥

ନିପତ୍ୟ ପାଦାବ୍ଜୟୁଗେ ତ୍ଵଦୀୟେ
ଵିଭୋ ଵିଧାୟାଞ୍ଜଲିମୀଶ ୟାଚେ ।
ମମୋଗ୍ରତାପଂ ତଵ ଦର୍ଶନୈକ-
କଥାମୃତାସାରଭରାନ୍ନିରସ୍ୟ ॥ ୧.୩୦ ॥

ନିତ୍ୟଂ ସୁରାସୁରଗଜାଵନକୀର୍ତନୀୟେ
ସିଂହାସନସ୍ୟ ଗିରିଜାପତିଦର୍ଶନୀୟେ ।
ଗନ୍ଧର୍ଵଗାନରଚନାନୁଗତାନୁକୂ(କା)ଲେ
ଲୋଲଂ ଵିଲୋଚନୟୁଗମ୍ମମ ତାଣ୍ଡଵେଽସ୍ତୁ ॥ ୧.୩୧ ॥

ତ୍ଵତ୍ତାଣ୍ଡଵଂ ସକଲଲୋକସୁଖୈ(ଶୁଭୈ)କମୂଲଂ
ଗୌରୀମନୋହରମନେକଵିଧିକ୍ରମାଢ୍ୟମ୍ ।
ଦ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ମହେଶ ମମ ଚର୍ମଵିଲୋଚନାଭ୍ୟାଂ
ଭୋଗ୍ୟଂ ଭଵାନ୍ତରସହସ୍ରକୃତଂ କଦା ନୁ ॥ ୧.୩୨ ॥

ଶ୍ରୀମନ୍ତି ପାଵନତରାଣି ସୁଧାନ୍ତରାଣି
ସର୍ଵୋତ୍ତରାଣି ହୃଦୟାଦ୍ଵୟଜୀଵନାନି ।
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟମୀଶ ତଵ ଚାଦ୍ରିତନୂଭଵାୟାଃ
ସଲ୍ଲାପରୂପଵଚନାନି କଦା ଶୃଣୋମି ॥ ୧.୩୩ ॥

ଅନେକଲୀଲାଗତିଚାତୁରୀୟୁତଂ
ତଵେଶ ଵୋଢୁର୍ଵୃଷଭସ୍ୟ ନର୍ତିତମ୍ ।
ସଭୂଷଣଧ୍ଵାନଖୁରାରାରଵଂ କଦା
କରିଷ୍ୟତି ଶ୍ରୋତ୍ରୟୁଗୋତ୍ସଵମ୍ମମ ॥ ୧.୩୪ ॥

ଶାର୍ଦୂଲଚର୍ମପରିଵୀତପଵିତ୍ରମୂର୍ତିଂ
ଚନ୍ଦ୍ରାଵତଂସକସମଞ୍ଚିତଚାରୁମସ୍ତମ୍ ।
ନନ୍ଦୀଶଵାହନମନାଥମନାଥନାଥଂ
ତ୍ଵାଂ ପାତୁମୁତ୍ସୁକତରୋଽସ୍ମି ଵିଲୋଚନାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୧.୩୫ ॥

କୁରଙ୍ଗରଙ୍ଗତ୍ତରମଧ୍ୟଭାଗଂ ଭୁଜଙ୍ଗମଶ୍ରୀକରକଙ୍କଣାଢ୍ୟମ୍ ।
ହସ୍ତଂ ପ୍ରଶସ୍ତଂ ତଵ ମସ୍ତକେ ମେ ନିଧାୟ ନିତ୍ୟାଭୟମୀଶ ଦେହି ॥ ୧.୩୬ ॥

ୟାଵନ୍ନ ମାଂ ଭଵଦଦର୍ଶନରନ୍ଦ୍ରଵେଦି ତାପତ୍ରୟଂ ପରିଦୃଢଂ ନିତରାନ୍ଧୁନୋତି ।
ତାଵନ୍ମହେଶ କୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଵିଲୋଚନେନ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ସୁଶୀତଲମତୀଵ ସୁଧାମୟେନ ॥ ୧.୩୭ ॥

ୟାଵନ୍ନ ମେ ମନସି ଦୁଷ୍ଟତମୋଽଭିଵୃଦ୍ଧିଃ ସର୍ଵାର୍ଥଦର୍ଶନଵିଘାତକରୀ ଦୁରନ୍ତା ।
ତାଵତ୍କ୍ଷଣଂ ତଵ ଵିଲୋଚନରୂପସୂର୍ୟତେଜଃ ପ୍ରସାରୟ ମୟୀଶ୍ଵର ଦୀନବନ୍ଧୋ ॥ ୧.୩୮ ॥

ହେ ରୁଦ୍ର ହେ ମହିତ ହେ ପରମେଶ ଶମ୍ଭୋ
ହେ ଶର୍ଵ ହେ ଗିରିଶ ହେ ଶିଵ ହେ ସ୍ଵୟମ୍ଭୋ ।
ହେ ଦେଵ ହେ ପଶୁପତେ କରୁଣାର୍ଦ୍ରଚିତ୍ତ
ଗନ୍ତୁମ୍ମମାକ୍ଷିପଥମେଷ କଥଂ ଵିଲମ୍ବଃ ॥ ୧.୩୯ ॥

କିମିଦମୁଦିତଂ ଵାରଂ ଵାରଂ ତ୍ରିଲୋକଧୁରନ୍ଧରଂ
ମଦନମଥନମ୍ମାୟାତୀତମ୍ମଦନ୍ତରଵର୍ତିନମ୍ ।
ୟମନିୟମନଂ କାରୁଣ୍ୟାମ୍ଭୋନିଧିଂ ପରମେଶ୍ଵରଂ
ବହୁ ରସନୟା ସ୍ତୁତ୍ଵା କର୍ତୁଂ ପ୍ରସନ୍ନତରଂ ୟତେ ॥ ୧.୪୦ ॥

ହେ ଶମ୍ଭୋ ଶିଵ ହେ ମହେଶ୍ଵର ଵିଭୋ ଵାରାଣସୀଶ ପ୍ରଭୋ
ହେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେ ହିମାଦ୍ରିତନୟାପ୍ରାଣେଶ ହେ ଶଙ୍କର ।
ହେ କୈଲାସଗିରୀଶ ହେ ପଶୁପତେ ହେ ଶେଷଭୂଷାଦୃତେ
ହେ ନନ୍ଦୀଶ୍ଵରଵାହନାଞ୍ଚିତଗତେ ହେ ଦେଵଦେଵେଶ୍ଵର ॥ ୧.୪୧ ॥

ହେ ଗୌରୀକୁଚକୁମ୍ଭମର୍ଦନପଟୋ ହେ ସର୍ଵଲୋକପ୍ରଭୋ
ହେ ହେରମ୍ବକୁମାରନନ୍ଦନଗୁରୋ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାମଣେ ।
ହେ ଗଙ୍ଗାଧର ହେ ଗଜାସୁରରିପୋ ହେ ଵୀରଭଦ୍ରାକୃତେ
ହେ ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵର ହେ ମହାଗଣପତେ ହେ ପଞ୍ଚବାଣାପ୍ରିୟ ॥ ୧.୪୨ ॥

ହେ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ଜନାର୍ଦନପ୍ରିୟ ଗୁରୋ ହେ ଭକ୍ତଚିନ୍ତାମଣେ
ହେ ସର୍ଵାଞ୍ଚିତ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲତନୋ ହେ ସତ୍କୃପାଵାରିଧେ ।
ହେ ରୁଦ୍ରାମିତଭୂତନାୟକପତେ ହେ ଵିଷ୍ଟପାଲଙ୍କୃତେ
ହେ ସର୍ଵେଶ ସମସ୍ତସଦ୍ଗୁଣନିଧେ ହେ ରାଜରାଜପ୍ରିୟ ॥ ୧.୪୩ ॥

ହେ ଵିଷ୍ଣ୍ଵମେୟଚରଣରଜରଙ୍ଗଵିଭୀକର ।
କରଵାଲହତାମିତ୍ର ମିତ୍ରକୋଟିସମପ୍ରଭ ॥ ୧.୪୪ ॥

ଵନ୍ଦିତାମନ୍ଦକୁନ୍ଦାରଵିନ୍ଦେନ୍ଦୁସତ୍ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦସନ୍ଦୋହକନ୍ଦାକୃତେ
ମନ୍ଦମନ୍ଦାର୍ଥସଂସାରନିନ୍ଦାମତେ ପାହି ମାଂ ହେ ଵିଭୋ ପାର୍ଵତୀଶ ପ୍ରଭୋ ॥ ୧.୪୫ ॥

ଅତ୍ରିଗୋତ୍ରପ୍ରଭୂମିତ୍ରଚିତ୍ରାଂଶୁସଦ୍ଗୋତ୍ରନେତ୍ରତ୍ରୟୀପାତ୍ରଚିତ୍ରାନନ ।
ଶତ୍ରୁଵିତ୍ରାସକୃଜ୍ଜୈତ୍ରାୟାତ୍ରାସ୍ଥିତେ ପାହି ମାଂ ହେ ଵିଭୋ ପାର୍ଵତୀଶ ପ୍ରଭୋ ॥ ୧.୪୬ ॥

ଚଣ୍ଡଦୋର୍ଦଣ୍ଡପିଣ୍ଡୀକୃତୋଦ୍ଦଣ୍ଡସତ୍ତୁଣ୍ଡଶୌର୍ୟପ୍ରଚଣ୍ଡେଭଗଣ୍ଡସ୍ଥଲ ।
କୁଣ୍ଡଲଶ୍ରୀଭଜତ୍କୁଣ୍ଡଲୀଶ ପ୍ରଭୋ ପାହି ମାଂ ହେ ଵିଭୋ ପାର୍ଵତୀଶ ପ୍ରଭୋ ॥ ୧.୪୭ ॥

ଭଦ୍ରରୌଦ୍ରାଭକଦ୍ରୂତନୂଜାଧିରାଣ୍ମୁଦ୍ରିତାକ୍ଷୁଦ୍ରରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲାଧର ।
ରୁଦ୍ର ଚିଦ୍ରୂପଦୃଗ୍ଵୀରଭଦ୍ରାକୃତେ ପାହି ମାଂ ହେ ଵିଭୋ ପାର୍ଵତୀଶ ପ୍ରଭୋ ॥ ୧.୪୮ ॥

ଦୁର୍ଗମସ୍ଵର୍ଗମାର୍ଗତ୍ରିମାର୍ଗାପଵର୍ଗପ୍ରଦାନର୍ଗଲାଞ୍ଚନ୍ନିସର୍ଗାକର ।
ଭର୍ଗଗର୍ଗାଦିମୌନୀଡ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପତେ ପାହି ମାଂ ହେ ଵିଭୋ ପାର୍ଵତୀଶ ପ୍ରଭୋ ॥ ୧.୪୯ ॥

ତରୁଣାରୁଣତୁଲ୍ୟଫଣସ୍ଥମଣୀଘୃଣିମଣ୍ଡିତଶେଷକିରୀଟଧର ।
ଶରଣାଗତରକ୍ଷଣଦକ୍ଷ ଵିଭୋ କରୁଣାକର ଶଙ୍କର ପାଲୟ ମାମ୍ ॥ ୧.୫୦ ॥

ତ୍ରୟୀନିର୍ମାଣଚତୁରଚତୁରାନନଵନ୍ଦିତ ।
ଵନ୍ଦିତାଲମ୍ବିଵିବୁଧ ଵିବୁଧପ୍ରଥ ରକ୍ଷ ମାମ୍ ॥ ୧.୫୧ ॥

ଶଶିମକୁଟତଡିଦରୁଣଜଟମୁଖକୃପୀଟ-
ସ୍ଫୁଟନିଟଲତଟଘଟିତଵିକଟକଟୁଵହ୍ନେ ।
ଵଟଵିଟପିନିକଟପଟୁଚଟୁଲନଟନାତି
ପ୍ରକଟଭଟକୁଟିଲପଟଵିଘଟନ ଶମ୍ଭୋ ॥ ୧.୫୨ ॥

ରୁଚିରଵରନିଚୟମୃଗମଦରଚନଗୌରୀ-
କୁଚଲିକୁଚରୁଚିନିଚୟଖଚିତଶୁଚିମୂର୍ତେ ।
ପ୍ରଚୁରତରଚତୁରନିଗମଵଚନପାଲୀ
ନିଚୟସୁଵଚନଵିକଚଵିମଲଗୁଣ ଶମ୍ଭୋ ॥ ୧.୫୩ ॥

ଅଦରଦରକରଵିସରପୁରହରଣକେଲୀ
ସ୍ଥିରମୁରହୃଦମରଧରଶରଵରଶରାସ ।
ସରସସୁରନିକରକରସରସିରୁହପୂଜା-
ଭରଭରଣଗୁରୁଶରଣଚରଣୟୁଗ ଶମ୍ଭୋ ॥ ୧.୫୪ ॥

ଶୋଣପ୍ରଭଂ ଚରଣମେକମହଂ ନମାମି
ଶୁଭ୍ରଂ ଵିଲୋଚନୟୁଗେକ୍ଷଣନୀଲମନ୍ୟମ୍ ।
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟୟୋଗଶିଵୟୋଃ ଶଶିପଦ୍ମୟୋଶ୍ଚ
ୟୁଗ୍ମଂ କଲଙ୍କମଧୁପସ୍ଫୁଟୟୋସ୍ତୟୋଶ୍ଚ ॥ ୧.୫୫ ॥

ଶ୍ରୀମଦନନ୍ତଭଵ୍ୟଗୁଣସୀମସମାଦୃତଦେଵତାନତେ
ସୋମକଲାଵତଂସ ଘନସୁନ୍ଦର କନ୍ଧର ବନ୍ଧୁରାକୃତେ ।
କାମିନିକାମଭୀମ ନିଜକାମିତଦାନଲସନ୍ମହାମତେ
ସାମଜଚର୍ମଚେଲ ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୫୬ ॥

ସର୍ଵଶରୀରଗସ୍ତ୍ଵମସି ସର୍ଵନିୟାମକ ଏକ ଏଵ ସନ୍
ସର୍ଵଵିଦାଦିଦେଵ ହର ସର୍ଵଦୃଗୀଶ୍ଵର ସର୍ଵରକ୍ଷିତା ।
ସର୍ଵସମଶ୍ଚ ମାମଵତୁ ସନ୍ନତମେଵମୁପେକ୍ଷସେ କଥଂ
ଶର୍ଵ ଭଵୋଗ୍ର ଭୀମ ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୫୭ ॥

କର୍ମ ତଥେତି ଚେଦ୍ଵଦସି କାଧିକତା ତଵ ସର୍ଵତଃ ପ୍ରଭୋ
ଧର୍ମରତସ୍ୟ ସର୍ଵମପି ଧର୍ମତ ଏଵ ଭଵାନ୍ କିମନ୍ତରମ୍ ।
ନିର୍ମଲପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମହନୀୟ କଥଂ ତ୍ଵଦନୁଗ୍ରହଂ ଵିନା
ଶର୍ମ ଦଦାଶୁ ଦେହି ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୫୮ ॥

ଅନ୍ୟମନାଥନାଥ ଫଣିହଂସକମାନ ଗୃହାଣ ମାନସେ
ଧନ୍ୟ ତଥା ନ ବୋଧୟତି ତତ୍ତ୍ଵମସୀତି ଵଚସ୍ତ୍ରିପଞ୍ଚତମ୍ ।
ଶୂନ୍ୟମିଦଂ ତ୍ଵୟି ସ୍ଫୁରତି ଶୁକ୍ତିଦଲେ ରଜତଂ ୟଥାର୍ଜୁନଂ
ସନ୍ୟସନାଦି ତସ୍ୟ ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୫୯ ॥

ସନ୍ମହନୀୟମୀଶ ତଵ ସାଵୟଵଂ ଵପୁରୀଶ ସାଗମଂ
ଚିନ୍ମୟଵିଗ୍ରହସ୍ୟ ପରିଶୀଲନମୀଶ୍ଵର ମେ ଭଵେତ୍କଥମ୍ ।
ତ୍ଵନ୍ମୟଭାଵନା ତୁ ହୃଦି ନାସ୍ତି ହି ନାସ୍ତି ହି ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ମେ
ଜନ୍ମ ନିରର୍ଥକଂ ହି ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୬୦ ॥

ରୂପମଵେକ୍ଷିତଂ ନ ତଵ ରୁଦ୍ର ମୟେହ କଥାପି ନ ଶ୍ରୁତା
ଧୂପସୁଵାସନାପି ଗଣତୋଷଣ ନୋ ମମ ନାସିକାଂ ଗତା ।
ନାପି ସୁପୀତମୀଷଦପି ନାମକଥାମୃତମଙ୍ଘ୍ରିଵାରି ନ
ସ୍ଥାପିତମାତ୍ମମୂର୍ଧ୍ନି ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୬୧ ॥

ପାଦୟୁଗଂ କଦାଚିଦପି ବାଲତୟା ତଵ ନାର୍ଚିତଂ ମୟା
ଵେଦମହଂ ନ ଶାସ୍ତ୍ରମପି ଵେଦ୍ମି ତଵେଶ୍ଵର ନ ସ୍ତୁତିଃ କୃତା ।
ଵାଦରତୋହମଲ୍ପଗୃହଵାସନୟା ନିତରାମହର୍ନିଶଂ
ସାଦରମାଶୁ ଵୀକ୍ଷ୍ୟ ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୬୨ ॥

ସ୍ଵର୍ଗନଦୀଶସାୟକ ନ ଜନ୍ମ ଭଵଶ୍ଚ ମୃତିଶ୍ଚ ସନ୍ତି ତେ
ଦୁର୍ଗମମେଷୁ ତଦ୍ବହୁ ନ ଦୁଃଖମିଦଂ ଭଵତାନୁଭୂୟତେ ।
ଭର୍ଗ ତଦେଵମେଭିରତିବାଧକଭାଵମୁପୈଷି ନୋ ଧ୍ରୁଵଂ
ସର୍ଗଲୟସ୍ତିତୀଶ ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୬୩ ॥

ଆକୃତିରେଵ ନାସ୍ତି ତଵ ହା କଥମୀଶ୍ଵର ଭାଵୟାମ୍ୟହଂ
ସ୍ଵୀକୃତହେତିଭୂତିଵିଷଶେଷଜଟାଵିକପାଲମାଲିକେ ।
ଧୀକୃତଵିଗ୍ରହେ ଵିଷମଦୃଷ୍ଟିଦିଗମ୍ବରପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରତା
ସାକୃତି ଭୀତିଦା ହି ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୬୪ ॥

ପାତ୍ରତୟାହମଦ୍ୟ ପରିଭାଵ୍ୟ ଚ ଦୀନଦୟାଲୁତାଂ ତଵ
ସ୍ତୋତ୍ରମହଂ କରୋମି ମମ ଦୋଷଗଣଂ ପରିହୃତ୍ୟ ଶାଶ୍ଵତମ୍ ।
ଗୋତ୍ରଭିଦାଦିକାମ୍ୟଵର ଗୋପତିଵାହ ଵିତୀର୍ୟ ତେ ପଦଂ
ଶାତ୍ରଵତୋଷଶୋଷ ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୬୫ ॥

ତ୍ଵଂ ଜନନୀ ପିତା ଚ ମମ ଦୈଵତମୀଶ ଗୁରୁସ୍ସଖେଶିତା
ତ୍ଵଂ ଜଗଦୀଶ ବନ୍ଧୁରପି ଵସ୍ତୁ ଚ ମୂଲଧନଂ ଚ ଜୀଵିତମ୍ ।
ତ୍ଵଂ ଜୟ ଧାମ ଭୂମ ପରତତ୍ତ୍ଵମଵୈମି ନ କିଞ୍ଚିନାପରଂ
ତ୍ଵଂ ଜନମୈଶମାଶୁ ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୬୬ ॥

ଜୟ ଜୟ ହାରହାରିଶଶିଚାରୁଶରୀର ଵିକାସହାସଭୃତ୍
ଜୟ ଜୟ ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଵସୁଚନ୍ଦ୍ରରଵୀକ୍ଷଣ ନିତ୍ୟନୃତ୍ୟକୃତ୍ ।
ଜୟ ଜୟ ଚଣ୍ଡଦଣ୍ଡଧରଶାସନ ସନ୍ତତଭକ୍ତସକ୍ତହୃତ୍
ଜୟ ଜୟ ଶେଷଭୂଷ ଶିଵ ଶଙ୍କର ମାମଵ ପାର୍ଵତୀପତେ ॥ ୧.୬୭ ॥

ସ୍ଥୂଲାତ୍ ସ୍ଥୂଲତମମୁରୁଜ୍ଞାନିହିତଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତମମହୋ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ ।
ରୂପଂ ତାଵକମତୁଲଂ ଜ୍ଞାତୁଂ ମେ ଭଵତି ନେଶ ସାମର୍ଥ୍ୟମ୍ ॥ ୧.୬୮ ॥

ଗୌରୀମନୋହରଂ ଦିଵ୍ୟସୁନ୍ଦରଂ ତଵ ଵିଗ୍ରହମ୍ ।
ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରାହକଂ ଶମ୍ଭୋ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵାହଂ ସ୍ତୋତୁମୁତ୍ସହେ ॥ ୧.୬୯ ॥

ତ୍ଵତ୍ସୌଭାଗ୍ୟଂ ତ୍ଵଦ୍ଦୟାଂ ତ୍ଵଦ୍ଵିଲାସାନ୍
ତ୍ଵତ୍ସାମର୍ଥ୍ୟଂ ତ୍ଵଦ୍ଵିଭୂତିଂ ତ୍ଵଦୀକ୍ଷାମ୍ ।
ତ୍ଵଦ୍ଵିଦ୍ୟାଶ୍ଚ ତ୍ଵତ୍ପଦଂ ତ୍ଵଚ୍ଛରୀରଂ
ତତ୍ତ୍ଵଂ ଶମ୍ଭୋ ଵର୍ଣିତୁଂ କସ୍ସମର୍ଥଃ ॥ ୧.୭୦ ॥

ଅଙ୍ଗମ୍ମୌକ୍ତିକରାଶିମଞ୍ଜିମମହୋଦାରଂ ଶିରଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରମଃ
କୋଟୀରଂ ନିଟଲମ୍ମନୋଭଵଦଵଜ୍ଵାଲାକରାଲାଗ୍ନିୟୁକ୍ ।
ଵକ୍ତ୍ରଂ ତେ ଶିଵ ମନ୍ଦହାସକଲିତଂ ଗ୍ରୀଵଂ ଵିନୀଲପ୍ରଭଂ
ଚେତୋ ଦୀନଦୟାପରଂ ପରମିଦଂ ରୂପଂ ହୃଦି ସ୍ତାନ୍ନୁ ମେ ॥ ୧.୭୧ ॥

ଵ୍ୟୋମକେଶାଃ ସୁଧାସୂତିଃ କିରୀଟଂ ସ୍ରକ୍ସୁରାପଗା ।
ତାରା ପୁଷ୍ପାଣି ଭୋଃ ଶମ୍ଭୋ ତଵ ଶ୍ଲାଘ୍ୟତରଂ ଶିରଃ ॥ ୧.୭୨ ॥

ହସ୍ତୌ ଵିନିର୍ମିତଶିଵାଘନକେଶହସ୍ତୌ
ପାଦୌ ପଵିତ୍ରତମହାରଜତାଦ୍ରିପାଦୌ ।
ଵାଚଃ ସ୍ଫୁଟଂ ରଚିତବନ୍ଧୁରପୂର୍ଵଵାଚୋ-
ଵୃତ୍ତିର୍ମହେଶ ତଵ ସମ୍ଭୃତଲୋକଵୃତ୍ତିଃ ॥ ୧.୭୩ ॥

ଦେହେଽର୍ଜୁନଂ କଣ୍ଠତଲେ ଚ କୃଷ୍ଣଂ ଲଲାଟମଧ୍ୟେ ଜ୍ଵଲନଂ ଦୃଗନ୍ତଃ ।
ଭାସ୍ଵଜ୍ଜଟାଲ୍ୟାମରୁଣମ୍ମହେଶ ରୂପଂ ତ୍ଵଦୀୟଂ ବହୁଦେଵଚିତ୍ରମ୍ ॥ ୧.୭୪ ॥

ଚରଣଂ ଶରଣଂ ଭରଣଂ କରଣଂ ହୃଦୟଂ ସଦୟଂ ଵଦନଂ ମଦନମ୍ ।
ଅଲିକଂ ଫଲିକଂ ଵିମଲଂ କମଲଂ ତଵ ଭୂତପତେ ଭଵ ଭାସ୍ଵରତେ ॥ ୧.୭୫ ॥

ଇଦମଦ୍ଭୁତମୀଶାଖ୍ୟମଵିଜ୍ଞେୟଂ ସୁରାସୁରୈଃ ।
ଵୈରାଗ୍ୟେ ବହୁଭୋଗେ ଚ ସମଂ ସମରସଂ ମହଃ ॥ ୧.୭୬ ॥

କୈଲାସେ ପ୍ରମଥୈଃ ସୁରାସୁରୟୁତୈଃ ସ୍ଵସ୍ଵସ୍ତିକଂ ସାଞ୍ଜଲି-
ପ୍ରସ୍ଥଂ ସ୍ଥାପିତରତ୍ନକାଞ୍ଚନମହାସିଂହାସନେ ସଂସ୍ଥିତମ୍ ।
ଅର୍ଧାଙ୍ଗେ ନିହିତାଦ୍ରିରାଜତନୟାଂ ସାନନ୍ଦମିନ୍ଦୁପ୍ରଭଂ
ତ୍ଵାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ହି ଭଜନ୍ତି ଶଙ୍କର ତଥା ତଦ୍ଦ୍ରଷ୍ଟୁମତ୍ୟୁତ୍ସୁକଃ ॥ ୧.୭୭ ॥

କାରୁଣ୍ୟସୀମ କପଟାଚରଣୈକସୀମ
ଵୈରାଗ୍ୟସୀମ ଵନିତାଦରଣୈକସୀମ ।
ଆନନ୍ଦସୀମ ଜଗଦାହରଣୈକସୀମ
କୈଵଲ୍ୟସୀମ କଲୟେ ଗଣଭାଗ୍ୟସୀମ ॥ ୧.୭୮ ॥

ଶ୍ଵେତୋଚ୍ଛଲଦ୍ଗାଙ୍ଗତରଙ୍ଗବିନ୍ଦୁମୁକ୍ତାସ୍ରଗାନଦ୍ଧଜଟାକଲାପମ୍ ।
ନିରନ୍ତରଂ ଚନ୍ଦ୍ରକିରୀଟଶୋଭି ନମାମି ମାହେଶ୍ଵମୁତ୍ତମାଙ୍ଗମ୍ ॥ ୧.୭୯ ॥

ଭୂତିତ୍ରିପୁଣ୍ଡ୍ରାଶ୍ରିତଫାଲଭାଗଂ ନେତ୍ରତ୍ରୟୀରଞ୍ଜିତମଞ୍ଜୁଶୋଭମ୍ ।
ଭକ୍ତାଵଲୀଲାଲନଲୋଲହାସଂ ମାହେଶ୍ଵରଂ ପଞ୍ଚମୁଖଂ ନମାମି ॥ ୧.୮୦ ॥

ତ୍ରିଶୂଲପାଶାଙ୍କୁଶପଟ୍ଟିପାସିଗଦାଧନୁର୍ବାଣଧରଂ ନତାନାମ୍ ।
ଅଭୀତିଦଂ କୁଣ୍ଡଲିକଙ୍କଣାଢ୍ୟାଂ ମାହେଶ୍ଵରଂ ହସ୍ତଚୟଂ ଭଜେଽହମ୍ ॥ ୧.୮୧ ॥

ସମସ୍ତସୁରପୂଜିତେ ସ୍ଵରବଲାଭିନୀରାଜିତେ
ଵିଭୂତିଭରଭାସିତେ ଵିମଲପୁଷ୍ପସଂଵାସିତେ ।
ଭୁଜଙ୍ଗପତିନୂପୁରେ ବୁଧଜନାଵନଶ୍ରୀପରେ
ମହାମହିମନୀ ଭଜେ ମନସି ଶୈଵପାଦାମ୍ବୁଜେ ॥ ୧.୮୨ ॥

ଜଟାଵଲୀଚନ୍ଦ୍ରକଲାଭ୍ରଗଙ୍ଗାଂ କପାଲମାଲାକଲିଲୋତ୍ତମାଙ୍ଗାମ୍ ।
ଦିଗମ୍ବରାଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ ଶିଵାଶ୍ରିତାଂ ଶୈଵତନୁଂ ଭଜେଽହମ୍ ॥ ୧.୮୩ ॥

ଭେରୀମୃଦଙ୍ଗପଣଵାନକତୂର୍ୟଶଙ୍ଖଵୀଣାରଵୈଃ ସହ ଜୟଧ୍ଵନିଵେଣୁନାଦଃ ।
ସପ୍ତସ୍ଵରାନୁଗୁଣଗାନମନୋହରୋଽୟଂ କର୍ଣଦ୍ଵୟଂ ମମ କଦା ସମୁପୈତି ଶମ୍ଭୋ ॥ ୧.୮୪ ॥

ଶିଵମସ୍ତେନ୍ଦୁରେଖୟାଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରିକେୟଂ ସମାଗତା ।
ସତ୍ୟଂ ୟତୋ ନିରସ୍ତମ୍ମେ ବାହ୍ୟମାଭ୍ୟନ୍ତରଂ ତମଃ ॥ ୧.୮୫ ॥

ସନ୍ଦୃଶ୍ୟତେଽସୌ ଵୃଷଭୋ ଧ୍ଵଜାଗ୍ରେ ଵସନ୍ମୟା ଶୃଙ୍ଗୟୁଗେନ କୋପାତ୍ ।
ଵକ୍ରସ୍ଵଭାଵଂ ସଦୃଶଂ ଦ୍ଵିକୋଟିମର୍ଧେନ୍ଦୁମାହନ୍ତୁମିଵୋତ୍ପତନ୍ ଖମ୍ ॥ ୧.୮୬ ॥

ମୁକ୍ତିଦ୍ଵାରସ୍ତମ୍ଭଶୁମ୍ଭଦ୍ଵିଷାଣୋ ଲୀଲାଚାରଶ୍ରୀଚତୁର୍ଵର୍ତିତାଙ୍ଘ୍ରିଃ ।
ପ୍ରାପ୍ତୋଽୟମ୍ମେ ଦୃକ୍ପଥମ୍ମନ୍ଦଗାମୀ ବୁଭ୍ରଚ୍ଛମ୍ଭୁଂ ଶୁଭ୍ରଦେହୋ ମହୋକ୍ଷଃ ॥ ୧.୮୭ ॥

ମୟି ସ୍ଥିତଂ ଶମ୍ଭୁମଵେକ୍ଷ୍ୟ ତୂର୍ଣମାଗତ୍ୟ ଧନ୍ୟା ଭଵତେତି ସଂଜ୍ଞାମ୍ ।
କୁର୍ଵନ୍ନିଵାୟାତି ପୁରୋ ଵୃଷୋଽୟଂ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ କମ୍ପନତୋ ମୁଖସ୍ୟ ॥ ୧.୮୮ ॥

ଭାତ୍ୟୟଂ ଵୃଷଭଃ ଶୁଭ୍ରାଂ ମହତୀଂ କକୁଦଂ ଦଧତ୍ ।
ପ୍ରୀତୟେ ପୁରତଃ ଶମ୍ଭୋଃ କୈଲାସାଦ୍ରିଂ ଵହନ୍ନିଵ ॥ ୧.୮୯ ॥

କିମିଦଂ ୟୁଗପଚ୍ଚିତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଵନ୍ତାଵିହୋଦିତା ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭଵତଃ ଶମ୍ଭୋରିମେ ନେତ୍ରେ ଭଵିଷ୍ୟତଃ ॥ ୧.୯୦ ॥

ସହସ୍ରାଂଶୁସହସ୍ରାଣାଂ ପ୍ରକାଶକମିଦମ୍ମହଃ ।
ପ୍ରାର୍ଥିତଃ ସମ୍ପ୍ରତି ଶିଵଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତ୍ଵଂ ଗତୋ ମମ ॥ ୧.୯୧ ॥

ରୋମାଞ୍ଚିତଂ ସର୍ଵମିଦଂ ଶରୀରଂ ସାନନ୍ଦବାଷ୍ପେ ନୟନେ ମନୋଽନୁ ।
ଵିକାସି କାୟମ୍ମହଦାଶୁ ଜାତଂ ଶିଵସ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନତୋ ମମାହୋ ॥ ୧.୯୨ ॥

ଅନେକଜନ୍ମାର୍ଜିତପାତକାନି ଦଗ୍ଧାନି ମେ ଦର୍ଶନତଃ ଶିଵସ୍ୟ ।
ନେଦଂ ଵିଚିତ୍ରଂ ଶିଵଦର୍ଶନେନ କାମୋ ହି ଦଗ୍ଧୋଽଖିଲଦୁଷ୍ପ୍ରଧର୍ଷଃ ॥ ୧.୯୩ ॥

ଅହୋ ଭାଗ୍ୟମହୋ ଭାଗ୍ୟମ୍ମହଦୀଶ୍ଵରଦର୍ଶନାତ୍ ।
କୃତାର୍ଥୋଽହଂ କୃତାର୍ଥୋଽହଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେଽପି ନ ସଂଶ୍ୟଃ ॥ ୧.୯୪ ॥

ନମସ୍କରୋମ୍ୟହମିଦଂ କାୟେନ ମନସା ଗିରା ।
ଆନନ୍ଦୈକରସଂ ଦେଵଂ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହଣଂ ଶିଵମ୍ ॥ ୧.୯୫ ॥

ନମଃ ପରମକଲ୍ୟାଣଦାୟିନେ ହତମାୟିନେ ।
ହିମାଲଚଲତନୂଜାତା ରାଗିଣେଽତିଵିରାଗିଣେ ॥ ୧.୯୬ ॥

ନମଃ କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁଧଵଲମୂର୍ତୟେ ଭଵ୍ୟକୀର୍ତୟେ ।
ନିରସ୍ତଭକ୍ତସଂସାରନୀତୟେଽନେକଭୂତୟେ ॥ ୧.୯୭ ॥

ଭାରତୀଶ୍ରୀଶଚୀମୁଖ୍ୟସୌରକାନ୍ତାର୍ଚିତାଙ୍ଘ୍ରୟେ ।
ଵାରାଣସୀପୁରାଧୀଶ ସାରାଚାରାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧.୯୮ ॥

ନମୋ ଵେଦସ୍ଵରୂପାୟ ଗୁଣତ୍ରୟଵିଭାଗିନେ ।
ଲୋକକର୍ତ୍ରେ ଲୋକଭର୍ତ୍ରେ ଲୋକହର୍ତ୍ରେ ଚ ତେ ନମଃ ॥ ୧.୯୯ ॥

ନମସ୍ତେ ପାର୍ଵତୀନାଥ ନମସ୍ତେ ଵୃଷଭଧ୍ଵଜ ।
ନମସ୍ତେ ପରମେଶାନ ନମସ୍ତେ ନନ୍ଦିଵାହନ ॥ ୧.୧୦୦ ॥

ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମହାଦେଵଶମ୍ଭୋ
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପରେଶ ସ୍ଵୟମ୍ଭୋ ।
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେଶିରସ୍ସୌରସିନ୍ଧୋ
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ତ୍ରିଲୋକୈକବନ୍ଧୋ ॥ ୧.୧୦୧ ॥

ଶ୍ରୀକରୀ ପଠତାମେଷା ଶିଵକର୍ଣାମୃତସ୍ତୁତିଃ ।
ଶିଵାନନ୍ଦକରୀ ନିତ୍ୟଂ ଭୂୟାଦାଚନ୍ଦ୍ରତାରକମ୍ ॥ ୧.୧୦୨ ॥

୨। ଦ୍ଵିତୀୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।
ଘନମଧୁମଧୁରୋକ୍ତିସ୍ୟନ୍ଦମାନନ୍ଦକନ୍ଦଂ
ଵରଗୁଣମଣିଵୃନ୍ଦଂ ଵନ୍ଦ୍ୟମୋଜଃ ପୁରାରେଃ ।
ଭଜତୁ ନିଜଜନାର୍ତ୍ରେର୍ଭେଷକୃଦ୍ରୋଷଦୋଷ-
ଦ୍ଵିଷଦତିମତିୟୋଷାଭୂଷିତଂ ଭାଷିତମ୍ମେ ॥ ୨.୧ ॥

ୟଦ୍ଵୀକ୍ଷ୍ୟାମୃତମିତ୍ୟମର୍ତ୍ୟଵନିତାଃ ପାତୁଂ ୟତନ୍ତେ ମୁଦା
ୟଜ୍ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନେତି ଚକୋରିକାତତିରତିପ୍ରେମ୍ଣାଭିଧାଵତ୍ୟଲମ୍ ।
ୟତ୍କ୍ଷୀରାମ୍ବୁଧିରିତ୍ୟନଙ୍ଗଜନନୀ ସନ୍ତୋଷତଃ ପ୍ରେକ୍ଷତେ
ତତ୍ତେଜଃ ପୁରମର୍ଦନସ୍ୟ ଧଵଲଂ ପାୟାତ୍ ସଦା ସାଧୁ ମାମ୍ ॥ ୨.୨ ॥

ସ୍ଵୋଦ୍ଵାହାର୍ଥଂ ଦୃଢମତିଜଲେ ଶୀତଲେ କଣ୍ଠଦଘ୍ନେ
କୁର୍ଵନ୍ତ୍ୟାଃ ସ୍ଵମ୍ପ୍ରତି ବହୁ ତପଃ ଶୈଲଜାୟାସ୍ତଦା ନୁ ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଃ ସନ୍ ପରିଧୃକରଃସସ୍ମିତଃ କାନ୍ତୟାଲଂ
ପ୍ରୀତସ୍ଫୀତଂ ଚକିତଚକିତଂ ପ୍ରେକ୍ଷିତୋ ନଃ ଶିଵୋଽଵ୍ୟାତ୍ ॥ ୨.୩ ॥

ୟଦଙ୍ଗମଚ୍ଚଂ ଗିରିଜୋତ୍ପଲଵିଚ୍ଛଵିର୍ଵିଲୋଚନାଲୋକନସମ୍ପ୍ରକୀର୍ଣମ୍ ।
ସ୍ଫୁଟୋତ୍ପଲଂ ଗାଙ୍ଗମିଵ ସ୍ମ ଭାତି ସ୍ରୋତସ୍ସ ପାୟାତ୍ ସତତଂ ଶିଵୋ ନଃ ॥ ୨.୪ ॥

ବୁଦ୍ଧେ ଶୁଦ୍ଧେ ଜନନି ଭଵତୀଂ ଦୁଷ୍ଟଭୋଗାନୁଷକ୍ତାଂ
କୁର୍ଵେ ସର୍ଵେଷ୍ଵହମନିତରଂ ଵକ୍ରକର୍ମା ଦୁରାତ୍ମା ।
ତତ୍ତ୍ଵଂ କ୍ଷେମଂ କଲୟ କୁଶଲେ ନ ଧ୍ରୁଵଂ ନାନ୍ୟସକ୍ତା
ନିତ୍ୟଂ ସ୍ଥିତ୍ଵା ଚରଣୟୁଗଲେ ୟୋଗରୂପସ୍ୟ ଶମ୍ଭୋଃ ॥ ୨.୫ ॥

ତତ୍ତନ୍ମନ୍ତ୍ରୈର୍ନିଗମଵିଦିତୈର୍ଵାୟୁନାପୂର୍ୟ ନାସାନ୍
ସଂରୁନ୍ଦନ୍ତଂ ସଵିଧଚରମାରେଚନାଦଙ୍ଗୁଲୀଭିଃ ।
ୟୋଗେ ମାର୍ଗାନ୍ନିଭୃତନୟନଂ ବଦ୍ଧପଦ୍ମାସନାଙ୍ଘ୍ରିଂ
ସେଵେ ଭାଵେ ହିମଗିରିତଟେ ତଂ ତପସ୍ୟନ୍ତମୀଶମ୍ ॥ ୨.୬ ॥

ନିତ୍ୟଂ ନିତ୍ୟଂ ନିଗମଵଚନୈର୍ଧର୍ମନର୍ମାଣି ସାଙ୍ଗଂ
କୈଲାସାଦ୍ରୌ ଘନମୁନିଵରୈର୍ଵାଦୟନ୍ତଂ ଵସନ୍ତମ୍ ।
ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥଂ ପ୍ରାଗ୍ଵଚନଶିରସାଂ ତଂ ତ୍ରୟାଣାଂ ପୁରାଣାଂ
ହର୍ତାରମ୍ମାନସ ଭଜ ସଦା ଶୈଲଜାପ୍ରାଣନାଥମ୍ ॥ ୨.୭ ॥

ମସ୍ତନ୍ୟସ୍ତାତୁଲିତଵିଲସଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରରେଖାଵତଂସୋ
ହେମାଭାଭିର୍ଵିହିତମହିତଶ୍ରୀଜଟାଭିସ୍ତଟିଦ୍ଭିଃ ।
କୁର୍ଵନ୍ ସର୍ଵାନଗଣିତଫଲାନ୍ ହଂସସନ୍ତୋଷକାରୀ
ଵାରଂ ଵାରଂ ହୃଦୟମୟତେ ମେ ଶରତ୍କାଲମେଘଃ ॥ ୨.୮ ॥

ୟସ୍ମିନ୍ ସର୍ଵାଧିକବହୁଗୁଣୈର୍ଵଞ୍ଚୟିତ୍ଵା ମନସ୍ସ୍ଵଂ
ହୃତ୍ଵାନ୍ତର୍ଧିଂ ଗତଵତି ତପୋଵୈଭଵେନ ସ୍ଵଦେଶମ୍ ।
ପ୍ରତ୍ୟାକୃଷ୍ୟାହରଦଗସୁତା ୟନ୍ମନଃସାର୍ଧଦେହଂ
ୟାଵଜ୍ଜୀଵଂ ସରସମଵତାନ୍ନୋ ମହେଶଃ ସ ନିତ୍ୟମ୍ ॥ ୨.୯ ॥

କୈଲାସାଦ୍ରୌ ଵନଵିହରଣେ ହାସତୋ ଵଞ୍ଚନାର୍ଥଂ
ଵୃକ୍ଷସ୍କନ୍ଧାନ୍ତରିତଵପୁଷଂ ଧୀରମାରାଦଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ।
ୟଃ ପୌରସ୍ତ୍ୟେ ସିତମଣିତଟେ ଵିସ୍ମିତାଂ ପାର୍ଵତୀଂ ଦ୍ରାଗ୍
ଆଲିଙ୍ଗନ୍ ମାଂ ସ ପରମଶିଵଃ ପାତୁ ମାୟାଵିଲାସୀ ॥ ୨.୧୦ ॥

ଭଵତୁ ମମ ଭଵିଷ୍ୟଜ୍ଜନ୍ମ କୈଲାସଭୂମୀ-
ଧରତଟଵସୁଧାୟାଂ ବିଲ୍ଵରୂପେଣ ପତ୍ରମ୍ ।
ୟଦି ଵିନିହିତମେକଂ ଜାତୁ କେନାପି ଶମ୍ଭୋଃ
ସରସପଦୟୁଗେ ଵା ଶେଷଭାଗ୍ୟଂ ଭଜେୟମ୍ ॥ ୨.୧୧ ॥

କଥୟ କଥୟ ଜିହ୍ଵେ କାମଦେ ମେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ
ରଵିଶଶିଶିଖିନେତ୍ରଂ ରାଜରାଜସ୍ୟ ମିତ୍ରମ୍ ।
ପ୍ରମଥନିଵହପାଲଂ ପାର୍ଵତୀଭାଗ୍ୟଜାଲଂ
ଗୁରୁତରରୁଚିମଲ୍ଲୀଗୁଚ୍ଛସଚ୍ଛାୟମୀଶମ୍ ॥ ୨.୧୨ ॥

ଅୟି ଭୁଜଗପତେ ତ୍ଵଂ ଵର୍ତସେ କର୍ଣମୂଲେ
ନିରତମପି ସହସ୍ରଂ ସନ୍ତି ଵକ୍ତ୍ରାଣି ସନ୍ତି ।
ଭଵତି ଚ ତଵ ସଦ୍ଵାକ୍ଚାତୁରୀ ତେଵ ୟାଚେ
ବହୁ ଵଦ ସମୟେ ମେ ପ୍ରାର୍ଥନାଂ ସାଧୁ ଶମ୍ଭୋଃ ॥ ୨.୧୩ ॥

ଵିହିତରଜତଶୈଲଂ ଵେଦଜାଲୈକମୂଲଂ
ମଦନମଥନଶୀଲଂ ମସ୍ତକାଞ୍ଚତ୍ କପାଲମ୍ ।
ଅନଲରୁଚିରଫାଲଂ ହସ୍ତଭାସ୍ଵତ୍ ତ୍ରିଶୂଲଂ
ସୁରନୁତଗୁଣଜାଲଂ ସ୍ତୌମି ଗୌରୀଵିଲୋଲମ୍ ॥ ୨.୧୪ ॥

ପୁରଜୟଘନୟୋଧଂ ପୂରିତାନନ୍ଦବୋଧଂ
ଘଟିତୟମନିରୋଧଂ ଖଣ୍ଡିତାରାତିୟୂଥମ୍ ।
ମଦସୁହୃଦପରାଧଂ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧେରଗାଧଂ
ଭଜ ହୁତଵହବାଧଂ ପାର୍ଵତୀପ୍ରାଣନାଥମ୍ ॥ ୨.୧୫ ॥

ରୁଚିରକଣ୍ଠଵିକୁଣ୍ଠିତମେଘଭଂ
ସ୍ଫଟିକକାନ୍ତିକୃତାଗ୍ରହଵିଗ୍ରହମ୍ ।
ପ୍ରଣଵନାଦସମୋଦଭରାଦରଂ
କମପି ୟୋଗିଵରେଣ୍ୟମୁପାସ୍ମହେ ॥ ୨.୧୬ ॥

ସ୍ଵକରେ ଵିନିଧାୟ ପୁସ୍ତକଂ ସ୍ଵଂ
ଘନଶିଷ୍ୟପ୍ରକରାୟ ସର୍ଵଵିଦ୍ୟାଃ ।
ଗୁରୁରାଦିଶତି ସ୍ଫୁଟମ୍ମହେଶୋ
ଵଟମୂଲେ ଵଟୁୟୁକ୍ତବୋଧଶାଲୀ ॥ ୨.୧୭ ॥

ଭୁଵନାଵନଶାଲିୟୋଗିଵେଷଂ
ଭୁଜଗାଧୀଶ୍ଵରଭୂଷଣାତତାଙ୍ଗମ୍ ।
ଭଜତାଦ୍ ଭଜତାଂ ଶୁଭପ୍ରଦମ୍ମେ
ହୃଦୟଂ ହୀରପଟୀରହାରିତେଜଃ ॥ ୨.୧୮ ॥

ଅୟମାତ୍ତଵିଷସ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାର୍ଥଂ ଭୟମାପନ୍ନମଵେକ୍ଷ୍ୟ ଵିଷ୍ଟସୌଘମ୍ ।
ଵୟମାଶୁ ଭଜାମ ଦେଵଦେଵଂ ଜୟମାନନ୍ଦଭରଂ ଚ କିଂ ନ ଦଦ୍ୟାତ୍ ॥ ୨.୧୯ ॥

ନିଟଲସ୍ଫୁଟଭାସିତତ୍ରିପୁଣ୍ଡ୍ରଂ
କଟିମଧ୍ୟେ ଘଟିତାହିୟୋଗପଟ୍ଟମ୍ ।
ହୃଦୟେ ପରିଭାଵିତସ୍ଵରୂପଂ
ହୃଦୟେ ଭାଵୟ ଭାଵଭାଵଦାଵମ୍ ॥ ୨.୨୦ ॥

କୋଽପି ପ୍ରକାମଗରିମାଶୁ ସ ଧାମ ଭୂମା-
ରାମାଭିରାମଵପୁରାଦରଣୀୟମେଵ ।
ୟୋ ଭାସ୍କରେ ଶଶିନି ଚ ପ୍ରଣଵେ ଚ ନିତ୍ୟଂ
ଗୌରୀମନଃସରସିଜେ ଚ ଚକାସ୍ତି ଭୂୟଃ ॥ ୨.୨୧ ॥

ତଂ ମଲ୍ଲିକାସୁମସମାନଵିଭାସମାନଂ
ସାରଙ୍ଗପାଣିମଣିମାଦିଵିରାଜମାନମ୍ ।
ମୁକ୍ତାପ୍ରଵାଲପରିପୂରଣଚାରୁଭଦ୍ର-
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲିକମହଂ ପ୍ରଣମାମି ରୁଦ୍ରମ୍ ॥ ୨.୨୨ ॥

ନୋ ଵୈଷ୍ଣଵମ୍ମତମଵୈମି ନ ଚାପି ଶୈଵଂ
ନୋ ସୌରମନ୍ତ୍ରଵିଦିତଂ ନ ତୁ ମନ୍ତ୍ରଜାଲମ୍ ।
ଶଙ୍କା ତଥାପି ନ ହି ଶଙ୍କରପାଦପଦ୍ମେ
ସଞ୍ଚାରମେତି ମମ ମାନସଚଞ୍ଚରୀକଃ ॥ ୨.୨୩ ॥

ଗୌରୀ କରୋତୁ ଶୁଭମୀଶଵିଲୋଲଦୃଷ୍ଟି-
ମଧ୍ୟେ ଦଧତ୍ୟତୁଲକାଞ୍ଚନକଣ୍ଠମାଲାମ୍ ।
ତଦ୍ଦୃଗ୍ରସାନନୁଭଵନ୍ ପ୍ରଣମନ୍ତମିନ୍ଦ୍ରଂ
କିଂ କ୍ଷେମମମ୍ବୁଜଭଵେତି ଵଦନ୍ ଶିଵୋଽପି ॥ ୨.୨୪ ॥

କର୍ପୂରପୂରଧଵଲାଧିକଚାରୁଦେହଂ
କସ୍ତୂରିକାଭ୍ରମରଵିଭ୍ରମକାରିକଣ୍ଠମ୍ ।
କଲ୍ୟାଣଭୂଧରନିଵାସଵିଭାସମାନଂ
କନ୍ଦର୍ପଵୈରିଣମହଂ କଲୟାମି ନିତ୍ୟମ୍ ॥ ୨.୨୫ ॥

ୟୋଽନ୍ତେଽତିଵୃଦ୍ଧିମନୟଜ୍ଜଲଧୀନ୍ ପୟୋଧି-
ର୍ୟସ୍ୟେଷୁଧିଃ ଶିରସି ଦେଵନଦୀ ଚ ମୂର୍ତିଃ ।
ଆପୋଽଭିଷିଞ୍ଚତି ଜନୋଽଧରଧୀର୍ଵିଚିତ୍ରଂ
ତଂ ନାରିକେଲପୟସା କଲଶୀଜଲେନ ॥ ୨.୨୬ ॥

ଶୈଵମ୍ମତମ୍ମମ ତୁ ଵୈଷ୍ଣଵମପ୍ୟଭୀଷ୍ଟଂ
ସର୍ଵେଷୁ ଦୈଵତପଦେଷୁ ସମତ୍ଵବୁଦ୍ଧେଃ ।
ସତ୍ୟଂ ତଥାପି କରୁଣାମୃଦୁ ଶଙ୍କରସ୍ୟ
ସର୍ଵେଶ୍ଵରସ୍ୟ ପଦମେତି ସଦା ମନୋ ମେ ॥ ୨.୨୭ ॥

ମମ ଵଚନମିଦଂ ଗୃହାଣ ସତ୍ୟଂ
ଦୁରଧିଗମୋପନିଷଦ୍ଵିଚାରତଃ କିମ୍ ।
କ୍ଷିତିଭୃତି ରଚୟନ୍ନିତାନ୍ତମାୟାଂ
ପରମଶିଵୋ ଦୃଢଜିଷ୍ଣୁବାହୁବନ୍ଧଃ ॥ ୨.୨୮ ॥

ମୂର୍ଧରାଜିତତରୈନ୍ଦଵଖଣ୍ଡୋ
ମର୍ଦିତାତତଘନାହିତଷଣ୍ଡଃ ।
ଦୈଵତଂ ହି ୟମଶାସନଚଣ୍ଡଃ
ଶଙ୍କରୋ ମମ କୃତେ ୟମଦଣ୍ଡଃ ॥ ୨.୨୯ ॥

ଶ୍ରୋତ୍ରକୁଣ୍ଡଲିତକୁଣ୍ଡଲୀଟ୍ଫଣା ରତ୍ନନୂତ୍ନରୁଚିଗଣ୍ଡମଣ୍ଡଲମ୍ ।
ସନ୍ମତଂ ସକଲଲୋକନାୟକଂ ସାମ୍ବମୂର୍ତିମନିଶଂ ଭଜାମହେ ॥ ୨.୩୦ ॥

ସ୍ଵେଷାଂ ଦୁରନ୍ତଭଵବନ୍ଧନଦୁଃଖଶାନ୍ତ୍ୟୈ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ମନସ୍ୟତିଦୃଢମ୍ମୁନୟୋ ବବନ୍ଧୁଃ ।
ସର୍ଵେଶ୍ଵରଂ ଦୃଢଶମାଦିଗୁଣୈର୍ଵିଚିତ୍ରଂ ତତ୍ତୁଲ୍ୟକଷ୍ଟମପି ସୂକ୍ଷ୍ମତରସ୍ୟ ନାସୀତ୍ ॥ ୨.୩୧ ॥

ୟୋଗୀଶ୍ଵରଃ କୋଽପି ଦିଗମ୍ବରଃ ସନ୍ ଜଟାଧରଃ ସର୍ଵଵିଦସ୍ତି ଶୈଲେ ।
ତଦ୍ଦର୍ଶନେ ଚେତନଶକ୍ତିରସ୍ତି ନିଵୃତ୍ତିମେଵୈଷ୍ୟତି ଦେହକଷ୍ଟମ୍ ॥ ୨.୩୨ ॥

ନ ୟାତ ହେ ତୀର୍ଥଚରାଃ କଦାଚିତ୍ ତପୋଵନଂ ଦୁର୍ଗମମର୍ଜୁନସ୍ୟ ।
ମାୟାକିରାତଃ ଖଲୁ ତତ୍ର କଶ୍ଚିଦ୍ ଦୃଷ୍ଟସ୍ତନୁଚ୍ଛେଦମରଂ କରୋତି ॥ ୨.୩୩ ॥

କୈଲାସଭୂମିଭୃତିମନ୍ଦରଶୈଲମୂର୍ଧ୍ନି ସ୍ୟାଦ୍ଗନ୍ଧମାଦନଗିରୌ ହିମଵତ୍ତଟୀଷୁ ।
ଵେଦେଷୁ ଵେଦଶିଖରେଷୁ ଚ ଦୈଵତମ୍ମେ ଗୌର୍ୟର୍ଧଦକ୍ଷିଣତନୌ ନିଜଭକ୍ତଚିତ୍ତେ ॥ ୨.୩୪ ॥

ଗିରୀଶକାଲ୍ୟୋଶ୍ଚ ସିତାସିତାଭଶରୀରୟୋଃ ସଙ୍ଗତିରର୍ଥୟୋର୍ମେ ।
ସ୍ଵାନ୍ତେଽସ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାୟମୁନାତଟିନ୍ୟୋର୍ୟା ସଙ୍ଗତିର୍ଵେତି ଵିରାଜମାନା ॥ ୨.୩୫ ॥

କର୍ପୂରପୂରପ୍ରଭମିନ୍ଦ୍ରନୀଲଵିନୀଲକଣ୍ଠଂ ଵପୁରୀଶ୍ଵରସ୍ୟ ।
ସୁଵର୍ଣସଙ୍କାଶଜଟାପ୍ରୟୋଗୀ ନଦୀତ୍ରୟୀସଙ୍ଗତିଭାସି ନୋଽଵ୍ୟାତ୍ ॥ ୨.୩୬ ॥

ରତ୍ନସିଂହାସନେ ସ୍ଵାଂ ନିଵେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟାଂ ଭୂଷଣୈର୍ଭୂଷିତାଂ ତାଂ ଭଵାନୀଂ ପୁରଃ ।
କାମମୁଦ୍ୟନ୍ମୁଖଶ୍ରୀଃ ପ୍ରଦୋଷୋତ୍ସଵେ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୩୭ ॥

ତାପସାନ୍ ତାପସାନ୍ନନ୍ତରା ଦେଵତା ଦେଵତା ଦେଵତାଶ୍ଚାନ୍ତରା ତାପସାଃ ।
ଏଵମାଦୃତ୍ୟ ଵାଗୀଶ୍ଵରାଦିସ୍ଥିତୌ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୩୮ ॥

କୁମ୍ଭିକୁମ୍ଭାହତିସ୍ତମ୍ଭିତସମ୍ଭାଵିତଶ୍ରୀମଦଙ୍ଘ୍ରିଦ୍ଵୟୀଵିକ୍ରମୀ ଵିକ୍ରମୀ ।
ଭକ୍ତିସକ୍ତାଵଲୀ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦଃ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୩୯ ॥

ତ୍ଵଙ୍ଗଦୁତ୍ତୁଙ୍ଗରଙ୍ଗଦ୍ଵରାଙ୍ଗୋଦ୍ଧତା ମନ୍ଦମନ୍ଦାକିନୀ ବିନ୍ଦୁଭିର୍ଵ୍ୟାପ୍ୟ ଖମ୍ ।
ଚାରୁଵିନ୍ଦତ୍ସୁ ସଂସ୍ଫାରତାରାକୃତିଃ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୪୦ ॥

ଦେଵମୁକ୍ତାଗତଂ କଲ୍ପପୁଷ୍ପସ୍ରଜଂ ଦ୍ରାକ୍ସଵର୍ଣଂ ସମାଲିଙ୍ଗିତୁମ୍ମସ୍ତକାତ୍ ।
ଉତ୍ପତତ୍ୟାଦରାଦ୍ ଗାଙ୍ଗବିନ୍ଦୂତ୍କରେ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୪୧ ॥

ଅଚ୍ଛ ଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲାଲମ୍ବିନୀଲୋତ୍ପଲସ୍ରକ୍ଷୁ ଦୃକ୍ଷୂତ୍ପଲାକ୍ଷ୍ୟା ମହୀଭୃଦ୍ଭୁଵା ।
ଅର୍ପିତାସ୍ଵେଵମାନନ୍ଦ୍ୟ ଵୃତ୍ତୋତ୍ସଵେ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୪୨ ॥

ଏକତୋ ଭାରତୀମୁଖ୍ୟଦେଵୀସ୍ତୁତୀରନ୍ୟତୋ ଭାରତୀଃ ଶବ୍ଦଭେଦାକୃତୀଃ ।
ସର୍ଵତୋ ଭାରତୀଃ କାମମାକର୍ଣୟନ୍ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୪୩ ॥

ଚଞ୍ଚଲା ଭାସିତା କାଞ୍ଚନାଞ୍ଚଦ୍ରୁଚା ଚଞ୍ଚଲଦ୍ଭାସିତା ଵ୍ୟୋମୟାତା ଜଟାଃ ।
ଚଞ୍ଚଲାଭାସିତାଵେଵ ଭାସୀ ଦଧତ୍ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୪୪ ॥

ତକ୍କତୋଧିକ୍କତୋତୌତଥାତୈତଥୈ ତୋଙ୍ଗଦଦ୍ମାଙ୍ଗଧିନ୍ନର୍ତଶବ୍ଦାନ୍ମୁହୁଃ ।
ଉଚ୍ଚରନ୍ ହାସଵିନ୍ୟାସଚଞ୍ଚନ୍ମୁଖଂ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୪୫ ॥

ମୂର୍ଛନାଭିର୍ଗିରାଂ ଦେଵତାୟାଂ ସମୀକୃତ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରୀର୍ନଖୈର୍ଵଲ୍ଲକୀଂ ଚ ଶ୍ରୁତୀଃ ।
ସାଧୁ ସପ୍ତସ୍ଵରାନ୍ ଵାଦୟନ୍ତ୍ୟାମ୍ମୁଦା ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୪୬ ॥

ଶୁମ୍ଭଦାରମ୍ଭଗମ୍ଭୀରସମ୍ଭାଵନା ଗୁମ୍ଭନୋଜ୍ଜୃମ୍ଭଣୋ ଜମ୍ଭଦମ୍ଭାପହେ ।
ଲମ୍ବୟତ୍ୟୁତ୍କଟଂ ଵେଣୁନାଦାମୃତଂ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୪୭ ॥

ସମ୍ଭୃତୋତ୍କଣ୍ଠିତାକୁଣ୍ଠକଣ୍ଠସ୍ଵରଶ୍ରୀରମାଭାମିନୀସ୍ଫୀତଗୀତାମୃତମ୍ ।
ଵିଶ୍ରୁତପ୍ରକ୍ରମଂ ସୁଶ୍ରୁତିଭ୍ୟାଂ ପିବନ୍ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୪୮ ॥

ଦର୍ଶୟତ୍ୟାଦରାଦ୍ଵାଦନେ ନୈପୁଣୀଂ ସନ୍ମୃଦଙ୍ଗସ୍ୟ ଗୋଵିନ୍ଦମାର୍ଦଙ୍ଗିକେ ।
ତାଲଭେଦଂ ସହୋଦାହରତ୍ୟବ୍ଜଜେଃ ସନ୍ନନର୍ତ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଭଵାନୀପତିଃ ॥ ୨.୪୯ ॥

ସମସ୍ତମୁଖଲାଲନଂ ନ ହି ମୁଖସ୍ୟ ମେ ଷଣ୍ମୁଖ
ସମସ୍ତମୁଖଲାଲନଂ ଖଲୁ ମୃଗାଙ୍କରେଖାନନ ।
ଇତି ସ୍ଵସୁଖଵାଦନମ୍ମୁଦିତମୁନ୍ମୁଖୈଃ ପଞ୍ଚଭିଃ
ସୁତସ୍ୟ ମତିଲାଲନଂ ଵିରଚୟଞ୍ଛିଵଃ ପାତୁ ନଃ ॥ ୨.୫୦ ॥

ମମ ହସ୍ତଗତାସ୍ତୁ ଵିଷ୍ଟଵତ୍ରୟସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିସଂହୃତିକ୍ରିୟାଃ ।
ଇତି ସୂଚୟିତୁଂ ଵହନ୍ନିଵ ତ୍ରିଶିଖଂ ଶୂଲମୟଂ ଶିଵୋଽଵତୁ ॥ ୨.୫୧ ॥

ଭସ୍ମଵିଲେପାଶାଂଶୁକଭୋଗୀ ସକ୍ତଜଟଃ ସଂସାରଵିରାଗୀ ।
ବ୍ରହ୍ମଵିଚିନ୍ତାଭାଗନୁରାଗୀ ପାତୁ ସଦା ମାମାଦିମୟୋଗୀ ॥ ୨.୫୨ ॥

ଅର୍ଧାଙ୍ଗେ ହିମଶୈଲଜାଂ ଦଧଦୟଂ ବନ୍ଧୁଂ ଗୃହଂ ତଦ୍ଗୁରୋଃ
କୈଲାସାଚଲମୁଦ୍ଵହନ୍ କରତଲେ କୃତ୍ଵା ସୁମେରୁଂ ଧନୁଃ ।
ଗଙ୍ଗାମ୍ମୂର୍ଧତଲେ ତଦାଭମପି ସନ୍ମୌଲୌ ଵିଧୁଂ ତତ୍କୃତେ
କାଶୀଵାସକରଃ ଶୁଭଂ ଵିତନୁତାଂ ଶମ୍ଭୁର୍ମହାକାର୍ମୁକଃ ॥ ୨.୫୩ ॥

କୋ ଵା ହେ ଶୈଲଜାତେ ଵପୁଷି ଦ୍ରୁତତରାଲିଙ୍ଗିତୋ ଵର୍ତତେ ତେ
ମାୟାମଦ୍ଵେଷଧାରୀ ଵଦ ଵିଦିତମହୋ ତାଵକୀନଂ ହି ଶୀଲମ୍ ।
ଇତ୍ୟୁର୍ଵୀଭୃତ୍ତନୂଜାଂ କ୍ଷଣଂ ଚକିତତରାଂ ଭୀଷୟିତ୍ଵା ସହାସୋ
ଵୀକ୍ଷ୍ୟାତ୍ମାନଂ ତଦଙ୍ଗପ୍ରତିଫଲିତମୁମାପ୍ରାଣନାଥୋଽଵତାନ୍ନଃ ॥ ୨.୫୪ ॥

ପଞ୍ଚବାଣଵିଜୟସ୍ୟ କାଞ୍ଚନସ୍ତମ୍ଭତାଵିଲସିତପ୍ରତୀତିକୃତ୍ ।
ରାଜତାଦ୍ରିନିହିତୋ ଧିନୋତୁ ମାଂ ଶ୍ଵେତପୀତମହସୋଃ ସମାଗମଃ ॥ ୨.୫୫ ॥

ଅନ୍ୟୋନ୍ୟନୈର୍ମଲ୍ୟସମୃଦ୍ଧିଭାଜୋରନ୍ୟୋନ୍ୟଦେହପ୍ରତିବିମ୍ବିନେନ ।
ତେଜୋଽର୍ଧନାରୀଶ୍ଵରୟୋର୍ଧ୍ଵୟୋଃ ସତ୍ପ୍ରକାଶମାନମ୍ମମ ମାନସେଽସ୍ତୁ ॥ ୨.୫୬ ॥

ଶ୍ମଶାନଭୂସଞ୍ଚାରଣାଦରୋଽପି ଶ୍ମଶାନଭସ୍ମାକଲିତୋଽପି ନିତ୍ୟମ୍ ।
କପାଲମାଲାଭିୟୁତୋଽପି ଚିତ୍ରଂ ସ୍ଵମଙ୍ଗଲାଦାନପଟୁର୍ମହେଶଃ ॥ ୨.୫୭ ॥

ଵନ୍ଦେ ଵନ୍ଦେ ଵେଦଶିରୋଵର୍ଣିତକେଲିଂ ଵନ୍ଦେ ଵନ୍ଦେ ପାଲିତପାଦାନତପାଲିମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ଵନ୍ଦେ ନିର୍ଜିତମର୍ତାଲିପୁରାରିଂ ଵନ୍ଦେ ଵନ୍ଦେଽହଂ ହୃଦି ଗଙ୍ଗାଧରମୌଲିମ୍ ॥ ୨.୫୮ ॥

ଅନ୍ୟୋନ୍ୟସଂଵର୍ଧିତତତ୍ପ୍ରଶଂସାଦିନଗମ୍ବରାଭୂତିଜଟାଵତଂସାଃ ।
ସହସ୍ରଶଃ ସମ୍ପ୍ରହାସା ଵଦନ୍ତି ଶମ୍ଭୋ ମହେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର ଶଙ୍କରେତି ॥ ୨.୫୯ ॥

ଅତୋ ମହତଃ ସଙ୍ଗତିରେଵ କାର୍ୟା ୟତୋ ଜଟାଧାରିସୁପଞ୍ଜରସ୍ଥାଃ ।
ଅମୀ ଶୁକାଶ୍ଚାନୁଵଦନ୍ତି ନିତ୍ୟଂ ଶମ୍ଭୋ ମହେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର ଶଙ୍କରେତି ॥ ୨.୬୦ ॥

କୈଲାସଭୂମୀଭୃଦିଲାତତେଷୁ ଵିଭୂତିରୁଦ୍ରାକ୍ଷଧରାଖିଲାଙ୍ଗାଃ ।
ତଦେକଭକ୍ତାଃ ପ୍ରମଥାଃ ପଠନ୍ତି ଶମ୍ଭୋ ମହେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର ଶଙ୍କରେତି ॥ ୨.୬୧ ॥

ଧିକ୍ ତସ୍ୟ ଜିହ୍ଵାଂ ଵଚନଂ ଚ ଦିଗ୍ଧିଗ୍ଜୀଵିତଂ ଜନ୍ମକୁଲଂ ଚ ଧିଗ୍ଧିକ୍ ।
ନିତ୍ୟମ୍ମୁଦା ୟଃ ପୁରୁଷୋ ନ ଵକ୍ତି ଶମ୍ଭୋ ମହେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର ଶଙ୍କରେତି ॥ ୨.୬୨ ॥

ସ ପଣ୍ଡିତାଦ୍ୟଃ ସ ହି ଲୋକପୂଜ୍ୟଃ
ସ ଦିଵ୍ୟଭାଗ୍ୟଃ ସ ହି ଭଵ୍ୟଜନ୍ମା ।
ୟୋ ଵକ୍ତି ମୋଦାତିଶୟେନ ନିତ୍ୟଂ
ଶମ୍ଭୋ ମହେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର ଶଙ୍କରେତି ॥ ୨.୬୩ ॥

ଜିହ୍ଵା ମଦୀୟା ଵସତାଦ୍ଦୁରୁକ୍ତିର୍ନୀଚସ୍ଥିତିଃ କ୍ଷାରଜଲାନ୍ଵିତା ୟା ।
ସୋମସ୍ୟ ନାମାଖ୍ୟସୁଧାସମୁଦ୍ରେ ଶମ୍ଭୋ ମହେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର ଶଙ୍କରେତି ॥ ୨.୬୪ ॥

ଵିହାୟ ଭେରୀଘନତୂର୍ୟଵେଣୁଵୀଣାମୃଦଙ୍ଗାଦିରଵଂ ଚ ଗାନମ୍ ।
ଶୃଣୋତି ମେ କର୍ଣୟୁଗଂ ସୁଶବ୍ଦଂ ଶମ୍ଭୋ ମହେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର ଶଙ୍କରେତି ॥ ୨.୬୫ ॥

ପ୍ରାଣପ୍ରୟାଣେ ପତତାଦନନ୍ତସଂସାରତାପାନ୍ତମହୌଷଧଂ ତତ୍ ।
ନାମାମୃତମ୍ମଦ୍ରସନାଗ୍ରଦେଶେ ଶମ୍ଭୋ ମହେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର ଶଙ୍କରେତି ॥ ୨.୬୬ ॥

ଶାନ୍ତଂ ଚନ୍ଦ୍ରକିରୀଟମୁଜ୍ଜ୍ଵଲତମଂ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥଂ ଵିଭୁଂ
ପଞ୍ଚାସ୍ୟଂ ତ୍ରିଦୃଶଂ ସଶୂଲପରଶୁଂ ଖଡ୍ଗଂ ସଵଜ୍ରଂ ଶୁଭମ୍ ।
ନାଗଂ ପାଶସୃଣୀସଘଣ୍ଟମଭିତଃ କାଲାନଲଂ ବିଭ୍ରତଂ
ଭଵ୍ୟାଲଙ୍କୃତିମର୍କରତ୍ନଧଵଲଂ ଶ୍ରୀପାର୍ଵତୀଶଂ ଭଜେ ॥ ୨.୬୭ ॥

ଅମେୟମାନନ୍ଦଘନଂ ଗିରୀଶଂ ଭଜାମି ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରଣଵୈକଗମ୍ୟମ୍ ।
ଉମାପତିଂ ଶଙ୍କରମୁଜ୍ଜ୍ଵଲାଙ୍ଗଂ ମହେଶ୍ଵରଂ ସାଧୁମନୋନିଵେଶମ୍ ॥ ୨.୬୮ ॥

ଆଦିସ୍ଵରଂ ତୃତୀୟେନ ସହିତଂ ବିନ୍ଦୁସଂୟୁତମ୍ ।
ଧ୍ୟାୟାମି ହୃଦୟେ ୟୋଗିଧ୍ୟେୟଂ କାମିତମୋକ୍ଷଦମ୍ ॥ ୨.୬୯ ॥

ନ ଜନନୀ ଜନଗର୍ଭନିଵାସଜଂ ନ ଚ ନିରନ୍ତରସଂସୃତିଜମ୍ମମ ।
ନ ୟମଦୂତକୃତଂ ଚ ଭୟଂ ୟତୋଽନଵରତମ୍ମମ ଦୈଵତମୀଶ୍ଵରଃ ॥ ୨.୭୦ ॥

ମହାଵୀରରୁଦ୍ରମ୍ମନୋଜାତିରୌଦ୍ରଂ ମହୀଭୃତ୍କୁମାରୀମନଃପଦ୍ମମିତ୍ରମ୍ ।
ମଖଧ୍ଵଂସିନଂ ସମ୍ମତଶ୍ରୀକରମ୍ମନ୍ମନୋମନ୍ଦିରଂ ଶ୍ରୀ ମହାଦେଵମୀଡେ ॥ ୨.୭୧ ॥

ଶିଵେତରାପହନ୍ତାରଂ ଶିଵସନ୍ଧାୟିନଂ ପରମ୍ ।
ଶିଵାନନ୍ଦକରଂ ଶାନ୍ତଂ ଶିଵଂ ସେଵେ ନିରନ୍ତରମ୍ ॥ ୨.୭୨ ॥

ଵାସୁକୀଶ୍ଵରଵିଭୂଷିତକଣ୍ଠଂ ଵାମଭାଗପରିପୂରିତବାଲମ୍ ।
ଵାରଣାସ୍ୟଭିଧପଟ୍ଟଣଵାସଂ ଵାମଦେଵମଧିଦୈଵତମୀଡେ ॥ ୨.୭୩ ॥

ୟଦୁନାଥପଦ୍ମଭଵଵାସଵାଦୟୋ ୟଦୁଦାରଭାଵଗୁଣନାୟକାଃ ଶିଵମ୍ ।
ୟମଶାସନୋଗ୍ରତରମାଶ୍ରୟନ୍ତ୍ୟହୋ ୟମନାଥନାଥମହମାଶ୍ରୟାମି ତମ୍ ॥ ୨.୭୪ ॥

ନମଃ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିଲୟାନ୍ କୁର୍ଵତେ ଜଗତାଂ ସଦା ।
ଶିଵୟୈକ୍ୟଂ ଗତାୟାନ୍ତୁ ପରମାନନ୍ଦରୂପିଣେ ॥ ୨.୭୫ ॥

ଲିଙ୍ଗରୂପଂ ଜଗଦ୍ୟୋନିଂ ସତ୍ରିଶୂଲାକ୍ଷମାଲିକମ୍ ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ସମୃଗଖଟ୍ଵାଙ୍ଗକପାଲଡମରୁଂ ଭଜେ ॥ ୨.୭୬ ॥

ଲମ୍ବୋଦରଗୁରୁଂ ନିତ୍ୟଂ ହଂସଵାହନସେଵିତମ୍ ।
ୟନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରତଂ ଲୋକରଞ୍ଜନଂ ଭାଵୟେ ଶିଵମ୍ ॥ ୨.୭୭ ॥

ଶମ୍ଭୋ ପଶ୍ୟ ନ ମାଂ ଭୟଂ ଭଵତି ତେ ଦଗ୍ଧୋ ଦୃଶା ମନ୍ମଥଃ
କଣ୍ଠେ ତେ ଭୁଜବନ୍ଧନଂ ନ ମମ ଭୋସ୍ତତ୍ରାସ୍ତି ହାଲାହଲଃ ।
ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡତଲାର୍ପଣଂ ନ ଭୁଜଗଃ କର୍ଣେନ ଚାଲିଙ୍ଗନଂ
ଦେହେ ତତ୍ର ଵିଭୂତିରିତ୍ୟପହସାଦୁକ୍ତୋଽମ୍ବୟାଵ୍ୟାଚ୍ଛିଵଃ ॥ ୨.୭୮ ॥

ଶ୍ରୀଗୌରୀଂ ପ୍ରଣୟେନ ଜାତୁ କୁପିତାଂ ଵୈମୁଖ୍ୟସନ୍ଦାୟିନୀଂ
ଅଙ୍ଗୀକାରମକୁର୍ଵତୀମନୁନୟୈଃ କନ୍ଦର୍ପଚେଷ୍ଟାସ୍ଵଲମ୍ ।
ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତଃ କିମୁରୋଜୟୋର୍ହୃଦି ଚ ତେ ପାଷାଣଭାରଃ ପରଂ
ତାତସ୍ୟେତି ନଵଦଂଶ୍ଚିରାଦଭିମୁଖୀକୁର୍ଞ୍ଛିଵଃ ପାତୁ ନଃ ॥ ୨.୭୯ ॥

ଧିଂ ଧିମି ଧିମି ଧିମି ଶବ୍ଦୈର୍ବନ୍ଧୁରପଜମନ୍ଦରଂ ନଟନ୍ତଂ ତମ୍ ।
ଝଂ ଝଣ ଝଣ ଝଣରାଵାରଞ୍ଜିତମଣିମଣ୍ଡନଂ ଶିଵଂ ଵନ୍ଦେ ॥ ୨.୮୦ ॥

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ପ୍ରକାଶଂ ପ୍ରତିତାଘନାଶଂ ଗାନପ୍ରଵେଶଂ ଗତମୋହନାଶମ୍ ।
ଵସ୍ତ୍ରୀକୃତାଶଂ ଵନିତୈକଦେଶଂ କୀଶାପୁରୀଶଂ କଲୟେ ମହେଶମ୍ ॥ ୨.୮୧ ॥

ଦେଵାୟ ଦିଵ୍ୟଶଶିଖଣ୍ଡଵିଭୂଷଣାୟ ଚର୍ମାମ୍ବରାୟ ଚତୁରାନନସେଵିତାୟ ।
ସାମପ୍ରିୟାୟ ସଦୟାୟ ସଦା ନମସ୍ତେ ସର୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ସଗୁଣାୟ ସଦାଶିଵାୟ ॥ ୨.୮୨ ॥

ରକ୍ଷାଧିକାରୀ ହରିରାତ୍ତସତ୍ତ୍ଵୋ ରରକ୍ଷ ଲୋକାନିତି କିଂ ଵିଚିତ୍ରମ୍ ।
ଲୟାଭିମାନୀ ସତତଂ ଜଗନ୍ତି ରକ୍ଷତ୍ୟହୋ ଶୀଘ୍ରତରଂ ପୁରାରିଃ ॥ ୨.୮୩ ॥

କୃପାନିଧିଖ୍ୟାତିରତିପ୍ରସିଦ୍ଧା ଶମ୍ଭୋସ୍ତଥା ଶଙ୍କର ନାମଧେୟମ୍ ।
ଵିଭାତ୍ୟସାଧାରଣମାଦିଦେଵଃ ସନାତନୋଽୟଂ ନିଖିଲୈଃ ପ୍ରସେଵ୍ୟଃ ॥ ୨.୮୪ ॥

ଚଞ୍ଚଲମତିତରୁଣଂ କିମ୍ପଞ୍ଚାନନପାଦପଦ୍ମସଞ୍ଚରଣମ୍ ।
ଅଞ୍ଚିତଵିଭଵଃ କୋ ଵା ଵଞ୍ଚିତପଞ୍ଚାଶୁଗଶ୍ଚ ସେଵେ ତମ୍ ॥ ୨.୮୫ ॥

କଲିତଭଵଭୀତିଭେଦେ କରୁଣାସଙ୍ଘଟନପୂରିତାମୋଦେ ।
ଵିଲସତୁ ଶଙ୍କରପାଦେ ଵିଦ୍ୟା ମମ ଚାରୁକିଙ୍କରଶ୍ରୀଦେ ॥ ୨.୮୬ ॥

ଚାନ୍ଦ୍ରୀରେଖା ଶିଖାୟାଂ ତଟିଦୁପମଜଟାସ୍ଵଚ୍ଛଗଙ୍ଗାତରଙ୍ଗାଃ
କର୍ଣଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵେ ଭୁଜଙ୍ଗପ୍ରଵରମୟମହାକୁଣ୍ଡଲେ ଦାହଶୀଲେ ।
ଵହ୍ନିଜ୍ଵାଲା ଲଲାଟେ ଗରଲମପି ଗଲେ ଵାମଭାଗେନ ୟୋଷା
ୟତ୍ ସ୍ଵାନନ୍ଦମ୍ମହସ୍ତତ୍ପ୍ରଭଵତୁ ହୃଦି ମେ କୋଟିସୂର୍ୟପ୍ରକାଶମ୍ ॥ ୨.୮୭ ॥

ଜଟାଜୂଟତ୍ଵଙ୍ଗତ୍ତରସୁରନଦୀତୁଙ୍ଗଲଵିଲସତ୍ତରଙ୍ଗୋଦ୍ବିନ୍ଦୂତ୍କରଵିକଚମଲ୍ଲୀସୁମଭରଃ ।
ନିଜାର୍ଧାଙ୍ଗସ୍ଵଙ୍ଗୀକୃତଗିରିସୁତାମଙ୍ଗଲତନୁର୍ମହେଶଃ ପାୟାନ୍ମାମନିଶନିଜଚିନ୍ତାମଣିନିଭଃ ॥ ୨.୮୮ ॥

ଘନାମ୍ବୁଦନିଭାକୃତିଂ ଘଟିତମିନ୍ଦୁପୁଷ୍ପୋଲ୍ଲସଲ୍ଲତାଗ୍ରଥିତମୌଲିକଂ ଲଲିତନେତ୍ରରକ୍ତୋତ୍ପଲମ୍ ।
ସଚାପଶରଭୀଷଣଂ ସମଣିମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧିକ୍ରିୟଂ ଧନଞ୍ଜୟଜୟଂ ଭଜେ ଧୃତକିରାତଵେଷଂ ଶିଵମ୍ ॥ ୨.୮୯ ॥

ଧାତ୍ରୀମନନ୍ତାଂ ଵିପୁଲାଂ ସ୍ଥିରାଂ ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରାଂ ଧରାମ୍ ।
ଗାଂ ଗୋତ୍ରାମଵନୀମାଦ୍ୟାମ୍ମୂର୍ତିଂ ଶମ୍ଭୋର୍ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୨.୯୦ ॥

ଅମୃତଂ ଜୀଵନଂ ଵାରି କମଲଂ ସର୍ଵତୋମୁଖମ୍ ।
ଦ୍ଵିତୀୟମସ୍ୟ ରୂପଂ ଚ ଭଜେଽହଂ ପରମେଶିତୁଃ ॥ ୨.୯୧ ॥

ଜ୍ଵଲନଂ ପାଵକଂ ଦିଵ୍ୟଂ ସୁଵର୍ଣଂ କାଞ୍ଚନଂ ଶୁଚିମ୍ ।
ତୃତୀୟମୂର୍ତିଂ ତେଜୋଽହଂ କଲୟେ ପାର୍ଵତୀପତେଃ ॥ ୨.୯୨ ॥

ସଦାଗତିଂ ଜଗତ୍ପ୍ରାଣଂ ମରୁତଂ ମାରୁତଂ ସଦା ।
ଚତୁର୍ଥନ୍ତମୂର୍ତିଭେଦଂ ଶଙ୍କରସ୍ୟ ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୨.୯୩ ॥

ଆକାଶଂ ପୁଷ୍କରଂ ନାକମନନ୍ତଂ ଶବ୍ଦକାରଣମ୍ ।
ପଞ୍ଚମଂ ମୂର୍ତିରୂପଂ ଚ ଶମ୍ଭୋଃ ସେଵେ ନିରନ୍ତରମ୍ ॥ ୨.୯୪ ॥

ପ୍ରଭାକରମିନଂ ହଂସଂ ଲୋକବନ୍ଧୁଂ ତମୋପହମ୍ ।
ତ୍ରୟୀମୂର୍ତିଂ ମୂର୍ତିଭେଦଂ ଷଷ୍ଠଂ ଶମ୍ଭୋର୍ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୨.୯୫ ॥

ଶୁଭ୍ରାଂଶୁସୋମମୃତକରଂ ଚନ୍ଦ୍ରମସଂ ସଦା ।
କଲାନିଧିଂ ମୂର୍ତିଭେଦଂ ସପ୍ତମଂ ଶୂଲିନୋ ଭଜେ ॥ ୨.୯୬ ॥

ଆହିତାଗ୍ନିଂ ୟାଗକାରଂ ୟଜ୍ଵାନଂ ସୋମୟାଜିନମ୍ ।
ଅଷ୍ଟମଂ ମୂର୍ତିସମ୍ଭେଦମଷ୍ଟମୂର୍ତେର୍ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୨.୯୭ ॥

ହସ୍ତଦ୍ଵୟେନାଙ୍ଘ୍ରିତଲଦ୍ଵୟଂ ସ୍ଵମୂରୁଦ୍ଵୟେ ସମ୍ପରିୟୋଜୟନ୍ତମ୍ ।
ପଦ୍ମାସନେ ରୂଢତରଂ ଜପନ୍ତଂ ମୁନିମ୍ମହେଶମ୍ମୁହୁରାଶ୍ରୟାମି ॥ ୨.୯୮ ॥

ସତତଂ ସିତଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲୋପରିସ୍ଥିତପଦ୍ମାସନସଂସ୍ଥିତଂ ଵିଭୁମ୍ ।
ଘନମଞ୍ଜୁଲଚନ୍ଦ୍ରଵର୍ଣକଂ ଵିଲସଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରକଲାଧରଂ ପରମ୍ ॥ ୨.୯୯ ॥

ୟୋଗମୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲାଦିଦ୍ୟୋତିତାଧଃକରଦ୍ଵୟମ୍ ।
ଵିଧୃତାମୃତସୌଵର୍ଣକଲଶୋର୍ଧ୍ଵକରଦ୍ଵୟମ୍ ॥ ୨.୧୦୦ ॥

ସୋମାର୍କାଗ୍ନିଵିଲୋଚନଂ ଧୃତଜଟାଜୂଟଂ ସଦାନନ୍ଦଦଂ
ସନ୍ନାଗାଞ୍ଚିତୟଜ୍ଞସୂତ୍ରମଧିକଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ରଭୂଷାଧରମ୍ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ତଂ ଭସିତାଙ୍ଗରାଗସହିତଂ ଶାର୍ଦୂଲଚର୍ମାମ୍ବରଂ
ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରଣଂ ମନସି ତଂ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମୀଡେ ପରମ୍ ॥ ୨.୧୦୧ ॥

ଶ୍ରୀକରୀ ପଠତାମେଷା ଶିଵକର୍ଣାମୃତସ୍ତୁତିଃ ।
ଶିଵାନନ୍ଦକରୀ ନିତ୍ୟଂ ଭୂୟାଦାଚନ୍ଦ୍ରତାରକମ୍ ॥ ୨.୧୦୨ ॥

୩। ତୃତୀୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ତଂ ସ୍ଵନିତାନ୍ତକାନ୍ତପଦକଞ୍ଜସ୍ଵାନ୍ତଚିନ୍ତାମଣିଂ
ଶାନ୍ତଂ ନାନ୍ତରମନ୍ତକାନ୍ତକମତିକ୍ରାନ୍ତପ୍ରିୟଂ ସନ୍ତତମ୍ ।
ସନ୍ତଂ ଭାନ୍ତମନନ୍ତକୁନ୍ତଲସୁଵିଭ୍ରାନ୍ତମ୍ମହାନ୍ତଂ ଶିଵଂ
ଦାନ୍ତଂ କନ୍ତୁରିପୁଂ ତମନ୍ତରହିତଂ ସ୍ଵର୍ଦନ୍ତିକାନ୍ତିଂ ସ୍ତୁମଃ ॥ ୩.୧ ॥

ଏକଂ ଵନ୍ଦନମସ୍ତୁ ତେ ପରମିତୋ ହେ ନିତ୍ୟକର୍ମାଧୁନା
ହେ ନୈମିତ୍ତିକକର୍ମ ତେଽପି ଚ ତଥା ତୀର୍ଥାନ୍ୟୟେ ଵୋ ନମଃ ।
କ୍ଷେମଂ ଵୋ ଗୃହଦେଵତା ଭଵଦଭିପ୍ରାୟାନୁସାରୋଽସ୍ତୁ ମା
ଵାରଂ ଵାରମହଂ କରୋମି ଚ ନୁତିଂ ଶମ୍ଭୋରଶମ୍ଭୋଃ କୁତଃ ॥ ୩.୨ ॥

ସାରାନିଦ୍ରାମୁଦଶ୍ରୀକରମହିମୟୁତା ତ୍ରାସଵଦ୍ରାଵିକାସା
ସାକା ଵିଦ୍ରାଵସତ୍ରା ରଜତଗିରିତଟସ୍ଥାନସଦ୍ମାପଭାସା ।
ସା ଭା ପଦ୍ମାସନସ୍ଥା ଗିରିଶଶିଵତନୁଃ ଖ୍ୟାତସୁଜ୍ଞାନୁଦାସା
ସାଦାନୁଜ୍ଞା ସୁତଖ୍ୟାଭିରତିରଵତୁ ଵଃ ଶ୍ରୀଦମୁଦ୍ରା ନିରାସା ॥ ୩.୩ ॥

ହାରହୀରସମାକାର କାରୁଣ୍ୟଜଲଧେ ପ୍ରଭୋ ।
ଵରଵାରାଣସୀଵାସ ଗୁରୋ ଗୌରୀଶ ପାହି ମାମ୍ ॥ ୩.୪ ॥

ଭଵ ଭଵନିତରୌପ୍ୟଶୈଲ ଗଙ୍ଗାଶରଶରଣେନ୍ଦୁକିରୀଟଶସ୍ତମସ୍ତ ।
ସ୍ଵମହିତହିତଦାନ ମାନସେ ମେ ଵସନୀକୃତଦିକ୍କରୀନ୍ଦ୍ରଚର୍ମନ୍ ॥ ୩.୫ ॥

ମାନମାନସସନ୍ଦେହୀ ମତ୍କ୍ଲେଶାପହରେ ହରେ ।
ମାନମାନସଦାଦିତ୍ୟେ ସତ୍ୟେ ପୁରହରେ ହରେ ॥ ୩.୬ ॥

ସଵାସହଂସଭଂ ସତ୍ୟାସକ୍ତସର୍ଵଂ ସଭଂ ସମମ୍ ।
ସଵାସଵସମାସତ୍ତିଂ ସର ସତ୍ରଂ ସଖେ ସଦା ॥ ୩.୭ ॥

ୟସ୍ୟ ଭକ୍ତିଃ ସଦା ଶମ୍ଭୌ ନିଶ୍ଚଲା ସ ପୁମାନ୍ ପୁମାନ୍ ।
ସ ପୁମାନ୍ ୟତ୍ର ଜନନଂ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତସ୍ତତ୍କୁଲଂ କୁଲମ୍ ॥ ୩.୮ ॥

ସର୍ଵେଶଂ ଚତୁରଂ ଗଵେନ୍ଦ୍ରିୟଵଶଃ ଶେଷାହିତାଖ୍ୟଂ ଭଵଂ
ତତ୍ପାକକ୍ରତୁକାରକପ୍ରିୟମକଧ୍ଵଂସିସ୍ଵଵନ୍ତଂ ଧ୍ରୁଵମ୍ ।
କର୍ପୂରାମିତଭଂ ଜଟାଵୟଵଚିତ୍ରଂ ସପ୍ରଥତ୍ଵଂ ଵରଂ
ରଙ୍ଗଦ୍ଭାସମନନ୍ତମନ୍ଧକରିପୁଂ ଵନ୍ଦେ ଶିଵଂ ଶଙ୍କରମ୍ ॥ ୩.୯ ॥

ନିଜଜନାଵନଂ ନିତ୍ୟପାଵନଂ ଭୁଜଗକଙ୍କଣଂ ଭୂତିଲେପନମ୍ ।
ଭଜ ସଦାଶିଵଂ ଭାଵସଂସ୍ତଵଂ ତ୍ୟଜ ଭଵେ ରତିଂ ତ୍ୟକ୍ତସଦ୍ଗତିମ୍ ॥ ୩.୧୦ ॥

ତଂ ହଂସଂ ଵିଶ୍ଵରୂପମ୍ମହିତସୁରଵରପ୍ରୀଣନଂ ସପ୍ରମେୟଂ
ନମ୍ରାସକ୍ତଂ ସୁଧାତିପ୍ରଵିମଲମଲଘୁଂ ୟୁକ୍ତମସ୍ତଂ ଶରେଣ ।
କାମା ସୋମେନ ଚ ଶ୍ରୀ ସତତନୁତଵିଭଂ ପ୍ରୀତିଦଂ ରୂଢିୟୁକ୍ତା
ତଥ୍ୟଂ ଶର୍ଵଂ ସକାମା ସ୍ଥିରତରମନଵଂ ଚକ୍ରିସୁତ୍ରଂ ଭଜେଽହମ୍ ॥ ୩.୧୧ ॥

ଦେଵତାଵନିତାକରାର୍ଚିତଦିଵ୍ୟପାଦସରୋରୁହୌ
ସେଵମାନସୁରାସୁରୋରଗସିଦ୍ଧୟକ୍ଷଶୁଭାଵହୌ ।
ଭାଵନାମହିତୌ ଜଗତ୍ତ୍ରୟପାଲନାଵଵିନଶ୍ଵରୌ
ଭାଵୟାମି ସଦା ହୃଦା ମମ ପାର୍ଵତୀପରମେଶ୍ଵରୌ ॥ ୩.୧୨ ॥

ତାରହାରହୀରସୌରନୀରପୂରସୌରଭଂ
ଭଙ୍ଗସଙ୍ଗତାନ୍ୟମଙ୍ଗଲପ୍ରଦଂ ହୃଦମ୍ଭଜେ ।
ଜେତୃଗାତୃଦାତୃତାପ୍ତମାପ୍ତଵାଗଦୁର୍ଲଭଂ
ଭଞ୍ଜନଂ ପୁରାଂ ନୃରଞ୍ଜନଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ଭଜେ ॥ ୩.୧୩ ॥

ମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରକଲାକିରୀଟମଲିକେ ଭୂତିତ୍ରିପୁଣ୍ଡ୍ରେକ୍ଷଣେ
ଗ୍ରୀଵାୟାଂ କଟୁକାଲକୂଟମୁରସି ସ୍ଫାରା ହି ହାରାଵଲିମ୍ ।
ଵାମାଙ୍ଗେ ହିମଶୈଲଜାଂ କରୟୁଗେ ଶୂଲଂ ମୃଗଂ ଚୋଦ୍ଵହନ୍
ମୌନୀନ୍ଦ୍ରୈଃ ପରିତୋର୍ଚିତଃ ପଶୁପତିର୍ୟୋଗୀଶ୍ଵରୋ ରାଜତେ ॥ ୩.୧୪ ॥

ଶଙ୍କରଂ ପରମଂ କାମମକାମଂ ଲୋକରକ୍ଷକମ୍ ।
କନ୍ଦର୍ପଦମନଂ ଶାନ୍ତଂ ସଦାନନ୍ଦଂ ଭଜେଽନିଶମ୍ ॥ ୩.୧୫ ॥

ନାରଦାଦିମୁନିଵନ୍ଦିତପାଦଂ ଶାରଦାପତିମୁଖସ୍ତୁତକେଲିମ୍ ।
କ୍ରୂରଵାରଣଵିଦାରଣଦକ୍ଷଂ ନୀରଦାଭଗଲମୀଶ୍ଵରମୀଡେ ॥ ୩.୧୬ ॥

ହର ଶଙ୍କର ସର୍ଵେଶ ତ୍ରିପୁରାରେ ମହାପ୍ରଭୋ ।
ପାହି ପାହି ଭଵାର୍ତଂ ମାଂ ହରୀଷ୍ଟ ଜିତମନ୍ମଥ ॥ ୩.୧୭ ॥

ଵିଲସମାନସମାନୟୁତାକୃତିଂ ସୁରଵିରାଜିଵିରାଜିତତେଜସମ୍ ।
ଵିହିତମୋହତମୋହତିମୀଶ୍ଵରଂ ଭଜ ମନୋ ମମ ନୋ ମତିରନ୍ୟଥା ॥ ୩.୧୮ ॥

ମଦନମଦନଧୀନଂ ମାନିତାମର୍ତ୍ୟମେଵଂ ଶମନଶମନଧୀରଂ ଶାଶ୍ଵତଂ ଦେଵଦେଵମ୍ ।
ଜନନଜନନଦାନେ ଜାତଭଵ୍ୟସ୍ଵଭାଵଂ ସଦନସଦନମୀଡେ ସାଧୁସଂସାରଦାଵମ୍ ॥ ୩.୧୯ ॥

କନଜ୍ଜ୍ଞାନଵିଭୋ ଶଙ୍କା କା ଶମ୍ଭୋ ଵିନତସ୍ୟ ତେ ।
ମମ ଦୀନଦୟାସିନ୍ଧୋ ନଵନାଘ ଘନାଵନ ॥ ୩.୨୦ ॥

ଧୀର ମାରହର ଶ୍ରୀଦଃ ଵେଦସାଦର ଭୋ ଵିଭୋ ।
ଶମ୍ଭୋ ସୋମ ମମ ଶ୍ୟାମଗ୍ରୀଵ ଦେଵ ଭଵ ପ୍ରଭୋ ॥ ୩.୨୧ ॥

ଗଙ୍ଗାତୁଙ୍ଗତରଙ୍ଗସଙ୍ଗତିଲସନ୍ମସ୍ତଂ ସମସ୍ତାମରୀ-
ହସ୍ତସ୍ଵସ୍ତରୁସୂନସଂସ୍ତଵଘନପ୍ରସ୍ତାଵନିସ୍ତାରିତମ୍ ।
ଭାଵେ ବମ୍ଭରଦମ୍ଭଗୁମ୍ଭିତଵିଭାସମ୍ଭାଵିତଗ୍ରୀଵକଂ
ସେଵେ ସେଵକଭାଵକପ୍ରଦକୃପାପୂରଂ ପରଂ ଦୈଵତମ୍ ॥ ୩.୨୨ ॥

ନନ୍ଦିଵାହଂ ନତାଶେଷଂ ଦେଵଂ ଦେଵେଶ୍ଵରଂ ପରମ୍ ।
ନିନ୍ଦିତାହଂ କୃତାଶ୍ଲେଷଂ ଶିଵଂ ସେଵେ ନିରନ୍ତରମ୍ ॥ ୩.୨୩ ॥

ଇନ୍ଦୁଚନ୍ଦନକୁନ୍ଦସୁନ୍ଦରଗାତ୍ର ଗୋତ୍ରସୁତାରତେ
ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ନନ୍ଦିତାଧିକଜୈତ୍ରୟାତ୍ରହତକ୍ରତୋ ।
କନ୍ଦନିନ୍ଦକକାନ୍ତିକନ୍ଦର କାଲକାଲ ଦୟାନିଧେ
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶଙ୍କରାଲଘୁ ଶଂ କୁରୁ ଶ୍ରିତସନ୍ତତେ ॥ ୩.୨୪ ॥

ଭୀତକାମ ଦମସ୍ଫାର ପରାପର ସୁରାସୁର ।
ରକ୍ଷ ମାମଵଵିଦଜ୍ଞେୟ ୟଜ୍ଞେଦଵିମମାକ୍ଷର ॥ ୩.୨୫ ॥

ଭୂତେଶ ଭୂତିଧଵଲାଙ୍ଗ ସଭୂତିସଙ୍ଘ
ନାଗାଜିନାଂଶୁକ ନଗାଲୟ ନାଗଶାଲିନ୍ ।
ପଞ୍ଚାସ୍ୟ ପଞ୍ଚଵିଶିଖାହତ ପଞ୍ଚତାଦ
ଭାଵେ ଭଵା ଭଵ ଭଵାଭଵ ଭାଵିତାଶୁ ॥ ୩.୨୬ ॥

ସଦା ଵିଭାତୁ ପ୍ରତିଭା ମଦୀୟା ତେଽଦ୍ରିଜାପତେ ।
ଗୁଣସ୍ତୁତ୍ୟା ମହିତୟା ବ୍ରହ୍ମାଦିସୁରକାମ୍ୟୟା ॥ ୩.୨୭ ॥

ଦିଵ୍ୟାକାରଂ ଦୀନାଧାରଂ ଭଵ୍ୟାମୋଦଂ ଭକ୍ତଶ୍ରୀଦମ୍ ।
ନଵ୍ୟାନନ୍ଦଂ ନାଥଂ ଭାଵେ ଶ୍ରଵ୍ୟାଲାପଂ ଶମ୍ଭୁଂ ସେଵେ ॥ ୩.୨୮ ॥

ରାଜହୀରରମଣୀୟଵିଗ୍ରହଂ ଭୂରିଭଵ୍ୟଭୁଜଗେଶଭୂଷଣମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁପରିସେଵ୍ୟମୀଶ୍ଵରଂ ଭାଵୟାମି ପରମଂ ହି ଶଙ୍କରମ୍ ॥ ୩.୨୯ ॥

ରମାରାଜ ଜରାମାର ରହିତାଗ ଗତାହିର ।
ରଵଧୀର ମତାଭାସ ସଭାତାମର ଧୀଵର ॥ ୩.୩୦ ॥

ଭଜେଽହି ଵଲୟଂ ଲୟଙ୍ଗତନୟଂ ନୟନ୍ତମକଲଂ କଲଙ୍କରହିତମ୍ ।
ହିତଂ ସୁହସିତଂ ସିତଂ ଜିତପୁରଂ ପୁରନ୍ଦରମତମ୍ମତଙ୍ଗଜପରମ୍ ॥ ୩.୩୧ ॥

ତତାତୀତି ତତାତୀତ ତାତତାତ ତତୋତତିଃ ।
ତାତିତାଂ ତାନ୍ତତୁତ୍ତାତାଂ ତାଂ ତାଂ ତତ୍ତା ତତେ ତତାତ୍ ॥ ୩.୩୨ ॥

କ୍ଷୀରାମ୍ଭୋନିଧିଵନ୍ନିତାନ୍ତଧଵଲେ କୈଲାସଭୂମୀଧରେ
ଶମ୍ଭୁଃ ସାଧୁ ଵିଭାତି ନୈକଵଦନଃ ଶେଷୋ ୟଥା ଶ୍ଵେତଭାଃ ।
ତତ୍କଣ୍ଠେ ଗରଲଂ ପୁରନ୍ଦରମଣିସ୍ତୋମାଭିରାମପ୍ରଭଂ
ଶେଷାଙ୍ଗେ ଶୟିତସ୍ୟ ଗାତ୍ରମିଵ ଵୈକୁଣ୍ଠସ୍ୟ ସଂଶୋଭତେ ॥ ୩.୩୩ ॥

ଗୋଗ ଗୋଗାଙ୍ଗଗୋଙ୍ଗାଙ୍ଗ ମାମୁମାମୀମମାମମ ।
ହେ ହ ହେହେ ହହାହାହ ଵିଵୋଵାଵା ଵିଵାଵଵା ॥ ୩.୩୪ ॥

ମନସି ଚଷକତୁଲ୍ୟେ ସ୍ଥାପିତଂ ଶୁଦ୍ଧଶୁଦ୍ଧେ ବହୁରୁଚିମମୃତେନ ସ୍ଫାରହାରାମଲେନ ।
ସଦୃଶମସମଦୃଷ୍ଟେର୍ଦେହମାତ୍ତାତିତୃପ୍ତିର୍ଜୟତି ସମନୁଭୂୟାମର୍ତ୍ୟଵତ୍ସାଧୁମର୍ତ୍ୟଃ ॥ ୩.୩୫ ॥

ଵନ୍ଦେ ଦେଵଂ ଵେଦଵିଦଂ ଦେଵଦେଵଂ ଵଦାଵଦମ୍ ।
ଦିଵି ଵାଦଵଦାଵିଦ୍ଧା ଵିଵିଦାଵ ଵିଵିଦ୍ଦଵମ୍ ॥ ୩.୩୬ ॥

ଜଟାସ୍ତଟିତ୍ପିଙ୍ଗଲତୁଙ୍ଗଭାସୋ ବଭାସିରେଭାଵଜଦେହଦଗ୍ଧୁଃ ।
ଲଲାଟମଧ୍ୟସ୍ଥିତଲୋଚନାଗ୍ନେଃ ପ୍ରଭା ଇଵୋର୍ଧ୍ଵପ୍ରସୃତାଃ ସମନ୍ତାତ୍ ॥ ୩.୩୭ ॥

ଭାଵିତା ଦିଵି ଦେଵେ ଶାଶା ଵେଦେ ଵିଦିତା ଵିଭା ।
ଦାସଦାର ପ୍ରମକରୀ ରୀକମ ପ୍ରର ଦାସଦା ।
ଦାସଦାପ୍ରମାକାରୀହା ହାରୀ କାମପ୍ରଦା ସଦା ॥ ୩.୩୮ ॥

ସ୍ଥିରଂ ଶିରୋଧୌ ଗରଲଂ ଵିନୀଲଂ ଗୌରୀମନଃପଦ୍ମରଵେଃ ଶିଵସ୍ୟ ।
ସ୍ରସ୍ତଂ ଶିରଃସଂସ୍ଥସୁରାପଗାୟା ଵିଭାତି ଶୈଵାଲମିଵାଭିଲଗ୍ନମ୍ ॥ ୩.୩୯ ॥

ଶଶିଭାସ୍କରଵହ୍ନୀକ୍ଷଂ ୟାଜକାମିତସମ୍ମଦମ୍ ।
ସହେଲମଶ୍ଵସନ୍ମାରଂ ଭାଵୟାମି ମହେଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୩.୪୦ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀଵନ୍ଦ୍ୟାଙ୍ଘ୍ରିଂ ଦେଵେଶଂ ନିତ୍ୟାପତ୍ୟଂ ମୁକ୍ତୌ ଗୌରମ୍ ।
ଶୌରୀଢ୍ୟଂ ତଂ ନାଗକ୍ରୋଧଂ ଵନ୍ଦେ ନିତ୍ୟଂ ଗୌରୀନାଥମ୍ ॥ ୩.୪୧ ॥

ନିଜାଶିଵପଦଂ ମୌନିଵନ୍ଦ୍ୟଂ ତଂ ଦେଵତାନିଧିମ୍ ।
ଧୀରଂ ପରତରଂ ଵୀରଂ ଶିଵଂ ଵନ୍ଦେ ନିରନ୍ତରମ୍ ॥ ୩.୪୨ ॥

ସୁରାଣାମସୁରାଣାଂ ଚ ଭକ୍ତାନାଂ ସର୍ଵସମ୍ପଦାମ୍ ।
ଵିଶ୍ରାଣନେଽଧିକେ ତୂର୍ଣଂ ଶିଵେନ ସଦୃଶଃ ଶିଵଃ ॥ ୩.୪୩ ॥

ସମସ୍ତଜଗଦାଧାର ଦାସରକ୍ଷାଧୁରନ୍ଧର ।
ଶିରଃସ୍ଥଚନ୍ଦ୍ର ମାଂ ପାହି ଵହ୍ନୀନ୍ଦୁରଵିଲୋଚନ ॥ ୩.୪୪ ॥

ସୃଷ୍ଟିଃ ସ୍ଥିତିରିଵାଶ୍ଚର୍ୟଂ ସ୍ଥିତିଃ ସୃଷ୍ଟିରିଵାଦ୍ଭୁତା ।
ଲୟସ୍ତଦ୍ଵତ୍ତୌଲ୍ୟଵତ୍ ହି ଜଗତାଂ ପରମେଶିତୁଃ ॥ ୩.୪୫ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଦିକାମ୍ୟୟା ନିତ୍ୟଂ ଦୟୟା ପରିପୂର୍ଣୟା ।
କ୍ରିୟାନ୍ମଙ୍ଗଲମସ୍ମାକଂ ଗୌରୀନେତାରମଵ୍ୟୟମ୍ ॥ ୩.୪୬ ॥

ୟୋଗମ୍ମୂର୍ତିଧରଂ ଵିଦନ୍ତି ପରମଂ ୟୋଗୀଶ୍ଵରାଃ କାମୁକାଃ
ଶୃଙ୍ଗାରାଖ୍ୟରସଂ ସକାମହୃଦୟାଃ କଲ୍ପଦ୍ରୁମଂ କେଵଲମ୍ ।
ଵହ୍ନିଂ ଶୁଦ୍ଧତରାଃ ସମୂଢମଭିତଃ ସୌନ୍ଦର୍ୟଵତ୍ତାଂ ବୁଧାଃ
ଵିଦ୍ୟାମୋକ୍ଷମଵିଦ୍ଭିଦଃ ପରତରଂ ଶମ୍ଭୁଂ ଭଵାନୀପତିମ୍ ॥ ୩.୪୭ ॥

ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରଃ ପୁରହରଃ କଂ ଦର୍ପଦମନୋ ବୁଧଃ ।
ଦଦାତୁ ମେ ମହାଦେଵଃ ପାର୍ଵତୀପ୍ରାଣଵଲ୍ଲଭଃ ॥ ୩.୪୮ ॥

ଅତ୍ୟନ୍ତଧଵଲେ ଦେହେ ଶିଵସ୍ୟାମୃତଵାରିଣି ।
ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲଵିଭ୍ରାନ୍ତିଶ୍ଚକୋରିଣାମଭୂଧରମ୍ ॥ ୩.୪୯ ॥

ଶିଵାଵ୍ୟୟ ମହାଦେଵ ଗଙ୍ଗାଧର କୃପାନିଧେ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗୌରୀଶ କୈଲାସାଚଲଵାସ ମାମ୍ ॥ ୩.୫୦ ॥

କପାଲମାଲୋ ଵିଷକଣ୍ଠକାଲୋ ଜଟାତଟିଦ୍ଭାଗଭିଲାଷସସ୍ୟମ୍ ।
ଦୟାଭିଵୃଷ୍ଟ୍ୟା ଫଲିତଂ କରୋତୁ ମନୋଜଜିଚ୍ଛାରଦନୀରଦୋ ମେ ॥ ୩.୫୧ ॥

ଭଵ ସ୍ଵମତିପାର ତ୍ଵଂ ଵରଦାନ ସ୍ଥିରାମଲ ।
ସ୍ଵଦାସନରଭାରାପା ମନସଃ ଶ୍ରୀକର ସ୍ଥିତିଃ ॥ ୩.୫୨ ॥

ସଂସାରାର୍ଣଵମଗ୍ନସ୍ୟ ମମୋନ୍ମଜ୍ଜନରଞ୍ଜନଃ ।
ଭଵନ୍ତି ଶମ୍ଭୋଃ କରୁଣାକଟାକ୍ଷାଣାଂ ପ୍ରଵୃତ୍ତୟଃ ॥ ୩.୫୩ ॥

ଗୌରୀନାଥ ଧନାରୀଗୌ ରୀଶନାସ୍ୟ ସ୍ୟନାଶରୀ ।
ନାନାତେଵ ଵତେନାନା ଥସ୍ୟ ଵପ୍ର ପ୍ରଵସ୍ୟଥ ॥ ୩.୫୪ ॥

କିଂ ଶାରଦାମ୍ଭୋଧରପଙ୍କ୍ତିରେଷା କିଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କ୍ଷୀରପୟୋନିଧିଃ କିମ୍ ।
କର୍ପୂରରାଶିଃ କିମିତୀଶ୍ଵରସ୍ୟ ପ୍ରଭାଂ ତନୋଃ ସନ୍ଦିହତେଽତିଶୁଭ୍ରାମ୍ ॥ ୩.୫୫ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରଃ କିଂ ସ କ୍ରମାତ୍ କ୍ଷୀଣଃ ସୂର୍ୟଃ କିଂ ସ ନିଶାପତିଃ ।
ଵହ୍ନିଃ କିଂ ସ ଜଟାନନ୍ଦ ଇତି ସନ୍ଦିହତେ ଶିଵମ୍ ॥ ୩.୫୬ ॥

ଵିଷ୍ଣୁଃ କିଂ ସ ନ ସଂସାରୀ ବ୍ରହ୍ମା କିଂ ନ ସ ରାଜସଃ ।
ଵୈରାଗ୍ୟସଂୟମସ୍ଫାରଃ ଶିଵୋୟଽୟମିତି ନିଶ୍ଚୟଃ ॥ ୩.୫୭ ॥

ସମସ୍ତ ଗୋପାଲକ ବାଲ ବାଲ ସମସ୍ତ ଗୋପାଲକବାଲବାଲ ।
ସମସ୍ତ ଗୋପାଲକ ବାଲ ବାଲ ସମସ୍ତ ଗୋପାଲକବାଲବାଲ ॥ ୩.୫୮ ॥

ସ୍ମେରଗୌରୀୟୁତାଂ ଶୁଭ୍ରାଂ ଵୀକ୍ଷ୍ୟ ଶମ୍ଭୁତନୁମ୍ମୁନିଃ ।
ତଟିଦ୍ରେଖାନ୍ଵିତାମ୍ମେଘରେଖାଂ ସ୍ମରତି ଶାରଦୀମ୍ ॥ ୩.୫୯ ॥

ନାୟଂ ଶିଵତନୂଚ୍ଛାୟାନିଚୟଃ କ୍ଷୀରସାଗରଃ ।
ନ କନ୍ଧରା ଵିନୀଲୋଽସୌ ୟୋଗନିଦ୍ରାଂ ଗତୋ ହରିଃ ॥ ୩.୬୦ ॥

ସମ୍ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଦେହୋଽୟଂ ନ ଗୌରୀନାଥଵିଗ୍ରହଃ ।
ମଧ୍ୟସ୍ଥଂ ଲାଞ୍ଛନମିଦଂ ନ ନୀଲଂ କନ୍ଧରାତଲମ୍ ॥ ୩.୬୧ ॥

ଅସାରେ ଦୁସ୍ତରେଽଗାଧେ ସଂସାରଚ୍ଛଦ୍ମସାଗରେ ।
ନିମଗ୍ନମ୍ମାମ୍ମହାଦେଵ କୃପାରଜ୍ଜ୍ଵା ସମୁଦ୍ଧର ॥ ୩.୬୨ ॥

ଭଵ୍ୟପାଦୋ ଲସଚ୍ଛଙ୍ଗୋ ଘନାଧ୍ଵଗତିରୁନ୍ନତଃ ।
ଅଧିକଂ ପ୍ରାପ୍ତସନ୍ତାନଃ ପାତୁ ମାମୀଶ୍ଵରସ୍ୟ ଗୌଃ ॥ ୩.୬୩ ॥

ବଲସନ୍ତୋଷଦଂ ଶ୍ରୀଦଂ ଗୋପାଲଂ ବୁଧନାୟକମ୍ ।
ହରିମ୍ମହାତ୍ମାତିଶେତେ ନିତରାଂ ପାର୍ଵତୀପତିଃ ॥ ୩.୬୪ ॥

ଶ୍ରୀକଣ୍ଠଂ ସ୍ଫୁଟନୀରସମ୍ଭଵଦୃଶଂ ଵନ୍ଦାରୁକଲ୍ପଦ୍ରୁମଂ
ରତ୍ନୋଦ୍ଭାସ୍ଵଦହୀନକଙ୍କଣଧରଂ ବ୍ରହ୍ମାଦିଭିଃ ସଂସ୍ତୁତମ୍ ।
ସତ୍ୟଂ ଚିତ୍ତଜଵୈରିସମ୍ଭ୍ରମହରଂ ତଂ ପାର୍ଵତୀନାୟକଂ
ନିତ୍ୟମ୍ମାନସଵାସମୀଶ୍ଵରମହଂ ରାମାକୃତିଂ ଭାଵୟେ ॥ ୩.୬୫ ॥

ଲୋକେଶଂ ବହୁରାଜରାଜଵିନୁତଂ ପୌଲସ୍ତ୍ୟସନ୍ତୋଷଦଂ
ସୀତାରମ୍ୟପୟୋଧରାଧିକଲସଚ୍ଛ୍ରୀକୁଙ୍କୁମାଲଙ୍କୃତମ୍ ।
ଭଵ୍ୟଂ ସାଧ୍ଵଜଜାତନନ୍ଦନପରଂ କୈଲାସନାଥଂ ପ୍ରଭୁଂ
ନିତ୍ୟମ୍ମାନସଵାସମୀଶ୍ଵରମହଂ ରାମାକୃତିଂ ଭାଵୟେ ॥ ୩.୬୬ ॥

କୌସଲ୍ୟାଵରନନ୍ଦନଂ ଗୁଣୟୁତଂ ହଂସାନ୍ଵୟୋଲ୍ଲାସକଂ
କଲ୍ୟାଣଂ ଵରରାଜଶେଖରମତିପ୍ରାଲେୟଶୈଲାଶ୍ରୟମ୍ ।
ବାଣୋତ୍ଖାତମହାଗଜାସୁରଶିରୋଭାରମ୍ମୁନୀନ୍ଦ୍ରସ୍ତୁତଂ
ନିତ୍ୟମ୍ମାନସଵାସମୀଶ୍ଵରମହଂ ରାମାକୃତିଂ ଭାଵୟେ ॥ ୩.୬୭ ॥

ହସ୍ତସ୍ଵୀକୃତବାଣମୁଜ୍ଜ୍ଵଲତନୁଂ ଭାସ୍ଵଦ୍ଵିଭୂତେର୍ଦଧଂ
ନିତ୍ୟଂ ସଦ୍ଵୃଷଵାହମନ୍ଦକରିପୁଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲାଧରମ୍ ।
ନାନାଶେଷସିରଃ କିରୀଟଵିଲସନ୍ମାଣିକ୍ୟଶୋଭୋଜ୍ଜ୍ଵଲଂ
ନିତ୍ୟମ୍ମାନସଵାସମୀଶ୍ଵରମହଂ ରାମାକୃତିଂ ଭାଵୟେ ॥ ୩.୬୮ ॥

ଅତ୍ୟନ୍ତାନିଲସୂନୁଵନ୍ଦିତପଦଂ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନାଲଙ୍କୃତଂ
କାନ୍ତମ୍ମୋହନଵାଲିନାଶନକରଂ ସଦ୍ଧର୍ମମାର୍ଗାକରମ୍ ।
ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରସୁୟୋଗଵର୍ଧନମତୋତ୍କୃଷ୍ଟପ୍ରଭାଦର୍ଶକଂ
ନିତ୍ୟମ୍ମାନସଵାସମୀଶ୍ଵରମହଂ ରାମାକୃତିଂ ଭାଵୟେ ॥ ୩.୬୯ ॥

ଦୀଵ୍ୟଦ୍ଦ୍ରଶ୍ମିତମୋନୁଦର୍ଧଵିଲସତ୍ସଦ୍ଭାନୁପଟ୍ଟଂ ଵିଭୁଂ
ଶାନ୍ତଂ ପୂର୍ଣନଭୋଂଶୁକଂ ନିଜଜନାଧାରଂ କୃପାସାଗରମ୍ ।
ଦେଵେଶଂ ଗୁହମାନସାମ୍ବୁଜଦିନାଧୀଶଂ ପ୍ରିୟଂ ଶଙ୍କରଂ
ନିତ୍ୟମ୍ମାନସଵାସମୀଶ୍ଵରମହଂ ରାମାକୃତିଂ ଭାଵୟେ ॥ ୩.୭୦ ॥

କାମଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣହସ୍ତପଙ୍କଜକୃତପ୍ରେମାଦିପୂଜାଦୃତଂ
ସାନନ୍ଦଂ ଭରତପ୍ରମୋଦନିଲୟଂ ଧୀରଂ ସମନ୍ତ୍ରାଧିପମ୍ ।
ହର୍ତାରଂ ଖରଦୂଷଣାହୃତିପଦଂ ସାକେତଵାସାଦରଂ
ନିତ୍ୟମ୍ମାନସଵାସମୀଶ୍ଵରମହଂ ରାମାକୃତିଂ ଭାଵୟେ ॥ ୩.୭୧ ॥

ପାଦାକ୍ରାନ୍ତଵିଭୀଷଣଂ ରଣମୁଖେ ସଦ୍ରତ୍ନସିଂହାସନା-
ରୂଢଂ ଭୀମଧନୁଃପ୍ରଭଞ୍ଜନଵରଶ୍ରୀକୀର୍ତିମାଲାଧରମ୍ ।
କୁନ୍ଦାନନ୍ଦନମନ୍ଦହାସମତୁଲଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ସଦା
ନିତ୍ୟମ୍ମାନସଵାସମୀଶ୍ଵରମହଂ ରାମାକୃତିଂ ଭାଵୟେ ॥ ୩.୭୨ ॥

ଧରାଧରସୁତାନାଥଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରମାଶ୍ଚ ଶୁଚିଃ ସଦା ।
ପ୍ରଭାସତେଽମୃତକରଃ ପରମାନନ୍ଦଦାୟକଃ ॥ ୩.୭୩ ॥

ପରିଶୁଦ୍ଧାମୃତମୟୀ ଶୀତଲା ଶିରସି ସ୍ଥିତା ।
ଶଙ୍କରଂ ସ୍ଵର୍ଣଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଲା ଚାଲଙ୍କରୋତ୍ଵଲମ୍ ॥ ୩.୭୪ ॥

ସମ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତା ଶମ୍ଭୋର୍ମହିମାନମ୍ମହୋନ୍ନତମ୍ ।
ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତମୁଖଵୈଵର୍ଣ୍ୟାବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁପୁରନ୍ଦରାଃ ॥ ୩.୭୫ ॥

ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲମଲ୍ଲୀକୁସୁମନିକୁରୁମ୍ଭପ୍ରଭାୟୁତା ।
ମୂର୍ତିର୍ମମ ମନସ୍ୟଷ୍ଟମୂର୍ତେସ୍ତିଷ୍ଠତୁ ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ॥ ୩.୭୬ ॥

ପ୍ରଵଦନ୍ତି ଵୃଥା କଥାଃ ସଦା ଶିଵମାହାତ୍ମ୍ୟମପାସ୍ୟ ୟେ ଜନାଃ ।
ଅମୃତଂ ପ୍ରଵିହାୟ ଜିହ୍ଵୟା ଭୁଵନେ ମୂତ୍ରଜଲଂ ପିବନ୍ତି ତେ ॥ ୩.୭୭ ॥

ସତ୍ୟାଂ ସଧର୍ମାଦିସମସ୍ତକାମପ୍ରଧାନଶକ୍ତୌ ପରମେଶ୍ଵରଭକ୍ତୌ ।
ଵୃଥୈଵ ଚିନ୍ତାମଣିକାମଧେନୁସୁରଦ୍ରୁମାଣାଂ ଭୁଵନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ॥ ୩.୭୮ ॥

ଶଙ୍କରସ୍ୟ ଶରୀରେଣ ସୌମ୍ୟଂ ପ୍ରାପ୍ତୁଂ ସୁଧାକରଃ ।
ଅସମର୍ଥଃ ସେଵତେ ତଂ ଭୂତ୍ଵା ଚୂଡାମଣିଃ ସଦା ॥ ୩.୭୯ ॥

ସ୍ଵାଙ୍ଗେଷୁ ମସ୍ତପ୍ରମୁଖେଷୁ ନିତ୍ୟଂ ୟେ ପୂରୁଷାଃ ଶଙ୍କରସମ୍ମତାନି ।
ବଧ୍ନନ୍ତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଵିଭୂଷଣାନି ପ୍ରାରବ୍ଧବନ୍ଧା ନ ଭଵନ୍ତ୍ୟମୀଷାମ୍ ॥ ୩.୮୦ ॥

ଦୂରତଃ ଶିଵଭକ୍ତସ୍ୟ ଵଚନଶ୍ରଵଣେନ ଚ ।
ୟମସ୍ୟ ହୃଦୟଂ ଭିନ୍ନଂ ଭଵତ୍ୟତ୍ୟନ୍ତକମ୍ପିତମ୍ ॥ ୩.୮୧ ॥

ୟଃ ଶ୍ରୀକରଂ ବାଲମମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରଂ କ୍ରୀଡାଦରାତ୍ ସ୍ଵଂ ପରିପୂରୟନ୍ତମ୍ ।
ଶିଵଃ କୃତାର୍ଥଂ କୃତଵାଂସ୍ତଥୈନମୟଂ କିମାତ୍ମୀୟମୁପେକ୍ଷ୍ୟତେ ମାମ୍ ॥ ୩.୮୨ ॥

ୟୋ ଜନଃ ଶିଵକଥାମୃତଂ ସଦାଜିହ୍ଵୟା ଶ୍ରୁତିୟୁଗେନ ଵା ମୁହୁଃ ।
ଵେଦଵେଦଶିରସାଂ ଗଣାଚ୍ଚ୍ୟୁତଂ ସ୍ଵୀକରୋତି ଶିଵ ଏଵ ସ ଧ୍ରୁଵମ୍ ॥ ୩.୮୩ ॥

ୟଦୋପଦିଷ୍ଟା ଶ୍ରଵଣେ ଶିଵସ୍ୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ଗର୍ଗମୁନୀଶ୍ଵରେଣ ।
ନିର୍ୟାୟ ଭୂପସ୍ୟ ତଥୈଵ ଗାତ୍ରାତ୍ କାକାତ୍ମନା ପାପଚୟଃ ପ୍ରଦଗ୍ଧଃ ॥ ୩.୮୪ ॥

ପୁରୁଷସ୍ୟ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି ମହାପାତକକୋଟୟଃ ।
ଵାକ୍ପାଦପଦ୍ମୟୁଗ୍ମସ୍ୟ ସ୍ମରଣାତ୍ ପାର୍ଵତୀପତେଃ ॥ ୩.୮୫ ॥

ୟେ ପୂଜୟନ୍ତି ଶିଵପାଦୟୁଗଂ ଭଵନ୍ତି
ତେଷାଂ ଗୃହେଷୁ ନଵରତ୍ନଚୟାଃ ସଧାନ୍ୟାଃ ।
ରୌପ୍ୟଂ ସୁଵର୍ଣମମିତଂ ଚ ଗଜା ହୟାଶ୍ଚ
ଭଵ୍ୟାମ୍ବରାଣି ଚ ବହୁଶ୍ରୁତପୁତ୍ରପୌତ୍ରାଃ ॥ ୩.୮୬ ॥

ନୀଚେଷୁ ଦେହେଷ୍ଵଗୃହୀତଜନ୍ମା ମୁହୁଃ ପରସ୍ତ୍ରୀଷ୍ଵଵିଲୋଲଚିତ୍ତଃ ।
ଅଧେନୁପାଲଃ ପ୍ରଲୟୋଽପ୍ୟନାଶୋ ଵିଭାତି ଵିଷ୍ଣୋରଧିକୋ ମହେଶଃ ॥ ୩.୮୭ ॥

ଅହୋ ମହଦ୍ଭିର୍ଦୁରିତୈରନେକଜନ୍ମାର୍ଜିତୈଃ ସାକମନେକଵାରମ୍ ।
ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗମୀଶଂ ନମତାଂ ନରାଣାଂ ପତନ୍ତ୍ୟଧଃ ସ୍ଵେଦଲଵାସ୍ତମଭ୍ୟଃ ॥ ୩.୮୮ ॥

ଵିନା ସ୍ନାନଂ ସନ୍ଧ୍ୟାଂ ଜପମପି ହୁତଂ ତର୍ପଣଵିଧିଂ
ପିତୄଣାଂ ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟଂ ନିୟତମପି ନୈମିତ୍ତିକମପି ।
ସ୍ଥିନ୍ତିଂ କ୍ଷେତ୍ରେ ଦାନଂ ଶ୍ରଵଣମନନେ କାରଣମହୋ
ଶ୍ରିତଶ୍ରୀକଣ୍ଠାନାମ୍ଭଵତି ଫଲମେଷାଂ ସମୁଦିତମ୍ ॥ ୩.୮୯ ॥

ଅତିତରେ ୟମଭୀଷଣଭାଷଣେଽପ୍ୟରିଷୁ କାମମୁଖେଷୁ ଦୃଢେଷ୍ଵପି ।
ଭୟମୁପୈତି ନ କିଞ୍ଚିଦପି ସ୍ଫୁରତ୍ପୁରଜିଦଙ୍ଘ୍ରିସରୋଜୟୁଗାଶ୍ରିତଃ ॥ ୩.୯୦ ॥

ପତିଭକ୍ତ୍ୟା ଵିନା ୟୋଷିତ୍ ସୌନ୍ଦର୍ୟଂ ନ ଵିରାଜତେ ।
ଜନ୍ମ ପୁଂସୋ ଵିନା ଭକ୍ତ୍ୟା ପାର୍ଵତୀହୃଦୟେଶିତୁଃ ॥ ୩.୯୧ ॥

ତାମସାଲ୍ଲୋକସଂହାରହେତୋରୁଗ୍ରାତ୍ପ୍ରଜାୟତେ ।
ଶାନ୍ତିର୍ଵିଚିତ୍ରଂ ମହତୀଜଗତ୍ପାଲନଶାଲିନୀ ॥ ୩.୯୨ ॥

ନାମାମୃତରସୈଃ ପୁଂସଃ ଶାଙ୍କରୈଃ କର୍ଣସଙ୍ଗତୈଃ ।
ତୂଲଵତ୍ପରିଦହ୍ୟନ୍ତେ ପାତକାନି ବହୂନ୍ୟପି ॥ ୩.୯୩ ॥

ପ୍ରମଦେନ ଵଞ୍ଚୟିତୁମେତ୍ୟ ସତ୍ଵରଂ ପରମଂ ଶିଵଂ ସଶରଚାପଭୀଷଣଃ ।
ସ୍ଵୟମେଵ ତନ୍ନିଟଲନେତ୍ରଵହ୍ନିନା ଭଵଦାଶୁ ଦଗ୍ଧଵପୁରିନ୍ଦିରାସୁତଃ ॥ ୩.୯୪ ॥

ସମସ୍ତଲୋକାଧିପତିର୍ମାହାତ୍ମା କ୍ଵ ତ୍ଵଂ କ୍ଵ ଚାହଂ କୁମତିଃ କୁମର୍ତ୍ୟଃ ।
ଇଦଂ ମହଦ୍ଵାଞ୍ଛିତମୀଶ ମେ ୟତ୍ ପ୍ରକାମୟେ ତ୍ଵତ୍ପଦପଦ୍ମସେଵାମ୍ ॥ ୩.୯୫ ॥

ପରମାଲ୍ପସ୍ଵରୂପେଽପି ନିଜଭକ୍ତସ୍ୟ ମାନସେ ।
ଵର୍ତତେ ସତତଂ ଦେଵୋ ମହୀୟାନମ୍ବିକାପତିଃ ॥ ୩.୯୬ ॥

ମର୍ତ୍ୟଲୋକେଽତିଵିସ୍ତାରେ ଵର୍ତମାନେ ଭୟାକୁଲମ୍ ।
ମାମଲ୍ପମେକଂ ହେ ଶମ୍ଭୋ ସମୁଦ୍ଧର କୃପା (ନିଧେ) ରସାତ୍ ॥ ୩.୯୭ ॥

ଦେହେଶ୍ରିତାନ୍ୟଶେଷାଣି ନିର୍ଦଗ୍ଧୁଂ ପାତକାନି ମେ ।
ଦେହଂ ସିଞ୍ଚାମ୍ୟହଂ ଶମ୍ଭୋରଭିଷେକୋଦବିନ୍ଦୁଭିଃ ॥ ୩.୯୮ ॥

ଶୈଵଂ ଶିରଃ କାନ୍ତିମୁପୈତି ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ନିତ୍ୟଂ କଲୟା ସମେତମ୍ ।
ଚାନ୍ଦ୍ରୀକଲା ଶୈଵଶିରଃପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟ ସଂୟାତି ନିତାନ୍ତଶୋଭାମ୍ ॥ ୩.୯୯ ॥

ପ୍ରୋକ୍ଷିତଂ ଶୁଚିକଣୈର୍ବହିରଙ୍ଗେ ଭୂତଭର୍ତୁରଭିଷେକଜଲସ୍ୟ ।
ଅନ୍ତରଙ୍ଗମଚିରାୟ ଜନାନାଂ ନିର୍ମଲଂ ଭଵତି ସାଧୁ ଵିଚିତ୍ରମ୍ ॥ ୩.୧୦୦ ॥

ମୂଲପ୍ରମାଣରହିତୋନିର୍ଗୁଣୋ ନିଷ୍କଲୋ ଵିଭୁଃ ।
ଅନାଥୋ ଭୋଗଵିଧୁରୋ ନାଵାଚ୍ୟଂ ଦୈଵତଂ ଶିଵଃ ॥ ୩.୧୦୧ ॥

ତଟିନ୍ନିଭଜଟାକାନ୍ତିଗ୍ରହଣାତ୍ ସ୍ଵର୍ଣଦୀପିତା ।
ସରସ୍ଵତୀଵ ସଂରେଜେ ଶଙ୍କରସ୍ୟ ଶିରୋଗତା ॥ ୩.୧୦୨ ॥

କୁତ୍ରାସ୍ତେ ଶଙ୍କରୋ ନିତ୍ୟଂ କୈଲାସେ ଭକ୍ତହୃଦ୍ୟପି ।
କୁତ୍ରାସ୍ତେ ପାର୍ଵତୀ ନିତ୍ୟଂ ଵାମାଙ୍ଗେଽନଙ୍ଗଵୈରିଣଃ ॥ ୩.୧୦୩ ॥

ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରପୁରାଣାନି ସେତିହାସସ୍ମୃତୀନ୍ୟହମ୍ ।
ଜାନାମି ସଦ୍ଭ୍ୟଃ ସର୍ଵେଷାଂ ତାତ୍ପର୍ୟଂ ସାମ୍ବଶଙ୍କରେ ॥ ୩.୧୦୪ ॥

କଂ ଦର୍ପଦମନଂ ଵକ୍ତି ପୁରାଣାମମରଦ୍ଵିଷାମ୍ ।
କାମାଶାଂ କୃତଵାନ୍ ଵ୍ୟର୍ଥାଂ କ୍ଷଣାତ୍ କୋପେନ ଶଙ୍କରଃ ॥ ୩.୧୦୫ ॥

କଃ ସର୍ଵେଶଃ ପାର୍ଵତୀଶୋ ନ ବ୍ରହ୍ମା ନ ହରିସ୍ତଥା ।
ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦା ଶୀଘ୍ରଂ କା ଭକ୍ତିଃ ସାମ୍ବଶଙ୍କରେ ॥ ୩.୧୦୬ ॥

ସର୍ଵସ୍ୟ ସତ୍ସର୍ଵମନୋରଥାନାଂ ଦାତା ମହେଶୋ ନ ସୁରଦ୍ରୁମୌଘଃ ।
ମହୀଧରାଧୀଶସୁତାଦିନାଥୋ ଦୀନେଷୁ ସର୍ଵେଷୁ ସଦା ଦୟାଵାନ୍ ॥ ୩.୧୦୭ ॥

ଅଭକ୍ତତା ମୂର୍ଖଜନେ ଅଭାନାଂ ସ୍ୟାଦ୍ଦିଵାଵିଧୌ ।
ଗଦାହତିର୍ୟୁଦ୍ଧତଲେ ନେଷଦ୍ଦୀନେ ଶିଵଂ ଶ୍ରିତେ ॥ ୩.୧୦୮ ॥

ମୂର୍ଦନ୍ୟଲୀକେ ଚ ଗଲେ ଚ ଗଙ୍ଗାଂ ଵହ୍ନିଂ ଵିଷଂ ଶମ୍ଭୁରହୋ ଦଧାତି ।
ହିତାହିତାନାଂ ସତତଂ ଜନାନାମାନନ୍ଦଦୁଃଖେ ଵିଦଧାତି ନିତ୍ୟମ୍ ॥ ୩.୧୦୯ ॥

ୟଦୃଚ୍ଛୟା ବିଲ୍ଵଦଲଂ ସମର୍ପ୍ୟ ପୁମାନ୍ ସୁବୁଦ୍ଧିଃ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ।
ଗୃହ୍ଣାତି ମୁକ୍ତିଂ ପରମାଂ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାଦିକାମ୍ୟାମଚିରାୟ ତସ୍ମାତ୍ ॥ ୩.୧୧୦ ॥

ନଵୋତ୍ତମାଙ୍ଗାନି ସମର୍ପ୍ୟ ଭକ୍ତ୍ୟା ପୁରାରୟେ ସ୍ଵାନି ସୁରାସୁରାଦ୍ୟୈଃ ।
ଅଵଧ୍ୟତାଂ ତାମଵମାଂ ୟୟାଚେ ତଂ ମୁକ୍ତିଦଂ ରାଵଣନାମରକ୍ଷଃ ॥ ୩.୧୧୧ ॥

ଲୋକାତୀତଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଵଂ ତପଃ ସ୍ଵଂ ଗୋରୀଦେଵୀ ଭୂତଭର୍ତ୍ରେ ସମର୍ପ୍ୟ ।
ତଦ୍ଵାଲ୍ଲଭ୍ୟଂ ସ୍ଵୀଚକାରାଦ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀଵାଣୀମୁଖ୍ୟସ୍ତ୍ରୀକଦମ୍ବାଭିନୁତ୍ୟମ୍ ॥ ୩.୧୧୨ ॥

ସୃଜତି ରକ୍ଷତି ନାଶୟତି ସ୍ଫୁଟଂ ଭୁଵନଜାଲମଭୀପ୍ସିତମୈହିକମ୍ ।
ଦିଶତି ମୁକ୍ତିମପି ସ୍ମରତାମଘଂ ହରତି ଭାତି ଜୟତ୍ୟପି ଶଙ୍କରଃ ॥ ୩.୧୧୩ ॥

ଶମଂ ଦମଂ ଚ ଵୈରାଗ୍ୟମୈଶ୍ଵର୍ୟଂ କରୁଣାଧିୟମ୍ ।
ଶୌର୍ୟଂ ଧୈର୍ୟଂ ଚ ଗାମ୍ଭୀର୍ୟଂ ସଦା ଵହତି ଶଙ୍କରଃ ॥ ୩.୧୧୪ ॥

ଶିଵୋଽଥଵା ଶିଵା ସର୍ଵଲୋକାନାଂ ପରିରକ୍ଷଣମ୍ ।
ଵିଧାତୁଂ କଲ୍ପତେ ନିତ୍ୟଂ ଦୟୟା ପରିପୂର୍ଣୟା ॥ ୩.୧୧୫ ॥

ମନୁଷ୍ୟା ଜନ୍ତୁଷୂତ୍କୃଷ୍ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣାସ୍ତେଷୁ ତେଷ୍ଵପି ।
ଦେଵତୋପାସକାସ୍ତେଷୁ ଶିଵୋପାସ୍ତିପରାୟଣାଃ ॥ ୩.୧୧୬ ॥

ତାଣ୍ଡଵାୟାସସଞ୍ଜାତାଃ ଶିଵାଙ୍ଗେ ସ୍ଵେଦବିନ୍ଦଵଃ ।
ଶିରସ୍ତଃ ସ୍ରସ୍ତଗଙ୍ଗାମ୍ଭୋ ବିନ୍ଦୁଜାଲୈସ୍ତିରୋହିତାଃ ॥ ୩.୧୧୭ ॥

ପରୟୋଃ ସୁନ୍ଦରତରୟୋଃ ସୁରଶୁଭକରୟୋରୁମାମହେଶ୍ଵରୟୋଃ ।
ଅନୁରୂପତମଂ ୟୋଗଂ ମନ୍ୟେ ତ୍ରିଭୁଵନତଲଶ୍ଲାଘ୍ୟମ୍ ॥ ୩.୧୧୮ ॥

ସ୍ନାନେନ ଦାନେନ ଜପେନ ଭକ୍ତ୍ୟା ଵିଭୂତିରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୃତେଶ୍ଚ ନିତ୍ୟମ୍ ।
ପ୍ରଦୋଷପୂଜାସ୍ତୁତିଭାଵନାଭିଃ ଶିଵଃ ପ୍ରସାଦଃ କୁରୁତେ ଜନେ ସ୍ଵମ୍ ॥ ୩.୧୧୯ ॥

ଜନ୍ମାଲଙ୍କୁରୁତେ ସମ୍ପତ୍ ତାଂ ପାତ୍ରପ୍ରତିପାଦନମ୍ ।
ତଚ୍ଛିଵାର୍ଚିତା ବୁଦ୍ଧିଃ ତାଂ ଭକ୍ତିରୁଦ୍ଭୁଵନତ୍ରୟେ ॥ ୩.୧୨୦ ॥

କିଂ ପତ୍ୟୁସ୍ତଵ ନାମେତି ପୃଷ୍ଟା ସଖ୍ୟାଗନନ୍ଦନା ।
ହସ୍ତେନ ସ୍ତନକସ୍ତୂରୀଂ ତସ୍ୟା ଲିପ୍ତଵତୀ ଗଲେ ॥ ୩.୧୨୧ ॥

ନୀଲକଣ୍ଠସ୍ୟ ସଂଲିପ୍ତା କଣ୍ଠେ ଗୌର୍ୟା ରହସ୍ୟଲମ୍ ।
କସ୍ତୂରୀ ସଂଵୃତା ଜ୍ଞାତା ଗନ୍ଧତଃ ପ୍ରମଥାଦିଭିଃ ॥ ୩.୧୨୨ ॥

ମହାତ୍ମା ସହତେ କଷ୍ଟଂ ପରେଷାଂ ହିତକାରଣାତ୍ ।
ପାର୍ଵତୀରମଣଃ କଣ୍ଠେ କାଲକୂଟଂ ବିଭର୍ତି ହି ॥ ୩.୧୨୩ ॥

ତପସା ପରିତୋଷିତଃ ଶିଵୋଽଵୃତତାଦୃଙ୍ନିୟମେଽପି ପାର୍ଵତୀମ୍ ।
ଭୁଵନେଷୁ ମହାଜନା ନୃଣାଂ ସୁଗୁଣୈରାଶୁ ଵଶଂଵଦାଃ ସଦା ॥ ୩.୧୨୪ ॥

ଅଵିଦ୍ୟାଂ ମଲିନାଂ ନିତ୍ୟଂ ଶ୍ଲିଷ୍ୟନ୍ନପି ପରଃ ଶିଵଃ ।
ଅଗୃହ୍ଣଂ ସ୍ତନ୍ମଲିନତାଂ ଭାତି ଶୁଦ୍ଧତରଃ ସ୍ଵୟମ୍ ॥ ୩.୧୨୫ ॥

ତ୍ଵଦ୍ଦାସଦାସସ୍ୟ ପଦଂ କଦାଚିତ୍ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା ଭଵତ୍ୟାଶୁ ପୁମାନ୍ କୃତାର୍ଥଃ ।
ଅୟେ ପୁରାରେ କିମୁତ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ଭଵତ୍ପଦାମ୍ଭୋରୁହପାଦୟୁଗ୍ମସେଵୀ ॥ ୩.୧୨୬ ॥

ଅପାରସଂସାରସମୁଦ୍ରମଗ୍ନଃ କଠୋରତାପତ୍ରୟପୀଡିତୋଽହମ୍ ।
ଚଲେନ୍ଦ୍ରିୟାକୃଷ୍ଟମନା ମହେଶ ଶମ୍ଭୋ ଭଵନ୍ତଂ ହୃଦି ଵିସ୍ମରାମି ॥ ୩.୧୨୭ ॥

ନ ବିଭେମି ୟମାଦତିଭୀଷଣଵାକ୍ପଟୁହୁଙ୍କୃତିକିଙ୍କରକୋଟିୟୁତାନ୍ ।
ୟମଶାସନନାମ ଵଦାମିକଦାପ୍ୟଵଶାଦପି ଭକ୍ତଭୟୋନ୍ମଥନମ୍ ॥ ୩.୧୨୮ ॥

ଶ୍ରୀପାର୍ଵତୀରମଣପୂଜନତତ୍ପରାଣାଂ ନିତ୍ୟଂ ଭଵନ୍ତି ଭଵନାନି ମହୋଜ୍ଜ୍ଵଲାନି ।
ରଙ୍ଗନ୍ମତଙ୍ଗଜତୁରଙ୍ଗମପୁଙ୍ଗଵାଲୀଵ୍ୟାପ୍ତାଜିରାଣି ଧନଧାନ୍ୟସମନ୍ଵିତାନି ॥ ୩.୧୨୯ ॥

ଵର୍ଣୟନ୍ତି ପରଂ ଶମ୍ଭୋର୍ଗଣା ଗୁଣକଦମ୍ବକମ୍ ।
ପିବନ୍ତି ମଧୁରଂ କ୍ଷୀରଂ ପୟୋଧେରମୃତଂ ସୁରାଃ ॥ ୩.୧୩୦ ॥

ସମର୍ଥଂ ଶାଙ୍କରଂ ନାମ ପାପାନାଂ ନାଶନେ ନୃଣାମ୍ ।
ଶକ୍ତଂ ପ୍ରାଭାକରଂ ବିମ୍ବଂ ଵିଧ୍ଵଂସେ ତମସାଂ ଦିଶାମ୍ ॥ ୩.୧୩୧ ॥

କାମଃ ସ୍ଵଦେହଂ ଦହତଃ ଶିଵସ୍ୟ ତିରସ୍କୃତୌ ଶକ୍ତ୍ୟୟୁତୋଽଗ୍ନିକୀଲୈଃ ।
ଵାହୋଦ୍ଭଵୈର୍ମ୍ଲାନି ବଲୈଃ ସ୍ଵକୀୟୈଃ ଫଲଦ୍ରୁମଂ ତସ୍ୟ ଵନଂ ଚକାର ॥ ୩.୧୩୨ ॥

ଵ୍ୟାପୃତେ ପୁରୁଷେ ପୁଣ୍ୟୈର୍ଭଵବନ୍ଧଵିମୋଚନେ ।
ଦୀନବନ୍ଧୋର୍ମହେଶସ୍ୟ ପ୍ରସସାର ଦୟା ହଠାତ୍ ॥ ୩.୧୩୩ ॥

ପୁରତ୍ରୟେ ଗିରୀଶେନ ପ୍ରଦଗ୍ଧେ ତୂଲରାଶିଵତ୍ ।
ଏକଦୈଵ ହୃତୋଽଲୋକୋ ଵ୍ୟାନଶେ ଭୁଵନେଽଭିତଃ ॥ ୩.୧୩୪ ॥

ସ୍ଵର୍ଗେ ଭୁଵି ଚ ପାତାଲେ ରଵୌ ୟୋଗିମନସ୍ସୁ ଚ ।
ଏକଧାଵସ୍ଥିତଂ ଧାମ ଶୈଵମେକଂ ପ୍ରିୟଂ ମମ ॥ ୩.୧୩୫ ॥

ପ୍ରାରବ୍ଧଭୋଗନିଲୟେ ଦେହେ ସତ୍ୟପି ସେଵିତୁଃ ।
ପ୍ରଦାତୁଂ ପରମାଂ ମୁକ୍ତିଂ ସମର୍ଥଃ ସାମ୍ବଶଙ୍କରଃ ॥ ୩.୧୩୬ ॥

କୈଲାସଶିଖରସ୍ଥସ୍ୟ ପାର୍ଵତୀଶସ୍ୟ ପାଦୟୋଃ ।
ସମୀପେ ସନ୍ତି ମେ ପ୍ରାଣାଃ ମନସଶ୍ଚାନଲଂ ସଦା ॥ ୩.୧୩୭ ॥

କୋ ଵିଵାଦସ୍ତ୍ଵୟା ମୂର୍ଖ ନ ପରଂ ଦୈଵତଂ ଶିଵାତ୍ ।
ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣ୍ଵାଦୀନ୍ ସେଵନ୍ତେ ତାନ୍ ସଦା ନ ତମ୍ ॥ ୩.୧୩୮ ॥

କାର୍ୟା ତ୍ଵୟା ଶିଵାର୍ଚେତି ଵଚନଂ ନ ଵଦାମି ତେ ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟକଷ୍ଟାନୁଭଵାତ୍ତୁଷ୍ଟଚିତ୍ତୋ ଭଵାନ୍ ଧ୍ରୁଵମ୍ ॥ ୩.୧୩୯ ॥

କିଞ୍ଚିଦ୍ଧିତଂ ଶିଵାଭକ୍ତ କଥୟାମି ତଵ (ହି ତେ) ଶ୍ରୁଣୁ ।
ମଦ୍ଵିଶେଷୋକ୍ତିତଃ କିଂ ତ୍ଵଂ ଵେତ୍ସି ଦୁଃଖଂ ଭଵୋଦ୍ଭଵମ୍ ॥ ୩.୧୪୦ ॥

ଏଷୋଽଗ୍ନିଃ ସ ଜଲାନ୍ ନଷ୍ଟଃ ସୂର୍ୟୋଽସୌ ସ ତମୋଵୃତଃ ।
ଚନ୍ଦ୍ରୋସୌ ସ କ୍ଷୟୀତ୍ୟନ୍ତେ ଵିଦନ୍ତି ମୁନୟଃ ଶିଵମ୍ ॥ ୩.୧୪୧ ॥

ଶିଵେ ମାଂ ଭଜ ହେ ସ୍ଥାଣୋ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟା କାର୍ୟଂ ନ ମେ ପ୍ରିୟେ ।
କିଂ ନ ଜାନାସି ମେ ଵାଣୀଂ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ତେ କୁତଃ ଶିଵ ॥ ୩.୧୪୨ ॥

ମୟି ନାସ୍ତି ତଵ ପ୍ରୀତିର୍ହର ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଭୋ ।
ତ୍ଵୟି ନାସ୍ତି ଶିଵେ ପ୍ରୀତିଃ କିଂ ମୃଷା ଭାଷସେ ଵୃଥା ॥ ୩.୧୪୩ ॥

ସର୍ଵଵିଦ୍ୟାନିଧିର୍ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜିତଃ ପାପସଂହରଃ ।
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଃ କୃପାଶାଲୀ ପାତୁ (ସ୍ଵା)ମାମୀଶ୍ଵରଃ ସଦା ॥ ୩.୧୪୪ ॥

ମୁମୁକ୍ଷୋ ମଦ୍ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କୈଲାସସ୍ଥଂ ଭଵଂ ଭଜ ।
ଵିଷୟାନୁଭଵୈକଶ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦୋ ଭଵଂ ଭଜ ॥ ୩.୧୪୫ ॥

କିଂ ଚଞ୍ଚଲସ୍ଵଭାଵାଲେ ଭ୍ରମସ୍ୟଲ୍ପସୁମାଲିଷୁ ।
ଅସ୍ତି ତେ ନିସ୍ତୁଲଂ ପଦ୍ମଂ ତ୍ଵନ୍ମନୋଭୀଷ୍ଟଦଂ ସଦା ॥ ୩.୧୪୬ ॥

ଅଭିନନ୍ଦ୍ୟ ତପୋଧିଷ୍ଠଂ ଵିତୀର୍ୟାଭୀପ୍ସିତଂ ଵରମ୍ ।
ଶିଵେନ ଦୟୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ବହଵଃ ପରିରକ୍ଷିତାଃ ॥ ୩.୧୪୭ ॥

ସକୃଦ୍ୟୋ ଵକ୍ତି ନାମୈଶଂ ମହାଦେଵେତି ଜିହ୍ଵୟା ।
ପୁରୁଷସ୍ୟ କ୍ଷଣାତ୍ତସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାପି ନଶ୍ୟତି ॥ ୩.୧୪୮ ॥

କୈଲାସଶୈଲଶିଖରେ ଵିଦ୍ୟମାନେ ମହେଶ୍ଵରେ ।
ଵୈଵର୍ଣ୍ୟମଧିକଂ ଜାତଂ ବ୍ରହ୍ମାଦୀନାଂ ମୁଖେଷ୍ଵପି ॥ ୩.୧୪୯ ॥

ସଦା ପଶ୍ୟତି ସର୍ଵତ୍ର ଶିଵେ ସୋମେ କୃପାନିଧୌ ।
କିମାଶ୍ଚର୍ୟଂ ତଵାତ୍ୟନ୍ତଂ କେ ଦୀନା ଭୁଵନାନ୍ତରେ ॥ ୩.୧୫୦ ॥

କଥଂ ଶ୍ଲାଘ୍ୟଃ ଶିଵଃ ସ୍ଵେଷାଂ ସଂସାରସୁଖନାଶକଃ ।
ଭୂତିଧାରୀପ୍ରଲୟକୃତ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କାମଵିଘାତକଃ ॥ ୩.୧୫୧ ॥

ମହତୀ ଭାଗ୍ୟସମ୍ପତ୍ତିରଭକ୍ତାନାମୁମାପତେଃ ।
ଭଜନ୍ତି ବହୁଜନ୍ମାନି ପୁତ୍ରାଦିସୁଖଦାନି ୟେ ॥ ୩.୧୫୨ ॥

ଭକ୍ତିଭାଵାଚ୍ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିଶ୍ଚିତ୍ତଶୁଦ୍‍ଧ୍ୟାଵବୋଧନମ୍ ।
ବୋଧାତ୍ ସାକ୍ଷାତ୍କୃତିଃ ଶମ୍ଭୋଃ ସାକ୍ଷାତ୍କୃତ୍ୟା ଭଵୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୩.୧୫୩ ॥

ଶିଵୋ ଭଵେତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ୟଦେଷ ପ୍ରଲୟୋଽପି ସନ୍ ।
ଶିଵୋ(ଵେ)ଽମୃତଂ ନ ଚେଦସ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦତା କୁତଃ ॥ ୩.୧୫୪ ॥

ଆଶାଂଶୁକଃ କୁଶାଶାଲୀ ମୃଗୟୁକ୍ତସ୍ତମୋପହଃ ।
ପରିଶୁଦ୍ଧତନୁଃ ଶମ୍ଭୁର୍ଲୋକାନାହ୍ଲାଦୟତ୍ୟଲମ୍ ॥ ୩.୧୫୫ ॥

ଦମେନ ପ୍ରଶମୋ ଭାତି ପ୍ରଶମେନ ଵିରକ୍ତତା ।
ଵୈରାଗ୍ୟେଣ ତପୋ ନିତ୍ୟଂ ତପସା ସାମ୍ବଶଙ୍କରଃ ॥ ୩.୧୫୬ ॥

ଇନଃ ଶୁଚିଃ ଶୀତରୁଚିସ୍ତାପହାରୀ ଲଘୁର୍ଗୁରୁଃ ।
ସଦ୍ଗତିର୍ଵିକ୍ରମୀ ଶ୍ରୀଦଃ ପ୍ରାକ୍ସଦ୍ରଵ୍ୟଃ ଶିଵୋଽଵତୁ ॥ ୩.୧୫୭ ॥

ପୁରା ମାତୃକୁକ୍ଷୌ ତତୋ ଦାରୁଗେହେ
ତତଃ ପ୍ରେମଭୂମୌ ତତୋ ଧର୍ମପୁର୍ୟାମ୍ ।
ମହାସଙ୍କଟେଽନେକଦୁଃଖପ୍ରପୂର୍ଣେ
ଜନସ୍ତିଷ୍ଠତି ଶ୍ରୀମହେଶାଭିପୂର୍ଣଃ ॥ ୩.୧୫୮ ॥

ଜନସ୍ୟ ସଦନେ ୟସ୍ମିନ୍ ପ୍ରାଗଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସ୍ଥିତା ତତଃ ।
ଶିଵପୂଜାଵିଧାନେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ତତ୍ରୈଵ ସଂସ୍ଥିତା ॥ ୩.୧୫୯ ॥

ଗଚ୍ଛନ୍ତଂ ମନ୍ଦମନ୍ଦଂ ମଧୁରତରରଣତ୍କନ୍ଦରାକିଙ୍କିଣୀକଂ
ଲାଙ୍ଗୂଲଂ ଚାଲୟନ୍ତଂ ମୁହୁରଵନିତଲଂ ସଂଲିଖନ୍ତଂ ଖୁରାଗ୍ରୈଃ ।
ଧୁନ୍ଵନ୍ତଂ ଭଵ୍ୟରୁକ୍ମାଭରଣଭରିତୟୋଃ ଶୃଙ୍ଗୟୋର୍ମଣ୍ଡଲଂ ସତ୍-
ତୁଙ୍ଗଂ ପ୍ରେମ୍ଣାଧିରୂଢଂ ଵୃଷଭମଧିଵସତ୍ଵୀଶ୍ଵରୋ ମେ ହୃଦବ୍ଜମ୍ ॥ ୩.୧୬୦ ॥

ରଜତାର୍କମଣିସ୍ଫାରାଂ ମୌକ୍ତିକୀଂ ଜପମାଲିକାମ୍ ।
ଦିଵ୍ୟାମମୃତଭାଣ୍ଡଂ ଚ ଚିନ୍ମୁଦ୍ରାଂ ଦଧତଂ କରୈଃ ॥ ୩.୧୬୧ ॥

ଭୁଜଙ୍ଗଵିଲସତ୍କକ୍ଷଂ ଚନ୍ଦ୍ରମଃ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡିତମ୍ ।
ତ୍ରିଲୋଚନମୁମାନାଥଂ ନାଗାଭରଣଶୋଭିତମ୍ ॥ ୩.୧୬୨ ॥

ପ୍ରସନ୍ନଵଦନଂ ଶାନ୍ତଂ ସର୍ଵଵିଦ୍ୟାନିଧିଂ ସୁରୈଃ ।
ସଂସ୍ତୁତଂ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଂ ସଦାଶିଵମହଂ ଭଜେ ॥ ୩.୧୬୩ ॥

ଶ୍ରୀକରୀ ପଠତାମେଷା ଶିଵକର୍ଣାମୃତସ୍ତୁତିଃ ।
ଶିଵାନନ୍ଦକରୀ ନିତ୍ୟଂ ଭୂୟାଦାଚନ୍ଦ୍ରତାରକମ୍ ॥ ୩.୧୬୪ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦପ୍ପୟ୍ୟାଦୀକ୍ଶିତଵିରଚିତଂ ଶ୍ରୀଶିଵକର୍ଣାମୃତଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।
ଇତି ଶମ୍ ॥

Also Read Trishati Shri Shivakarnamritam :

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top