Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam Lyrics in Punjabi

Shri Shiva Karnamritam Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਕਰ੍ਣਾਮਤਂ ॥
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਕਰ੍ਣਾਮਤਂ is a beautiful treatise, in praise of Bhagavan Shiva on reading which devotion on Shiva is easy to sprout. The author of this work is ਸ਼੍ਰੀਮਦਪ੍ਪਯ੍ਯ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਯਤੀਨ੍ਦ੍ਰ who writes on the name of his gotra, bharadvaja. He is a renowned ਆਲਙ੍ਕਾਰਿਕ, ਵੈਯਾਕਰਣ,
ਵੇਦਾਨ੍ਤੀ, ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤ, and much more.

This powerful work, from 17th century, resembles ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਕਰ੍ਣਾਮਤਂ in many ways. It has 3 chapters named adhyayas, and the total number of verses is 102+102+164 i.e. 368. More than 60 kinds of ਅਲਙ੍ਕਾਰ are employed in this work along with ਬਨ੍ਧ, ਗਰ੍ਭ, and ਚਿਤ੍ਰ ਕਵਿਤ੍ਵ. So it is a perfect combination of ਕਾਵ੍ਯਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯ and ਭਕ੍ਤਿ.

ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ।

੧। ਪ੍ਰਥਮੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤੀਸੁਕੁਚਕੁਙ੍ਕੁਮਰਾਜਮਾਨਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲਾਞ੍ਚਿਤਮਮੇਯਗੁਣਪ੍ਰਪਞ੍ਚਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦਾਰੁਭਕ੍ਤਜਨਮਙ੍ਗਲਦਾਯਕਂ ਤਂ ਵਨ੍ਦੇ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮਹਂ ਵਰਦਂ ਮਹੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੧.੧॥

ਨਨ੍ਦਨ੍ਨਨ੍ਦਨਮਿਨ੍ਦਿਰਾਪਤਿਮਨੋਵਨ੍ਦ੍ਯਂ ਸੁਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀ-
ਸ੍ਯਨ੍ਦਤ੍ਸੁਨ੍ਦਰਸ਼ੇਖਰਂ ਪ੍ਰਭੁਨੁਤਮ੍ਮਨ੍ਦਾਰਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਭਾਸ੍ਵਨ੍ਤਂ ਸੁਰਯਾਮਿਨੀਚਰਨੁਤਂ ਭਵ੍ਯਮ੍ਮਹੋ ਭਾਵਯੇ
ਹੇਰਮ੍ਬਂ ਹਿਮਵਤ੍ਸੁਤਾਮਤਿਮਹਾਨਨ੍ਦਾਵਹਂ ਸ਼੍ਰੀਵਹਮ੍ ॥ ੧.੨॥

ਆਲੋਕ੍ਯ ਬਾਲਕਮਚਞ੍ਚਲਮੁਚ੍ਚਲਤ੍ਸੁਕਰ੍ਣਾਵਿਬੋਧਿਤਨਿਜਾਨਨਲੋਕਨਂ ਸਃ ।
ਸਾਮ੍ਬਃ ਸ੍ਵਮੌਲਿਸੁਭਗਾਨਨਪੂਤ੍ਕਤੈਸ੍ਤਮਾਲਿਙ੍ਗਯਨ੍ਨਵਤੁ ਮਾਮਲਮਾਦਰੇਣ ॥ ੧.੩॥

ਕਣ੍ਠੋਤ੍ਪਲਂ ਵਿਮਲਕਾਯਰੁਚਿਪ੍ਰਵਾਹਂ
ਅਰ੍ਧੇਨ੍ਦੁਕੈਰਵਮਹਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਹਸ੍ਤਾਮ੍ਬੁਜਂ ਵਿਮਲਭੂਤਿਪਰਾਗਰੀਤਿਂ
ਈਸ਼ਹ੍ਰਦਂ ਚਟੁਲਲੋਚਨਮੀਨਜਾਲਮ੍ ॥ ੧.੪॥

ਰਙ੍ਗਤ੍ਤੁਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗਸਙ੍ਗਤਲਸਦ੍ਗਙ੍ਗਾਝਰਪ੍ਰਸ੍ਫੁਰਦ੍-
ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲਿਤਸਰ੍ਵਕਾਯਮਮਲਂ ਮਤ੍ਤੇਭਕਤ੍ਤ੍ਯਾਵਤਮ੍ ।
ਆਰੂਢਂ ਵਸ਼ਮਦ੍ਭੁਤਾਕਤਿਮਹਂ ਵੀਕ੍ਸ਼ੇ ਨਿਤਮ੍ਬਸ੍ਫੁਰਨ੍-
ਨੀਲਾਭ੍ਰਚ੍ਚੁਰਿਤੋਰੁਸ਼ਙ੍ਗਮਹਿਤਂ ਤਂ ਸਨ੍ਤਤਮ੍ਮਾਨਸੇ ॥ ੧.੫॥

ਸਿਤਮਹੋਜ੍ਜ੍ਵਲਮੇਕਮੁਪਾਸ੍ਮਹੇ ਵਿਮਲਪਾਣ੍ਡੁਰੁਚਿਂ ਦਧਦਾਨਨੇ ।
ਉਭਯਯੋਗਮਤੀਵ ਸਰਸ੍ਵਤੀਤ੍ਰਿਪਥਗਾਝਰਯੋਃ ਸ਼ਿਵਯੋਰਿਵ ॥ ੧.੬॥

ਲਾਲਾਟਲੋਚਨਪੁਰਃਸ੍ਫੁਰਣਾਤਿਰਕ੍ਤਂ ਯਾਮ੍ਯੇ ਦਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰਧਵਲਾਵਤਭੂਨਭੋਨ੍ਤਮ੍ ।
ਚਿਤ੍ਰਂ ਧਨੇਸ਼ਕਕੁਬਨ੍ਤਵਿਜਮ੍ਭਿਪਾਣ੍ਡੁ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਘਨਵੇਣਿਵਿਨੀਲਮੋਜਃ ॥ ੧.੭॥

ਭਵ੍ਯਚਨ੍ਦ੍ਰਕਸ਼ਾਨੁਭਾਸ੍ਕਰਲੋਚਨਂ ਭਵਮੋਚਨਂ
ਵਾਰਿਜੋਦ੍ਭਵਵਾਸਵਾਦਿਕਰਕ੍ਸ਼ਣਂ ਗਜਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ।
ਮਨ੍ਦਿਰਾਯਿਤਰਾਜਤਾਚਲਕਨ੍ਦਰਂ ਘਨਸੁਨ੍ਦਰਂ
ਭਾਵਯਾਮਿ ਦਯਾਭਿਨਨ੍ਦਿਤਕਿਙ੍ਕਰਂ ਹਦਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੧.੮॥

ਅਨੇਕਰੂਪਾਭਿਰਚਞ੍ਚਲਾਭਿਃ ਸਮਾਧਿਨਿਸ਼੍ਠਾ ਸਰਸਾਨ੍ਤਰਾਭਿਃ ।
ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਸ਼ਣਂ ਸਤ੍ਪ੍ਰਮਦਾਵਲੀਭਿਃ ਪ੍ਰਪੂਜ੍ਯਮਾਨਂ ਪ੍ਰਭੁਮਾਸ਼੍ਰਯੇऽਹਮ੍ ॥ ੧.੯॥

ਲਲਿਤਂ ਸ਼ਰਦਭ੍ਰਸ਼ੁਭ੍ਰਦੇਹਂ ਕਰੁਣਾਪਾਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗਰਙ੍ਗਦੀਕ੍ਸ਼ਮ੍ ।
ਪਰਿਸ਼ੀਲਿਤਵੇਦਸੌਧਮੋਦਂ ਕਲਯੇऽਕਿਞ੍ਚਿਦਵਾਰ੍ਯਧੈਰ੍ਯਮੋਜਃ ॥ ੧.੧੦॥

ਸਰਸਿਜਭਵਮੁਖ੍ਯੈਃ ਸਾਦਰਂ ਪੂਜਿਤਾਭ੍ਯਾਂ ਮਣਿਯੁਤਫਣਿਰੂਪੈਰ੍ਨੂਪੁਰੈ ਰਾਜਿਤਾਭ੍ਯਾਮ੍ ।
ਸਤਤਨਤਜਨਾਲੀਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਭ੍ਯਾਂ ਬਹੁਮਤਿਹਦਯਮ੍ਮੇ ਭਾਵੁਕਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦਾਭ੍ਯਾਮ੍ ॥ ੧.੧੧॥

ਵਿਪੁਲਤਰਵਿਭਾਭ੍ਯਾਂ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਪ੍ਰਾਭਵਾਭ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਮਥਗਣਨੁਤਾਭ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਸ੍ਫੁਰਦ੍ਯਾਵਕਾਭ੍ਯਾਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਵਿਦਿਤਾਭ੍ਯਾਂ ਦਿਵ੍ਯਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚਿਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸ਼ਿਵਵਰਚਰਣਾਭ੍ਯਾਂ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ॥ ੧.੧੨॥

ਤੁਙ੍ਗਾਨ੍ਤਰਙ੍ਗਘਨਗਾਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗਸਾਙ੍ਗਸ਼ਙ੍ਗਾਰਸਙ੍ਗਤਮਹੋਲ੍ਲਸਦੁਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗਮ੍ ।
ਅਙ੍ਗੀਕਤਾਙ੍ਗਭਵਭਙ੍ਗਮਸਙ੍ਗਲਿਙ੍ਗਸਙ੍ਗੀਤਮੀਸ਼ਮਨਿਸ਼ਂ ਕਲਯਾਮਿ ਚਿਤ੍ਤੇ ॥ ੧.੧੩॥

ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਸੁਜੀਵਨਪੁਞ੍ਜਮਞ੍ਜੁਮਞ੍ਜੀਰਰਞ੍ਜਿਤਤਰਂ ਪੁਰਭਞ੍ਜਨਸ੍ਯ ।
ਕਞ੍ਜਾਤਸਞ੍ਜਯਧੁਰਨ੍ਧਰਮਞ੍ਜਸਾ ਨਃ ਸਞ੍ਜੀਵਨਂ ਭਵਤੁ ਸਨ੍ਤਤਮਙ੍ਘ੍ਰਿਯੁਗ੍ਮਮ੍ ॥ ੧.੧੪॥

ਮਨ੍ਮਹੇ ਮਨ੍ਮਨੋਦੇਸ਼ੇ ਤਤ੍ਪਦਂ ਪਰਮੇਸ਼ਿਤੁਃ ।
ਯਤ੍ ਸਦਾ ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤਵੈਭਵਮ੍ ॥ ੧.੧੫॥

ਸ਼ਰਣਮ੍ਮਮਾਸ੍ਤੁ ਤਰੁਣੀਯੁਤਾ ਸ੍ਫੁਰਚਰਣਦ੍ਵਯੀ ਫਣਿਫਣਾਮਣਿਪ੍ਰਭਾ ।
ਸਕਲਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਤੁ ਸਰ੍ਵਦੇਵਰਾਣ੍ਮਕੁਟਸ੍ਥਰਤ੍ਨਮਹਨੀਯਦੀਪਿਕਾ ॥ ੧.੧੬॥

ਸ਼ਰਣਾਗਤਭਰਣਾਤਤਕਰੁਣਾਕਰਹਦਯਂ
ਸੁਰਮਾਨਿਤਪਰਮਾਦ੍ਭੁਤਸ਼ਰਮਾਰਿਤਵਿਮਤਮ੍ ।
ਸ਼ਮਲਾਲਿਤਕਮਲਾਸਨਵਿਮਲਾਸਨਵਿਨੁਤਂ
ਭਜ ਮਾਨਸ ਨਿਜਮਾਸ਼੍ਰਯਮਜਮਾਹਤਮਦਨਮ੍ ॥ ੧.੧੭॥

ਗੌਰੀਵਿਲਾਸਰਸਲਾਲਸਸਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਵੀਕ੍ਸ਼ਾਦਤਾਬ੍ਦਵਿਮਲਾਮਤਰੁਕ੍ਪ੍ਰਸਾਰਮ੍ ।
ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਮਥਨਂ ਘਨਨੀਲਕਣ੍ਠਂ ਵਨ੍ਦਾਮਹੇ ਵਯਮਨਾਦਿਮਨਨ੍ਤਮੀਸ਼ਮ੍ ॥ ੧.੧੮॥

ਪਦਪ੍ਰਚੁਰਕਿਙ੍ਕਿਣੀਕਿਣਿਕਿਣਿਧ੍ਵਨਿਭ੍ਰਾਜਿਤਂ
ਹਰਿਪ੍ਰਮੁਖਦੇਵਤਾਧਤਲਸਨ੍ਮਦਙ੍ਗਾਦਿਕਮ੍ ।
ਧਿਮਿਨ੍ਧਿਮਿਤਦਿਦ੍ਧਿਤੋਦ੍ਧੁਰਰਵਾਨੁਸਾਰਿਕ੍ਰਮਂ
ਸਦਾ ਸ੍ਵਮਤਿ ਮਙ੍ਗਲਂ ਦਿਸ਼ਤੁ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵਂ ਤਾਣ੍ਡਵਮ੍ ॥ ੧.੧੯॥

ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਂ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਸਮਦ੍ਧਬਾਹ੍ਯਵਿਸ਼ਯਵ੍ਯਾਵਤ੍ਤਪਞ੍ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਂ
ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਮੁਖਾਦ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰਸਹਿਤਂ ਪਦ੍ਮਾਸਨਾਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਯਨ੍ ਮਨ੍ਮਨਸਿ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਮਹਿਤਂ ਸਤ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਨੁਭੂ-
ਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦੈਕਰਸੋਲ੍ਲਸਤ੍ਪਸ਼ੁਪਤੇਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਂ ਯਮਤ੍ਵਾਨ੍ਵਿਤਮ੍ ॥ ੧.੨੦॥

ਅਨਨ੍ਤਨਿਸ਼੍ਠਾਤਿਗਰਿਸ਼੍ਠਯੋਗਂ ਸਦਾਸ਼ਯੈਰ੍ਵਾਪਿ ਵਿਰਾਜਮਾਨਮ੍ ।
ਪਿਨਾਕਪਾਣਿਸ੍ਤੁ ਵਿਨਾਧੁਨਾਪਿ ਸ਼ਿਵਂ ਨ ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਦਯਾਸਮੁਦ੍ਰਮ੍ ॥ ੧.੨੧॥

ਅਪੂਰ੍ਵਤਾਭਾਸਿਪੁਨਰ੍ਭਵਾਪ੍ਤਂ ਵਿਭੂਤਿਵਿਨ੍ਯਾਸਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਨ੍ਤਿਮ੍ ।
ਸਰੋਜਭੂਵਿਸ਼੍ਣੁਸੁਰੇਸ਼ਕਾਮ੍ਯਂ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਕਦਾ ਸ਼ੈਵਪਦਮ੍ਮੁਦਾਹਮ੍ ॥ ੧.੨੨॥

ਸੁਮੁਖਮ੍ਮੁਖਮਸ੍ਯ ਦਰ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਿਧੁਚੂਡਾਮਣਿਸ਼ੋਭਿਤਦੈਵਤਂ
ਸਦਯਂ ਹਦਯਂ ਸਦਾ ਕਦਾ ਕਲਿਤਾਨਨ੍ਦਕਰਂ ਕਰੋਤਿ ਨਃ ॥ ੧.੨੩॥

ਅਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ਣਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਣਰਕ੍ਸ਼ਂ ਦਕ੍ਸ਼ਯਾਗਵਰਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਦਕ੍ਸ਼ਮ੍ ।
ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਿਤੋऽਗ੍ਰਵਿਸ਼ਭਕ੍ਸ਼ਣਪਕ੍ਸ਼ਂ ਲਕ੍ਸ਼ਯਾਮਿ ਸ਼ਮਲਕ੍ਸ਼ਣਦੀਕ੍ਸ਼ਮ੍ ॥ ੧.੨੪॥

ਗਙ੍ਗਾਤਰਙ੍ਗਪਤਦਮ੍ਬੁਕਣਾਵਤੇਨ ਮਸ੍ਤੇਨ੍ਦੁਖਣ੍ਡਮਦੁਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਯਾਵਤੇਨ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਤਾਮੁਪਗਤੇਨ ਤ੍ਵਦਾਨਨੇਨ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠ ਮੇऽਕ੍ਸ਼ਿਯੁਗਲਂ ਕੁਰੁ ਸ਼ੀਤਲਂ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੧.੨੫॥

ਕਦਾ ਵਾ ਸ਼੍ਰੂਯਨ੍ਤੇ ਪ੍ਰਮਥਜਯਸ਼ਬ੍ਦਦ੍ਵਿਗੁਣਿਤਾਃ
ਸ਼ਿਵੋਦ੍ਵਾਹਪ੍ਰਾਞ੍ਚਦ੍ਵਸ਼ਭਗਲਸਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣਿਰਵਾਃ ।
ਕਦਾ ਵਾ ਕੈਲਾਸਾਚਲਨਿਲਯਦਿਵ੍ਯਾ ਗੁਰੁਚਯਾਃ
ਕਥਂ ਵਾ ਦਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਕਲਿਤਭਸਿਤਾਙ੍ਗਾਭਿਰੁਚਿਰਾਃ ॥ ੧.੨੬॥

ਅਨਿਨ੍ਦ੍ਯਮਾਨਨ੍ਦਮਯਂ ਨਿਰਾਮਯਂ ਨਿਰਞ੍ਜਨਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲਮਦ੍ਵਯਂ ਵਿਭੁਮ੍ ।
ਅਨਾਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਮਹੋ ਪਰਂ ਸ਼ਿਵਂ ਹਦਨ੍ਤਰੇ ਸਾਧੁ ਵਿਦਨ੍ਤਿ ਯੋਗਿਨਃ ॥ ੧.੨੭॥

ਅਰ੍ਧਾਙ੍ਗੋਪਰਿਗਿਰਿਕਨ੍ਯਕਾਲਲਾਮ-
ਪ੍ਰੋਦ੍ਭਾਸਿਤ੍ਰਿਨਯਨਮਿਨ੍ਦੁਖਣ੍ਡਭੂਸ਼ਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਭਯਦਮੀਸ਼੍ਵਰਰਸ੍ਵਰੂਪਂ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਮ੍ਮਮ ਭਵਤਾਤ੍ ਪਰਾਤ੍ਪਰਂ ਤਤ੍ ॥ ੧.੨੮॥

ਅਨੁਗ੍ਰਹਾਨ੍ਮੇ ਸੁਮੁਖੋ ਭਵਾਸ਼ੁ
ਕਤਾਰ੍ਥਤਾਮਸ੍ਮਿ ਗਤਸ੍ਤਤੋऽਹਮ੍ ।
ਕਿਮਾਤ੍ਮਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸੁਮੁਖੇ ਤ੍ਵਯੀਸ਼
ਕਿਮਾਤ੍ਮਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਿਮੁਖੇ ਤ੍ਵਯੀਸ਼ ॥ ੧.੨੯॥

ਨਿਪਤ੍ਯ ਪਾਦਾਬ੍ਜਯੁਗੇ ਤ੍ਵਦੀਯੇ
ਵਿਭੋ ਵਿਧਾਯਾਞ੍ਜਲਿਮੀਸ਼ ਯਾਚੇ ।
ਮਮੋਗ੍ਰਤਾਪਂ ਤਵ ਦਰ੍ਸ਼ਨੈਕ-
ਕਥਾਮਤਾਸਾਰਭਰਾਨ੍ਨਿਰਸ੍ਯ ॥ ੧.੩੦॥

ਨਿਤ੍ਯਂ ਸੁਰਾਸੁਰਗਜਾਵਨਕੀਰ੍ਤਨੀਯੇ
ਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਯ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯੇ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਾਨਰਚਨਾਨੁਗਤਾਨੁਕੂ(ਕਾ)ਲੇ
ਲੋਲਂ ਵਿਲੋਚਨਯੁਗਮ੍ਮਮ ਤਾਣ੍ਡਵੇऽਸ੍ਤੁ ॥ ੧.੩੧॥

ਤ੍ਵਤ੍ਤਾਣ੍ਡਵਂ ਸਕਲਲੋਕਸੁਖੈ(ਸ਼ੁਭੈ)ਕਮੂਲਂ
ਗੌਰੀਮਨੋਹਰਮਨੇਕਵਿਧਿਕ੍ਰਮਾਢ੍ਯਮ੍ ।
ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮ੍ਮਹੇਸ਼ ਮਮ ਚਰ੍ਮਵਿਲੋਚਨਾਭ੍ਯਾਂ
ਭੋਗ੍ਯਂ ਭਵਾਨ੍ਤਰਸਹਸ੍ਰਕਤਂ ਕਦਾ ਨੁ ॥ ੧.੩੨॥

ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤਿ ਪਾਵਨਤਰਾਣਿ ਸੁਧਾਨ੍ਤਰਾਣਿ
ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਤਰਾਣਿ ਹਦਯਾਦ੍ਵਯਜੀਵਨਾਨਿ ।
ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯਮੀਸ਼ ਤਵ ਚਾਦ੍ਰਿਤਨੂਭਵਾਯਾਃ
ਸਲ੍ਲਾਪਰੂਪਵਚਨਾਨਿ ਕਦਾ ਸ਼ਣੋਮਿ ॥ ੧.੩੩॥

ਅਨੇਕਲੀਲਾਗਤਿਚਾਤੁਰੀਯੁਤਂ
ਤਵੇਸ਼ ਵੋਢੁਰ੍ਵਸ਼ਭਸ੍ਯ ਨਰ੍ਤਿਤਮ੍ ।
ਸਭੂਸ਼ਣਧ੍ਵਾਨਖੁਰਾਰਾਰਵਂ ਕਦਾ
ਕਰਿਸ਼੍ਯਤਿ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਯੁਗੋਤ੍ਸਵਮ੍ਮਮ ॥ ੧.੩੪॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਚਰ੍ਮਪਰਿਵੀਤਪਵਿਤ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਤਂਸਕਸਮਞ੍ਚਿਤਚਾਰੁਮਸ੍ਤਮ੍ ।
ਨਨ੍ਦੀਸ਼ਵਾਹਨਮਨਾਥਮਨਾਥਨਾਥਂ
ਤ੍ਵਾਂ ਪਾਤੁਮੁਤ੍ਸੁਕਤਰੋऽਸ੍ਮਿ ਵਿਲੋਚਨਾਭ੍ਯਾਮ੍ ॥ ੧.੩੫॥

ਕੁਰਙ੍ਗਰਙ੍ਗਤ੍ਤਰਮਧ੍ਯਭਾਗਂ ਭੁਜਙ੍ਗਮਸ਼੍ਰੀਕਰਕਙ੍ਕਣਾਢ੍ਯਮ੍ ।
ਹਸ੍ਤਂ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਂ ਤਵ ਮਸ੍ਤਕੇ ਮੇ ਨਿਧਾਯ ਨਿਤ੍ਯਾਭਯਮੀਸ਼ ਦੇਹਿ ॥ ੧.੩੬॥

ਯਾਵਨ੍ਨ ਮਾਂ ਭਵਦਦਰ੍ਸ਼ਨਰਨ੍ਦ੍ਰਵੇਦਿ ਤਾਪਤ੍ਰਯਂ ਪਰਿਦਢਂ ਨਿਤਰਾਨ੍ਧੁਨੋਤਿ ।
ਤਾਵਨ੍ਮਹੇਸ਼ ਕੁਰੁ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਲੋਚਨੇਨ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਸੁਸ਼ੀਤਲਮਤੀਵ ਸੁਧਾਮਯੇਨ ॥ ੧.੩੭॥

ਯਾਵਨ੍ਨ ਮੇ ਮਨਸਿ ਦੁਸ਼੍ਟਤਮੋऽਭਿਵਦ੍ਧਿਃ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਰ੍ਸ਼ਨਵਿਘਾਤਕਰੀ ਦੁਰਨ੍ਤਾ ।
ਤਾਵਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਤਵ ਵਿਲੋਚਨਰੂਪਸੂਰ੍ਯਤੇਜਃ ਪ੍ਰਸਾਰਯ ਮਯੀਸ਼੍ਵਰ ਦੀਨਬਨ੍ਧੋ ॥ ੧.੩੮॥

ਹੇ ਰੁਦ੍ਰ ਹੇ ਮਹਿਤ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਮ੍ਭੋ
ਹੇ ਸ਼ਰ੍ਵ ਹੇ ਗਿਰਿਸ਼ ਹੇ ਸ਼ਿਵ ਹੇ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੋ ।
ਹੇ ਦੇਵ ਹੇ ਪਸ਼ੁਪਤੇ ਕਰੁਣਾਰ੍ਦ੍ਰਚਿਤ੍ਤ
ਗਨ੍ਤੁਮ੍ਮਮਾਕ੍ਸ਼ਿਪਥਮੇਸ਼ ਕਥਂ ਵਿਲਮ੍ਬਃ ॥ ੧.੩੯॥

ਕਿਮਿਦਮੁਦਿਤਂ ਵਾਰਂ ਵਾਰਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕਧੁਰਨ੍ਧਰਂ
ਮਦਨਮਥਨਮ੍ਮਾਯਾਤੀਤਮ੍ਮਦਨ੍ਤਰਵਰ੍ਤਿਨਮ੍ ।
ਯਮਨਿਯਮਨਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਮ੍ਭੋਨਿਧਿਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਂ
ਬਹੁ ਰਸਨਯਾ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਕਰ੍ਤੁਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਤਰਂ ਯਤੇ ॥ ੧.੪੦॥

ਹੇ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਸ਼ਿਵ ਹੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ ਵਿਭੋ ਵਾਰਾਣਸੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੋ
ਹੇ ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯ ਹੇ ਹਿਮਾਦ੍ਰਿਤਨਯਾਪ੍ਰਾਣੇਸ਼ ਹੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ।
ਹੇ ਕੈਲਾਸਗਿਰੀਸ਼ ਹੇ ਪਸ਼ੁਪਤੇ ਹੇ ਸ਼ੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾਦਤੇ
ਹੇ ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰਵਾਹਨਾਞ੍ਚਿਤਗਤੇ ਹੇ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼੍ਵਰ ॥ ੧.੪੧॥

ਹੇ ਗੌਰੀਕੁਚਕੁਮ੍ਭਮਰ੍ਦਨਪਟੋ ਹੇ ਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਭੋ
ਹੇ ਹੇਰਮ੍ਬਕੁਮਾਰਨਨ੍ਦਨਗੁਰੋ ਹੇ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਮਣੇ ।
ਹੇ ਗਙ੍ਗਾਧਰ ਹੇ ਗਜਾਸੁਰਰਿਪੋ ਹੇ ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਕਤੇ
ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ ਹੇ ਮਹਾਗਣਪਤੇ ਹੇ ਪਞ੍ਚਬਾਣਾਪ੍ਰਿਯ ॥ ੧.੪੨॥

ਹੇ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠ ਜਨਾਰ੍ਦਨਪ੍ਰਿਯ ਗੁਰੋ ਹੇ ਭਕ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾਮਣੇ
ਹੇ ਸਰ੍ਵਾਞ੍ਚਿਤ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਤਨੋ ਹੇ ਸਤ੍ਕਪਾਵਾਰਿਧੇ ।
ਹੇ ਰੁਦ੍ਰਾਮਿਤਭੂਤਨਾਯਕਪਤੇ ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਟਪਾਲਙ੍ਕਤੇ
ਹੇ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ ਸਮਸ੍ਤਸਦ੍ਗੁਣਨਿਧੇ ਹੇ ਰਾਜਰਾਜਪ੍ਰਿਯ ॥ ੧.੪੩॥

ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਮੇਯਚਰਣਰਜਰਙ੍ਗਵਿਭੀਕਰ ।
ਕਰਵਾਲਹਤਾਮਿਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭ ॥ ੧.੪੪॥

ਵਨ੍ਦਿਤਾਮਨ੍ਦਕੁਨ੍ਦਾਰਵਿਨ੍ਦੇਨ੍ਦੁਸਤ੍ਸੁਨ੍ਦਰਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਕਨ੍ਦਾਕਤੇ
ਮਨ੍ਦਮਨ੍ਦਾਰ੍ਥਸਂਸਾਰਨਿਨ੍ਦਾਮਤੇ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਹੇ ਵਿਭੋ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੧.੪੫॥

ਅਤ੍ਰਿਗੋਤ੍ਰਪ੍ਰਭੂਮਿਤ੍ਰਚਿਤ੍ਰਾਂਸ਼ੁਸਦ੍ਗੋਤ੍ਰਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯੀਪਾਤ੍ਰਚਿਤ੍ਰਾਨਨ ।
ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਤ੍ਰਾਸਕਜ੍ਜੈਤ੍ਰਾਯਾਤ੍ਰਾਸ੍ਥਿਤੇ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਹੇ ਵਿਭੋ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੧.੪੬॥

ਚਣ੍ਡਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਪਿਣ੍ਡੀਕਤੋਦ੍ਦਣ੍ਡਸਤ੍ਤੁਣ੍ਡਸ਼ੌਰ੍ਯਪ੍ਰਚਣ੍ਡੇਭਗਣ੍ਡਸ੍ਥਲ ।
ਕੁਣ੍ਡਲਸ਼੍ਰੀਭਜਤ੍ਕੁਣ੍ਡਲੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੋ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਹੇ ਵਿਭੋ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੧.੪੭॥

ਭਦ੍ਰਰੌਦ੍ਰਾਭਕਦ੍ਰੂਤਨੂਜਾਧਿਰਾਣ੍ਮੁਦ੍ਰਿਤਾਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਧਰ ।
ਰੁਦ੍ਰ ਚਿਦ੍ਰੂਪਦਗ੍ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਕਤੇ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਹੇ ਵਿਭੋ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੧.੪੮॥

ਦੁਰ੍ਗਮਸ੍ਵਰ੍ਗਮਾਰ੍ਗਤ੍ਰਿਮਾਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਾਨਰ੍ਗਲਾਞ੍ਚਨ੍ਨਿਸਰ੍ਗਾਕਰ ।
ਭਰ੍ਗਗਰ੍ਗਾਦਿਮੌਨੀਡ੍ਯ ਦੁਰ੍ਗਾਪਤੇ ਪਾਹਿ ਮਾਂ ਹੇ ਵਿਭੋ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੧.੪੯॥

ਤਰੁਣਾਰੁਣਤੁਲ੍ਯਫਣਸ੍ਥਮਣੀਘਣਿਮਣ੍ਡਿਤਸ਼ੇਸ਼ਕਿਰੀਟਧਰ ।
ਸ਼ਰਣਾਗਤਰਕ੍ਸ਼ਣਦਕ੍ਸ਼ ਵਿਭੋ ਕਰੁਣਾਕਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਪਾਲਯ ਮਾਮ੍ ॥ ੧.੫੦॥

ਤ੍ਰਯੀਨਿਰ੍ਮਾਣਚਤੁਰਚਤੁਰਾਨਨਵਨ੍ਦਿਤ ।
ਵਨ੍ਦਿਤਾਲਮ੍ਬਿਵਿਬੁਧ ਵਿਬੁਧਪ੍ਰਥ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮ੍ ॥ ੧.੫੧॥

ਸ਼ਸ਼ਿਮਕੁਟਤਡਿਦਰੁਣਜਟਮੁਖਕਪੀਟ-
ਸ੍ਫੁਟਨਿਟਲਤਟਘਟਿਤਵਿਕਟਕਟੁਵਹ੍ਨੇ ।
ਵਟਵਿਟਪਿਨਿਕਟਪਟੁਚਟੁਲਨਟਨਾਤਿ
ਪ੍ਰਕਟਭਟਕੁਟਿਲਪਟਵਿਘਟਨ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ॥ ੧.੫੨॥

ਰੁਚਿਰਵਰਨਿਚਯਮਗਮਦਰਚਨਗੌਰੀ-
ਕੁਚਲਿਕੁਚਰੁਚਿਨਿਚਯਖਚਿਤਸ਼ੁਚਿਮੂਰ੍ਤੇ ।
ਪ੍ਰਚੁਰਤਰਚਤੁਰਨਿਗਮਵਚਨਪਾਲੀ
ਨਿਚਯਸੁਵਚਨਵਿਕਚਵਿਮਲਗੁਣ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ॥ ੧.੫੩॥

ਅਦਰਦਰਕਰਵਿਸਰਪੁਰਹਰਣਕੇਲੀ
ਸ੍ਥਿਰਮੁਰਹਦਮਰਧਰਸ਼ਰਵਰਸ਼ਰਾਸ ।
ਸਰਸਸੁਰਨਿਕਰਕਰਸਰਸਿਰੁਹਪੂਜਾ-
ਭਰਭਰਣਗੁਰੁਸ਼ਰਣਚਰਣਯੁਗ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ॥ ੧.੫੪॥

ਸ਼ੋਣਪ੍ਰਭਂ ਚਰਣਮੇਕਮਹਂ ਨਮਾਮਿ
ਸ਼ੁਭ੍ਰਂ ਵਿਲੋਚਨਯੁਗੇਕ੍ਸ਼ਣਨੀਲਮਨ੍ਯਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯਯੋਗਸ਼ਿਵਯੋਃ ਸ਼ਸ਼ਿਪਦ੍ਮਯੋਸ਼੍ਚ
ਯੁਗ੍ਮਂ ਕਲਙ੍ਕਮਧੁਪਸ੍ਫੁਟਯੋਸ੍ਤਯੋਸ਼੍ਚ ॥ ੧.੫੫॥

ਸ਼੍ਰੀਮਦਨਨ੍ਤਭਵ੍ਯਗੁਣਸੀਮਸਮਾਦਤਦੇਵਤਾਨਤੇ
ਸੋਮਕਲਾਵਤਂਸ ਘਨਸੁਨ੍ਦਰ ਕਨ੍ਧਰ ਬਨ੍ਧੁਰਾਕਤੇ ।
ਕਾਮਿਨਿਕਾਮਭੀਮ ਨਿਜਕਾਮਿਤਦਾਨਲਸਨ੍ਮਹਾਮਤੇ
ਸਾਮਜਚਰ੍ਮਚੇਲ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੫੬॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਰੀਰਗਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਸਰ੍ਵਨਿਯਾਮਕ ਏਕ ਏਵ ਸਨ੍
ਸਰ੍ਵਵਿਦਾਦਿਦੇਵ ਹਰ ਸਰ੍ਵਦਗੀਸ਼੍ਵਰ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਸਮਸ਼੍ਚ ਮਾਮਵਤੁ ਸਨ੍ਨਤਮੇਵਮੁਪੇਕ੍ਸ਼ਸੇ ਕਥਂ
ਸ਼ਰ੍ਵ ਭਵੋਗ੍ਰ ਭੀਮ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੫੭॥

ਕਰ੍ਮ ਤਥੇਤਿ ਚੇਦ੍ਵਦਸਿ ਕਾਧਿਕਤਾ ਤਵ ਸਰ੍ਵਤਃ ਪ੍ਰਭੋ
ਧਰ੍ਮਰਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਮਪਿ ਧਰ੍ਮਤ ਏਵ ਭਵਾਨ੍ ਕਿਮਨ੍ਤਰਮ੍ ।
ਨਿਰ੍ਮਲਪੁਣ੍ਯਕਰ੍ਮ ਮਹਨੀਯ ਕਥਂ ਤ੍ਵਦਨੁਗ੍ਰਹਂ ਵਿਨਾ
ਸ਼ਰ੍ਮ ਦਦਾਸ਼ੁ ਦੇਹਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੫੮॥

ਅਨ੍ਯਮਨਾਥਨਾਥ ਫਣਿਹਂਸਕਮਾਨ ਗਹਾਣ ਮਾਨਸੇ
ਧਨ੍ਯ ਤਥਾ ਨ ਬੋਧਯਤਿ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸੀਤਿ ਵਚਸ੍ਤ੍ਰਿਪਞ੍ਚਤਮ੍ ।
ਸ਼ੂਨ੍ਯਮਿਦਂ ਤ੍ਵਯਿ ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਸ਼ੁਕ੍ਤਿਦਲੇ ਰਜਤਂ ਯਥਾਰ੍ਜੁਨਂ
ਸਨ੍ਯਸਨਾਦਿ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੫੯॥

ਸਨ੍ਮਹਨੀਯਮੀਸ਼ ਤਵ ਸਾਵਯਵਂ ਵਪੁਰੀਸ਼ ਸਾਗਮਂ
ਚਿਨ੍ਮਯਵਿਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਪਰਿਸ਼ੀਲਨਮੀਸ਼੍ਵਰ ਮੇ ਭਵੇਤ੍ਕਥਮ੍ ।
ਤ੍ਵਨ੍ਮਯਭਾਵਨਾ ਤੁ ਹਦਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਹਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਹਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਮੇ
ਜਨ੍ਮ ਨਿਰਰ੍ਥਕਂ ਹਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੬੦॥

ਰੂਪਮਵੇਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਨ ਤਵ ਰੁਦ੍ਰ ਮਯੇਹ ਕਥਾਪਿ ਨ ਸ਼੍ਰੁਤਾ
ਧੂਪਸੁਵਾਸਨਾਪਿ ਗਣਤੋਸ਼ਣ ਨੋ ਮਮ ਨਾਸਿਕਾਂ ਗਤਾ ।
ਨਾਪਿ ਸੁਪੀਤਮੀਸ਼ਦਪਿ ਨਾਮਕਥਾਮਤਮਙ੍ਘ੍ਰਿਵਾਰਿ ਨ
ਸ੍ਥਾਪਿਤਮਾਤ੍ਮਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੬੧॥

ਪਾਦਯੁਗਂ ਕਦਾਚਿਦਪਿ ਬਾਲਤਯਾ ਤਵ ਨਾਰ੍ਚਿਤਂ ਮਯਾ
ਵੇਦਮਹਂ ਨ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਪਿ ਵੇਦ੍ਮਿ ਤਵੇਸ਼੍ਵਰ ਨ ਸ੍ਤੁਤਿਃ ਕਤਾ ।
ਵਾਦਰਤੋਹਮਲ੍ਪਗਹਵਾਸਨਯਾ ਨਿਤਰਾਮਹਰ੍ਨਿਸ਼ਂ
ਸਾਦਰਮਾਸ਼ੁ ਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੬੨॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗਨਦੀਸ਼ਸਾਯਕ ਨ ਜਨ੍ਮ ਭਵਸ਼੍ਚ ਮਤਿਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਿ ਤੇ
ਦੁਰ੍ਗਮਮੇਸ਼ੁ ਤਦ੍ਬਹੁ ਨ ਦੁਃਖਮਿਦਂ ਭਵਤਾਨੁਭੂਯਤੇ ।
ਭਰ੍ਗ ਤਦੇਵਮੇਭਿਰਤਿਬਾਧਕਭਾਵਮੁਪੈਸ਼ਿ ਨੋ ਧ੍ਰੁਵਂ
ਸਰ੍ਗਲਯਸ੍ਤਿਤੀਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੬੩॥

ਆਕਤਿਰੇਵ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤਵ ਹਾ ਕਥਮੀਸ਼੍ਵਰ ਭਾਵਯਾਮ੍ਯਹਂ
ਸ੍ਵੀਕਤਹੇਤਿਭੂਤਿਵਿਸ਼ਸ਼ੇਸ਼ਜਟਾਵਿਕਪਾਲਮਾਲਿਕੇ ।
ਧੀਕਤਵਿਗ੍ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਮਦਸ਼੍ਟਿਦਿਗਮ੍ਬਰਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਤਾ
ਸਾਕਤਿ ਭੀਤਿਦਾ ਹਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੬੪॥

ਪਾਤ੍ਰਤਯਾਹਮਦ੍ਯ ਪਰਿਭਾਵ੍ਯ ਚ ਦੀਨਦਯਾਲੁਤਾਂ ਤਵ
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਂ ਕਰੋਮਿ ਮਮ ਦੋਸ਼ਗਣਂ ਪਰਿਹਤ੍ਯ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਮ੍ ।
ਗੋਤ੍ਰਭਿਦਾਦਿਕਾਮ੍ਯਵਰ ਗੋਪਤਿਵਾਹ ਵਿਤੀਰ੍ਯ ਤੇ ਪਦਂ
ਸ਼ਾਤ੍ਰਵਤੋਸ਼ਸ਼ੋਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੬੫॥

ਤ੍ਵਂ ਜਨਨੀ ਪਿਤਾ ਚ ਮਮ ਦੈਵਤਮੀਸ਼ ਗੁਰੁਸ੍ਸਖੇਸ਼ਿਤਾ
ਤ੍ਵਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਨ੍ਧੁਰਪਿ ਵਸ੍ਤੁ ਚ ਮੂਲਧਨਂ ਚ ਜੀਵਿਤਮ੍ ।
ਤ੍ਵਂ ਜਯ ਧਾਮ ਭੂਮ ਪਰਤਤ੍ਤ੍ਵਮਵੈਮਿ ਨ ਕਿਞ੍ਚਿਨਾਪਰਂ
ਤ੍ਵਂ ਜਨਮੈਸ਼ਮਾਸ਼ੁ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੬੬॥

ਜਯ ਜਯ ਹਾਰਹਾਰਿਸ਼ਸ਼ਿਚਾਰੁਸ਼ਰੀਰ ਵਿਕਾਸਹਾਸਭਤ੍
ਜਯ ਜਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤ ਦਾਨ੍ਤ ਵਸੁਚਨ੍ਦ੍ਰਰਵੀਕ੍ਸ਼ਣ ਨਿਤ੍ਯਨਤ੍ਯਕਤ੍ ।
ਜਯ ਜਯ ਚਣ੍ਡਦਣ੍ਡਧਰਸ਼ਾਸਨ ਸਨ੍ਤਤਭਕ੍ਤਸਕ੍ਤਹਤ੍
ਜਯ ਜਯ ਸ਼ੇਸ਼ਭੂਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਾਮਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇ ॥ ੧.੬੭॥

ਸ੍ਥੂਲਾਤ੍ ਸ੍ਥੂਲਤਮਮੁਰੁਜ੍ਞਾਨਿਹਿਤਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਮਮਹੋ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤ੍ ।
ਰੂਪਂ ਤਾਵਕਮਤੁਲਂ ਜ੍ਞਾਤੁਂ ਮੇ ਭਵਤਿ ਨੇਸ਼ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਮ੍ ॥ ੧.੬੮॥

ਗੌਰੀਮਨੋਹਰਂ ਦਿਵ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰਂ ਤਵ ਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਨੁਗ੍ਰਾਹਕਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾਹਂ ਸ੍ਤੋਤੁਮੁਤ੍ਸਹੇ ॥ ੧.੬੯॥

ਤ੍ਵਤ੍ਸੌਭਾਗ੍ਯਂ ਤ੍ਵਦ੍ਦਯਾਂ ਤ੍ਵਦ੍ਵਿਲਾਸਾਨ੍
ਤ੍ਵਤ੍ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਂ ਤ੍ਵਦ੍ਵਿਭੂਤਿਂ ਤ੍ਵਦੀਕ੍ਸ਼ਾਮ੍ ।
ਤ੍ਵਦ੍ਵਿਦ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਂ ਤ੍ਵਚ੍ਛਰੀਰਂ
ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਵਰ੍ਣਿਤੁਂ ਕਸ੍ਸਮਰ੍ਥਃ ॥ ੧.੭੦॥

ਅਙ੍ਗਮ੍ਮੌਕ੍ਤਿਕਰਾਸ਼ਿਮਞ੍ਜਿਮਮਹੋਦਾਰਂ ਸ਼ਿਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਃ
ਕੋਟੀਰਂ ਨਿਟਲਮ੍ਮਨੋਭਵਦਵਜ੍ਵਾਲਾਕਰਾਲਾਗ੍ਨਿਯੁਕ੍ ।
ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮਨ੍ਦਹਾਸਕਲਿਤਂ ਗ੍ਰੀਵਂ ਵਿਨੀਲਪ੍ਰਭਂ
ਚੇਤੋ ਦੀਨਦਯਾਪਰਂ ਪਰਮਿਦਂ ਰੂਪਂ ਹਦਿ ਸ੍ਤਾਨ੍ਨੁ ਮੇ ॥ ੧.੭੧॥

ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਾਃ ਸੁਧਾਸੂਤਿਃ ਕਿਰੀਟਂ ਸ੍ਰਕ੍ਸੁਰਾਪਗਾ ।
ਤਾਰਾ ਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ ਭੋਃ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਤਵ ਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਤਰਂ ਸ਼ਿਰਃ ॥ ੧.੭੨॥

ਹਸ੍ਤੌ ਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤਸ਼ਿਵਾਘਨਕੇਸ਼ਹਸ੍ਤੌ
ਪਾਦੌ ਪਵਿਤ੍ਰਤਮਹਾਰਜਤਾਦ੍ਰਿਪਾਦੌ ।
ਵਾਚਃ ਸ੍ਫੁਟਂ ਰਚਿਤਬਨ੍ਧੁਰਪੂਰ੍ਵਵਾਚੋ-
ਵਤ੍ਤਿਰ੍ਮਹੇਸ਼ ਤਵ ਸਮ੍ਭਤਲੋਕਵਤ੍ਤਿਃ ॥ ੧.੭੩॥

ਦੇਹੇऽਰ੍ਜੁਨਂ ਕਣ੍ਠਤਲੇ ਚ ਕਸ਼੍ਣਂ ਲਲਾਟਮਧ੍ਯੇ ਜ੍ਵਲਨਂ ਦਗਨ੍ਤਃ ।
ਭਾਸ੍ਵਜ੍ਜਟਾਲ੍ਯਾਮਰੁਣਮ੍ਮਹੇਸ਼ ਰੂਪਂ ਤ੍ਵਦੀਯਂ ਬਹੁਦੇਵਚਿਤ੍ਰਮ੍ ॥ ੧.੭੪॥

ਚਰਣਂ ਸ਼ਰਣਂ ਭਰਣਂ ਕਰਣਂ ਹਦਯਂ ਸਦਯਂ ਵਦਨਂ ਮਦਨਮ੍ ।
ਅਲਿਕਂ ਫਲਿਕਂ ਵਿਮਲਂ ਕਮਲਂ ਤਵ ਭੂਤਪਤੇ ਭਵ ਭਾਸ੍ਵਰਤੇ ॥ ੧.੭੫॥

ਇਦਮਦ੍ਭੁਤਮੀਸ਼ਾਖ੍ਯਮਵਿਜ੍ਞੇਯਂ ਸੁਰਾਸੁਰੈਃ ।
ਵੈਰਾਗ੍ਯੇ ਬਹੁਭੋਗੇ ਚ ਸਮਂ ਸਮਰਸਂ ਮਹਃ ॥ ੧.੭੬॥

ਕੈਲਾਸੇ ਪ੍ਰਮਥੈਃ ਸੁਰਾਸੁਰਯੁਤੈਃ ਸ੍ਵਸ੍ਵਸ੍ਤਿਕਂ ਸਾਞ੍ਜਲਿ-
ਪ੍ਰਸ੍ਥਂ ਸ੍ਥਾਪਿਤਰਤ੍ਨਕਾਞ੍ਚਨਮਹਾਸਿਂਹਾਸਨੇ ਸਂਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਅਰ੍ਧਾਙ੍ਗੇ ਨਿਹਿਤਾਦ੍ਰਿਰਾਜਤਨਯਾਂ ਸਾਨਨ੍ਦਮਿਨ੍ਦੁਪ੍ਰਭਂ
ਤ੍ਵਾਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਹਿ ਭਜਨ੍ਤਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਤਥਾ ਤਦ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮਤ੍ਯੁਤ੍ਸੁਕਃ ॥ ੧.੭੭॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਸੀਮ ਕਪਟਾਚਰਣੈਕਸੀਮ
ਵੈਰਾਗ੍ਯਸੀਮ ਵਨਿਤਾਦਰਣੈਕਸੀਮ ।
ਆਨਨ੍ਦਸੀਮ ਜਗਦਾਹਰਣੈਕਸੀਮ
ਕੈਵਲ੍ਯਸੀਮ ਕਲਯੇ ਗਣਭਾਗ੍ਯਸੀਮ ॥ ੧.੭੮॥

ਸ਼੍ਵੇਤੋਚ੍ਛਲਦ੍ਗਾਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗਬਿਨ੍ਦੁਮੁਕ੍ਤਾਸ੍ਰਗਾਨਦ੍ਧਜਟਾਕਲਾਪਮ੍ ।
ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਿਰੀਟਸ਼ੋਭਿ ਨਮਾਮਿ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਮੁਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗਮ੍ ॥ ੧.੭੯॥

ਭੂਤਿਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਫਾਲਭਾਗਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯੀਰਞ੍ਜਿਤਮਞ੍ਜੁਸ਼ੋਭਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਵਲੀਲਾਲਨਲੋਲਹਾਸਂ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰਂ ਪਞ੍ਚਮੁਖਂ ਨਮਾਮਿ ॥ ੧.੮੦॥

ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਪਟ੍ਟਿਪਾਸਿਗਦਾਧਨੁਰ੍ਬਾਣਧਰਂ ਨਤਾਨਾਮ੍ ।
ਅਭੀਤਿਦਂ ਕੁਣ੍ਡਲਿਕਙ੍ਕਣਾਢ੍ਯਾਂ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰਂ ਹਸ੍ਤਚਯਂ ਭਜੇऽਹਮ੍ ॥ ੧.੮੧॥

ਸਮਸ੍ਤਸੁਰਪੂਜਿਤੇ ਸ੍ਵਰਬਲਾਭਿਨੀਰਾਜਿਤੇ
ਵਿਭੂਤਿਭਰਭਾਸਿਤੇ ਵਿਮਲਪੁਸ਼੍ਪਸਂਵਾਸਿਤੇ ।
ਭੁਜਙ੍ਗਪਤਿਨੂਪੁਰੇ ਬੁਧਜਨਾਵਨਸ਼੍ਰੀਪਰੇ
ਮਹਾਮਹਿਮਨੀ ਭਜੇ ਮਨਸਿ ਸ਼ੈਵਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜੇ ॥ ੧.੮੨॥

ਜਟਾਵਲੀਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਭ੍ਰਗਙ੍ਗਾਂ ਕਪਾਲਮਾਲਾਕਲਿਲੋਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗਾਮ੍ ।
ਦਿਗਮ੍ਬਰਾਂ ਪਞ੍ਚਮੁਖੀਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਂ ਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਸ਼ੈਵਤਨੁਂ ਭਜੇऽਹਮ੍ ॥ ੧.੮੩॥

ਭੇਰੀਮਦਙ੍ਗਪਣਵਾਨਕਤੂਰ੍ਯਸ਼ਙ੍ਖਵੀਣਾਰਵੈਃ ਸਹ ਜਯਧ੍ਵਨਿਵੇਣੁਨਾਦਃ ।
ਸਪ੍ਤਸ੍ਵਰਾਨੁਗੁਣਗਾਨਮਨੋਹਰੋऽਯਂ ਕਰ੍ਣਦ੍ਵਯਂ ਮਮ ਕਦਾ ਸਮੁਪੈਤਿ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ॥ ੧.੮੪॥

ਸ਼ਿਵਮਸ੍ਤੇਨ੍ਦੁਰੇਖਯਾਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕੇਯਂ ਸਮਾਗਤਾ ।
ਸਤ੍ਯਂ ਯਤੋ ਨਿਰਸ੍ਤਮ੍ਮੇ ਬਾਹ੍ਯਮਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰਂ ਤਮਃ ॥ ੧.੮੫॥

ਸਨ੍ਦਸ਼੍ਯਤੇऽਸੌ ਵਸ਼ਭੋ ਧ੍ਵਜਾਗ੍ਰੇ ਵਸਨ੍ਮਯਾ ਸ਼ਙ੍ਗਯੁਗੇਨ ਕੋਪਾਤ੍ ।
ਵਕ੍ਰਸ੍ਵਭਾਵਂ ਸਦਸ਼ਂ ਦ੍ਵਿਕੋਟਿਮਰ੍ਧੇਨ੍ਦੁਮਾਹਨ੍ਤੁਮਿਵੋਤ੍ਪਤਨ੍ ਖਮ੍ ॥ ੧.੮੬॥

ਮੁਕ੍ਤਿਦ੍ਵਾਰਸ੍ਤਮ੍ਭਸ਼ੁਮ੍ਭਦ੍ਵਿਸ਼ਾਣੋ ਲੀਲਾਚਾਰਸ਼੍ਰੀਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਤਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋऽਯਮ੍ਮੇ ਦਕ੍ਪਥਮ੍ਮਨ੍ਦਗਾਮੀ ਬੁਭ੍ਰਚ੍ਛਮ੍ਭੁਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਦੇਹੋ ਮਹੋਕ੍ਸ਼ਃ ॥ ੧.੮੭॥

ਮਯਿ ਸ੍ਥਿਤਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁਮਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਤੂਰ੍ਣਮਾਗਤ੍ਯ ਧਨ੍ਯਾ ਭਵਤੇਤਿ ਸਂਜ੍ਞਾਮ੍ ।
ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਨਿਵਾਯਾਤਿ ਪੁਰੋ ਵਸ਼ੋऽਯਂ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਃ ਕਮ੍ਪਨਤੋ ਮੁਖਸ੍ਯ ॥ ੧.੮੮॥

ਭਾਤ੍ਯਯਂ ਵਸ਼ਭਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂ ਮਹਤੀਂ ਕਕੁਦਂ ਦਧਤ੍ ।
ਪ੍ਰੀਤਯੇ ਪੁਰਤਃ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਕੈਲਾਸਾਦ੍ਰਿਂ ਵਹਨ੍ਨਿਵ ॥ ੧.੮੯॥

ਕਿਮਿਦਂ ਯੁਗਪਚ੍ਚਿਤ੍ਰਂ ਪੁਸ਼੍ਪਵਨ੍ਤਾਵਿਹੋਦਿਤਾ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੀਭਵਤਃ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰਿਮੇ ਨੇਤ੍ਰੇ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਃ ॥ ੧.੯੦॥

ਸਹਸ੍ਰਾਂਸ਼ੁਸਹਸ੍ਰਾਣਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਮਿਦਮ੍ਮਹਃ ।
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਿਵਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਤ੍ਵਂ ਗਤੋ ਮਮ ॥ ੧.੯੧॥

ਰੋਮਾਞ੍ਚਿਤਂ ਸਰ੍ਵਮਿਦਂ ਸ਼ਰੀਰਂ ਸਾਨਨ੍ਦਬਾਸ਼੍ਪੇ ਨਯਨੇ ਮਨੋऽਨੁ ।
ਵਿਕਾਸਿ ਕਾਯਮ੍ਮਹਦਾਸ਼ੁ ਜਾਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਤੋ ਮਮਾਹੋ ॥ ੧.੯੨॥

ਅਨੇਕਜਨ੍ਮਾਰ੍ਜਿਤਪਾਤਕਾਨਿ ਦਗ੍ਧਾਨਿ ਮੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨਤਃ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ।
ਨੇਦਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਂ ਸ਼ਿਵਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ ਕਾਮੋ ਹਿ ਦਗ੍ਧੋऽਖਿਲਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰਧਰ੍ਸ਼ਃ ॥ ੧.੯੩॥

ਅਹੋ ਭਾਗ੍ਯਮਹੋ ਭਾਗ੍ਯਮ੍ਮਹਦੀਸ਼੍ਵਰਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ।
ਕਤਾਰ੍ਥੋऽਹਂ ਕਤਾਰ੍ਥੋऽਹਂ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯੇऽਪਿ ਨ ਸਂਸ਼੍ਯਃ ॥ ੧.੯੪॥

ਨਮਸ੍ਕਰੋਮ੍ਯਹਮਿਦਂ ਕਾਯੇਨ ਮਨਸਾ ਗਿਰਾ ।
ਆਨਨ੍ਦੈਕਰਸਂ ਦੇਵਂ ਭਕ੍ਤਾਨੁਗ੍ਰਹਣਂ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ ੧.੯੫॥

ਨਮਃ ਪਰਮਕਲ੍ਯਾਣਦਾਯਿਨੇ ਹਤਮਾਯਿਨੇ ।
ਹਿਮਾਲਚਲਤਨੂਜਾਤਾ ਰਾਗਿਣੇऽਤਿਵਿਰਾਗਿਣੇ ॥ ੧.੯੬॥

ਨਮਃ ਕੁਨ੍ਦੇਨ੍ਦੁਧਵਲਮੂਰ੍ਤਯੇ ਭਵ੍ਯਕੀਰ੍ਤਯੇ ।
ਨਿਰਸ੍ਤਭਕ੍ਤਸਂਸਾਰਨੀਤਯੇऽਨੇਕਭੂਤਯੇ ॥ ੧.੯੭॥

ਭਾਰਤੀਸ਼੍ਰੀਸ਼ਚੀਮੁਖ੍ਯਸੌਰਕਾਨ੍ਤਾਰ੍ਚਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਯੇ ।
ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਾਧੀਸ਼ ਸਾਰਾਚਾਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧.੯੮॥

ਨਮੋ ਵੇਦਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਗੁਣਤ੍ਰਯਵਿਭਾਗਿਨੇ ।
ਲੋਕਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਲੋਕਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਲੋਕਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਚ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧.੯੯॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥ ਨਮਸ੍ਤੇ ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨ ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਨ੍ਦਿਵਾਹਨ ॥ ੧.੧੦੦॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਮਹਾਦੇਵਸ਼ਮ੍ਭੋ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਪਰੇਸ਼ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੋ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇਸ਼ਿਰਸ੍ਸੌਰਸਿਨ੍ਧੋ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੈਕਬਨ੍ਧੋ ॥ ੧.੧੦੧॥

ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ ਪਠਤਾਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵਕਰ੍ਣਾਮਤਸ੍ਤੁਤਿਃ ।
ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਕਰੀ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭੂਯਾਦਾਚਨ੍ਦ੍ਰਤਾਰਕਮ੍ ॥ ੧.੧੦੨॥

੨। ਦ੍ਵਿਤੀਯੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ।
ਘਨਮਧੁਮਧੁਰੋਕ੍ਤਿਸ੍ਯਨ੍ਦਮਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਂ
ਵਰਗੁਣਮਣਿਵਨ੍ਦਂ ਵਨ੍ਦ੍ਯਮੋਜਃ ਪੁਰਾਰੇਃ ।
ਭਜਤੁ ਨਿਜਜਨਾਰ੍ਤ੍ਰੇਰ੍ਭੇਸ਼ਕਦ੍ਰੋਸ਼ਦੋਸ਼-
ਦ੍ਵਿਸ਼ਦਤਿਮਤਿਯੋਸ਼ਾਭੂਸ਼ਿਤਂ ਭਾਸ਼ਿਤਮ੍ਮੇ ॥ ੨.੧॥

ਯਦ੍ਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਤਮਿਤ੍ਯਮਰ੍ਤ੍ਯਵਨਿਤਾਃ ਪਾਤੁਂ ਯਤਨ੍ਤੇ ਮੁਦਾ
ਯਜ੍ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨੇਤਿ ਚਕੋਰਿਕਾਤਤਿਰਤਿਪ੍ਰੇਮ੍ਣਾਭਿਧਾਵਤ੍ਯਲਮ੍ ।
ਯਤ੍ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਮ੍ਬੁਧਿਰਿਤ੍ਯਨਙ੍ਗਜਨਨੀ ਸਨ੍ਤੋਸ਼ਤਃ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਤੇ
ਤਤ੍ਤੇਜਃ ਪੁਰਮਰ੍ਦਨਸ੍ਯ ਧਵਲਂ ਪਾਯਾਤ੍ ਸਦਾ ਸਾਧੁ ਮਾਮ੍ ॥ ੨.੨॥

ਸ੍ਵੋਦ੍ਵਾਹਾਰ੍ਥਂ ਦਢਮਤਿਜਲੇ ਸ਼ੀਤਲੇ ਕਣ੍ਠਦਘ੍ਨੇ
ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤ੍ਯਾਃ ਸ੍ਵਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁ ਤਪਃ ਸ਼ੈਲਜਾਯਾਸ੍ਤਦਾ ਨੁ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸਨ੍ ਪਰਿਧਕਰਃਸਸ੍ਮਿਤਃ ਕਾਨ੍ਤਯਾਲਂ
ਪ੍ਰੀਤਸ੍ਫੀਤਂ ਚਕਿਤਚਕਿਤਂ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਿਤੋ ਨਃ ਸ਼ਿਵੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੨.੩॥

ਯਦਙ੍ਗਮਚ੍ਚਂ ਗਿਰਿਜੋਤ੍ਪਲਵਿਚ੍ਛਵਿਰ੍ਵਿਲੋਚਨਾਲੋਕਨਸਮ੍ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਣਮ੍ ।
ਸ੍ਫੁਟੋਤ੍ਪਲਂ ਗਾਙ੍ਗਮਿਵ ਸ੍ਮ ਭਾਤਿ ਸ੍ਰੋਤਸ੍ਸ ਪਾਯਾਤ੍ ਸਤਤਂ ਸ਼ਿਵੋ ਨਃ ॥ ੨.੪॥

ਬੁਦ੍ਧੇ ਸ਼ੁਦ੍ਧੇ ਜਨਨਿ ਭਵਤੀਂ ਦੁਸ਼੍ਟਭੋਗਾਨੁਸ਼ਕ੍ਤਾਂ
ਕੁਰ੍ਵੇ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਹਮਨਿਤਰਂ ਵਕ੍ਰਕਰ੍ਮਾ ਦੁਰਾਤ੍ਮਾ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਕ੍ਸ਼ੇਮਂ ਕਲਯ ਕੁਸ਼ਲੇ ਨ ਧ੍ਰੁਵਂ ਨਾਨ੍ਯਸਕ੍ਤਾ
ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਚਰਣਯੁਗਲੇ ਯੋਗਰੂਪਸ੍ਯ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ॥ ੨.੫॥

ਤਤ੍ਤਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੈਰ੍ਨਿਗਮਵਿਦਿਤੈਰ੍ਵਾਯੁਨਾਪੂਰ੍ਯ ਨਾਸਾਨ੍
ਸਂਰੁਨ੍ਦਨ੍ਤਂ ਸਵਿਧਚਰਮਾਰੇਚਨਾਦਙ੍ਗੁਲੀਭਿਃ ।
ਯੋਗੇ ਮਾਰ੍ਗਾਨ੍ਨਿਭਤਨਯਨਂ ਬਦ੍ਧਪਦ੍ਮਾਸਨਾਙ੍ਘ੍ਰਿਂ
ਸੇਵੇ ਭਾਵੇ ਹਿਮਗਿਰਿਤਟੇ ਤਂ ਤਪਸ੍ਯਨ੍ਤਮੀਸ਼ਮ੍ ॥ ੨.੬॥

ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਿਗਮਵਚਨੈਰ੍ਧਰ੍ਮਨਰ੍ਮਾਣਿ ਸਾਙ੍ਗਂ
ਕੈਲਾਸਾਦ੍ਰੌ ਘਨਮੁਨਿਵਰੈਰ੍ਵਾਦਯਨ੍ਤਂ ਵਸਨ੍ਤਮ੍ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਂ ਪ੍ਰਾਗ੍ਵਚਨਸ਼ਿਰਸਾਂ ਤਂ ਤ੍ਰਯਾਣਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ
ਹਰ੍ਤਾਰਮ੍ਮਾਨਸ ਭਜ ਸਦਾ ਸ਼ੈਲਜਾਪ੍ਰਾਣਨਾਥਮ੍ ॥ ੨.੭॥

ਮਸ੍ਤਨ੍ਯਸ੍ਤਾਤੁਲਿਤਵਿਲਸਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਰੇਖਾਵਤਂਸੋ
ਹੇਮਾਭਾਭਿਰ੍ਵਿਹਿਤਮਹਿਤਸ਼੍ਰੀਜਟਾਭਿਸ੍ਤਟਿਦ੍ਭਿਃ ।
ਕੁਰ੍ਵਨ੍ ਸਰ੍ਵਾਨਗਣਿਤਫਲਾਨ੍ ਹਂਸਸਨ੍ਤੋਸ਼ਕਾਰੀ
ਵਾਰਂ ਵਾਰਂ ਹਦਯਮਯਤੇ ਮੇ ਸ਼ਰਤ੍ਕਾਲਮੇਘਃ ॥ ੨.੮॥

ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਰ੍ਵਾਧਿਕਬਹੁਗੁਣੈਰ੍ਵਞ੍ਚਯਿਤ੍ਵਾ ਮਨਸ੍ਸ੍ਵਂ
ਹਤ੍ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਧਿਂ ਗਤਵਤਿ ਤਪੋਵੈਭਵੇਨ ਸ੍ਵਦੇਸ਼ਮ੍ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਕਸ਼੍ਯਾਹਰਦਗਸੁਤਾ ਯਨ੍ਮਨਃਸਾਰ੍ਧਦੇਹਂ
ਯਾਵਜ੍ਜੀਵਂ ਸਰਸਮਵਤਾਨ੍ਨੋ ਮਹੇਸ਼ਃ ਸ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੨.੯॥

ਕੈਲਾਸਾਦ੍ਰੌ ਵਨਵਿਹਰਣੇ ਹਾਸਤੋ ਵਞ੍ਚਨਾਰ੍ਥਂ
ਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਕਨ੍ਧਾਨ੍ਤਰਿਤਵਪੁਸ਼ਂ ਧੀਰਮਾਰਾਦਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ।
ਯਃ ਪੌਰਸ੍ਤ੍ਯੇ ਸਿਤਮਣਿਤਟੇ ਵਿਸ੍ਮਿਤਾਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਂ ਦ੍ਰਾਗ੍
ਆਲਿਙ੍ਗਨ੍ ਮਾਂ ਸ ਪਰਮਸ਼ਿਵਃ ਪਾਤੁ ਮਾਯਾਵਿਲਾਸੀ ॥ ੨.੧੦॥

ਭਵਤੁ ਮਮ ਭਵਿਸ਼੍ਯਜ੍ਜਨ੍ਮ ਕੈਲਾਸਭੂਮੀ-
ਧਰਤਟਵਸੁਧਾਯਾਂ ਬਿਲ੍ਵਰੂਪੇਣ ਪਤ੍ਰਮ੍ ।
ਯਦਿ ਵਿਨਿਹਿਤਮੇਕਂ ਜਾਤੁ ਕੇਨਾਪਿ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ
ਸਰਸਪਦਯੁਗੇ ਵਾ ਸ਼ੇਸ਼ਭਾਗ੍ਯਂ ਭਜੇਯਮ੍ ॥ ੨.੧੧॥

ਕਥਯ ਕਥਯ ਜਿਹ੍ਵੇ ਕਾਮਦੇ ਮੇ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ
ਰਵਿਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ਿਖਿਨੇਤ੍ਰਂ ਰਾਜਰਾਜਸ੍ਯ ਮਿਤ੍ਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਮਥਨਿਵਹਪਾਲਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਭਾਗ੍ਯਜਾਲਂ
ਗੁਰੁਤਰਰੁਚਿਮਲ੍ਲੀਗੁਚ੍ਛਸਚ੍ਛਾਯਮੀਸ਼ਮ੍ ॥ ੨.੧੨॥

ਅਯਿ ਭੁਜਗਪਤੇ ਤ੍ਵਂ ਵਰ੍ਤਸੇ ਕਰ੍ਣਮੂਲੇ
ਨਿਰਤਮਪਿ ਸਹਸ੍ਰਂ ਸਨ੍ਤਿ ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਣਿ ਸਨ੍ਤਿ ।
ਭਵਤਿ ਚ ਤਵ ਸਦ੍ਵਾਕ੍ਚਾਤੁਰੀ ਤੇਵ ਯਾਚੇ
ਬਹੁ ਵਦ ਸਮਯੇ ਮੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਸਾਧੁ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ॥ ੨.੧੩॥

ਵਿਹਿਤਰਜਤਸ਼ੈਲਂ ਵੇਦਜਾਲੈਕਮੂਲਂ
ਮਦਨਮਥਨਸ਼ੀਲਂ ਮਸ੍ਤਕਾਞ੍ਚਤ੍ ਕਪਾਲਮ੍ ।
ਅਨਲਰੁਚਿਰਫਾਲਂ ਹਸ੍ਤਭਾਸ੍ਵਤ੍ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਂ
ਸੁਰਨੁਤਗੁਣਜਾਲਂ ਸ੍ਤੌਮਿ ਗੌਰੀਵਿਲੋਲਮ੍ ॥ ੨.੧੪॥

ਪੁਰਜਯਘਨਯੋਧਂ ਪੂਰਿਤਾਨਨ੍ਦਬੋਧਂ
ਘਟਿਤਯਮਨਿਰੋਧਂ ਖਣ੍ਡਿਤਾਰਾਤਿਯੂਥਮ੍ ।
ਮਦਸੁਹਦਪਰਾਧਂ ਮਨ੍ਦਬੁਦ੍ਧੇਰਗਾਧਂ
ਭਜ ਹੁਤਵਹਬਾਧਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪ੍ਰਾਣਨਾਥਮ੍ ॥ ੨.੧੫॥

ਰੁਚਿਰਕਣ੍ਠਵਿਕੁਣ੍ਠਿਤਮੇਘਭਂ
ਸ੍ਫਟਿਕਕਾਨ੍ਤਿਕਤਾਗ੍ਰਹਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣਵਨਾਦਸਮੋਦਭਰਾਦਰਂ
ਕਮਪਿ ਯੋਗਿਵਰੇਣ੍ਯਮੁਪਾਸ੍ਮਹੇ ॥ ੨.੧੬॥

ਸ੍ਵਕਰੇ ਵਿਨਿਧਾਯ ਪੁਸ੍ਤਕਂ ਸ੍ਵਂ
ਘਨਸ਼ਿਸ਼੍ਯਪ੍ਰਕਰਾਯ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਃ ।
ਗੁਰੁਰਾਦਿਸ਼ਤਿ ਸ੍ਫੁਟਮ੍ਮਹੇਸ਼ੋ
ਵਟਮੂਲੇ ਵਟੁਯੁਕ੍ਤਬੋਧਸ਼ਾਲੀ ॥ ੨.੧੭॥

ਭੁਵਨਾਵਨਸ਼ਾਲਿਯੋਗਿਵੇਸ਼ਂ
ਭੁਜਗਾਧੀਸ਼੍ਵਰਭੂਸ਼ਣਾਤਤਾਙ੍ਗਮ੍ ।
ਭਜਤਾਦ੍ ਭਜਤਾਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਮ੍ਮੇ
ਹਦਯਂ ਹੀਰਪਟੀਰਹਾਰਿਤੇਜਃ ॥ ੨.੧੮॥

ਅਯਮਾਤ੍ਤਵਿਸ਼ਸ੍ਤੁ ਰਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਥਂ ਭਯਮਾਪਨ੍ਨਮਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਟਸੌਘਮ੍ ।
ਵਯਮਾਸ਼ੁ ਭਜਾਮ ਦੇਵਦੇਵਂ ਜਯਮਾਨਨ੍ਦਭਰਂ ਚ ਕਿਂ ਨ ਦਦ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੨.੧੯॥

ਨਿਟਲਸ੍ਫੁਟਭਾਸਿਤਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਂ
ਕਟਿਮਧ੍ਯੇ ਘਟਿਤਾਹਿਯੋਗਪਟ੍ਟਮ੍ ।
ਹਦਯੇ ਪਰਿਭਾਵਿਤਸ੍ਵਰੂਪਂ
ਹਦਯੇ ਭਾਵਯ ਭਾਵਭਾਵਦਾਵਮ੍ ॥ ੨.੨੦॥

ਕੋऽਪਿ ਪ੍ਰਕਾਮਗਰਿਮਾਸ਼ੁ ਸ ਧਾਮ ਭੂਮਾ-
ਰਾਮਾਭਿਰਾਮਵਪੁਰਾਦਰਣੀਯਮੇਵ ।
ਯੋ ਭਾਸ੍ਕਰੇ ਸ਼ਸ਼ਿਨਿ ਚ ਪ੍ਰਣਵੇ ਚ ਨਿਤ੍ਯਂ
ਗੌਰੀਮਨਃਸਰਸਿਜੇ ਚ ਚਕਾਸ੍ਤਿ ਭੂਯਃ ॥ ੨.੨੧॥

ਤਂ ਮਲ੍ਲਿਕਾਸੁਮਸਮਾਨਵਿਭਾਸਮਾਨਂ
ਸਾਰਙ੍ਗਪਾਣਿਮਣਿਮਾਦਿਵਿਰਾਜਮਾਨਮ੍ ।
ਮੁਕ੍ਤਾਪ੍ਰਵਾਲਪਰਿਪੂਰਣਚਾਰੁਭਦ੍ਰ-
ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਿਕਮਹਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਰੁਦ੍ਰਮ੍ ॥ ੨.੨੨॥

ਨੋ ਵੈਸ਼੍ਣਵਮ੍ਮਤਮਵੈਮਿ ਨ ਚਾਪਿ ਸ਼ੈਵਂ
ਨੋ ਸੌਰਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਦਿਤਂ ਨ ਤੁ ਮਨ੍ਤ੍ਰਜਾਲਮ੍ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਾ ਤਥਾਪਿ ਨ ਹਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਪਾਦਪਦ੍ਮੇ
ਸਞ੍ਚਾਰਮੇਤਿ ਮਮ ਮਾਨਸਚਞ੍ਚਰੀਕਃ ॥ ੨.੨੩॥

ਗੌਰੀ ਕਰੋਤੁ ਸ਼ੁਭਮੀਸ਼ਵਿਲੋਲਦਸ਼੍ਟਿ-
ਮਧ੍ਯੇ ਦਧਤ੍ਯਤੁਲਕਾਞ੍ਚਨਕਣ੍ਠਮਾਲਾਮ੍ ।
ਤਦ੍ਦਗ੍ਰਸਾਨਨੁਭਵਨ੍ ਪ੍ਰਣਮਨ੍ਤਮਿਨ੍ਦ੍ਰਂ
ਕਿਂ ਕ੍ਸ਼ੇਮਮਮ੍ਬੁਜਭਵੇਤਿ ਵਦਨ੍ ਸ਼ਿਵੋऽਪਿ ॥ ੨.੨੪॥

ਕਰ੍ਪੂਰਪੂਰਧਵਲਾਧਿਕਚਾਰੁਦੇਹਂ
ਕਸ੍ਤੂਰਿਕਾਭ੍ਰਮਰਵਿਭ੍ਰਮਕਾਰਿਕਣ੍ਠਮ੍ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਭੂਧਰਨਿਵਾਸਵਿਭਾਸਮਾਨਂ
ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਵੈਰਿਣਮਹਂ ਕਲਯਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੨.੨੫॥

ਯੋऽਨ੍ਤੇऽਤਿਵਦ੍ਧਿਮਨਯਜ੍ਜਲਧੀਨ੍ ਪਯੋਧਿ-
ਰ੍ਯਸ੍ਯੇਸ਼ੁਧਿਃ ਸ਼ਿਰਸਿ ਦੇਵਨਦੀ ਚ ਮੂਰ੍ਤਿਃ ।
ਆਪੋऽਭਿਸ਼ਿਞ੍ਚਤਿ ਜਨੋऽਧਰਧੀਰ੍ਵਿਚਿਤ੍ਰਂ
ਤਂ ਨਾਰਿਕੇਲਪਯਸਾ ਕਲਸ਼ੀਜਲੇਨ ॥ ੨.੨੬॥

ਸ਼ੈਵਮ੍ਮਤਮ੍ਮਮ ਤੁ ਵੈਸ਼੍ਣਵਮਪ੍ਯਭੀਸ਼੍ਟਂ
ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਦੈਵਤਪਦੇਸ਼ੁ ਸਮਤ੍ਵਬੁਦ੍ਧੇਃ ।
ਸਤ੍ਯਂ ਤਥਾਪਿ ਕਰੁਣਾਮਦੁ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ੍ਯ
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪਦਮੇਤਿ ਸਦਾ ਮਨੋ ਮੇ ॥ ੨.੨੭॥

ਮਮ ਵਚਨਮਿਦਂ ਗਹਾਣ ਸਤ੍ਯਂ
ਦੁਰਧਿਗਮੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ਵਿਚਾਰਤਃ ਕਿਮ੍ ।
ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਭਤਿ ਰਚਯਨ੍ਨਿਤਾਨ੍ਤਮਾਯਾਂ
ਪਰਮਸ਼ਿਵੋ ਦਢਜਿਸ਼੍ਣੁਬਾਹੁਬਨ੍ਧਃ ॥ ੨.੨੮॥

ਮੂਰ੍ਧਰਾਜਿਤਤਰੈਨ੍ਦਵਖਣ੍ਡੋ
ਮਰ੍ਦਿਤਾਤਤਘਨਾਹਿਤਸ਼ਣ੍ਡਃ ।
ਦੈਵਤਂ ਹਿ ਯਮਸ਼ਾਸਨਚਣ੍ਡਃ
ਸ਼ਙ੍ਕਰੋ ਮਮ ਕਤੇ ਯਮਦਣ੍ਡਃ ॥ ੨.੨੯॥

ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਕੁਣ੍ਡਲਿਤਕੁਣ੍ਡਲੀਟ੍ਫਣਾ ਰਤ੍ਨਨੂਤ੍ਨਰੁਚਿਗਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਮ੍ ।
ਸਨ੍ਮਤਂ ਸਕਲਲੋਕਨਾਯਕਂ ਸਾਮ੍ਬਮੂਰ੍ਤਿਮਨਿਸ਼ਂ ਭਜਾਮਹੇ ॥ ੨.੩੦॥

ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਦੁਰਨ੍ਤਭਵਬਨ੍ਧਨਦੁਃਖਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੇ ਮਨਸ੍ਯਤਿਦਢਮ੍ਮੁਨਯੋ ਬਬਨ੍ਧੁਃ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਂ ਦਢਸ਼ਮਾਦਿਗੁਣੈਰ੍ਵਿਚਿਤ੍ਰਂ ਤਤ੍ਤੁਲ੍ਯਕਸ਼੍ਟਮਪਿ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਰਸ੍ਯ ਨਾਸੀਤ੍ ॥ ੨.੩੧॥

ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਃ ਕੋऽਪਿ ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ਸਨ੍ ਜਟਾਧਰਃ ਸਰ੍ਵਵਿਦਸ੍ਤਿ ਸ਼ੈਲੇ ।
ਤਦ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ਚੇਤਨਸ਼ਕ੍ਤਿਰਸ੍ਤਿ ਨਿਵਤ੍ਤਿਮੇਵੈਸ਼੍ਯਤਿ ਦੇਹਕਸ਼੍ਟਮ੍ ॥ ੨.੩੨॥

ਨ ਯਾਤ ਹੇ ਤੀਰ੍ਥਚਰਾਃ ਕਦਾਚਿਤ੍ ਤਪੋਵਨਂ ਦੁਰ੍ਗਮਮਰ੍ਜੁਨਸ੍ਯ ।
ਮਾਯਾਕਿਰਾਤਃ ਖਲੁ ਤਤ੍ਰ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਦਸ਼੍ਟਸ੍ਤਨੁਚ੍ਛੇਦਮਰਂ ਕਰੋਤਿ ॥ ੨.੩੩॥

ਕੈਲਾਸਭੂਮਿਭਤਿਮਨ੍ਦਰਸ਼ੈਲਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਸ੍ਯਾਦ੍ਗਨ੍ਧਮਾਦਨਗਿਰੌ ਹਿਮਵਤ੍ਤਟੀਸ਼ੁ ।
ਵੇਦੇਸ਼ੁ ਵੇਦਸ਼ਿਖਰੇਸ਼ੁ ਚ ਦੈਵਤਮ੍ਮੇ ਗੌਰ੍ਯਰ੍ਧਦਕ੍ਸ਼ਿਣਤਨੌ ਨਿਜਭਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤੇ ॥ ੨.੩੪॥

ਗਿਰੀਸ਼ਕਾਲ੍ਯੋਸ਼੍ਚ ਸਿਤਾਸਿਤਾਭਸ਼ਰੀਰਯੋਃ ਸਙ੍ਗਤਿਰਰ੍ਥਯੋਰ੍ਮੇ ।
ਸ੍ਵਾਨ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਗਙ੍ਗਾਯਮੁਨਾਤਟਿਨ੍ਯੋਰ੍ਯਾ ਸਙ੍ਗਤਿਰ੍ਵੇਤਿ ਵਿਰਾਜਮਾਨਾ ॥ ੨.੩੫॥

ਕਰ੍ਪੂਰਪੂਰਪ੍ਰਭਮਿਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਵਿਨੀਲਕਣ੍ਠਂ ਵਪੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਸਙ੍ਕਾਸ਼ਜਟਾਪ੍ਰਯੋਗੀ ਨਦੀਤ੍ਰਯੀਸਙ੍ਗਤਿਭਾਸਿ ਨੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੨.੩੬॥

ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨੇ ਸ੍ਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਾਂ ਭੂਸ਼ਣੈਰ੍ਭੂਸ਼ਿਤਾਂ ਤਾਂ ਭਵਾਨੀਂ ਪੁਰਃ ।
ਕਾਮਮੁਦ੍ਯਨ੍ਮੁਖਸ਼੍ਰੀਃ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ੋਤ੍ਸਵੇ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੩੭॥

ਤਾਪਸਾਨ੍ ਤਾਪਸਾਨ੍ਨਨ੍ਤਰਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾਸ਼੍ਚਾਨ੍ਤਰਾ ਤਾਪਸਾਃ ।
ਏਵਮਾਦਤ੍ਯ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰਾਦਿਸ੍ਥਿਤੌ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੩੮॥

ਕੁਮ੍ਭਿਕੁਮ੍ਭਾਹਤਿਸ੍ਤਮ੍ਭਿਤਸਮ੍ਭਾਵਿਤਸ਼੍ਰੀਮਦਙ੍ਘ੍ਰਿਦ੍ਵਯੀਵਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਕ੍ਰਮੀ ।
ਭਕ੍ਤਿਸਕ੍ਤਾਵਲੀ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਃ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੩੯॥

ਤ੍ਵਙ੍ਗਦੁਤ੍ਤੁਙ੍ਗਰਙ੍ਗਦ੍ਵਰਾਙ੍ਗੋਦ੍ਧਤਾ ਮਨ੍ਦਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀ ਬਿਨ੍ਦੁਭਿਰ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਯ ਖਮ੍ ।
ਚਾਰੁਵਿਨ੍ਦਤ੍ਸੁ ਸਂਸ੍ਫਾਰਤਾਰਾਕਤਿਃ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੪੦॥

ਦੇਵਮੁਕ੍ਤਾਗਤਂ ਕਲ੍ਪਪੁਸ਼੍ਪਸ੍ਰਜਂ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸਵਰ੍ਣਂ ਸਮਾਲਿਙ੍ਗਿਤੁਮ੍ਮਸ੍ਤਕਾਤ੍ ।
ਉਤ੍ਪਤਤ੍ਯਾਦਰਾਦ੍ ਗਾਙ੍ਗਬਿਨ੍ਦੂਤ੍ਕਰੇ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੪੧॥

ਅਚ੍ਛ ਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲਾਲਮ੍ਬਿਨੀਲੋਤ੍ਪਲਸ੍ਰਕ੍ਸ਼ੁ ਦਕ੍ਸ਼ੂਤ੍ਪਲਾਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮਹੀਭਦ੍ਭੁਵਾ ।
ਅਰ੍ਪਿਤਾਸ੍ਵੇਵਮਾਨਨ੍ਦ੍ਯ ਵਤ੍ਤੋਤ੍ਸਵੇ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੪੨॥

ਏਕਤੋ ਭਾਰਤੀਮੁਖ੍ਯਦੇਵੀਸ੍ਤੁਤੀਰਨ੍ਯਤੋ ਭਾਰਤੀਃ ਸ਼ਬ੍ਦਭੇਦਾਕਤੀਃ ।
ਸਰ੍ਵਤੋ ਭਾਰਤੀਃ ਕਾਮਮਾਕਰ੍ਣਯਨ੍ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੪੩॥

ਚਞ੍ਚਲਾ ਭਾਸਿਤਾ ਕਾਞ੍ਚਨਾਞ੍ਚਦ੍ਰੁਚਾ ਚਞ੍ਚਲਦ੍ਭਾਸਿਤਾ ਵ੍ਯੋਮਯਾਤਾ ਜਟਾਃ ।
ਚਞ੍ਚਲਾਭਾਸਿਤਾਵੇਵ ਭਾਸੀ ਦਧਤ੍ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੪੪॥

ਤਕ੍ਕਤੋਧਿਕ੍ਕਤੋਤੌਤਥਾਤੈਤਥੈ ਤੋਙ੍ਗਦਦ੍ਮਾਙ੍ਗਧਿਨ੍ਨਰ੍ਤਸ਼ਬ੍ਦਾਨ੍ਮੁਹੁਃ ।
ਉਚ੍ਚਰਨ੍ ਹਾਸਵਿਨ੍ਯਾਸਚਞ੍ਚਨ੍ਮੁਖਂ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੪੫॥

ਮੂਰ੍ਛਨਾਭਿਰ੍ਗਿਰਾਂ ਦੇਵਤਾਯਾਂ ਸਮੀਕਤ੍ਯ ਤਨ੍ਤ੍ਰੀਰ੍ਨਖੈਰ੍ਵਲ੍ਲਕੀਂ ਚ ਸ਼੍ਰੁਤੀਃ ।
ਸਾਧੁ ਸਪ੍ਤਸ੍ਵਰਾਨ੍ ਵਾਦਯਨ੍ਤ੍ਯਾਮ੍ਮੁਦਾ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੪੬॥

ਸ਼ੁਮ੍ਭਦਾਰਮ੍ਭਗਮ੍ਭੀਰਸਮ੍ਭਾਵਨਾ ਗੁਮ੍ਭਨੋਜ੍ਜਮ੍ਭਣੋ ਜਮ੍ਭਦਮ੍ਭਾਪਹੇ ।
ਲਮ੍ਬਯਤ੍ਯੁਤ੍ਕਟਂ ਵੇਣੁਨਾਦਾਮਤਂ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੪੭॥

ਸਮ੍ਭਤੋਤ੍ਕਣ੍ਠਿਤਾਕੁਣ੍ਠਕਣ੍ਠਸ੍ਵਰਸ਼੍ਰੀਰਮਾਭਾਮਿਨੀਸ੍ਫੀਤਗੀਤਾਮਤਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਪ੍ਰਕ੍ਰਮਂ ਸੁਸ਼੍ਰੁਤਿਭ੍ਯਾਂ ਪਿਬਨ੍ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੪੮॥

ਦਰ੍ਸ਼ਯਤ੍ਯਾਦਰਾਦ੍ਵਾਦਨੇ ਨੈਪੁਣੀਂ ਸਨ੍ਮਦਙ੍ਗਸ੍ਯ ਗੋਵਿਨ੍ਦਮਾਰ੍ਦਙ੍ਗਿਕੇ ।
ਤਾਲਭੇਦਂ ਸਹੋਦਾਹਰਤ੍ਯਬ੍ਜਜੇਃ ਸਨ੍ਨਨਰ੍ਤ ਸ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਪਤਿਃ ॥ ੨.੪੯॥

ਸਮਸ੍ਤਮੁਖਲਾਲਨਂ ਨ ਹਿ ਮੁਖਸ੍ਯ ਮੇ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖ
ਸਮਸ੍ਤਮੁਖਲਾਲਨਂ ਖਲੁ ਮਗਾਙ੍ਕਰੇਖਾਨਨ ।
ਇਤਿ ਸ੍ਵਸੁਖਵਾਦਨਮ੍ਮੁਦਿਤਮੁਨ੍ਮੁਖੈਃ ਪਞ੍ਚਭਿਃ
ਸੁਤਸ੍ਯ ਮਤਿਲਾਲਨਂ ਵਿਰਚਯਞ੍ਛਿਵਃ ਪਾਤੁ ਨਃ ॥ ੨.੫੦॥

ਮਮ ਹਸ੍ਤਗਤਾਸ੍ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਟਵਤ੍ਰਯਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਸਂਹਤਿਕ੍ਰਿਯਾਃ ।
ਇਤਿ ਸੂਚਯਿਤੁਂ ਵਹਨ੍ਨਿਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਖਂ ਸ਼ੂਲਮਯਂ ਸ਼ਿਵੋऽਵਤੁ ॥ ੨.੫੧॥

ਭਸ੍ਮਵਿਲੇਪਾਸ਼ਾਂਸ਼ੁਕਭੋਗੀ ਸਕ੍ਤਜਟਃ ਸਂਸਾਰਵਿਰਾਗੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਚਿਨ੍ਤਾਭਾਗਨੁਰਾਗੀ ਪਾਤੁ ਸਦਾ ਮਾਮਾਦਿਮਯੋਗੀ ॥ ੨.੫੨॥

ਅਰ੍ਧਾਙ੍ਗੇ ਹਿਮਸ਼ੈਲਜਾਂ ਦਧਦਯਂ ਬਨ੍ਧੁਂ ਗਹਂ ਤਦ੍ਗੁਰੋਃ
ਕੈਲਾਸਾਚਲਮੁਦ੍ਵਹਨ੍ ਕਰਤਲੇ ਕਤ੍ਵਾ ਸੁਮੇਰੁਂ ਧਨੁਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਮ੍ਮੂਰ੍ਧਤਲੇ ਤਦਾਭਮਪਿ ਸਨ੍ਮੌਲੌ ਵਿਧੁਂ ਤਤ੍ਕਤੇ
ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਕਰਃ ਸ਼ੁਭਂ ਵਿਤਨੁਤਾਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਮਹਾਕਾਰ੍ਮੁਕਃ ॥ ੨.੫੩॥

ਕੋ ਵਾ ਹੇ ਸ਼ੈਲਜਾਤੇ ਵਪੁਸ਼ਿ ਦ੍ਰੁਤਤਰਾਲਿਙ੍ਗਿਤੋ ਵਰ੍ਤਤੇ ਤੇ
ਮਾਯਾਮਦ੍ਵੇਸ਼ਧਾਰੀ ਵਦ ਵਿਦਿਤਮਹੋ ਤਾਵਕੀਨਂ ਹਿ ਸ਼ੀਲਮ੍ ।
ਇਤ੍ਯੁਰ੍ਵੀਭਤ੍ਤਨੂਜਾਂ ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਚਕਿਤਤਰਾਂ ਭੀਸ਼ਯਿਤ੍ਵਾ ਸਹਾਸੋ
ਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾਤ੍ਮਾਨਂ ਤਦਙ੍ਗਪ੍ਰਤਿਫਲਿਤਮੁਮਾਪ੍ਰਾਣਨਾਥੋऽਵਤਾਨ੍ਨਃ ॥ ੨.੫੪॥

ਪਞ੍ਚਬਾਣਵਿਜਯਸ੍ਯ ਕਾਞ੍ਚਨਸ੍ਤਮ੍ਭਤਾਵਿਲਸਿਤਪ੍ਰਤੀਤਿਕਤ੍ ।
ਰਾਜਤਾਦ੍ਰਿਨਿਹਿਤੋ ਧਿਨੋਤੁ ਮਾਂ ਸ਼੍ਵੇਤਪੀਤਮਹਸੋਃ ਸਮਾਗਮਃ ॥ ੨.੫੫॥

ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯਨੈਰ੍ਮਲ੍ਯਸਮਦ੍ਧਿਭਾਜੋਰਨ੍ਯੋਨ੍ਯਦੇਹਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬਿਨੇਨ ।
ਤੇਜੋऽਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰਯੋਰ੍ਧ੍ਵਯੋਃ ਸਤ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨਮ੍ਮਮ ਮਾਨਸੇऽਸ੍ਤੁ ॥ ੨.੫੬॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਭੂਸਞ੍ਚਾਰਣਾਦਰੋऽਪਿ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਭਸ੍ਮਾਕਲਿਤੋऽਪਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਕਪਾਲਮਾਲਾਭਿਯੁਤੋऽਪਿ ਚਿਤ੍ਰਂ ਸ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾਦਾਨਪਟੁਰ੍ਮਹੇਸ਼ਃ ॥ ੨.੫੭॥

ਵਨ੍ਦੇ ਵਨ੍ਦੇ ਵੇਦਸ਼ਿਰੋਵਰ੍ਣਿਤਕੇਲਿਂ ਵਨ੍ਦੇ ਵਨ੍ਦੇ ਪਾਲਿਤਪਾਦਾਨਤਪਾਲਿਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਵਨ੍ਦੇ ਨਿਰ੍ਜਿਤਮਰ੍ਤਾਲਿਪੁਰਾਰਿਂ ਵਨ੍ਦੇ ਵਨ੍ਦੇऽਹਂ ਹਦਿ ਗਙ੍ਗਾਧਰਮੌਲਿਮ੍ ॥ ੨.੫੮॥

ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯਸਂਵਰ੍ਧਿਤਤਤ੍ਪ੍ਰਸ਼ਂਸਾਦਿਨਗਮ੍ਬਰਾਭੂਤਿਜਟਾਵਤਂਸਾਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਾਸਾ ਵਦਨ੍ਤਿ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇਤਿ ॥ ੨.੫੯॥

ਅਤੋ ਮਹਤਃ ਸਙ੍ਗਤਿਰੇਵ ਕਾਰ੍ਯਾ ਯਤੋ ਜਟਾਧਾਰਿਸੁਪਞ੍ਜਰਸ੍ਥਾਃ ।
ਅਮੀ ਸ਼ੁਕਾਸ਼੍ਚਾਨੁਵਦਨ੍ਤਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇਤਿ ॥ ੨.੬੦॥

ਕੈਲਾਸਭੂਮੀਭਦਿਲਾਤਤੇਸ਼ੁ ਵਿਭੂਤਿਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਧਰਾਖਿਲਾਙ੍ਗਾਃ ।
ਤਦੇਕਭਕ੍ਤਾਃ ਪ੍ਰਮਥਾਃ ਪਠਨ੍ਤਿ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇਤਿ ॥ ੨.੬੧॥

ਧਿਕ੍ ਤਸ੍ਯ ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਵਚਨਂ ਚ ਦਿਗ੍ਧਿਗ੍ਜੀਵਿਤਂ ਜਨ੍ਮਕੁਲਂ ਚ ਧਿਗ੍ਧਿਕ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਮ੍ਮੁਦਾ ਯਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਨ ਵਕ੍ਤਿ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇਤਿ ॥ ੨.੬੨॥

ਸ ਪਣ੍ਡਿਤਾਦ੍ਯਃ ਸ ਹਿ ਲੋਕਪੂਜ੍ਯਃ
ਸ ਦਿਵ੍ਯਭਾਗ੍ਯਃ ਸ ਹਿ ਭਵ੍ਯਜਨ੍ਮਾ ।
ਯੋ ਵਕ੍ਤਿ ਮੋਦਾਤਿਸ਼ਯੇਨ ਨਿਤ੍ਯਂ
ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇਤਿ ॥ ੨.੬੩॥

ਜਿਹ੍ਵਾ ਮਦੀਯਾ ਵਸਤਾਦ੍ਦੁਰੁਕ੍ਤਿਰ੍ਨੀਚਸ੍ਥਿਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ਾਰਜਲਾਨ੍ਵਿਤਾ ਯਾ ।
ਸੋਮਸ੍ਯ ਨਾਮਾਖ੍ਯਸੁਧਾਸਮੁਦ੍ਰੇ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇਤਿ ॥ ੨.੬੪॥

ਵਿਹਾਯ ਭੇਰੀਘਨਤੂਰ੍ਯਵੇਣੁਵੀਣਾਮਦਙ੍ਗਾਦਿਰਵਂ ਚ ਗਾਨਮ੍ ।
ਸ਼ਣੋਤਿ ਮੇ ਕਰ੍ਣਯੁਗਂ ਸੁਸ਼ਬ੍ਦਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇਤਿ ॥ ੨.੬੫॥

ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਯਾਣੇ ਪਤਤਾਦਨਨ੍ਤਸਂਸਾਰਤਾਪਾਨ੍ਤਮਹੌਸ਼ਧਂ ਤਤ੍ ।
ਨਾਮਾਮਤਮ੍ਮਦ੍ਰਸਨਾਗ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇਤਿ ॥ ੨.੬੬॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਿਰੀਟਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਤਮਂ ਪਦ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਂ ਵਿਭੁਂ
ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਂ ਸਸ਼ੂਲਪਰਸ਼ੁਂ ਖਡ੍ਗਂ ਸਵਜ੍ਰਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ।
ਨਾਗਂ ਪਾਸ਼ਸਣੀਸਘਣ੍ਟਮਭਿਤਃ ਕਾਲਾਨਲਂ ਬਿਭ੍ਰਤਂ
ਭਵ੍ਯਾਲਙ੍ਕਤਿਮਰ੍ਕਰਤ੍ਨਧਵਲਂ ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ਂ ਭਜੇ ॥ ੨.੬੭॥

ਅਮੇਯਮਾਨਨ੍ਦਘਨਂ ਗਿਰੀਸ਼ਂ ਭਜਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਣਵੈਕਗਮ੍ਯਮ੍ ।
ਉਮਾਪਤਿਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾਙ੍ਗਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਂ ਸਾਧੁਮਨੋਨਿਵੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੨.੬੮॥

ਆਦਿਸ੍ਵਰਂ ਤਤੀਯੇਨ ਸਹਿਤਂ ਬਿਨ੍ਦੁਸਂਯੁਤਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਯਾਮਿ ਹਦਯੇ ਯੋਗਿਧ੍ਯੇਯਂ ਕਾਮਿਤਮੋਕ੍ਸ਼ਦਮ੍ ॥ ੨.੬੯॥

ਨ ਜਨਨੀ ਜਨਗਰ੍ਭਨਿਵਾਸਜਂ ਨ ਚ ਨਿਰਨ੍ਤਰਸਂਸਤਿਜਮ੍ਮਮ ।
ਨ ਯਮਦੂਤਕਤਂ ਚ ਭਯਂ ਯਤੋऽਨਵਰਤਮ੍ਮਮ ਦੈਵਤਮੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨.੭੦॥

ਮਹਾਵੀਰਰੁਦ੍ਰਮ੍ਮਨੋਜਾਤਿਰੌਦ੍ਰਂ ਮਹੀਭਤ੍ਕੁਮਾਰੀਮਨਃਪਦ੍ਮਮਿਤ੍ਰਮ੍ ।
ਮਖਧ੍ਵਂਸਿਨਂ ਸਮ੍ਮਤਸ਼੍ਰੀਕਰਮ੍ਮਨ੍ਮਨੋਮਨ੍ਦਿਰਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵਮੀਡੇ ॥ ੨.੭੧॥

ਸ਼ਿਵੇਤਰਾਪਹਨ੍ਤਾਰਂ ਸ਼ਿਵਸਨ੍ਧਾਯਿਨਂ ਪਰਮ੍ ।
ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਕਰਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸੇਵੇ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ॥ ੨.੭੨॥

ਵਾਸੁਕੀਸ਼੍ਵਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਕਣ੍ਠਂ ਵਾਮਭਾਗਪਰਿਪੂਰਿਤਬਾਲਮ੍ ।
ਵਾਰਣਾਸ੍ਯਭਿਧਪਟ੍ਟਣਵਾਸਂ ਵਾਮਦੇਵਮਧਿਦੈਵਤਮੀਡੇ ॥ ੨.੭੩॥

ਯਦੁਨਾਥਪਦ੍ਮਭਵਵਾਸਵਾਦਯੋ ਯਦੁਦਾਰਭਾਵਗੁਣਨਾਯਕਾਃ ਸ਼ਿਵਮ੍ ।
ਯਮਸ਼ਾਸਨੋਗ੍ਰਤਰਮਾਸ਼੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਯਹੋ ਯਮਨਾਥਨਾਥਮਹਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮਿ ਤਮ੍ ॥ ੨.੭੪॥

ਨਮਃ ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਲਯਾਨ੍ ਕੁਰ੍ਵਤੇ ਜਗਤਾਂ ਸਦਾ ।
ਸ਼ਿਵਯੈਕ੍ਯਂ ਗਤਾਯਾਨ੍ਤੁ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੇ ॥ ੨.੭੫॥

ਲਿਙ੍ਗਰੂਪਂ ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਂ ਸਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਿਕਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਸਮਗਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਕਪਾਲਡਮਰੁਂ ਭਜੇ ॥ ੨.੭੬॥

ਲਮ੍ਬੋਦਰਗੁਰੁਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਹਂਸਵਾਹਨਸੇਵਿਤਮ੍ ।
ਯਨ੍ਤ੍ਰਤਨ੍ਤ੍ਰਰਤਂ ਲੋਕਰਞ੍ਜਨਂ ਭਾਵਯੇ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ ੨.੭੭॥

ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਪਸ਼੍ਯ ਨ ਮਾਂ ਭਯਂ ਭਵਤਿ ਤੇ ਦਗ੍ਧੋ ਦਸ਼ਾ ਮਨ੍ਮਥਃ
ਕਣ੍ਠੇ ਤੇ ਭੁਜਬਨ੍ਧਨਂ ਨ ਮਮ ਭੋਸ੍ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਤਿ ਹਾਲਾਹਲਃ ।
ਗਣ੍ਡੇ ਗਣ੍ਡਤਲਾਰ੍ਪਣਂ ਨ ਭੁਜਗਃ ਕਰ੍ਣੇਨ ਚਾਲਿਙ੍ਗਨਂ
ਦੇਹੇ ਤਤ੍ਰ ਵਿਭੂਤਿਰਿਤ੍ਯਪਹਸਾਦੁਕ੍ਤੋऽਮ੍ਬਯਾਵ੍ਯਾਚ੍ਛਿਵਃ ॥ ੨.੭੮॥

ਸ਼੍ਰੀਗੌਰੀਂ ਪ੍ਰਣਯੇਨ ਜਾਤੁ ਕੁਪਿਤਾਂ ਵੈਮੁਖ੍ਯਸਨ੍ਦਾਯਿਨੀਂ
ਅਙ੍ਗੀਕਾਰਮਕੁਰ੍ਵਤੀਮਨੁਨਯੈਃ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਚੇਸ਼੍ਟਾਸ੍ਵਲਮ੍ ।
ਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਃ ਕਿਮੁਰੋਜਯੋਰ੍ਹਦਿ ਚ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾਣਭਾਰਃ ਪਰਂ
ਤਾਤਸ੍ਯੇਤਿ ਨਵਦਂਸ਼੍ਚਿਰਾਦਭਿਮੁਖੀਕੁਰ੍ਞ੍ਛਿਵਃ ਪਾਤੁ ਨਃ ॥ ੨.੭੯॥

ਧਿਂ ਧਿਮਿ ਧਿਮਿ ਧਿਮਿ ਸ਼ਬ੍ਦੈਰ੍ਬਨ੍ਧੁਰਪਜਮਨ੍ਦਰਂ ਨਟਨ੍ਤਂ ਤਮ੍ ।
ਝਂ ਝਣ ਝਣ ਝਣਰਾਵਾਰਞ੍ਜਿਤਮਣਿਮਣ੍ਡਨਂ ਸ਼ਿਵਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥ ੨.੮੦॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਂ ਪ੍ਰਤਿਤਾਘਨਾਸ਼ਂ ਗਾਨਪ੍ਰਵੇਸ਼ਂ ਗਤਮੋਹਨਾਸ਼ਮ੍ ।
ਵਸ੍ਤ੍ਰੀਕਤਾਸ਼ਂ ਵਨਿਤੈਕਦੇਸ਼ਂ ਕੀਸ਼ਾਪੁਰੀਸ਼ਂ ਕਲਯੇ ਮਹੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੨.੮੧॥

ਦੇਵਾਯ ਦਿਵ੍ਯਸ਼ਸ਼ਿਖਣ੍ਡਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਾਯ ਚਤੁਰਾਨਨਸੇਵਿਤਾਯ ।
ਸਾਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਸਦਯਾਯ ਸਦਾ ਨਮਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਸਗੁਣਾਯ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ ॥ ੨.੮੨॥

ਰਕ੍ਸ਼ਾਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਰਾਤ੍ਤਸਤ੍ਤ੍ਵੋ ਰਰਕ੍ਸ਼ ਲੋਕਾਨਿਤਿ ਕਿਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਮ੍ ।
ਲਯਾਭਿਮਾਨੀ ਸਤਤਂ ਜਗਨ੍ਤਿ ਰਕ੍ਸ਼ਤ੍ਯਹੋ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਰਂ ਪੁਰਾਰਿਃ ॥ ੨.੮੩॥

ਕਪਾਨਿਧਿਖ੍ਯਾਤਿਰਤਿਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾ ਸ਼ਮ੍ਭੋਸ੍ਤਥਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਨਾਮਧੇਯਮ੍ ।
ਵਿਭਾਤ੍ਯਸਾਧਾਰਣਮਾਦਿਦੇਵਃ ਸਨਾਤਨੋऽਯਂ ਨਿਖਿਲੈਃ ਪ੍ਰਸੇਵ੍ਯਃ ॥ ੨.੮੪॥

ਚਞ੍ਚਲਮਤਿਤਰੁਣਂ ਕਿਮ੍ਪਞ੍ਚਾਨਨਪਾਦਪਦ੍ਮਸਞ੍ਚਰਣਮ੍ ।
ਅਞ੍ਚਿਤਵਿਭਵਃ ਕੋ ਵਾ ਵਞ੍ਚਿਤਪਞ੍ਚਾਸ਼ੁਗਸ਼੍ਚ ਸੇਵੇ ਤਮ੍ ॥ ੨.੮੫॥

ਕਲਿਤਭਵਭੀਤਿਭੇਦੇ ਕਰੁਣਾਸਙ੍ਘਟਨਪੂਰਿਤਾਮੋਦੇ ।
ਵਿਲਸਤੁ ਸ਼ਙ੍ਕਰਪਾਦੇ ਵਿਦ੍ਯਾ ਮਮ ਚਾਰੁਕਿਙ੍ਕਰਸ਼੍ਰੀਦੇ ॥ ੨.੮੬॥

ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੀਰੇਖਾ ਸ਼ਿਖਾਯਾਂ ਤਟਿਦੁਪਮਜਟਾਸ੍ਵਚ੍ਛਗਙ੍ਗਾਤਰਙ੍ਗਾਃ
ਕਰ੍ਣਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੇ ਭੁਜਙ੍ਗਪ੍ਰਵਰਮਯਮਹਾਕੁਣ੍ਡਲੇ ਦਾਹਸ਼ੀਲੇ ।
ਵਹ੍ਨਿਜ੍ਵਾਲਾ ਲਲਾਟੇ ਗਰਲਮਪਿ ਗਲੇ ਵਾਮਭਾਗੇਨ ਯੋਸ਼ਾ
ਯਤ੍ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਮ੍ਮਹਸ੍ਤਤ੍ਪ੍ਰਭਵਤੁ ਹਦਿ ਮੇ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ੍ ॥ ੨.੮੭॥

ਜਟਾਜੂਟਤ੍ਵਙ੍ਗਤ੍ਤਰਸੁਰਨਦੀਤੁਙ੍ਗਲਵਿਲਸਤ੍ਤਰਙ੍ਗੋਦ੍ਬਿਨ੍ਦੂਤ੍ਕਰਵਿਕਚਮਲ੍ਲੀਸੁਮਭਰਃ ।
ਨਿਜਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗਸ੍ਵਙ੍ਗੀਕਤਗਿਰਿਸੁਤਾਮਙ੍ਗਲਤਨੁਰ੍ਮਹੇਸ਼ਃ ਪਾਯਾਨ੍ਮਾਮਨਿਸ਼ਨਿਜਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਨਿਭਃ ॥ ੨.੮੮॥

ਘਨਾਮ੍ਬੁਦਨਿਭਾਕਤਿਂ ਘਟਿਤਮਿਨ੍ਦੁਪੁਸ਼੍ਪੋਲ੍ਲਸਲ੍ਲਤਾਗ੍ਰਥਿਤਮੌਲਿਕਂ ਲਲਿਤਨੇਤ੍ਰਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਮ੍ ।
ਸਚਾਪਸ਼ਰਭੀਸ਼ਣਂ ਸਮਣਿਮਨ੍ਤ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਕ੍ਰਿਯਂ ਧਨਞ੍ਜਯਜਯਂ ਭਜੇ ਧਤਕਿਰਾਤਵੇਸ਼ਂ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ ੨.੮੯॥

ਧਾਤ੍ਰੀਮਨਨ੍ਤਾਂ ਵਿਪੁਲਾਂ ਸ੍ਥਿਰਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾਂ ਧਰਾਮ੍ ।
ਗਾਂ ਗੋਤ੍ਰਾਮਵਨੀਮਾਦ੍ਯਾਮ੍ਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਭਜਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੨.੯੦॥

ਅਮਤਂ ਜੀਵਨਂ ਵਾਰਿ ਕਮਲਂ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਮ੍ ।
ਦ੍ਵਿਤੀਯਮਸ੍ਯ ਰੂਪਂ ਚ ਭਜੇऽਹਂ ਪਰਮੇਸ਼ਿਤੁਃ ॥ ੨.੯੧॥

ਜ੍ਵਲਨਂ ਪਾਵਕਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਸੁਵਰ੍ਣਂ ਕਾਞ੍ਚਨਂ ਸ਼ੁਚਿਮ੍ ।
ਤਤੀਯਮੂਰ੍ਤਿਂ ਤੇਜੋऽਹਂ ਕਲਯੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇਃ ॥ ੨.੯੨॥

ਸਦਾਗਤਿਂ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਾਣਂ ਮਰੁਤਂ ਮਾਰੁਤਂ ਸਦਾ ।
ਚਤੁਰ੍ਥਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤਿਭੇਦਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ੍ਯ ਭਜਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੨.੯੩॥

ਆਕਾਸ਼ਂ ਪੁਸ਼੍ਕਰਂ ਨਾਕਮਨਨ੍ਤਂ ਸ਼ਬ੍ਦਕਾਰਣਮ੍ ।
ਪਞ੍ਚਮਂ ਮੂਰ੍ਤਿਰੂਪਂ ਚ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਸੇਵੇ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ॥ ੨.੯੪॥

ਪ੍ਰਭਾਕਰਮਿਨਂ ਹਂਸਂ ਲੋਕਬਨ੍ਧੁਂ ਤਮੋਪਹਮ੍ ।
ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਤਿਂ ਮੂਰ੍ਤਿਭੇਦਂ ਸ਼ਸ਼੍ਠਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਭਜਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੨.੯੫॥

ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂਸ਼ੁਸੋਮਮਤਕਰਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਸਂ ਸਦਾ ।
ਕਲਾਨਿਧਿਂ ਮੂਰ੍ਤਿਭੇਦਂ ਸਪ੍ਤਮਂ ਸ਼ੂਲਿਨੋ ਭਜੇ ॥ ੨.੯੬॥

ਆਹਿਤਾਗ੍ਨਿਂ ਯਾਗਕਾਰਂ ਯਜ੍ਵਾਨਂ ਸੋਮਯਾਜਿਨਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਮਂ ਮੂਰ੍ਤਿਸਮ੍ਭੇਦਮਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤੇਰ੍ਭਜਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੨.੯੭॥

ਹਸ੍ਤਦ੍ਵਯੇਨਾਙ੍ਘ੍ਰਿਤਲਦ੍ਵਯਂ ਸ੍ਵਮੂਰੁਦ੍ਵਯੇ ਸਮ੍ਪਰਿਯੋਜਯਨ੍ਤਮ੍ ।
ਪਦ੍ਮਾਸਨੇ ਰੂਢਤਰਂ ਜਪਨ੍ਤਂ ਮੁਨਿਮ੍ਮਹੇਸ਼ਮ੍ਮੁਹੁਰਾਸ਼੍ਰਯਾਮਿ ॥ ੨.੯੮॥

ਸਤਤਂ ਸਿਤਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲੋਪਰਿਸ੍ਥਿਤਪਦ੍ਮਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਂ ਵਿਭੁਮ੍ ।
ਘਨਮਞ੍ਜੁਲਚਨ੍ਦ੍ਰਵਰ੍ਣਕਂ ਵਿਲਸਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਧਰਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੨.੯੯॥

ਯੋਗਮੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਦਿਦ੍ਯੋਤਿਤਾਧਃਕਰਦ੍ਵਯਮ੍ ।
ਵਿਧਤਾਮਤਸੌਵਰ੍ਣਕਲਸ਼ੋਰ੍ਧ੍ਵਕਰਦ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੨.੧੦੦॥

ਸੋਮਾਰ੍ਕਾਗ੍ਨਿਵਿਲੋਚਨਂ ਧਤਜਟਾਜੂਟਂ ਸਦਾਨਨ੍ਦਦਂ
ਸਨ੍ਨਾਗਾਞ੍ਚਿਤਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਮਧਿਕਂ ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਭੂਸ਼ਾਧਰਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤਂ ਭਸਿਤਾਙ੍ਗਰਾਗਸਹਿਤਂ ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਂ
ਭਕ੍ਤਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰਣਂ ਮਨਸਿ ਤਂ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਮੀਡੇ ਪਰਮ੍ ॥ ੨.੧੦੧॥

ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ ਪਠਤਾਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵਕਰ੍ਣਾਮਤਸ੍ਤੁਤਿਃ ।
ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਕਰੀ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭੂਯਾਦਾਚਨ੍ਦ੍ਰਤਾਰਕਮ੍ ॥ ੨.੧੦੨॥

੩। ਤਤੀਯੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤਂ ਸ੍ਵਨਿਤਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਪਦਕਞ੍ਜਸ੍ਵਾਨ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਂ
ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਨਾਨ੍ਤਰਮਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਕਮਤਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤਪ੍ਰਿਯਂ ਸਨ੍ਤਤਮ੍ ।
ਸਨ੍ਤਂ ਭਾਨ੍ਤਮਨਨ੍ਤਕੁਨ੍ਤਲਸੁਵਿਭ੍ਰਾਨ੍ਤਮ੍ਮਹਾਨ੍ਤਂ ਸ਼ਿਵਂ
ਦਾਨ੍ਤਂ ਕਨ੍ਤੁਰਿਪੁਂ ਤਮਨ੍ਤਰਹਿਤਂ ਸ੍ਵਰ੍ਦਨ੍ਤਿਕਾਨ੍ਤਿਂ ਸ੍ਤੁਮਃ ॥ ੩.੧॥

ਏਕਂ ਵਨ੍ਦਨਮਸ੍ਤੁ ਤੇ ਪਰਮਿਤੋ ਹੇ ਨਿਤ੍ਯਕਰ੍ਮਾਧੁਨਾ
ਹੇ ਨੈਮਿਤ੍ਤਿਕਕਰ੍ਮ ਤੇऽਪਿ ਚ ਤਥਾ ਤੀਰ੍ਥਾਨ੍ਯਯੇ ਵੋ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਮਂ ਵੋ ਗਹਦੇਵਤਾ ਭਵਦਭਿਪ੍ਰਾਯਾਨੁਸਾਰੋऽਸ੍ਤੁ ਮਾ
ਵਾਰਂ ਵਾਰਮਹਂ ਕਰੋਮਿ ਚ ਨੁਤਿਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਕੁਤਃ ॥ ੩.੨॥

ਸਾਰਾਨਿਦ੍ਰਾਮੁਦਸ਼੍ਰੀਕਰਮਹਿਮਯੁਤਾ ਤ੍ਰਾਸਵਦ੍ਰਾਵਿਕਾਸਾ
ਸਾਕਾ ਵਿਦ੍ਰਾਵਸਤ੍ਰਾ ਰਜਤਗਿਰਿਤਟਸ੍ਥਾਨਸਦ੍ਮਾਪਭਾਸਾ ।
ਸਾ ਭਾ ਪਦ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਾ ਗਿਰਿਸ਼ਸ਼ਿਵਤਨੁਃ ਖ੍ਯਾਤਸੁਜ੍ਞਾਨੁਦਾਸਾ
ਸਾਦਾਨੁਜ੍ਞਾ ਸੁਤਖ੍ਯਾਭਿਰਤਿਰਵਤੁ ਵਃ ਸ਼੍ਰੀਦਮੁਦ੍ਰਾ ਨਿਰਾਸਾ ॥ ੩.੩॥

ਹਾਰਹੀਰਸਮਾਕਾਰ ਕਾਰੁਣ੍ਯਜਲਧੇ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਵਰਵਾਰਾਣਸੀਵਾਸ ਗੁਰੋ ਗੌਰੀਸ਼ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ ੩.੪॥

ਭਵ ਭਵਨਿਤਰੌਪ੍ਯਸ਼ੈਲ ਗਙ੍ਗਾਸ਼ਰਸ਼ਰਣੇਨ੍ਦੁਕਿਰੀਟਸ਼ਸ੍ਤਮਸ੍ਤ ।
ਸ੍ਵਮਹਿਤਹਿਤਦਾਨ ਮਾਨਸੇ ਮੇ ਵਸਨੀਕਤਦਿਕ੍ਕਰੀਨ੍ਦ੍ਰਚਰ੍ਮਨ੍ ॥ ੩.੫॥

ਮਾਨਮਾਨਸਸਨ੍ਦੇਹੀ ਮਤ੍ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਪਹਰੇ ਹਰੇ ।
ਮਾਨਮਾਨਸਦਾਦਿਤ੍ਯੇ ਸਤ੍ਯੇ ਪੁਰਹਰੇ ਹਰੇ ॥ ੩.੬॥

ਸਵਾਸਹਂਸਭਂ ਸਤ੍ਯਾਸਕ੍ਤਸਰ੍ਵਂ ਸਭਂ ਸਮਮ੍ ।
ਸਵਾਸਵਸਮਾਸਤ੍ਤਿਂ ਸਰ ਸਤ੍ਰਂ ਸਖੇ ਸਦਾ ॥ ੩.੭॥

ਯਸ੍ਯ ਭਕ੍ਤਿਃ ਸਦਾ ਸ਼ਮ੍ਭੌ ਨਿਸ਼੍ਚਲਾ ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਪੁਮਾਨ੍ ।
ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਯਤ੍ਰ ਜਨਨਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ਕੁਲਂ ਕੁਲਮ੍ ॥ ੩.੮॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਂ ਚਤੁਰਂ ਗਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਵਸ਼ਃ ਸ਼ੇਸ਼ਾਹਿਤਾਖ੍ਯਂ ਭਵਂ
ਤਤ੍ਪਾਕਕ੍ਰਤੁਕਾਰਕਪ੍ਰਿਯਮਕਧ੍ਵਂਸਿਸ੍ਵਵਨ੍ਤਂ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਾਮਿਤਭਂ ਜਟਾਵਯਵਚਿਤ੍ਰਂ ਸਪ੍ਰਥਤ੍ਵਂ ਵਰਂ
ਰਙ੍ਗਦ੍ਭਾਸਮਨਨ੍ਤਮਨ੍ਧਕਰਿਪੁਂ ਵਨ੍ਦੇ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੩.੯॥

ਨਿਜਜਨਾਵਨਂ ਨਿਤ੍ਯਪਾਵਨਂ ਭੁਜਗਕਙ੍ਕਣਂ ਭੂਤਿਲੇਪਨਮ੍ ।
ਭਜ ਸਦਾਸ਼ਿਵਂ ਭਾਵਸਂਸ੍ਤਵਂ ਤ੍ਯਜ ਭਵੇ ਰਤਿਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤਸਦ੍ਗਤਿਮ੍ ॥ ੩.੧੦॥

ਤਂ ਹਂਸਂ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਮ੍ਮਹਿਤਸੁਰਵਰਪ੍ਰੀਣਨਂ ਸਪ੍ਰਮੇਯਂ
ਨਮ੍ਰਾਸਕ੍ਤਂ ਸੁਧਾਤਿਪ੍ਰਵਿਮਲਮਲਘੁਂ ਯੁਕ੍ਤਮਸ੍ਤਂ ਸ਼ਰੇਣ ।
ਕਾਮਾ ਸੋਮੇਨ ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਤਨੁਤਵਿਭਂ ਪ੍ਰੀਤਿਦਂ ਰੂਢਿਯੁਕ੍ਤਾ
ਤਥ੍ਯਂ ਸ਼ਰ੍ਵਂ ਸਕਾਮਾ ਸ੍ਥਿਰਤਰਮਨਵਂ ਚਕ੍ਰਿਸੁਤ੍ਰਂ ਭਜੇऽਹਮ੍ ॥ ੩.੧੧॥

ਦੇਵਤਾਵਨਿਤਾਕਰਾਰ੍ਚਿਤਦਿਵ੍ਯਪਾਦਸਰੋਰੁਹੌ
ਸੇਵਮਾਨਸੁਰਾਸੁਰੋਰਗਸਿਦ੍ਧਯਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁਭਾਵਹੌ ।
ਭਾਵਨਾਮਹਿਤੌ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਪਾਲਨਾਵਵਿਨਸ਼੍ਵਰੌ
ਭਾਵਯਾਮਿ ਸਦਾ ਹਦਾ ਮਮ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੌ ॥ ੩.੧੨॥

ਤਾਰਹਾਰਹੀਰਸੌਰਨੀਰਪੂਰਸੌਰਭਂ
ਭਙ੍ਗਸਙ੍ਗਤਾਨ੍ਯਮਙ੍ਗਲਪ੍ਰਦਂ ਹਦਮ੍ਭਜੇ ।
ਜੇਤਗਾਤਦਾਤਤਾਪ੍ਤਮਾਪ੍ਤਵਾਗਦੁਰ੍ਲਭਂ
ਭਞ੍ਜਨਂ ਪੁਰਾਂ ਨਰਞ੍ਜਨਂ ਨਿਰਞ੍ਜਨਂ ਭਜੇ ॥ ੩.੧੩॥

ਮਸ੍ਤੇ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਕਿਰੀਟਮਲਿਕੇ ਭੂਤਿਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਣੇ
ਗ੍ਰੀਵਾਯਾਂ ਕਟੁਕਾਲਕੂਟਮੁਰਸਿ ਸ੍ਫਾਰਾ ਹਿ ਹਾਰਾਵਲਿਮ੍ ।
ਵਾਮਾਙ੍ਗੇ ਹਿਮਸ਼ੈਲਜਾਂ ਕਰਯੁਗੇ ਸ਼ੂਲਂ ਮਗਂ ਚੋਦ੍ਵਹਨ੍
ਮੌਨੀਨ੍ਦ੍ਰੈਃ ਪਰਿਤੋਰ੍ਚਿਤਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰ੍ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੋ ਰਾਜਤੇ ॥ ੩.੧੪॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਪਰਮਂ ਕਾਮਮਕਾਮਂ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਕਮ੍ ।
ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਮਨਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਸਦਾਨਨ੍ਦਂ ਭਜੇऽਨਿਸ਼ਮ੍ ॥ ੩.੧੫॥

ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨਿਵਨ੍ਦਿਤਪਾਦਂ ਸ਼ਾਰਦਾਪਤਿਮੁਖਸ੍ਤੁਤਕੇਲਿਮ੍ ।
ਕ੍ਰੂਰਵਾਰਣਵਿਦਾਰਣਦਕ੍ਸ਼ਂ ਨੀਰਦਾਭਗਲਮੀਸ਼੍ਵਰਮੀਡੇ ॥ ੩.੧੬॥

ਹਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰੇ ਮਹਾਪ੍ਰਭੋ ।
ਪਾਹਿ ਪਾਹਿ ਭਵਾਰ੍ਤਂ ਮਾਂ ਹਰੀਸ਼੍ਟ ਜਿਤਮਨ੍ਮਥ ॥ ੩.੧੭॥

ਵਿਲਸਮਾਨਸਮਾਨਯੁਤਾਕਤਿਂ ਸੁਰਵਿਰਾਜਿਵਿਰਾਜਿਤਤੇਜਸਮ੍ ।
ਵਿਹਿਤਮੋਹਤਮੋਹਤਿਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਭਜ ਮਨੋ ਮਮ ਨੋ ਮਤਿਰਨ੍ਯਥਾ ॥ ੩.੧੮॥

ਮਦਨਮਦਨਧੀਨਂ ਮਾਨਿਤਾਮਰ੍ਤ੍ਯਮੇਵਂ ਸ਼ਮਨਸ਼ਮਨਧੀਰਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਂ ਦੇਵਦੇਵਮ੍ ।
ਜਨਨਜਨਨਦਾਨੇ ਜਾਤਭਵ੍ਯਸ੍ਵਭਾਵਂ ਸਦਨਸਦਨਮੀਡੇ ਸਾਧੁਸਂਸਾਰਦਾਵਮ੍ ॥ ੩.੧੯॥

ਕਨਜ੍ਜ੍ਞਾਨਵਿਭੋ ਸ਼ਙ੍ਕਾ ਕਾ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਵਿਨਤਸ੍ਯ ਤੇ ।
ਮਮ ਦੀਨਦਯਾਸਿਨ੍ਧੋ ਨਵਨਾਘ ਘਨਾਵਨ ॥ ੩.੨੦॥

ਧੀਰ ਮਾਰਹਰ ਸ਼੍ਰੀਦਃ ਵੇਦਸਾਦਰ ਭੋ ਵਿਭੋ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਸੋਮ ਮਮ ਸ਼੍ਯਾਮਗ੍ਰੀਵ ਦੇਵ ਭਵ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੩.੨੧॥

ਗਙ੍ਗਾਤੁਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗਸਙ੍ਗਤਿਲਸਨ੍ਮਸ੍ਤਂ ਸਮਸ੍ਤਾਮਰੀ-
ਹਸ੍ਤਸ੍ਵਸ੍ਤਰੁਸੂਨਸਂਸ੍ਤਵਘਨਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵਨਿਸ੍ਤਾਰਿਤਮ੍ ।
ਭਾਵੇ ਬਮ੍ਭਰਦਮ੍ਭਗੁਮ੍ਭਿਤਵਿਭਾਸਮ੍ਭਾਵਿਤਗ੍ਰੀਵਕਂ
ਸੇਵੇ ਸੇਵਕਭਾਵਕਪ੍ਰਦਕਪਾਪੂਰਂ ਪਰਂ ਦੈਵਤਮ੍ ॥ ੩.੨੨॥

ਨਨ੍ਦਿਵਾਹਂ ਨਤਾਸ਼ੇਸ਼ਂ ਦੇਵਂ ਦੇਵੇਸ਼੍ਵਰਂ ਪਰਮ੍ ।
ਨਿਨ੍ਦਿਤਾਹਂ ਕਤਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸੇਵੇ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ॥ ੩.੨੩॥

ਇਨ੍ਦੁਚਨ੍ਦਨਕੁਨ੍ਦਸੁਨ੍ਦਰਗਾਤ੍ਰ ਗੋਤ੍ਰਸੁਤਾਰਤੇ
ਨਨ੍ਦਨਨ੍ਦਨ ਨਨ੍ਦਿਤਾਧਿਕਜੈਤ੍ਰਯਾਤ੍ਰਹਤਕ੍ਰਤੋ ।
ਕਨ੍ਦਨਿਨ੍ਦਕਕਾਨ੍ਤਿਕਨ੍ਦਰ ਕਾਲਕਾਲ ਦਯਾਨਿਧੇ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਲਘੁ ਸ਼ਂ ਕੁਰੁ ਸ਼੍ਰਿਤਸਨ੍ਤਤੇ ॥ ੩.੨੪॥

ਭੀਤਕਾਮ ਦਮਸ੍ਫਾਰ ਪਰਾਪਰ ਸੁਰਾਸੁਰ ।
ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮਵਵਿਦਜ੍ਞੇਯ ਯਜ੍ਞੇਦਵਿਮਮਾਕ੍ਸ਼ਰ ॥ ੩.੨੫॥

ਭੂਤੇਸ਼ ਭੂਤਿਧਵਲਾਙ੍ਗ ਸਭੂਤਿਸਙ੍ਘ
ਨਾਗਾਜਿਨਾਂਸ਼ੁਕ ਨਗਾਲਯ ਨਾਗਸ਼ਾਲਿਨ੍ ।
ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯ ਪਞ੍ਚਵਿਸ਼ਿਖਾਹਤ ਪਞ੍ਚਤਾਦ
ਭਾਵੇ ਭਵਾ ਭਵ ਭਵਾਭਵ ਭਾਵਿਤਾਸ਼ੁ ॥ ੩.੨੬॥

ਸਦਾ ਵਿਭਾਤੁ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮਦੀਯਾ ਤੇऽਦ੍ਰਿਜਾਪਤੇ ।
ਗੁਣਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਮਹਿਤਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਸੁਰਕਾਮ੍ਯਯਾ ॥ ੩.੨੭॥

ਦਿਵ੍ਯਾਕਾਰਂ ਦੀਨਾਧਾਰਂ ਭਵ੍ਯਾਮੋਦਂ ਭਕ੍ਤਸ਼੍ਰੀਦਮ੍ ।
ਨਵ੍ਯਾਨਨ੍ਦਂ ਨਾਥਂ ਭਾਵੇ ਸ਼੍ਰਵ੍ਯਾਲਾਪਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁਂ ਸੇਵੇ ॥ ੩.੨੮॥

ਰਾਜਹੀਰਰਮਣੀਯਵਿਗ੍ਰਹਂ ਭੂਰਿਭਵ੍ਯਭੁਜਗੇਸ਼ਭੂਸ਼ਣਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਪਰਿਸੇਵ੍ਯਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਭਾਵਯਾਮਿ ਪਰਮਂ ਹਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੩.੨੯॥

ਰਮਾਰਾਜ ਜਰਾਮਾਰ ਰਹਿਤਾਗ ਗਤਾਹਿਰ ।
ਰਵਧੀਰ ਮਤਾਭਾਸ ਸਭਾਤਾਮਰ ਧੀਵਰ ॥ ੩.੩੦॥

ਭਜੇऽਹਿ ਵਲਯਂ ਲਯਙ੍ਗਤਨਯਂ ਨਯਨ੍ਤਮਕਲਂ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਮ੍ ।
ਹਿਤਂ ਸੁਹਸਿਤਂ ਸਿਤਂ ਜਿਤਪੁਰਂ ਪੁਰਨ੍ਦਰਮਤਮ੍ਮਤਙ੍ਗਜਪਰਮ੍ ॥ ੩.੩੧॥

ਤਤਾਤੀਤਿ ਤਤਾਤੀਤ ਤਾਤਤਾਤ ਤਤੋਤਤਿਃ ।
ਤਾਤਿਤਾਂ ਤਾਨ੍ਤਤੁਤ੍ਤਾਤਾਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤਤ੍ਤਾ ਤਤੇ ਤਤਾਤ੍ ॥ ੩.੩੨॥

ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਮ੍ਭੋਨਿਧਿਵਨ੍ਨਿਤਾਨ੍ਤਧਵਲੇ ਕੈਲਾਸਭੂਮੀਧਰੇ
ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸਾਧੁ ਵਿਭਾਤਿ ਨੈਕਵਦਨਃ ਸ਼ੇਸ਼ੋ ਯਥਾ ਸ਼੍ਵੇਤਭਾਃ ।
ਤਤ੍ਕਣ੍ਠੇ ਗਰਲਂ ਪੁਰਨ੍ਦਰਮਣਿਸ੍ਤੋਮਾਭਿਰਾਮਪ੍ਰਭਂ
ਸ਼ੇਸ਼ਾਙ੍ਗੇ ਸ਼ਯਿਤਸ੍ਯ ਗਾਤ੍ਰਮਿਵ ਵੈਕੁਣ੍ਠਸ੍ਯ ਸਂਸ਼ੋਭਤੇ ॥ ੩.੩੩॥

ਗੋਗ ਗੋਗਾਙ੍ਗਗੋਙ੍ਗਾਙ੍ਗ ਮਾਮੁਮਾਮੀਮਮਾਮਮ ।
ਹੇ ਹ ਹੇਹੇ ਹਹਾਹਾਹ ਵਿਵੋਵਾਵਾ ਵਿਵਾਵਵਾ ॥ ੩.੩੪॥

ਮਨਸਿ ਚਸ਼ਕਤੁਲ੍ਯੇ ਸ੍ਥਾਪਿਤਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ਼ੁਦ੍ਧੇ ਬਹੁਰੁਚਿਮਮਤੇਨ ਸ੍ਫਾਰਹਾਰਾਮਲੇਨ ।
ਸਦਸ਼ਮਸਮਦਸ਼੍ਟੇਰ੍ਦੇਹਮਾਤ੍ਤਾਤਿਤਪ੍ਤਿਰ੍ਜਯਤਿ ਸਮਨੁਭੂਯਾਮਰ੍ਤ੍ਯਵਤ੍ਸਾਧੁਮਰ੍ਤ੍ਯਃ ॥ ੩.੩੫॥

ਵਨ੍ਦੇ ਦੇਵਂ ਵੇਦਵਿਦਂ ਦੇਵਦੇਵਂ ਵਦਾਵਦਮ੍ ।
ਦਿਵਿ ਵਾਦਵਦਾਵਿਦ੍ਧਾ ਵਿਵਿਦਾਵ ਵਿਵਿਦ੍ਦਵਮ੍ ॥ ੩.੩੬॥

ਜਟਾਸ੍ਤਟਿਤ੍ਪਿਙ੍ਗਲਤੁਙ੍ਗਭਾਸੋ ਬਭਾਸਿਰੇਭਾਵਜਦੇਹਦਗ੍ਧੁਃ ।
ਲਲਾਟਮਧ੍ਯਸ੍ਥਿਤਲੋਚਨਾਗ੍ਨੇਃ ਪ੍ਰਭਾ ਇਵੋਰ੍ਧ੍ਵਪ੍ਰਸਤਾਃ ਸਮਨ੍ਤਾਤ੍ ॥ ੩.੩੭॥

ਭਾਵਿਤਾ ਦਿਵਿ ਦੇਵੇ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਵੇਦੇ ਵਿਦਿਤਾ ਵਿਭਾ ।
ਦਾਸਦਾਰ ਪ੍ਰਮਕਰੀ ਰੀਕਮ ਪ੍ਰਰ ਦਾਸਦਾ ।
ਦਾਸਦਾਪ੍ਰਮਾਕਾਰੀਹਾ ਹਾਰੀ ਕਾਮਪ੍ਰਦਾ ਸਦਾ ॥ ੩.੩੮॥

ਸ੍ਥਿਰਂ ਸ਼ਿਰੋਧੌ ਗਰਲਂ ਵਿਨੀਲਂ ਗੌਰੀਮਨਃਪਦ੍ਮਰਵੇਃ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ।
ਸ੍ਰਸ੍ਤਂ ਸ਼ਿਰਃਸਂਸ੍ਥਸੁਰਾਪਗਾਯਾ ਵਿਭਾਤਿ ਸ਼ੈਵਾਲਮਿਵਾਭਿਲਗ੍ਨਮ੍ ॥ ੩.੩੯॥

ਸ਼ਸ਼ਿਭਾਸ੍ਕਰਵਹ੍ਨੀਕ੍ਸ਼ਂ ਯਾਜਕਾਮਿਤਸਮ੍ਮਦਮ੍ ।
ਸਹੇਲਮਸ਼੍ਵਸਨ੍ਮਾਰਂ ਭਾਵਯਾਮਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੩.੪੦॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਨ੍ਦ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਂ ਦੇਵੇਸ਼ਂ ਨਿਤ੍ਯਾਪਤ੍ਯਂ ਮੁਕ੍ਤੌ ਗੌਰਮ੍ ।
ਸ਼ੌਰੀਢ੍ਯਂ ਤਂ ਨਾਗਕ੍ਰੋਧਂ ਵਨ੍ਦੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਗੌਰੀਨਾਥਮ੍ ॥ ੩.੪੧॥

ਨਿਜਾਸ਼ਿਵਪਦਂ ਮੌਨਿਵਨ੍ਦ੍ਯਂ ਤਂ ਦੇਵਤਾਨਿਧਿਮ੍ ।
ਧੀਰਂ ਪਰਤਰਂ ਵੀਰਂ ਸ਼ਿਵਂ ਵਨ੍ਦੇ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ॥ ੩.੪੨॥

ਸੁਰਾਣਾਮਸੁਰਾਣਾਂ ਚ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਦਾਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਰਾਣਨੇऽਧਿਕੇ ਤੂਰ੍ਣਂ ਸ਼ਿਵੇਨ ਸਦਸ਼ਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੩.੪੩॥

ਸਮਸ੍ਤਜਗਦਾਧਾਰ ਦਾਸਰਕ੍ਸ਼ਾਧੁਰਨ੍ਧਰ ।
ਸ਼ਿਰਃਸ੍ਥਚਨ੍ਦ੍ਰ ਮਾਂ ਪਾਹਿ ਵਹ੍ਨੀਨ੍ਦੁਰਵਿਲੋਚਨ ॥ ੩.੪੪॥

ਸਸ਼੍ਟਿਃ ਸ੍ਥਿਤਿਰਿਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਸ੍ਥਿਤਿਃ ਸਸ਼੍ਟਿਰਿਵਾਦ੍ਭੁਤਾ ।
ਲਯਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ਤੌਲ੍ਯਵਤ੍ ਹਿ ਜਗਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਿਤੁਃ ॥ ੩.੪੫॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਕਾਮ੍ਯਯਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਦਯਯਾ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਯਾ ।
ਕ੍ਰਿਯਾਨ੍ਮਙ੍ਗਲਮਸ੍ਮਾਕਂ ਗੌਰੀਨੇਤਾਰਮਵ੍ਯਯਮ੍ ॥ ੩.੪੬॥

ਯੋਗਮ੍ਮੂਰ੍ਤਿਧਰਂ ਵਿਦਨ੍ਤਿ ਪਰਮਂ ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਾਃ ਕਾਮੁਕਾਃ
ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਾਖ੍ਯਰਸਂ ਸਕਾਮਹਦਯਾਃ ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਂ ਕੇਵਲਮ੍ ।
ਵਹ੍ਨਿਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਤਰਾਃ ਸਮੂਢਮਭਿਤਃ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਵਤ੍ਤਾਂ ਬੁਧਾਃ
ਵਿਦ੍ਯਾਮੋਕ੍ਸ਼ਮਵਿਦ੍ਭਿਦਃ ਪਰਤਰਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁਂ ਭਵਾਨੀਪਤਿਮ੍ ॥ ੩.੪੭॥

ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਪੁਰਹਰਃ ਕਂ ਦਰ੍ਪਦਮਨੋ ਬੁਧਃ ।
ਦਦਾਤੁ ਮੇ ਮਹਾਦੇਵਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੩.੪੮॥

ਅਤ੍ਯਨ੍ਤਧਵਲੇ ਦੇਹੇ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯਾਮਤਵਾਰਿਣਿ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਵਿਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚਕੋਰਿਣਾਮਭੂਧਰਮ੍ ॥ ੩.੪੯॥

ਸ਼ਿਵਾਵ੍ਯਯ ਮਹਾਦੇਵ ਗਙ੍ਗਾਧਰ ਕਪਾਨਿਧੇ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌਰੀਸ਼ ਕੈਲਾਸਾਚਲਵਾਸ ਮਾਮ੍ ॥ ੩.੫੦॥

ਕਪਾਲਮਾਲੋ ਵਿਸ਼ਕਣ੍ਠਕਾਲੋ ਜਟਾਤਟਿਦ੍ਭਾਗਭਿਲਾਸ਼ਸਸ੍ਯਮ੍ ।
ਦਯਾਭਿਵਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਫਲਿਤਂ ਕਰੋਤੁ ਮਨੋਜਜਿਚ੍ਛਾਰਦਨੀਰਦੋ ਮੇ ॥ ੩.੫੧॥

ਭਵ ਸ੍ਵਮਤਿਪਾਰ ਤ੍ਵਂ ਵਰਦਾਨ ਸ੍ਥਿਰਾਮਲ ।
ਸ੍ਵਦਾਸਨਰਭਾਰਾਪਾ ਮਨਸਃ ਸ਼੍ਰੀਕਰ ਸ੍ਥਿਤਿਃ ॥ ੩.੫੨॥

ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਮਗ੍ਨਸ੍ਯ ਮਮੋਨ੍ਮਜ੍ਜਨਰਞ੍ਜਨਃ ।
ਭਵਨ੍ਤਿ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਕਰੁਣਾਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਯਃ ॥ ੩.੫੩॥

ਗੌਰੀਨਾਥ ਧਨਾਰੀਗੌ ਰੀਸ਼ਨਾਸ੍ਯ ਸ੍ਯਨਾਸ਼ਰੀ ।
ਨਾਨਾਤੇਵ ਵਤੇਨਾਨਾ ਥਸ੍ਯ ਵਪ੍ਰ ਪ੍ਰਵਸ੍ਯਥ ॥ ੩.੫੪॥

ਕਿਂ ਸ਼ਾਰਦਾਮ੍ਭੋਧਰਪਙ੍ਕ੍ਤਿਰੇਸ਼ਾ ਕਿਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਕ੍ਸ਼ੀਰਪਯੋਨਿਧਿਃ ਕਿਮ੍ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਰਾਸ਼ਿਃ ਕਿਮਿਤੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਂ ਤਨੋਃ ਸਨ੍ਦਿਹਤੇऽਤਿਸ਼ੁਭ੍ਰਾਮ੍ ॥ ੩.੫੫॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ਕਿਂ ਸ ਕ੍ਰਮਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼ੀਣਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਕਿਂ ਸ ਨਿਸ਼ਾਪਤਿਃ ।
ਵਹ੍ਨਿਃ ਕਿਂ ਸ ਜਟਾਨਨ੍ਦ ਇਤਿ ਸਨ੍ਦਿਹਤੇ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ ੩.੫੬॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਕਿਂ ਸ ਨ ਸਂਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਕਿਂ ਨ ਸ ਰਾਜਸਃ ।
ਵੈਰਾਗ੍ਯਸਂਯਮਸ੍ਫਾਰਃ ਸ਼ਿਵੋਯऽਯਮਿਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ॥ ੩.੫੭॥

ਸਮਸ੍ਤ ਗੋਪਾਲਕ ਬਾਲ ਬਾਲ ਸਮਸ੍ਤ ਗੋਪਾਲਕਬਾਲਬਾਲ ।
ਸਮਸ੍ਤ ਗੋਪਾਲਕ ਬਾਲ ਬਾਲ ਸਮਸ੍ਤ ਗੋਪਾਲਕਬਾਲਬਾਲ ॥ ੩.੫੮॥

ਸ੍ਮੇਰਗੌਰੀਯੁਤਾਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂ ਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼ਮ੍ਭੁਤਨੁਮ੍ਮੁਨਿਃ ।
ਤਟਿਦ੍ਰੇਖਾਨ੍ਵਿਤਾਮ੍ਮੇਘਰੇਖਾਂ ਸ੍ਮਰਤਿ ਸ਼ਾਰਦੀਮ੍ ॥ ੩.੫੯॥

ਨਾਯਂ ਸ਼ਿਵਤਨੂਚ੍ਛਾਯਾਨਿਚਯਃ ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਾਗਰਃ ।
ਨ ਕਨ੍ਧਰਾ ਵਿਨੀਲੋऽਸੌ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾਂ ਗਤੋ ਹਰਿਃ ॥ ੩.੬੦॥

ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਦੇਹੋऽਯਂ ਨ ਗੌਰੀਨਾਥਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਂ ਲਾਞ੍ਛਨਮਿਦਂ ਨ ਨੀਲਂ ਕਨ੍ਧਰਾਤਲਮ੍ ॥ ੩.੬੧॥

ਅਸਾਰੇ ਦੁਸ੍ਤਰੇऽਗਾਧੇ ਸਂਸਾਰਚ੍ਛਦ੍ਮਸਾਗਰੇ ।
ਨਿਮਗ੍ਨਮ੍ਮਾਮ੍ਮਹਾਦੇਵ ਕਪਾਰਜ੍ਜ੍ਵਾ ਸਮੁਦ੍ਧਰ ॥ ੩.੬੨॥

ਭਵ੍ਯਪਾਦੋ ਲਸਚ੍ਛਙ੍ਗੋ ਘਨਾਧ੍ਵਗਤਿਰੁਨ੍ਨਤਃ ।
ਅਧਿਕਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸਨ੍ਤਾਨਃ ਪਾਤੁ ਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੌਃ ॥ ੩.੬੩॥

ਬਲਸਨ੍ਤੋਸ਼ਦਂ ਸ਼੍ਰੀਦਂ ਗੋਪਾਲਂ ਬੁਧਨਾਯਕਮ੍ ।
ਹਰਿਮ੍ਮਹਾਤ੍ਮਾਤਿਸ਼ੇਤੇ ਨਿਤਰਾਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤਿਃ ॥ ੩.੬੪॥

ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਂ ਸ੍ਫੁਟਨੀਰਸਮ੍ਭਵਦਸ਼ਂ ਵਨ੍ਦਾਰੁਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਂ
ਰਤ੍ਨੋਦ੍ਭਾਸ੍ਵਦਹੀਨਕਙ੍ਕਣਧਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਭਿਃ ਸਂਸ੍ਤੁਤਮ੍ ।
ਸਤ੍ਯਂ ਚਿਤ੍ਤਜਵੈਰਿਸਮ੍ਭ੍ਰਮਹਰਂ ਤਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਯਕਂ
ਨਿਤ੍ਯਮ੍ਮਾਨਸਵਾਸਮੀਸ਼੍ਵਰਮਹਂ ਰਾਮਾਕਤਿਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੩.੬੫॥

ਲੋਕੇਸ਼ਂ ਬਹੁਰਾਜਰਾਜਵਿਨੁਤਂ ਪੌਲਸ੍ਤ੍ਯਸਨ੍ਤੋਸ਼ਦਂ
ਸੀਤਾਰਮ੍ਯਪਯੋਧਰਾਧਿਕਲਸਚ੍ਛ੍ਰੀਕੁਙ੍ਕੁਮਾਲਙ੍ਕਤਮ੍ ।
ਭਵ੍ਯਂ ਸਾਧ੍ਵਜਜਾਤਨਨ੍ਦਨਪਰਂ ਕੈਲਾਸਨਾਥਂ ਪ੍ਰਭੁਂ
ਨਿਤ੍ਯਮ੍ਮਾਨਸਵਾਸਮੀਸ਼੍ਵਰਮਹਂ ਰਾਮਾਕਤਿਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੩.੬੬॥

ਕੌਸਲ੍ਯਾਵਰਨਨ੍ਦਨਂ ਗੁਣਯੁਤਂ ਹਂਸਾਨ੍ਵਯੋਲ੍ਲਾਸਕਂ
ਕਲ੍ਯਾਣਂ ਵਰਰਾਜਸ਼ੇਖਰਮਤਿਪ੍ਰਾਲੇਯਸ਼ੈਲਾਸ਼੍ਰਯਮ੍ ।
ਬਾਣੋਤ੍ਖਾਤਮਹਾਗਜਾਸੁਰਸ਼ਿਰੋਭਾਰਮ੍ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤੁਤਂ
ਨਿਤ੍ਯਮ੍ਮਾਨਸਵਾਸਮੀਸ਼੍ਵਰਮਹਂ ਰਾਮਾਕਤਿਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੩.੬੭॥

ਹਸ੍ਤਸ੍ਵੀਕਤਬਾਣਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਤਨੁਂ ਭਾਸ੍ਵਦ੍ਵਿਭੂਤੇਰ੍ਦਧਂ
ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਦ੍ਵਸ਼ਵਾਹਮਨ੍ਦਕਰਿਪੁਂ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਧਰਮ੍ ।
ਨਾਨਾਸ਼ੇਸ਼ਸਿਰਃ ਕਿਰੀਟਵਿਲਸਨ੍ਮਾਣਿਕ੍ਯਸ਼ੋਭੋਜ੍ਜ੍ਵਲਂ
ਨਿਤ੍ਯਮ੍ਮਾਨਸਵਾਸਮੀਸ਼੍ਵਰਮਹਂ ਰਾਮਾਕਤਿਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੩.੬੮॥

ਅਤ੍ਯਨ੍ਤਾਨਿਲਸੂਨੁਵਨ੍ਦਿਤਪਦਂ ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦਨਾਲਙ੍ਕਤਂ
ਕਾਨ੍ਤਮ੍ਮੋਹਨਵਾਲਿਨਾਸ਼ਨਕਰਂ ਸਦ੍ਧਰ੍ਮਮਾਰ੍ਗਾਕਰਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਸੁਯੋਗਵਰ੍ਧਨਮਤੋਤ੍ਕਸ਼੍ਟਪ੍ਰਭਾਦਰ੍ਸ਼ਕਂ
ਨਿਤ੍ਯਮ੍ਮਾਨਸਵਾਸਮੀਸ਼੍ਵਰਮਹਂ ਰਾਮਾਕਤਿਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੩.੬੯॥

ਦੀਵ੍ਯਦ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਮਿਤਮੋਨੁਦਰ੍ਧਵਿਲਸਤ੍ਸਦ੍ਭਾਨੁਪਟ੍ਟਂ ਵਿਭੁਂ
ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਪੂਰ੍ਣਨਭੋਂਸ਼ੁਕਂ ਨਿਜਜਨਾਧਾਰਂ ਕਪਾਸਾਗਰਮ੍ ।
ਦੇਵੇਸ਼ਂ ਗੁਹਮਾਨਸਾਮ੍ਬੁਜਦਿਨਾਧੀਸ਼ਂ ਪ੍ਰਿਯਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ
ਨਿਤ੍ਯਮ੍ਮਾਨਸਵਾਸਮੀਸ਼੍ਵਰਮਹਂ ਰਾਮਾਕਤਿਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੩.੭੦॥

ਕਾਮਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਹਸ੍ਤਪਙ੍ਕਜਕਤਪ੍ਰੇਮਾਦਿਪੂਜਾਦਤਂ
ਸਾਨਨ੍ਦਂ ਭਰਤਪ੍ਰਮੋਦਨਿਲਯਂ ਧੀਰਂ ਸਮਨ੍ਤ੍ਰਾਧਿਪਮ੍ ।
ਹਰ੍ਤਾਰਂ ਖਰਦੂਸ਼ਣਾਹਤਿਪਦਂ ਸਾਕੇਤਵਾਸਾਦਰਂ
ਨਿਤ੍ਯਮ੍ਮਾਨਸਵਾਸਮੀਸ਼੍ਵਰਮਹਂ ਰਾਮਾਕਤਿਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੩.੭੧॥

ਪਾਦਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਵਿਭੀਸ਼ਣਂ ਰਣਮੁਖੇ ਸਦ੍ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਾ-
ਰੂਢਂ ਭੀਮਧਨੁਃਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਵਰਸ਼੍ਰੀਕੀਰ੍ਤਿਮਾਲਾਧਰਮ੍ ।
ਕੁਨ੍ਦਾਨਨ੍ਦਨਮਨ੍ਦਹਾਸਮਤੁਲਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਸਦਾ
ਨਿਤ੍ਯਮ੍ਮਾਨਸਵਾਸਮੀਸ਼੍ਵਰਮਹਂ ਰਾਮਾਕਤਿਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੩.੭੨॥

ਧਰਾਧਰਸੁਤਾਨਾਥਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਸ਼੍ਚ ਸ਼ੁਚਿਃ ਸਦਾ ।
ਪ੍ਰਭਾਸਤੇऽਮਤਕਰਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ॥ ੩.੭੩॥

ਪਰਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਮਤਮਯੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਸ਼ਿਰਸਿ ਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਦੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾ ਚਾਲਙ੍ਕਰੋਤ੍ਵਲਮ੍ ॥ ੩.੭੪॥

ਸਮ੍ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਲਜ੍ਜਿਤਾ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਮਹਿਮਾਨਮ੍ਮਹੋਨ੍ਨਤਮ੍ ।
ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਮੁਖਵੈਵਰ੍ਣ੍ਯਾਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਪੁਰਨ੍ਦਰਾਃ ॥ ੩.੭੫॥

ਉਤ੍ਫੁਲ੍ਲਮਲ੍ਲੀਕੁਸੁਮਨਿਕੁਰੁਮ੍ਭਪ੍ਰਭਾਯੁਤਾ ।
ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਮ ਮਨਸ੍ਯਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤੇਸ੍ਤਿਸ਼੍ਠਤੁ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਮ੍ ॥ ੩.੭੬॥

ਪ੍ਰਵਦਨ੍ਤਿ ਵਥਾ ਕਥਾਃ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਮਪਾਸ੍ਯ ਯੇ ਜਨਾਃ ।
ਅਮਤਂ ਪ੍ਰਵਿਹਾਯ ਜਿਹ੍ਵਯਾ ਭੁਵਨੇ ਮੂਤ੍ਰਜਲਂ ਪਿਬਨ੍ਤਿ ਤੇ ॥ ੩.੭੭॥

ਸਤ੍ਯਾਂ ਸਧਰ੍ਮਾਦਿਸਮਸ੍ਤਕਾਮਪ੍ਰਧਾਨਸ਼ਕ੍ਤੌ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਭਕ੍ਤੌ ।
ਵਥੈਵ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਕਾਮਧੇਨੁਸੁਰਦ੍ਰੁਮਾਣਾਂ ਭੁਵਨੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ॥ ੩.੭੮॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਸੌਮ੍ਯਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁਂ ਸੁਧਾਕਰਃ ।
ਅਸਮਰ੍ਥਃ ਸੇਵਤੇ ਤਂ ਭੂਤ੍ਵਾ ਚੂਡਾਮਣਿਃ ਸਦਾ ॥ ੩.੭੯॥

ਸ੍ਵਾਙ੍ਗੇਸ਼ੁ ਮਸ੍ਤਪ੍ਰਮੁਖੇਸ਼ੁ ਨਿਤ੍ਯਂ ਯੇ ਪੂਰੁਸ਼ਾਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸਮ੍ਮਤਾਨਿ ।
ਬਧ੍ਨਨ੍ਤਿ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਵਿਭੂਸ਼ਣਾਨਿ ਪ੍ਰਾਰਬ੍ਧਬਨ੍ਧਾ ਨ ਭਵਨ੍ਤ੍ਯਮੀਸ਼ਾਮ੍ ॥ ੩.੮੦॥

ਦੂਰਤਃ ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਸ੍ਯ ਵਚਨਸ਼੍ਰਵਣੇਨ ਚ ।
ਯਮਸ੍ਯ ਹਦਯਂ ਭਿਨ੍ਨਂ ਭਵਤ੍ਯਤ੍ਯਨ੍ਤਕਮ੍ਪਿਤਮ੍ ॥ ੩.੮੧॥

ਯਃ ਸ਼੍ਰੀਕਰਂ ਬਾਲਮਮਨ੍ਤ੍ਰਤਨ੍ਤ੍ਰਂ ਕ੍ਰੀਡਾਦਰਾਤ੍ ਸ੍ਵਂ ਪਰਿਪੂਰਯਨ੍ਤਮ੍ ।
ਸ਼ਿਵਃ ਕਤਾਰ੍ਥਂ ਕਤਵਾਂਸ੍ਤਥੈਨਮਯਂ ਕਿਮਾਤ੍ਮੀਯਮੁਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਮਾਮ੍ ॥ ੩.੮੨॥

ਯੋ ਜਨਃ ਸ਼ਿਵਕਥਾਮਤਂ ਸਦਾਜਿਹ੍ਵਯਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਯੁਗੇਨ ਵਾ ਮੁਹੁਃ ।
ਵੇਦਵੇਦਸ਼ਿਰਸਾਂ ਗਣਾਚ੍ਚ੍ਯੁਤਂ ਸ੍ਵੀਕਰੋਤਿ ਸ਼ਿਵ ਏਵ ਸ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੩.੮੩॥

ਯਦੋਪਦਿਸ਼੍ਟਾ ਸ਼੍ਰਵਣੇ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ਗਰ੍ਗਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰੇਣ ।
ਨਿਰ੍ਯਾਯ ਭੂਪਸ੍ਯ ਤਥੈਵ ਗਾਤ੍ਰਾਤ੍ ਕਾਕਾਤ੍ਮਨਾ ਪਾਪਚਯਃ ਪ੍ਰਦਗ੍ਧਃ ॥ ੩.੮੪॥

ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਣਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਮਹਾਪਾਤਕਕੋਟਯਃ ।
ਵਾਕ੍ਪਾਦਪਦ੍ਮਯੁਗ੍ਮਸ੍ਯ ਸ੍ਮਰਣਾਤ੍ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤੇਃ ॥ ੩.੮੫॥

ਯੇ ਪੂਜਯਨ੍ਤਿ ਸ਼ਿਵਪਾਦਯੁਗਂ ਭਵਨ੍ਤਿ
ਤੇਸ਼ਾਂ ਗਹੇਸ਼ੁ ਨਵਰਤ੍ਨਚਯਾਃ ਸਧਾਨ੍ਯਾਃ ।
ਰੌਪ੍ਯਂ ਸੁਵਰ੍ਣਮਮਿਤਂ ਚ ਗਜਾ ਹਯਾਸ਼੍ਚ
ਭਵ੍ਯਾਮ੍ਬਰਾਣਿ ਚ ਬਹੁਸ਼੍ਰੁਤਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਾਃ ॥ ੩.੮੬॥

ਨੀਚੇਸ਼ੁ ਦੇਹੇਸ਼੍ਵਗਹੀਤਜਨ੍ਮਾ ਮੁਹੁਃ ਪਰਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼੍ਵਵਿਲੋਲਚਿਤ੍ਤਃ ।
ਅਧੇਨੁਪਾਲਃ ਪ੍ਰਲਯੋऽਪ੍ਯਨਾਸ਼ੋ ਵਿਭਾਤਿ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰਧਿਕੋ ਮਹੇਸ਼ਃ ॥ ੩.੮੭॥

ਅਹੋ ਮਹਦ੍ਭਿਰ੍ਦੁਰਿਤੈਰਨੇਕਜਨ੍ਮਾਰ੍ਜਿਤੈਃ ਸਾਕਮਨੇਕਵਾਰਮ੍ ।
ਸਾਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਮੀਸ਼ਂ ਨਮਤਾਂ ਨਰਾਣਾਂ ਪਤਨ੍ਤ੍ਯਧਃ ਸ੍ਵੇਦਲਵਾਸ੍ਤਮਭ੍ਯਃ ॥ ੩.੮੮॥

ਵਿਨਾ ਸ੍ਨਾਨਂ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਂ ਜਪਮਪਿ ਹੁਤਂ ਤਰ੍ਪਣਵਿਧਿਂ
ਪਿਤਣਾਂ ਸ੍ਵਾਧ੍ਯਾਯਂ ਨਿਯਤਮਪਿ ਨੈਮਿਤ੍ਤਿਕਮਪਿ ।
ਸ੍ਥਿਨ੍ਤਿਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਦਾਨਂ ਸ਼੍ਰਵਣਮਨਨੇ ਕਾਰਣਮਹੋ
ਸ਼੍ਰਿਤਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਨਾਮ੍ਭਵਤਿ ਫਲਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮੁਦਿਤਮ੍ ॥ ੩.੮੯॥

ਅਤਿਤਰੇ ਯਮਭੀਸ਼ਣਭਾਸ਼ਣੇऽਪ੍ਯਰਿਸ਼ੁ ਕਾਮਮੁਖੇਸ਼ੁ ਦਢੇਸ਼੍ਵਪਿ ।
ਭਯਮੁਪੈਤਿ ਨ ਕਿਞ੍ਚਿਦਪਿ ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਪੁਰਜਿਦਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਜਯੁਗਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੩.੯੦॥

ਪਤਿਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਿਨਾ ਯੋਸ਼ਿਤ੍ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਂ ਨ ਵਿਰਾਜਤੇ ।
ਜਨ੍ਮ ਪੁਂਸੋ ਵਿਨਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀਹਦਯੇਸ਼ਿਤੁਃ ॥ ੩.੯੧॥

ਤਾਮਸਾਲ੍ਲੋਕਸਂਹਾਰਹੇਤੋਰੁਗ੍ਰਾਤ੍ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਵਿਚਿਤ੍ਰਂ ਮਹਤੀਜਗਤ੍ਪਾਲਨਸ਼ਾਲਿਨੀ ॥ ੩.੯੨॥

ਨਾਮਾਮਤਰਸੈਃ ਪੁਂਸਃ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੈਃ ਕਰ੍ਣਸਙ੍ਗਤੈਃ ।
ਤੂਲਵਤ੍ਪਰਿਦਹ੍ਯਨ੍ਤੇ ਪਾਤਕਾਨਿ ਬਹੂਨ੍ਯਪਿ ॥ ੩.੯੩॥

ਪ੍ਰਮਦੇਨ ਵਞ੍ਚਯਿਤੁਮੇਤ੍ਯ ਸਤ੍ਵਰਂ ਪਰਮਂ ਸ਼ਿਵਂ ਸਸ਼ਰਚਾਪਭੀਸ਼ਣਃ ।
ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਤਨ੍ਨਿਟਲਨੇਤ੍ਰਵਹ੍ਨਿਨਾ ਭਵਦਾਸ਼ੁ ਦਗ੍ਧਵਪੁਰਿਨ੍ਦਿਰਾਸੁਤਃ ॥ ੩.੯੪॥

ਸਮਸ੍ਤਲੋਕਾਧਿਪਤਿਰ੍ਮਾਹਾਤ੍ਮਾ ਕ੍ਵ ਤ੍ਵਂ ਕ੍ਵ ਚਾਹਂ ਕੁਮਤਿਃ ਕੁਮਰ੍ਤ੍ਯਃ ।
ਇਦਂ ਮਹਦ੍ਵਾਞ੍ਛਿਤਮੀਸ਼ ਮੇ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਮਯੇ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਪਦ੍ਮਸੇਵਾਮ੍ ॥ ੩.੯੫॥

ਪਰਮਾਲ੍ਪਸ੍ਵਰੂਪੇऽਪਿ ਨਿਜਭਕ੍ਤਸ੍ਯ ਮਾਨਸੇ ।
ਵਰ੍ਤਤੇ ਸਤਤਂ ਦੇਵੋ ਮਹੀਯਾਨਮ੍ਬਿਕਾਪਤਿਃ ॥ ੩.੯੬॥

ਮਰ੍ਤ੍ਯਲੋਕੇऽਤਿਵਿਸ੍ਤਾਰੇ ਵਰ੍ਤਮਾਨੇ ਭਯਾਕੁਲਮ੍ ।
ਮਾਮਲ੍ਪਮੇਕਂ ਹੇ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਸਮੁਦ੍ਧਰ ਕਪਾ (ਨਿਧੇ) ਰਸਾਤ੍ ॥ ੩.੯੭॥

ਦੇਹੇਸ਼੍ਰਿਤਾਨ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਾਣਿ ਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧੁਂ ਪਾਤਕਾਨਿ ਮੇ ।
ਦੇਹਂ ਸਿਞ੍ਚਾਮ੍ਯਹਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰਭਿਸ਼ੇਕੋਦਬਿਨ੍ਦੁਭਿਃ ॥ ੩.੯੮॥

ਸ਼ੈਵਂ ਸ਼ਿਰਃ ਕਾਨ੍ਤਿਮੁਪੈਤਿ ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਨਿਤ੍ਯਂ ਕਲਯਾ ਸਮੇਤਮ੍ ।
ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੀਕਲਾ ਸ਼ੈਵਸ਼ਿਰਃਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯ ਸਂਯਾਤਿ ਨਿਤਾਨ੍ਤਸ਼ੋਭਾਮ੍ ॥ ੩.੯੯॥

ਪ੍ਰੋਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਸ਼ੁਚਿਕਣੈਰ੍ਬਹਿਰਙ੍ਗੇ ਭੂਤਭਰ੍ਤੁਰਭਿਸ਼ੇਕਜਲਸ੍ਯ ।
ਅਨ੍ਤਰਙ੍ਗਮਚਿਰਾਯ ਜਨਾਨਾਂ ਨਿਰ੍ਮਲਂ ਭਵਤਿ ਸਾਧੁ ਵਿਚਿਤ੍ਰਮ੍ ॥ ੩.੧੦੦॥

ਮੂਲਪ੍ਰਮਾਣਰਹਿਤੋਨਿਰ੍ਗੁਣੋ ਨਿਸ਼੍ਕਲੋ ਵਿਭੁਃ ।
ਅਨਾਥੋ ਭੋਗਵਿਧੁਰੋ ਨਾਵਾਚ੍ਯਂ ਦੈਵਤਂ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੩.੧੦੧॥

ਤਟਿਨ੍ਨਿਭਜਟਾਕਾਨ੍ਤਿਗ੍ਰਹਣਾਤ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਣਦੀਪਿਤਾ ।
ਸਰਸ੍ਵਤੀਵ ਸਂਰੇਜੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ੍ਯ ਸ਼ਿਰੋਗਤਾ ॥ ੩.੧੦੨॥

ਕੁਤ੍ਰਾਸ੍ਤੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਕੈਲਾਸੇ ਭਕ੍ਤਹਦ੍ਯਪਿ ।
ਕੁਤ੍ਰਾਸ੍ਤੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਾਮਾਙ੍ਗੇऽਨਙ੍ਗਵੈਰਿਣਃ ॥ ੩.੧੦੩॥

ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪੁਰਾਣਾਨਿ ਸੇਤਿਹਾਸਸ੍ਮਤੀਨ੍ਯਹਮ੍ ।
ਜਾਨਾਮਿ ਸਦ੍ਭ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਂ ਸਾਮ੍ਬਸ਼ਙ੍ਕਰੇ ॥ ੩.੧੦੪॥

ਕਂ ਦਰ੍ਪਦਮਨਂ ਵਕ੍ਤਿ ਪੁਰਾਣਾਮਮਰਦ੍ਵਿਸ਼ਾਮ੍ ।
ਕਾਮਾਸ਼ਾਂ ਕਤਵਾਨ੍ ਵ੍ਯਰ੍ਥਾਂ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਕੋਪੇਨ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ॥ ੩.੧੦੫॥

ਕਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ੋ ਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਨ ਹਰਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਕਾ ਭਕ੍ਤਿਃ ਸਾਮ੍ਬਸ਼ਙ੍ਕਰੇ ॥ ੩.੧੦੬॥

ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਸਤ੍ਸਰ੍ਵਮਨੋਰਥਾਨਾਂ ਦਾਤਾ ਮਹੇਸ਼ੋ ਨ ਸੁਰਦ੍ਰੁਮੌਘਃ ।
ਮਹੀਧਰਾਧੀਸ਼ਸੁਤਾਦਿਨਾਥੋ ਦੀਨੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਸਦਾ ਦਯਾਵਾਨ੍ ॥ ੩.੧੦੭॥

ਅਭਕ੍ਤਤਾ ਮੂਰ੍ਖਜਨੇ ਅਭਾਨਾਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ਦਿਵਾਵਿਧੌ ।
ਗਦਾਹਤਿਰ੍ਯੁਦ੍ਧਤਲੇ ਨੇਸ਼ਦ੍ਦੀਨੇ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼੍ਰਿਤੇ ॥ ੩.੧੦੮॥

ਮੂਰ੍ਦਨ੍ਯਲੀਕੇ ਚ ਗਲੇ ਚ ਗਙ੍ਗਾਂ ਵਹ੍ਨਿਂ ਵਿਸ਼ਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰਹੋ ਦਧਾਤਿ ।
ਹਿਤਾਹਿਤਾਨਾਂ ਸਤਤਂ ਜਨਾਨਾਮਾਨਨ੍ਦਦੁਃਖੇ ਵਿਦਧਾਤਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੩.੧੦੯॥

ਯਦਚ੍ਛਯਾ ਬਿਲ੍ਵਦਲਂ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ ਪੁਮਾਨ੍ ਸੁਬੁਦ੍ਧਿਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਗਹ੍ਣਾਤਿ ਮੁਕ੍ਤਿਂ ਪਰਮਾਂ ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਦਿਕਾਮ੍ਯਾਮਚਿਰਾਯ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ॥ ੩.੧੧੦॥

ਨਵੋਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗਾਨਿ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪੁਰਾਰਯੇ ਸ੍ਵਾਨਿ ਸੁਰਾਸੁਰਾਦ੍ਯੈਃ ।
ਅਵਧ੍ਯਤਾਂ ਤਾਮਵਮਾਂ ਯਯਾਚੇ ਤਂ ਮੁਕ੍ਤਿਦਂ ਰਾਵਣਨਾਮਰਕ੍ਸ਼ਃ ॥ ੩.੧੧੧॥

ਲੋਕਾਤੀਤਂ ਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਵਂ ਤਪਃ ਸ੍ਵਂ ਗੋਰੀਦੇਵੀ ਭੂਤਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ ।
ਤਦ੍ਵਾਲ੍ਲਭ੍ਯਂ ਸ੍ਵੀਚਕਾਰਾਦ੍ਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਣੀਮੁਖ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰੀਕਦਮ੍ਬਾਭਿਨੁਤ੍ਯਮ੍ ॥ ੩.੧੧੨॥

ਸਜਤਿ ਰਕ੍ਸ਼ਤਿ ਨਾਸ਼ਯਤਿ ਸ੍ਫੁਟਂ ਭੁਵਨਜਾਲਮਭੀਪ੍ਸਿਤਮੈਹਿਕਮ੍ ।
ਦਿਸ਼ਤਿ ਮੁਕ੍ਤਿਮਪਿ ਸ੍ਮਰਤਾਮਘਂ ਹਰਤਿ ਭਾਤਿ ਜਯਤ੍ਯਪਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ॥ ੩.੧੧੩॥

ਸ਼ਮਂ ਦਮਂ ਚ ਵੈਰਾਗ੍ਯਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਕਰੁਣਾਧਿਯਮ੍ ।
ਸ਼ੌਰ੍ਯਂ ਧੈਰ੍ਯਂ ਚ ਗਾਮ੍ਭੀਰ੍ਯਂ ਸਦਾ ਵਹਤਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ॥ ੩.੧੧੪॥

ਸ਼ਿਵੋऽਥਵਾ ਸ਼ਿਵਾ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰਿਰਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ।
ਵਿਧਾਤੁਂ ਕਲ੍ਪਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਦਯਯਾ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਯਾ ॥ ੩.੧੧੫॥

ਮਨੁਸ਼੍ਯਾ ਜਨ੍ਤੁਸ਼ੂਤ੍ਕਸ਼੍ਟਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਤੇਸ਼੍ਵਪਿ ।
ਦੇਵਤੋਪਾਸਕਾਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਸ਼ਿਵੋਪਾਸ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾਃ ॥ ੩.੧੧੬॥

ਤਾਣ੍ਡਵਾਯਾਸਸਞ੍ਜਾਤਾਃ ਸ਼ਿਵਾਙ੍ਗੇ ਸ੍ਵੇਦਬਿਨ੍ਦਵਃ ।
ਸ਼ਿਰਸ੍ਤਃ ਸ੍ਰਸ੍ਤਗਙ੍ਗਾਮ੍ਭੋ ਬਿਨ੍ਦੁਜਾਲੈਸ੍ਤਿਰੋਹਿਤਾਃ ॥ ੩.੧੧੭॥

ਪਰਯੋਃ ਸੁਨ੍ਦਰਤਰਯੋਃ ਸੁਰਸ਼ੁਭਕਰਯੋਰੁਮਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰਯੋਃ ।
ਅਨੁਰੂਪਤਮਂ ਯੋਗਂ ਮਨ੍ਯੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਤਲਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਮ੍ ॥ ੩.੧੧੮॥

ਸ੍ਨਾਨੇਨ ਦਾਨੇਨ ਜਪੇਨ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਿਭੂਤਿਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਕਤੇਸ਼੍ਚ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਪ੍ਰਦੋਸ਼ਪੂਜਾਸ੍ਤੁਤਿਭਾਵਨਾਭਿਃ ਸ਼ਿਵਃ ਪ੍ਰਸਾਦਃ ਕੁਰੁਤੇ ਜਨੇ ਸ੍ਵਮ੍ ॥ ੩.੧੧੯॥

ਜਨ੍ਮਾਲਙ੍ਕੁਰੁਤੇ ਸਮ੍ਪਤ੍ ਤਾਂ ਪਾਤ੍ਰਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨਮ੍ ।
ਤਚ੍ਛਿਵਾਰ੍ਚਿਤਾ ਬੁਦ੍ਧਿਃ ਤਾਂ ਭਕ੍ਤਿਰੁਦ੍ਭੁਵਨਤ੍ਰਯੇ ॥ ੩.੧੨੦॥

ਕਿਂ ਪਤ੍ਯੁਸ੍ਤਵ ਨਾਮੇਤਿ ਪਸ਼੍ਟਾ ਸਖ੍ਯਾਗਨਨ੍ਦਨਾ ।
ਹਸ੍ਤੇਨ ਸ੍ਤਨਕਸ੍ਤੂਰੀਂ ਤਸ੍ਯਾ ਲਿਪ੍ਤਵਤੀ ਗਲੇ ॥ ੩.੧੨੧॥

ਨੀਲਕਣ੍ਠਸ੍ਯ ਸਂਲਿਪ੍ਤਾ ਕਣ੍ਠੇ ਗੌਰ੍ਯਾ ਰਹਸ੍ਯਲਮ੍ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀ ਸਂਵਤਾ ਜ੍ਞਾਤਾ ਗਨ੍ਧਤਃ ਪ੍ਰਮਥਾਦਿਭਿਃ ॥ ੩.੧੨੨॥

ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਸਹਤੇ ਕਸ਼੍ਟਂ ਪਰੇਸ਼ਾਂ ਹਿਤਕਾਰਣਾਤ੍ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀਰਮਣਃ ਕਣ੍ਠੇ ਕਾਲਕੂਟਂ ਬਿਭਰ੍ਤਿ ਹਿ ॥ ੩.੧੨੩॥

ਤਪਸਾ ਪਰਿਤੋਸ਼ਿਤਃ ਸ਼ਿਵੋऽਵਤਤਾਦਙ੍ਨਿਯਮੇऽਪਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀਮ੍ ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ੁ ਮਹਾਜਨਾ ਨਣਾਂ ਸੁਗੁਣੈਰਾਸ਼ੁ ਵਸ਼ਂਵਦਾਃ ਸਦਾ ॥ ੩.੧੨੪॥

ਅਵਿਦ੍ਯਾਂ ਮਲਿਨਾਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਯਨ੍ਨਪਿ ਪਰਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
ਅਗਹ੍ਣਂ ਸ੍ਤਨ੍ਮਲਿਨਤਾਂ ਭਾਤਿ ਸ਼ੁਦ੍ਧਤਰਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੩.੧੨੫॥

ਤ੍ਵਦ੍ਦਾਸਦਾਸਸ੍ਯ ਪਦਂ ਕਦਾਚਿਤ੍ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਭਵਤ੍ਯਾਸ਼ੁ ਪੁਮਾਨ੍ ਕਤਾਰ੍ਥਃ ।
ਅਯੇ ਪੁਰਾਰੇ ਕਿਮੁਤ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਭਵਤ੍ਪਦਾਮ੍ਭੋਰੁਹਪਾਦਯੁਗ੍ਮਸੇਵੀ ॥ ੩.੧੨੬॥

ਅਪਾਰਸਂਸਾਰਸਮੁਦ੍ਰਮਗ੍ਨਃ ਕਠੋਰਤਾਪਤ੍ਰਯਪੀਡਿਤੋऽਹਮ੍ ।
ਚਲੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਕਸ਼੍ਟਮਨਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਭਵਨ੍ਤਂ ਹਦਿ ਵਿਸ੍ਮਰਾਮਿ ॥ ੩.੧੨੭॥

ਨ ਬਿਭੇਮਿ ਯਮਾਦਤਿਭੀਸ਼ਣਵਾਕ੍ਪਟੁਹੁਙ੍ਕਤਿਕਿਙ੍ਕਰਕੋਟਿਯੁਤਾਨ੍ ।
ਯਮਸ਼ਾਸਨਨਾਮ ਵਦਾਮਿਕਦਾਪ੍ਯਵਸ਼ਾਦਪਿ ਭਕ੍ਤਭਯੋਨ੍ਮਥਨਮ੍ ॥ ੩.੧੨੮॥

ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤੀਰਮਣਪੂਜਨਤਤ੍ਪਰਾਣਾਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਵਨ੍ਤਿ ਭਵਨਾਨਿ ਮਹੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਨਿ ।
ਰਙ੍ਗਨ੍ਮਤਙ੍ਗਜਤੁਰਙ੍ਗਮਪੁਙ੍ਗਵਾਲੀਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾਜਿਰਾਣਿ ਧਨਧਾਨ੍ਯਸਮਨ੍ਵਿਤਾਨਿ ॥ ੩.੧੨੯॥

ਵਰ੍ਣਯਨ੍ਤਿ ਪਰਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਗਣਾ ਗੁਣਕਦਮ੍ਬਕਮ੍ ।
ਪਿਬਨ੍ਤਿ ਮਧੁਰਂ ਕ੍ਸ਼ੀਰਂ ਪਯੋਧੇਰਮਤਂ ਸੁਰਾਃ ॥ ੩.੧੩੦॥

ਸਮਰ੍ਥਂ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰਂ ਨਾਮ ਪਾਪਾਨਾਂ ਨਾਸ਼ਨੇ ਨਣਾਮ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਂ ਪ੍ਰਾਭਾਕਰਂ ਬਿਮ੍ਬਂ ਵਿਧ੍ਵਂਸੇ ਤਮਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਮ੍ ॥ ੩.੧੩੧॥

ਕਾਮਃ ਸ੍ਵਦੇਹਂ ਦਹਤਃ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਤਿਰਸ੍ਕਤੌ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਯੁਤੋऽਗ੍ਨਿਕੀਲੈਃ ।
ਵਾਹੋਦ੍ਭਵੈਰ੍ਮ੍ਲਾਨਿ ਬਲੈਃ ਸ੍ਵਕੀਯੈਃ ਫਲਦ੍ਰੁਮਂ ਤਸ੍ਯ ਵਨਂ ਚਕਾਰ ॥ ੩.੧੩੨॥

ਵ੍ਯਾਪਤੇ ਪੁਰੁਸ਼ੇ ਪੁਣ੍ਯੈਰ੍ਭਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨੇ ।
ਦੀਨਬਨ੍ਧੋਰ੍ਮਹੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਸਾਰ ਦਯਾ ਹਠਾਤ੍ ॥ ੩.੧੩੩॥

ਪੁਰਤ੍ਰਯੇ ਗਿਰੀਸ਼ੇਨ ਪ੍ਰਦਗ੍ਧੇ ਤੂਲਰਾਸ਼ਿਵਤ੍ ।
ਏਕਦੈਵ ਹਤੋऽਲੋਕੋ ਵ੍ਯਾਨਸ਼ੇ ਭੁਵਨੇऽਭਿਤਃ ॥ ੩.੧੩੪॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਭੁਵਿ ਚ ਪਾਤਾਲੇ ਰਵੌ ਯੋਗਿਮਨਸ੍ਸੁ ਚ ।
ਏਕਧਾਵਸ੍ਥਿਤਂ ਧਾਮ ਸ਼ੈਵਮੇਕਂ ਪ੍ਰਿਯਂ ਮਮ ॥ ੩.੧੩੫॥

ਪ੍ਰਾਰਬ੍ਧਭੋਗਨਿਲਯੇ ਦੇਹੇ ਸਤ੍ਯਪਿ ਸੇਵਿਤੁਃ ।
ਪ੍ਰਦਾਤੁਂ ਪਰਮਾਂ ਮੁਕ੍ਤਿਂ ਸਮਰ੍ਥਃ ਸਾਮ੍ਬਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ॥ ੩.੧੩੬॥

ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰਸ੍ਥਸ੍ਯ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ਸ੍ਯ ਪਾਦਯੋਃ ।
ਸਮੀਪੇ ਸਨ੍ਤਿ ਮੇ ਪ੍ਰਾਣਾਃ ਮਨਸਸ਼੍ਚਾਨਲਂ ਸਦਾ ॥ ੩.੧੩੭॥

ਕੋ ਵਿਵਾਦਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਮੂਰ੍ਖ ਨ ਪਰਂ ਦੈਵਤਂ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ ।
ਤਥਾਪਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਾਦੀਨ੍ ਸੇਵਨ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਸਦਾ ਨ ਤਮ੍ ॥ ੩.੧੩੮॥

ਕਾਰ੍ਯਾ ਤ੍ਵਯਾ ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਚੇਤਿ ਵਚਨਂ ਨ ਵਦਾਮਿ ਤੇ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਕਸ਼੍ਟਾਨੁਭਵਾਤ੍ਤੁਸ਼੍ਟਚਿਤ੍ਤੋ ਭਵਾਨ੍ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੩.੧੩੯॥

ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ਧਿਤਂ ਸ਼ਿਵਾਭਕ੍ਤ ਕਥਯਾਮਿ ਤਵ (ਹਿ ਤੇ) ਸ਼੍ਰੁਣੁ ।
ਮਦ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋਕ੍ਤਿਤਃ ਕਿਂ ਤ੍ਵਂ ਵੇਤ੍ਸਿ ਦੁਃਖਂ ਭਵੋਦ੍ਭਵਮ੍ ॥ ੩.੧੪੦॥

ਏਸ਼ੋऽਗ੍ਨਿਃ ਸ ਜਲਾਨ੍ ਨਸ਼੍ਟਃ ਸੂਰ੍ਯੋऽਸੌ ਸ ਤਮੋਵਤਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰੋਸੌ ਸ ਕ੍ਸ਼ਯੀਤ੍ਯਨ੍ਤੇ ਵਿਦਨ੍ਤਿ ਮੁਨਯਃ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ ੩.੧੪੧॥

ਸ਼ਿਵੇ ਮਾਂ ਭਜ ਹੇ ਸ੍ਥਾਣੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾ ਕਾਰ੍ਯਂ ਨ ਮੇ ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਕਿਂ ਨ ਜਾਨਾਸਿ ਮੇ ਵਾਣੀਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਤੇ ਕੁਤਃ ਸ਼ਿਵ ॥ ੩.੧੪੨॥

ਮਯਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤਵ ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਹਰ ਗਙ੍ਗਾਧਰ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਤ੍ਵਯਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸ਼ਿਵੇ ਪ੍ਰੀਤਿਃ ਕਿਂ ਮਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਸੇ ਵਥਾ ॥ ੩.੧੪੩॥

ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਨਿਧਿਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪੂਜਿਤਃ ਪਾਪਸਂਹਰਃ ।
ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਃ ਕਪਾਸ਼ਾਲੀ ਪਾਤੁ (ਸ੍ਵਾ)ਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਃ ਸਦਾ ॥ ੩.੧੪੪॥

ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੋ ਮਦ੍ਵਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਕੈਲਾਸਸ੍ਥਂ ਭਵਂ ਭਜ ।
ਵਿਸ਼ਯਾਨੁਭਵੈਕਸ਼੍ਰੀ ਸਦਾਨਨ੍ਦੋ ਭਵਂ ਭਜ ॥ ੩.੧੪੫॥

ਕਿਂ ਚਞ੍ਚਲਸ੍ਵਭਾਵਾਲੇ ਭ੍ਰਮਸ੍ਯਲ੍ਪਸੁਮਾਲਿਸ਼ੁ ।
ਅਸ੍ਤਿ ਤੇ ਨਿਸ੍ਤੁਲਂ ਪਦ੍ਮਂ ਤ੍ਵਨ੍ਮਨੋਭੀਸ਼੍ਟਦਂ ਸਦਾ ॥ ੩.੧੪੬॥

ਅਭਿਨਨ੍ਦ੍ਯ ਤਪੋਧਿਸ਼੍ਠਂ ਵਿਤੀਰ੍ਯਾਭੀਪ੍ਸਿਤਂ ਵਰਮ੍ ।
ਸ਼ਿਵੇਨ ਦਯਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਬਹਵਃ ਪਰਿਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾਃ ॥ ੩.੧੪੭॥

ਸਕਦ੍ਯੋ ਵਕ੍ਤਿ ਨਾਮੈਸ਼ਂ ਮਹਾਦੇਵੇਤਿ ਜਿਹ੍ਵਯਾ ।
ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ਤਸ੍ਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾਪਿ ਨਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੩.੧੪੮॥

ਕੈਲਾਸਸ਼ੈਲਸ਼ਿਖਰੇ ਵਿਦ੍ਯਮਾਨੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੇ ।
ਵੈਵਰ੍ਣ੍ਯਮਧਿਕਂ ਜਾਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦੀਨਾਂ ਮੁਖੇਸ਼੍ਵਪਿ ॥ ੩.੧੪੯॥

ਸਦਾ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸ਼ਿਵੇ ਸੋਮੇ ਕਪਾਨਿਧੌ ।
ਕਿਮਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਤਵਾਤ੍ਯਨ੍ਤਂ ਕੇ ਦੀਨਾ ਭੁਵਨਾਨ੍ਤਰੇ ॥ ੩.੧੫੦॥

ਕਥਂ ਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਃ ਸ਼ਿਵਃ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸਂਸਾਰਸੁਖਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਭੂਤਿਧਾਰੀਪ੍ਰਲਯਕਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕਾਮਵਿਘਾਤਕਃ ॥ ੩.੧੫੧॥

ਮਹਤੀ ਭਾਗ੍ਯਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਰਭਕ੍ਤਾਨਾਮੁਮਾਪਤੇਃ ।
ਭਜਨ੍ਤਿ ਬਹੁਜਨ੍ਮਾਨਿ ਪੁਤ੍ਰਾਦਿਸੁਖਦਾਨਿ ਯੇ ॥ ੩.੧੫੨॥

ਭਕ੍ਤਿਭਾਵਾਚ੍ਚਿਤ੍ਤਸ਼ੁਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਸ਼ੁਦ੍‍ਧ੍ਯਾਵਬੋਧਨਮ੍ ।
ਬੋਧਾਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਤਿਃ ਸ਼ਮ੍ਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਤ੍ਯਾ ਭਵੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੩.੧੫੩॥

ਸ਼ਿਵੋ ਭਵੇਤ੍ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਯਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਲਯੋऽਪਿ ਸਨ੍ ।
ਸ਼ਿਵੋ(ਵੇ)ऽਮਤਂ ਨ ਚੇਦਸ੍ਯ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਤਾ ਕੁਤਃ ॥ ੩.੧੫੪॥

ਆਸ਼ਾਂਸ਼ੁਕਃ ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਾਲੀ ਮਗਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤਮੋਪਹਃ ।
ਪਰਿਸ਼ੁਦ੍ਧਤਨੁਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਲੋਕਾਨਾਹ੍ਲਾਦਯਤ੍ਯਲਮ੍ ॥ ੩.੧੫੫॥

ਦਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਮੋ ਭਾਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ਮੇਨ ਵਿਰਕ੍ਤਤਾ ।
ਵੈਰਾਗ੍ਯੇਣ ਤਪੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਪਸਾ ਸਾਮ੍ਬਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ॥ ੩.੧੫੬॥

ਇਨਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ਸ਼ੀਤਰੁਚਿਸ੍ਤਾਪਹਾਰੀ ਲਘੁਰ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਸਦ੍ਗਤਿਰ੍ਵਿਕ੍ਰਮੀ ਸ਼੍ਰੀਦਃ ਪ੍ਰਾਕ੍ਸਦ੍ਰਵ੍ਯਃ ਸ਼ਿਵੋऽਵਤੁ ॥ ੩.੧੫੭॥

ਪੁਰਾ ਮਾਤਕੁਕ੍ਸ਼ੌ ਤਤੋ ਦਾਰੁਗੇਹੇ
ਤਤਃ ਪ੍ਰੇਮਭੂਮੌ ਤਤੋ ਧਰ੍ਮਪੁਰ੍ਯਾਮ੍ ।
ਮਹਾਸਙ੍ਕਟੇऽਨੇਕਦੁਃਖਪ੍ਰਪੂਰ੍ਣੇ
ਜਨਸ੍ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਹੇਸ਼ਾਭਿਪੂਰ੍ਣਃ ॥ ੩.੧੫੮॥

ਜਨਸ੍ਯ ਸਦਨੇ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰਾਗਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ੍ਥਿਤਾ ਤਤਃ ।
ਸ਼ਿਵਪੂਜਾਵਿਧਾਨੇਨ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਤਤ੍ਰੈਵ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੩.੧੫੯॥

ਗਚ੍ਛਨ੍ਤਂ ਮਨ੍ਦਮਨ੍ਦਂ ਮਧੁਰਤਰਰਣਤ੍ਕਨ੍ਦਰਾਕਿਙ੍ਕਿਣੀਕਂ
ਲਾਙ੍ਗੂਲਂ ਚਾਲਯਨ੍ਤਂ ਮੁਹੁਰਵਨਿਤਲਂ ਸਂਲਿਖਨ੍ਤਂ ਖੁਰਾਗ੍ਰੈਃ ।
ਧੁਨ੍ਵਨ੍ਤਂ ਭਵ੍ਯਰੁਕ੍ਮਾਭਰਣਭਰਿਤਯੋਃ ਸ਼ਙ੍ਗਯੋਰ੍ਮਣ੍ਡਲਂ ਸਤ੍-
ਤੁਙ੍ਗਂ ਪ੍ਰੇਮ੍ਣਾਧਿਰੂਢਂ ਵਸ਼ਭਮਧਿਵਸਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੋ ਮੇ ਹਦਬ੍ਜਮ੍ ॥ ੩.੧੬੦॥

ਰਜਤਾਰ੍ਕਮਣਿਸ੍ਫਾਰਾਂ ਮੌਕ੍ਤਿਕੀਂ ਜਪਮਾਲਿਕਾਮ੍ ।
ਦਿਵ੍ਯਾਮਮਤਭਾਣ੍ਡਂ ਚ ਚਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਾਂ ਦਧਤਂ ਕਰੈਃ ॥ ੩.੧੬੧॥

ਭੁਜਙ੍ਗਵਿਲਸਤ੍ਕਕ੍ਸ਼ਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਃ ਖਣ੍ਡਮਣ੍ਡਿਤਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਮੁਮਾਨਾਥਂ ਨਾਗਾਭਰਣਸ਼ੋਭਿਤਮ੍ ॥ ੩.੧੬੨॥

ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਨਿਧਿਂ ਸੁਰੈਃ ।
ਸਂਸ੍ਤੁਤਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮਹਂ ਭਜੇ ॥ ੩.੧੬੩॥

ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ ਪਠਤਾਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵਕਰ੍ਣਾਮਤਸ੍ਤੁਤਿਃ ।
ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਕਰੀ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭੂਯਾਦਾਚਨ੍ਦ੍ਰਤਾਰਕਮ੍ ॥ ੩.੧੬੪॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦਪ੍ਪਯ੍ਯਾਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਕਰ੍ਣਾਮਤਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ।
ਇਤਿ ਸ਼ਮ੍ ॥

Also Read Trishati Shri Shivakarnamritam :

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top