Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam Lyrics in Telugu

Shri Shiva Karnamritam Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీశివకర్ణామృతం ॥
శ్రీశివకర్ణామృతం is a beautiful treatise, in praise of Bhagavan Shiva on reading which devotion on Shiva is easy to sprout. The author of this work is శ్రీమదప్పయ్య దీక్షిత యతీన్ద్ర who writes on the name of his gotra, bharadvaja. He is a renowned ఆలఙ్కారిక, వైయాకరణ, వేదాన్తీ, శివభక్త, and much more.

This powerful work, from 17th century, resembles శ్రీకృష్ణకర్ణామృతం in many ways. It has 3 chapters named adhyayas, and the total number of verses is 102+102+164 i.e. 368. More than 60 kinds of అలఙ్కార are employed in this work along with బన్ధ,
గర్భ, and చిత్ర కవిత్వ. So it is a perfect combination of కావ్యసౌన్దర్య and భక్తి.

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీసరస్వత్యై నమః ।
ఓం శ్రీగురుభ్యో నమః ।

౧। ప్రథమోఽధ్యాయః ।
శ్రీపార్వతీసుకుచకుఙ్కుమరాజమానవక్షఃస్థలాఞ్చితమమేయగుణప్రపఞ్చమ్ ।
వన్దారుభక్తజనమఙ్గలదాయకం తం వన్దే సదాశివమహం వరదం మహేశమ్ ॥ ౧.౧ ॥

నన్దన్నన్దనమిన్దిరాపతిమనోవన్ద్యం సుమన్దాకినీ-
స్యన్దత్సున్దరశేఖరం ప్రభునుతమ్మన్దారపుష్పార్చితమ్ ।
భాస్వన్తం సురయామినీచరనుతం భవ్యమ్మహో భావయే
హేరమ్బం హిమవత్సుతామతిమహానన్దావహం శ్రీవహమ్ ॥ ౧.౨ ॥

ఆలోక్య బాలకమచఞ్చలముచ్చలత్సుకర్ణావిబోధితనిజాననలోకనం సః ।
సామ్బః స్వమౌలిసుభగాననపూత్కృతైస్తమాలిఙ్గయన్నవతు మామలమాదరేణ ॥ ౧.౩ ॥

కణ్ఠోత్పలం విమలకాయరుచిప్రవాహం
అర్ధేన్దుకైరవమహం ప్రణమామి నిత్యమ్ ।
హస్తామ్బుజం విమలభూతిపరాగరీతిం
ఈశహ్రదం చటులలోచనమీనజాలమ్ ॥ ౧.౪ ॥

రఙ్గత్తుఙ్గతరఙ్గసఙ్గతలసద్గఙ్గాఝరప్రస్ఫురద్-
భస్మోద్ధూలితసర్వకాయమమలం మత్తేభకృత్త్యావృతమ్ ।
ఆరూఢం వృషమద్భుతాకృతిమహం వీక్షే నితమ్బస్ఫురన్-
నీలాభ్రచ్చురితోరుశృఙ్గమహితం తం సన్తతమ్మానసే ॥ ౧.౫ ॥

సితమహోజ్జ్వలమేకముపాస్మహే విమలపాణ్డురుచిం దధదాననే ।
ఉభయయోగమతీవ సరస్వతీత్రిపథగాఝరయోః శివయోరివ ॥ ౧.౬ ॥

లాలాటలోచనపురఃస్ఫురణాతిరక్తం యామ్యే దిశి ప్రధవలావృతభూనభోన్తమ్ ।
చిత్రం ధనేశకకుబన్తవిజృమ్భిపాణ్డు పశ్చాత్ స్మరామి ఘనవేణివినీలమోజః ॥ ౧.౭ ॥

భవ్యచన్ద్రకృశానుభాస్కరలోచనం భవమోచనం
వారిజోద్భవవాసవాదికరక్షణం గజశిక్షణమ్ ।
మన్దిరాయితరాజతాచలకన్దరం ఘనసున్దరం
భావయామి దయాభినన్దితకిఙ్కరం హృది శఙ్కరమ్ ॥ ౧.౮ ॥

అనేకరూపాభిరచఞ్చలాభిః సమాధినిష్ఠా సరసాన్తరాభిః ।
ప్రతిక్షణం సత్ప్రమదావలీభిః ప్రపూజ్యమానం ప్రభుమాశ్రయేఽహమ్ ॥ ౧.౯ ॥

లలితం శరదభ్రశుభ్రదేహం కరుణాపాఙ్గతరఙ్గరఙ్గదీక్షమ్ ।
పరిశీలితవేదసౌధమోదం కలయేఽకిఞ్చిదవార్యధైర్యమోజః ॥ ౧.౧౦ ॥

సరసిజభవముఖ్యైః సాదరం పూజితాభ్యాం మణియుతఫణిరూపైర్నూపురై రాజితాభ్యామ్ ।
సతతనతజనాలీసర్వసమ్పత్ప్రదాభ్యాం బహుమతిహృదయమ్మే భావుకం శ్రీపదాభ్యామ్ ॥ ౧.౧౧ ॥

విపులతరవిభాభ్యాం విశ్రుతప్రాభవాభ్యాం ప్రమథగణనుతాభ్యాం ప్రస్ఫురద్యావకాభ్యామ్ ।
త్రిభువనవిదితాభ్యాం దివ్యపుష్పార్చితాభ్యాం శివవరచరణాభ్యాం సిద్ధిదాభ్యాం నమోఽస్తు ॥ ౧.౧౨ ॥

తుఙ్గాన్తరఙ్గఘనగాఙ్గతరఙ్గసాఙ్గశృఙ్గారసఙ్గతమహోల్లసదుత్తమాఙ్గమ్ ।
అఙ్గీకృతాఙ్గభవభఙ్గమసఙ్గలిఙ్గసఙ్గీతమీశమనిశం కలయామి చిత్తే ॥ ౧.౧౩ ॥

నిత్యం ప్రభఞ్జనసుజీవనపుఞ్జమఞ్జుమఞ్జీరరఞ్జితతరం పురభఞ్జనస్య ।
కఞ్జాతసఞ్జయధురన్ధరమఞ్జసా నః సఞ్జీవనం భవతు సన్తతమఙ్ఘ్రియుగ్మమ్ ॥ ౧.౧౪ ॥

మన్మహే మన్మనోదేశే తత్పదం పరమేశితుః ।
యత్ సదా వేదవేదాన్తప్రతిపాదితవైభవమ్ ॥ ౧.౧౫ ॥

శరణమ్మమాస్తు తరుణీయుతా స్ఫురచరణద్వయీ ఫణిఫణామణిప్రభా ।
సకలం ప్రకాశయతు సర్వదేవరాణ్మకుటస్థరత్నమహనీయదీపికా ॥ ౧.౧౬ ॥

శరణాగతభరణాతతకరుణాకరహృదయం
సురమానితపరమాద్భుతశరమారితవిమతమ్ ।
శమలాలితకమలాసనవిమలాసనవినుతం
భజ మానస నిజమాశ్రయమజమాహతమదనమ్ ॥ ౧.౧౭ ॥

గౌరీవిలాసరసలాలససత్కటాక్షవీక్షాదృతాబ్దవిమలామృతరుక్ప్రసారమ్ ।
కన్దర్పదర్పమథనం ఘననీలకణ్ఠం వన్దామహే వయమనాదిమనన్తమీశమ్ ॥ ౧.౧౮ ॥

పదప్రచురకిఙ్కిణీకిణికిణిధ్వనిభ్రాజితం
హరిప్రముఖదేవతాధృతలసన్మృదఙ్గాదికమ్ ।
ధిమిన్ధిమితదిద్ధితోద్ధురరవానుసారిక్రమం
సదా స్వమతి మఙ్గలం దిశతు శామ్భవం తాణ్డవమ్ ॥ ౧.౧౯ ॥

స్వాన్తం భ్రాన్తిసమృద్ధబాహ్యవిషయవ్యావృత్తపఞ్చేన్ద్రియం
సద్యోజాతముఖాద్యమన్త్రసహితం పద్మాసనాత్యద్భుతమ్ ।
ధ్యాయన్ మన్మనసి స్మరామి మహితం సత్యస్వరూపానుభూ-
త్యానన్దైకరసోల్లసత్పశుపతేశ్చిత్తం యమత్వాన్వితమ్ ॥ ౧.౨౦ ॥

అనన్తనిష్ఠాతిగరిష్ఠయోగం సదాశయైర్వాపి విరాజమానమ్ ।
పినాకపాణిస్తు వినాధునాపి శివం న పశ్యామి దయాసముద్రమ్ ॥ ౧.౨౧ ॥

అపూర్వతాభాసిపునర్భవాప్తం విభూతివిన్యాసవిశేషకాన్తిమ్ ।
సరోజభూవిష్ణుసురేశకామ్యం ద్రక్ష్యే కదా శైవపదమ్ముదాహమ్ ॥ ౧.౨౨ ॥

సుముఖమ్ముఖమస్య దర్శయద్విధుచూడామణిశోభితదైవతం
సదయం హృదయం సదా కదా కలితానన్దకరం కరోతి నః ॥ ౧.౨౩ ॥

అక్షరక్షణనిరీక్షణరక్షం దక్షయాగవరశిక్షణదక్షమ్ ।
శిక్షితోఽగ్రవిషభక్షణపక్షం లక్షయామి శమలక్షణదీక్షమ్ ॥ ౧.౨౪ ॥

గఙ్గాతరఙ్గపతదమ్బుకణావృతేన మస్తేన్దుఖణ్డమృదుచన్ద్రికయావృతేన ।
ప్రత్యక్షతాముపగతేన త్వదాననేన శ్రీకణ్ఠ మేఽక్షియుగలం కురు శీతలం త్వమ్ ॥ ౧.౨౫ ॥

కదా వా శ్రూయన్తే ప్రమథజయశబ్దద్విగుణితాః
శివోద్వాహప్రాఞ్చద్వృషభగలసత్కిఙ్కిణిరవాః ।
కదా వా కైలాసాచలనిలయదివ్యా గురుచయాః
కథం వా దృశ్యన్తే కలితభసితాఙ్గాభిరుచిరాః ॥ ౧.౨౬ ॥

అనిన్ద్యమానన్దమయం నిరామయం నిరఞ్జనం నిష్కలమద్వయం విభుమ్ ।
అనాదిమధ్యాన్తమహో పరం శివం హృదన్తరే సాధు విదన్తి యోగినః ॥ ౧.౨౭ ॥

అర్ధాఙ్గోపరిగిరికన్యకాలలామ-
ప్రోద్భాసిత్రినయనమిన్దుఖణ్డభూషమ్ ।
భక్తానామభయదమీశ్వరరస్వరూపం
ప్రత్యక్షమ్మమ భవతాత్ పరాత్పరం తత్ ॥ ౧.౨౮ ॥

అనుగ్రహాన్మే సుముఖో భవాశు
కృతార్థతామస్మి గతస్తతోఽహమ్ ।
కిమాత్మభక్త్యా సుముఖే త్వయీశ
కిమాత్మభక్త్యా విముఖే త్వయీశ ॥ ౧.౨౯ ॥

నిపత్య పాదాబ్జయుగే త్వదీయే
విభో విధాయాఞ్జలిమీశ యాచే ।
మమోగ్రతాపం తవ దర్శనైక-
కథామృతాసారభరాన్నిరస్య ॥ ౧.౩౦ ॥

నిత్యం సురాసురగజావనకీర్తనీయే
సింహాసనస్య గిరిజాపతిదర్శనీయే ।
గన్ధర్వగానరచనానుగతానుకూ(కా)లే
లోలం విలోచనయుగమ్మమ తాణ్డవేఽస్తు ॥ ౧.౩౧ ॥

త్వత్తాణ్డవం సకలలోకసుఖై(శుభై)కమూలం
గౌరీమనోహరమనేకవిధిక్రమాఢ్యమ్ ।
ద్రష్టుమ్మహేశ మమ చర్మవిలోచనాభ్యాం
భోగ్యం భవాన్తరసహస్రకృతం కదా ను ॥ ౧.౩౨ ॥

శ్రీమన్తి పావనతరాణి సుధాన్తరాణి
సర్వోత్తరాణి హృదయాద్వయజీవనాని ।
అన్యోన్యమీశ తవ చాద్రితనూభవాయాః
సల్లాపరూపవచనాని కదా శృణోమి ॥ ౧.౩౩ ॥

అనేకలీలాగతిచాతురీయుతం
తవేశ వోఢుర్వృషభస్య నర్తితమ్ ।
సభూషణధ్వానఖురారారవం కదా
కరిష్యతి శ్రోత్రయుగోత్సవమ్మమ ॥ ౧.౩౪ ॥

శార్దూలచర్మపరివీతపవిత్రమూర్తిం
చన్ద్రావతంసకసమఞ్చితచారుమస్తమ్ ।
నన్దీశవాహనమనాథమనాథనాథం
త్వాం పాతుముత్సుకతరోఽస్మి విలోచనాభ్యామ్ ॥ ౧.౩౫ ॥

కురఙ్గరఙ్గత్తరమధ్యభాగం భుజఙ్గమశ్రీకరకఙ్కణాఢ్యమ్ ।
హస్తం ప్రశస్తం తవ మస్తకే మే నిధాయ నిత్యాభయమీశ దేహి ॥ ౧.౩౬ ॥

యావన్న మాం భవదదర్శనరన్ద్రవేది తాపత్రయం పరిదృఢం నితరాన్ధునోతి ।
తావన్మహేశ కురు చన్ద్రవిలోచనేన దృష్ట్వా సుశీతలమతీవ సుధామయేన ॥ ౧.౩౭ ॥

యావన్న మే మనసి దుష్టతమోఽభివృద్ధిః సర్వార్థదర్శనవిఘాతకరీ దురన్తా ।
తావత్క్షణం తవ విలోచనరూపసూర్యతేజః ప్రసారయ మయీశ్వర దీనబన్ధో ॥ ౧.౩౮ ॥

హే రుద్ర హే మహిత హే పరమేశ శమ్భో
హే శర్వ హే గిరిశ హే శివ హే స్వయమ్భో ।
హే దేవ హే పశుపతే కరుణార్ద్రచిత్త
గన్తుమ్మమాక్షిపథమేష కథం విలమ్బః ॥ ౧.౩౯ ॥

కిమిదముదితం వారం వారం త్రిలోకధురన్ధరం
మదనమథనమ్మాయాతీతమ్మదన్తరవర్తినమ్ ।
యమనియమనం కారుణ్యామ్భోనిధిం పరమేశ్వరం
బహు రసనయా స్తుత్వా కర్తుం ప్రసన్నతరం యతే ॥ ౧.౪౦ ॥

హే శమ్భో శివ హే మహేశ్వర విభో వారాణసీశ ప్రభో
హే మృత్యుఞ్జయ హే హిమాద్రితనయాప్రాణేశ హే శఙ్కర ।
హే కైలాసగిరీశ హే పశుపతే హే శేషభూషాదృతే
హే నన్దీశ్వరవాహనాఞ్చితగతే హే దేవదేవేశ్వర ॥ ౧.౪౧ ॥

హే గౌరీకుచకుమ్భమర్దనపటో హే సర్వలోకప్రభో
హే హేరమ్బకుమారనన్దనగురో హే చన్ద్రచూడామణే ।
హే గఙ్గాధర హే గజాసురరిపో హే వీరభద్రాకృతే
హే విశ్వేశ్వర హే మహాగణపతే హే పఞ్చబాణాప్రియ ॥ ౧.౪౨ ॥

హే శ్రీకణ్ఠ జనార్దనప్రియ గురో హే భక్తచిన్తామణే
హే సర్వాఞ్చిత సర్వమఙ్గలతనో హే సత్కృపావారిధే ।
హే రుద్రామితభూతనాయకపతే హే విష్టపాలఙ్కృతే
హే సర్వేశ సమస్తసద్గుణనిధే హే రాజరాజప్రియ ॥ ౧.౪౩ ॥

హే విష్ణ్వమేయచరణరజరఙ్గవిభీకర ।
కరవాలహతామిత్ర మిత్రకోటిసమప్రభ ॥ ౧.౪౪ ॥

వన్దితామన్దకున్దారవిన్దేన్దుసత్సున్దరానన్దసన్దోహకన్దాకృతే
మన్దమన్దార్థసంసారనిన్దామతే పాహి మాం హే విభో పార్వతీశ ప్రభో ॥ ౧.౪౫ ॥

అత్రిగోత్రప్రభూమిత్రచిత్రాంశుసద్గోత్రనేత్రత్రయీపాత్రచిత్రానన ।
శత్రువిత్రాసకృజ్జైత్రాయాత్రాస్థితే పాహి మాం హే విభో పార్వతీశ ప్రభో ॥ ౧.౪౬ ॥

చణ్డదోర్దణ్డపిణ్డీకృతోద్దణ్డసత్తుణ్డశౌర్యప్రచణ్డేభగణ్డస్థల ।
కుణ్డలశ్రీభజత్కుణ్డలీశ ప్రభో పాహి మాం హే విభో పార్వతీశ ప్రభో ॥ ౧.౪౭ ॥

భద్రరౌద్రాభకద్రూతనూజాధిరాణ్ముద్రితాక్షుద్రరుద్రాక్షమాలాధర ।
రుద్ర చిద్రూపదృగ్వీరభద్రాకృతే పాహి మాం హే విభో పార్వతీశ ప్రభో ॥ ౧.౪౮ ॥

దుర్గమస్వర్గమార్గత్రిమార్గాపవర్గప్రదానర్గలాఞ్చన్నిసర్గాకర ।
భర్గగర్గాదిమౌనీడ్య దుర్గాపతే పాహి మాం హే విభో పార్వతీశ ప్రభో ॥ ౧.౪౯ ॥

తరుణారుణతుల్యఫణస్థమణీఘృణిమణ్డితశేషకిరీటధర ।
శరణాగతరక్షణదక్ష విభో కరుణాకర శఙ్కర పాలయ మామ్ ॥ ౧.౫౦ ॥

త్రయీనిర్మాణచతురచతురాననవన్దిత ।
వన్దితాలమ్బివిబుధ విబుధప్రథ రక్ష మామ్ ॥ ౧.౫౧ ॥

శశిమకుటతడిదరుణజటముఖకృపీట-
స్ఫుటనిటలతటఘటితవికటకటువహ్నే ।
వటవిటపినికటపటుచటులనటనాతి
ప్రకటభటకుటిలపటవిఘటన శమ్భో ॥ ౧.౫౨ ॥

రుచిరవరనిచయమృగమదరచనగౌరీ-
కుచలికుచరుచినిచయఖచితశుచిమూర్తే ।
ప్రచురతరచతురనిగమవచనపాలీ
నిచయసువచనవికచవిమలగుణ శమ్భో ॥ ౧.౫౩ ॥

అదరదరకరవిసరపురహరణకేలీ
స్థిరమురహృదమరధరశరవరశరాస ।
సరససురనికరకరసరసిరుహపూజా-
భరభరణగురుశరణచరణయుగ శమ్భో ॥ ౧.౫౪ ॥

శోణప్రభం చరణమేకమహం నమామి
శుభ్రం విలోచనయుగేక్షణనీలమన్యమ్ ।
అన్యోన్యయోగశివయోః శశిపద్మయోశ్చ
యుగ్మం కలఙ్కమధుపస్ఫుటయోస్తయోశ్చ ॥ ౧.౫౫ ॥

శ్రీమదనన్తభవ్యగుణసీమసమాదృతదేవతానతే
సోమకలావతంస ఘనసున్దర కన్ధర బన్ధురాకృతే ।
కామినికామభీమ నిజకామితదానలసన్మహామతే
సామజచర్మచేల శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౫౬ ॥

సర్వశరీరగస్త్వమసి సర్వనియామక ఏక ఏవ సన్
సర్వవిదాదిదేవ హర సర్వదృగీశ్వర సర్వరక్షితా ।
సర్వసమశ్చ మామవతు సన్నతమేవముపేక్షసే కథం
శర్వ భవోగ్ర భీమ శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౫౭ ॥

కర్మ తథేతి చేద్వదసి కాధికతా తవ సర్వతః ప్రభో
ధర్మరతస్య సర్వమపి ధర్మత ఏవ భవాన్ కిమన్తరమ్ ।
నిర్మలపుణ్యకర్మ మహనీయ కథం త్వదనుగ్రహం వినా
శర్మ దదాశు దేహి శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౫౮ ॥

అన్యమనాథనాథ ఫణిహంసకమాన గృహాణ మానసే
ధన్య తథా న బోధయతి తత్త్వమసీతి వచస్త్రిపఞ్చతమ్ ।
శూన్యమిదం త్వయి స్ఫురతి శుక్తిదలే రజతం యథార్జునం
సన్యసనాది తస్య శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౫౯ ॥

సన్మహనీయమీశ తవ సావయవం వపురీశ సాగమం
చిన్మయవిగ్రహస్య పరిశీలనమీశ్వర మే భవేత్కథమ్ ।
త్వన్మయభావనా తు హృది నాస్తి హి నాస్తి హి నాస్తి నాస్తి మే
జన్మ నిరర్థకం హి శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౬౦ ॥

రూపమవేక్షితం న తవ రుద్ర మయేహ కథాపి న శ్రుతా
ధూపసువాసనాపి గణతోషణ నో మమ నాసికాం గతా ।
నాపి సుపీతమీషదపి నామకథామృతమఙ్ఘ్రివారి న
స్థాపితమాత్మమూర్ధ్ని శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౬౧ ॥

పాదయుగం కదాచిదపి బాలతయా తవ నార్చితం మయా
వేదమహం న శాస్త్రమపి వేద్మి తవేశ్వర న స్తుతిః కృతా ।
వాదరతోహమల్పగృహవాసనయా నితరామహర్నిశం
సాదరమాశు వీక్ష్య శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౬౨ ॥

స్వర్గనదీశసాయక న జన్మ భవశ్చ మృతిశ్చ సన్తి తే
దుర్గమమేషు తద్బహు న దుఃఖమిదం భవతానుభూయతే ।
భర్గ తదేవమేభిరతిబాధకభావముపైషి నో ధ్రువం
సర్గలయస్తితీశ శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౬౩ ॥

ఆకృతిరేవ నాస్తి తవ హా కథమీశ్వర భావయామ్యహం
స్వీకృతహేతిభూతివిషశేషజటావికపాలమాలికే ।
ధీకృతవిగ్రహే విషమదృష్టిదిగమ్బరపఞ్చవక్త్రతా
సాకృతి భీతిదా హి శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౬౪ ॥

పాత్రతయాహమద్య పరిభావ్య చ దీనదయాలుతాం తవ
స్తోత్రమహం కరోమి మమ దోషగణం పరిహృత్య శాశ్వతమ్ ।
గోత్రభిదాదికామ్యవర గోపతివాహ వితీర్య తే పదం
శాత్రవతోషశోష శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౬౫ ॥

త్వం జననీ పితా చ మమ దైవతమీశ గురుస్సఖేశితా
త్వం జగదీశ బన్ధురపి వస్తు చ మూలధనం చ జీవితమ్ ।
త్వం జయ ధామ భూమ పరతత్త్వమవైమి న కిఞ్చినాపరం
త్వం జనమైశమాశు శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౬౬ ॥

జయ జయ హారహారిశశిచారుశరీర వికాసహాసభృత్
జయ జయ శాన్త దాన్త వసుచన్ద్రరవీక్షణ నిత్యనృత్యకృత్ ।
జయ జయ చణ్డదణ్డధరశాసన సన్తతభక్తసక్తహృత్
జయ జయ శేషభూష శివ శఙ్కర మామవ పార్వతీపతే ॥ ౧.౬౭ ॥

స్థూలాత్ స్థూలతమమురుజ్ఞానిహితం సూక్ష్మతమమహో సూక్ష్మాత్ ।
రూపం తావకమతులం జ్ఞాతుం మే భవతి నేశ సామర్థ్యమ్ ॥ ౧.౬౮ ॥

గౌరీమనోహరం దివ్యసున్దరం తవ విగ్రహమ్ ।
భక్తానుగ్రాహకం శమ్భో దృష్ట్వాహం స్తోతుముత్సహే ॥ ౧.౬౯ ॥

త్వత్సౌభాగ్యం త్వద్దయాం త్వద్విలాసాన్
త్వత్సామర్థ్యం త్వద్విభూతిం త్వదీక్షామ్ ।
త్వద్విద్యాశ్చ త్వత్పదం త్వచ్ఛరీరం
తత్త్వం శమ్భో వర్ణితుం కస్సమర్థః ॥ ౧.౭౦ ॥

అఙ్గమ్మౌక్తికరాశిమఞ్జిమమహోదారం శిరశ్చన్ద్రమః
కోటీరం నిటలమ్మనోభవదవజ్వాలాకరాలాగ్నియుక్ ।
వక్త్రం తే శివ మన్దహాసకలితం గ్రీవం వినీలప్రభం
చేతో దీనదయాపరం పరమిదం రూపం హృది స్తాన్ను మే ॥ ౧.౭౧ ॥

వ్యోమకేశాః సుధాసూతిః కిరీటం స్రక్సురాపగా ।
తారా పుష్పాణి భోః శమ్భో తవ శ్లాఘ్యతరం శిరః ॥ ౧.౭౨ ॥

హస్తౌ వినిర్మితశివాఘనకేశహస్తౌ
పాదౌ పవిత్రతమహారజతాద్రిపాదౌ ।
వాచః స్ఫుటం రచితబన్ధురపూర్వవాచో-
వృత్తిర్మహేశ తవ సమ్భృతలోకవృత్తిః ॥ ౧.౭౩ ॥

దేహేఽర్జునం కణ్ఠతలే చ కృష్ణం లలాటమధ్యే జ్వలనం దృగన్తః ।
భాస్వజ్జటాల్యామరుణమ్మహేశ రూపం త్వదీయం బహుదేవచిత్రమ్ ॥ ౧.౭౪ ॥

చరణం శరణం భరణం కరణం హృదయం సదయం వదనం మదనమ్ ।
అలికం ఫలికం విమలం కమలం తవ భూతపతే భవ భాస్వరతే ॥ ౧.౭౫ ॥

ఇదమద్భుతమీశాఖ్యమవిజ్ఞేయం సురాసురైః ।
వైరాగ్యే బహుభోగే చ సమం సమరసం మహః ॥ ౧.౭౬ ॥

కైలాసే ప్రమథైః సురాసురయుతైః స్వస్వస్తికం సాఞ్జలి-
ప్రస్థం స్థాపితరత్నకాఞ్చనమహాసింహాసనే సంస్థితమ్ ।
అర్ధాఙ్గే నిహితాద్రిరాజతనయాం సానన్దమిన్దుప్రభం
త్వాం భక్త్యా హి భజన్తి శఙ్కర తథా తద్ద్రష్టుమత్యుత్సుకః ॥ ౧.౭౭ ॥

కారుణ్యసీమ కపటాచరణైకసీమ
వైరాగ్యసీమ వనితాదరణైకసీమ ।
ఆనన్దసీమ జగదాహరణైకసీమ
కైవల్యసీమ కలయే గణభాగ్యసీమ ॥ ౧.౭౮ ॥

శ్వేతోచ్ఛలద్గాఙ్గతరఙ్గబిన్దుముక్తాస్రగానద్ధజటాకలాపమ్ ।
నిరన్తరం చన్ద్రకిరీటశోభి నమామి మాహేశ్వముత్తమాఙ్గమ్ ॥ ౧.౭౯ ॥

భూతిత్రిపుణ్డ్రాశ్రితఫాలభాగం నేత్రత్రయీరఞ్జితమఞ్జుశోభమ్ ।
భక్తావలీలాలనలోలహాసం మాహేశ్వరం పఞ్చముఖం నమామి ॥ ౧.౮౦ ॥

త్రిశూలపాశాఙ్కుశపట్టిపాసిగదాధనుర్బాణధరం నతానామ్ ।
అభీతిదం కుణ్డలికఙ్కణాఢ్యాం మాహేశ్వరం హస్తచయం భజేఽహమ్ ॥ ౧.౮౧ ॥

సమస్తసురపూజితే స్వరబలాభినీరాజితే
విభూతిభరభాసితే విమలపుష్పసంవాసితే ।
భుజఙ్గపతినూపురే బుధజనావనశ్రీపరే
మహామహిమనీ భజే మనసి శైవపాదామ్బుజే ॥ ౧.౮౨ ॥

జటావలీచన్ద్రకలాభ్రగఙ్గాం కపాలమాలాకలిలోత్తమాఙ్గామ్ ।
దిగమ్బరాం పఞ్చముఖీం త్రినేత్రాం శివాశ్రితాం శైవతనుం భజేఽహమ్ ॥ ౧.౮౩ ॥

భేరీమృదఙ్గపణవానకతూర్యశఙ్ఖవీణారవైః సహ జయధ్వనివేణునాదః ।
సప్తస్వరానుగుణగానమనోహరోఽయం కర్ణద్వయం మమ కదా సముపైతి శమ్భో ॥ ౧.౮౪ ॥

శివమస్తేన్దురేఖయాశ్చన్ద్రికేయం సమాగతా ।
సత్యం యతో నిరస్తమ్మే బాహ్యమాభ్యన్తరం తమః ॥ ౧.౮౫ ॥

సన్దృశ్యతేఽసౌ వృషభో ధ్వజాగ్రే వసన్మయా శృఙ్గయుగేన కోపాత్ ।
వక్రస్వభావం సదృశం ద్వికోటిమర్ధేన్దుమాహన్తుమివోత్పతన్ ఖమ్ ॥ ౧.౮౬ ॥

ముక్తిద్వారస్తమ్భశుమ్భద్విషాణో లీలాచారశ్రీచతుర్వర్తితాఙ్ఘ్రిః ।
ప్రాప్తోఽయమ్మే దృక్పథమ్మన్దగామీ బుభ్రచ్ఛమ్భుం శుభ్రదేహో మహోక్షః ॥ ౧.౮౭ ॥

మయి స్థితం శమ్భుమవేక్ష్య తూర్ణమాగత్య ధన్యా భవతేతి సంజ్ఞామ్ ।
కుర్వన్నివాయాతి పురో వృషోఽయం ముహుర్ముహుః కమ్పనతో ముఖస్య ॥ ౧.౮౮ ॥

భాత్యయం వృషభః శుభ్రాం మహతీం కకుదం దధత్ ।
ప్రీతయే పురతః శమ్భోః కైలాసాద్రిం వహన్నివ ॥ ౧.౮౯ ॥

కిమిదం యుగపచ్చిత్రం పుష్పవన్తావిహోదితా ।
ప్రత్యక్షీభవతః శమ్భోరిమే నేత్రే భవిష్యతః ॥ ౧.౯౦ ॥

సహస్రాంశుసహస్రాణాం ప్రకాశకమిదమ్మహః ।
ప్రార్థితః సమ్ప్రతి శివః ప్రత్యక్షత్వం గతో మమ ॥ ౧.౯౧ ॥

రోమాఞ్చితం సర్వమిదం శరీరం సానన్దబాష్పే నయనే మనోఽను ।
వికాసి కాయమ్మహదాశు జాతం శివస్య సన్దర్శనతో మమాహో ॥ ౧.౯౨ ॥

అనేకజన్మార్జితపాతకాని దగ్ధాని మే దర్శనతః శివస్య ।
నేదం విచిత్రం శివదర్శనేన కామో హి దగ్ధోఽఖిలదుష్ప్రధర్షః ॥ ౧.౯౩ ॥

అహో భాగ్యమహో భాగ్యమ్మహదీశ్వరదర్శనాత్ ।
కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం త్రైలోక్యేఽపి న సంశ్యః ॥ ౧.౯౪ ॥

నమస్కరోమ్యహమిదం కాయేన మనసా గిరా ।
ఆనన్దైకరసం దేవం భక్తానుగ్రహణం శివమ్ ॥ ౧.౯౫ ॥

నమః పరమకల్యాణదాయినే హతమాయినే ।
హిమాలచలతనూజాతా రాగిణేఽతివిరాగిణే ॥ ౧.౯౬ ॥

నమః కున్దేన్దుధవలమూర్తయే భవ్యకీర్తయే ।
నిరస్తభక్తసంసారనీతయేఽనేకభూతయే ॥ ౧.౯౭ ॥

భారతీశ్రీశచీముఖ్యసౌరకాన్తార్చితాఙ్ఘ్రయే ।
వారాణసీపురాధీశ సారాచారాయ తే నమః ॥ ౧.౯౮ ॥

నమో వేదస్వరూపాయ గుణత్రయవిభాగినే ।
లోకకర్త్రే లోకభర్త్రే లోకహర్త్రే చ తే నమః ॥ ౧.౯౯ ॥

నమస్తే పార్వతీనాథ నమస్తే వృషభధ్వజ ।
నమస్తే పరమేశాన నమస్తే నన్దివాహన ॥ ౧.౧౦౦ ॥

నమస్తే నమస్తే మహాదేవశమ్భో
నమస్తే నమస్తే పరేశ స్వయమ్భో ।
నమస్తే నమస్తేశిరస్సౌరసిన్ధో
నమస్తే నమస్తే త్రిలోకైకబన్ధో ॥ ౧.౧౦౧ ॥

శ్రీకరీ పఠతామేషా శివకర్ణామృతస్తుతిః ।
శివానన్దకరీ నిత్యం భూయాదాచన్ద్రతారకమ్ ॥ ౧.౧౦౨ ॥

౨। ద్వితీయోఽధ్యాయః ।
ఘనమధుమధురోక్తిస్యన్దమానన్దకన్దం
వరగుణమణివృన్దం వన్ద్యమోజః పురారేః ।
భజతు నిజజనార్త్రేర్భేషకృద్రోషదోష-
ద్విషదతిమతియోషాభూషితం భాషితమ్మే ॥ ౨.౧ ॥

యద్వీక్ష్యామృతమిత్యమర్త్యవనితాః పాతుం యతన్తే ముదా
యజ్జ్యోత్స్నేతి చకోరికాతతిరతిప్రేమ్ణాభిధావత్యలమ్ ।
యత్క్షీరామ్బుధిరిత్యనఙ్గజననీ సన్తోషతః ప్రేక్షతే
తత్తేజః పురమర్దనస్య ధవలం పాయాత్ సదా సాధు మామ్ ॥ ౨.౨ ॥

స్వోద్వాహార్థం దృఢమతిజలే శీతలే కణ్ఠదఘ్నే
కుర్వన్త్యాః స్వమ్ప్రతి బహు తపః శైలజాయాస్తదా ను ।
ప్రత్యక్షః సన్ పరిధృకరఃసస్మితః కాన్తయాలం
ప్రీతస్ఫీతం చకితచకితం ప్రేక్షితో నః శివోఽవ్యాత్ ॥ ౨.౩ ॥

యదఙ్గమచ్చం గిరిజోత్పలవిచ్ఛవిర్విలోచనాలోకనసమ్ప్రకీర్ణమ్ ।
స్ఫుటోత్పలం గాఙ్గమివ స్మ భాతి స్రోతస్స పాయాత్ సతతం శివో నః ॥ ౨.౪ ॥

బుద్ధే శుద్ధే జనని భవతీం దుష్టభోగానుషక్తాం
కుర్వే సర్వేష్వహమనితరం వక్రకర్మా దురాత్మా ।
తత్త్వం క్షేమం కలయ కుశలే న ధ్రువం నాన్యసక్తా
నిత్యం స్థిత్వా చరణయుగలే యోగరూపస్య శమ్భోః ॥ ౨.౫ ॥

తత్తన్మన్త్రైర్నిగమవిదితైర్వాయునాపూర్య నాసాన్
సంరున్దన్తం సవిధచరమారేచనాదఙ్గులీభిః ।
యోగే మార్గాన్నిభృతనయనం బద్ధపద్మాసనాఙ్ఘ్రిం
సేవే భావే హిమగిరితటే తం తపస్యన్తమీశమ్ ॥ ౨.౬ ॥

నిత్యం నిత్యం నిగమవచనైర్ధర్మనర్మాణి సాఙ్గం
కైలాసాద్రౌ ఘనమునివరైర్వాదయన్తం వసన్తమ్ ।
తత్త్వార్థం ప్రాగ్వచనశిరసాం తం త్రయాణాం పురాణాం
హర్తారమ్మానస భజ సదా శైలజాప్రాణనాథమ్ ॥ ౨.౭ ॥

మస్తన్యస్తాతులితవిలసచ్చన్ద్రరేఖావతంసో
హేమాభాభిర్విహితమహితశ్రీజటాభిస్తటిద్భిః ।
కుర్వన్ సర్వానగణితఫలాన్ హంససన్తోషకారీ
వారం వారం హృదయమయతే మే శరత్కాలమేఘః ॥ ౨.౮ ॥

యస్మిన్ సర్వాధికబహుగుణైర్వఞ్చయిత్వా మనస్స్వం
హృత్వాన్తర్ధిం గతవతి తపోవైభవేన స్వదేశమ్ ।
ప్రత్యాకృష్యాహరదగసుతా యన్మనఃసార్ధదేహం
యావజ్జీవం సరసమవతాన్నో మహేశః స నిత్యమ్ ॥ ౨.౯ ॥

కైలాసాద్రౌ వనవిహరణే హాసతో వఞ్చనార్థం
వృక్షస్కన్ధాన్తరితవపుషం ధీరమారాదదృష్ట్వా ।
యః పౌరస్త్యే సితమణితటే విస్మితాం పార్వతీం ద్రాగ్
ఆలిఙ్గన్ మాం స పరమశివః పాతు మాయావిలాసీ ॥ ౨.౧౦ ॥

భవతు మమ భవిష్యజ్జన్మ కైలాసభూమీ-
ధరతటవసుధాయాం బిల్వరూపేణ పత్రమ్ ।
యది వినిహితమేకం జాతు కేనాపి శమ్భోః
సరసపదయుగే వా శేషభాగ్యం భజేయమ్ ॥ ౨.౧౧ ॥

కథయ కథయ జిహ్వే కామదే మే త్రిసన్ధ్యం
రవిశశిశిఖినేత్రం రాజరాజస్య మిత్రమ్ ।
ప్రమథనివహపాలం పార్వతీభాగ్యజాలం
గురుతరరుచిమల్లీగుచ్ఛసచ్ఛాయమీశమ్ ॥ ౨.౧౨ ॥

అయి భుజగపతే త్వం వర్తసే కర్ణమూలే
నిరతమపి సహస్రం సన్తి వక్త్రాణి సన్తి ।
భవతి చ తవ సద్వాక్చాతురీ తేవ యాచే
బహు వద సమయే మే ప్రార్థనాం సాధు శమ్భోః ॥ ౨.౧౩ ॥

విహితరజతశైలం వేదజాలైకమూలం
మదనమథనశీలం మస్తకాఞ్చత్ కపాలమ్ ।
అనలరుచిరఫాలం హస్తభాస్వత్ త్రిశూలం
సురనుతగుణజాలం స్తౌమి గౌరీవిలోలమ్ ॥ ౨.౧౪ ॥

పురజయఘనయోధం పూరితానన్దబోధం
ఘటితయమనిరోధం ఖణ్డితారాతియూథమ్ ।
మదసుహృదపరాధం మన్దబుద్ధేరగాధం
భజ హుతవహబాధం పార్వతీప్రాణనాథమ్ ॥ ౨.౧౫ ॥

రుచిరకణ్ఠవికుణ్ఠితమేఘభం
స్ఫటికకాన్తికృతాగ్రహవిగ్రహమ్ ।
ప్రణవనాదసమోదభరాదరం
కమపి యోగివరేణ్యముపాస్మహే ॥ ౨.౧౬ ॥

స్వకరే వినిధాయ పుస్తకం స్వం
ఘనశిష్యప్రకరాయ సర్వవిద్యాః ।
గురురాదిశతి స్ఫుటమ్మహేశో
వటమూలే వటుయుక్తబోధశాలీ ॥ ౨.౧౭ ॥

భువనావనశాలియోగివేషం
భుజగాధీశ్వరభూషణాతతాఙ్గమ్ ।
భజతాద్ భజతాం శుభప్రదమ్మే
హృదయం హీరపటీరహారితేజః ॥ ౨.౧౮ ॥

అయమాత్తవిషస్తు రక్షణార్థం భయమాపన్నమవేక్ష్య విష్టసౌఘమ్ ।
వయమాశు భజామ దేవదేవం జయమానన్దభరం చ కిం న దద్యాత్ ॥ ౨.౧౯ ॥

నిటలస్ఫుటభాసితత్రిపుణ్డ్రం
కటిమధ్యే ఘటితాహియోగపట్టమ్ ।
హృదయే పరిభావితస్వరూపం
హృదయే భావయ భావభావదావమ్ ॥ ౨.౨౦ ॥

కోఽపి ప్రకామగరిమాశు స ధామ భూమా-
రామాభిరామవపురాదరణీయమేవ ।
యో భాస్కరే శశిని చ ప్రణవే చ నిత్యం
గౌరీమనఃసరసిజే చ చకాస్తి భూయః ॥ ౨.౨౧ ॥

తం మల్లికాసుమసమానవిభాసమానం
సారఙ్గపాణిమణిమాదివిరాజమానమ్ ।
ముక్తాప్రవాలపరిపూరణచారుభద్ర-
రుద్రాక్షమాలికమహం ప్రణమామి రుద్రమ్ ॥ ౨.౨౨ ॥

నో వైష్ణవమ్మతమవైమి న చాపి శైవం
నో సౌరమన్త్రవిదితం న తు మన్త్రజాలమ్ ।
శఙ్కా తథాపి న హి శఙ్కరపాదపద్మే
సఞ్చారమేతి మమ మానసచఞ్చరీకః ॥ ౨.౨౩ ॥

గౌరీ కరోతు శుభమీశవిలోలదృష్టి-
మధ్యే దధత్యతులకాఞ్చనకణ్ఠమాలామ్ ।
తద్దృగ్రసాననుభవన్ ప్రణమన్తమిన్ద్రం
కిం క్షేమమమ్బుజభవేతి వదన్ శివోఽపి ॥ ౨.౨౪ ॥

కర్పూరపూరధవలాధికచారుదేహం
కస్తూరికాభ్రమరవిభ్రమకారికణ్ఠమ్ ।
కల్యాణభూధరనివాసవిభాసమానం
కన్దర్పవైరిణమహం కలయామి నిత్యమ్ ॥ ౨.౨౫ ॥

యోఽన్తేఽతివృద్ధిమనయజ్జలధీన్ పయోధి-
ర్యస్యేషుధిః శిరసి దేవనదీ చ మూర్తిః ।
ఆపోఽభిషిఞ్చతి జనోఽధరధీర్విచిత్రం
తం నారికేలపయసా కలశీజలేన ॥ ౨.౨౬ ॥

శైవమ్మతమ్మమ తు వైష్ణవమప్యభీష్టం
సర్వేషు దైవతపదేషు సమత్వబుద్ధేః ।
సత్యం తథాపి కరుణామృదు శఙ్కరస్య
సర్వేశ్వరస్య పదమేతి సదా మనో మే ॥ ౨.౨౭ ॥

మమ వచనమిదం గృహాణ సత్యం
దురధిగమోపనిషద్విచారతః కిమ్ ।
క్షితిభృతి రచయన్నితాన్తమాయాం
పరమశివో దృఢజిష్ణుబాహుబన్ధః ॥ ౨.౨౮ ॥

మూర్ధరాజితతరైన్దవఖణ్డో
మర్దితాతతఘనాహితషణ్డః ।
దైవతం హి యమశాసనచణ్డః
శఙ్కరో మమ కృతే యమదణ్డః ॥ ౨.౨౯ ॥

శ్రోత్రకుణ్డలితకుణ్డలీట్ఫణా రత్ననూత్నరుచిగణ్డమణ్డలమ్ ।
సన్మతం సకలలోకనాయకం సామ్బమూర్తిమనిశం భజామహే ॥ ౨.౩౦ ॥

స్వేషాం దురన్తభవబన్ధనదుఃఖశాన్త్యై సూక్ష్మే మనస్యతిదృఢమ్మునయో బబన్ధుః ।
సర్వేశ్వరం దృఢశమాదిగుణైర్విచిత్రం తత్తుల్యకష్టమపి సూక్ష్మతరస్య నాసీత్ ॥ ౨.౩౧ ॥

యోగీశ్వరః కోఽపి దిగమ్బరః సన్ జటాధరః సర్వవిదస్తి శైలే ।
తద్దర్శనే చేతనశక్తిరస్తి నివృత్తిమేవైష్యతి దేహకష్టమ్ ॥ ౨.౩౨ ॥

న యాత హే తీర్థచరాః కదాచిత్ తపోవనం దుర్గమమర్జునస్య ।
మాయాకిరాతః ఖలు తత్ర కశ్చిద్ దృష్టస్తనుచ్ఛేదమరం కరోతి ॥ ౨.౩౩ ॥

కైలాసభూమిభృతిమన్దరశైలమూర్ధ్ని స్యాద్గన్ధమాదనగిరౌ హిమవత్తటీషు ।
వేదేషు వేదశిఖరేషు చ దైవతమ్మే గౌర్యర్ధదక్షిణతనౌ నిజభక్తచిత్తే ॥ ౨.౩౪ ॥

గిరీశకాల్యోశ్చ సితాసితాభశరీరయోః సఙ్గతిరర్థయోర్మే ।
స్వాన్తేఽస్తు గఙ్గాయమునాతటిన్యోర్యా సఙ్గతిర్వేతి విరాజమానా ॥ ౨.౩౫ ॥

కర్పూరపూరప్రభమిన్ద్రనీలవినీలకణ్ఠం వపురీశ్వరస్య ।
సువర్ణసఙ్కాశజటాప్రయోగీ నదీత్రయీసఙ్గతిభాసి నోఽవ్యాత్ ॥ ౨.౩౬ ॥

రత్నసింహాసనే స్వాం నివేశ్య ప్రియాం భూషణైర్భూషితాం తాం భవానీం పురః ।
కామముద్యన్ముఖశ్రీః ప్రదోషోత్సవే సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౩౭ ॥

తాపసాన్ తాపసాన్నన్తరా దేవతా దేవతా దేవతాశ్చాన్తరా తాపసాః ।
ఏవమాదృత్య వాగీశ్వరాదిస్థితౌ సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౩౮ ॥

కుమ్భికుమ్భాహతిస్తమ్భితసమ్భావితశ్రీమదఙ్ఘ్రిద్వయీవిక్రమీ విక్రమీ ।
భక్తిసక్తావలీ భుక్తిముక్తిప్రదః సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౩౯ ॥

త్వఙ్గదుత్తుఙ్గరఙ్గద్వరాఙ్గోద్ధతా మన్దమన్దాకినీ బిన్దుభిర్వ్యాప్య ఖమ్ ।
చారువిన్దత్సు సంస్ఫారతారాకృతిః సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౪౦ ॥

దేవముక్తాగతం కల్పపుష్పస్రజం ద్రాక్సవర్ణం సమాలిఙ్గితుమ్మస్తకాత్ ।
ఉత్పతత్యాదరాద్ గాఙ్గబిన్దూత్కరే సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౪౧ ॥

అచ్ఛ వక్షఃస్థలాలమ్బినీలోత్పలస్రక్షు దృక్షూత్పలాక్ష్యా మహీభృద్భువా ।
అర్పితాస్వేవమానన్ద్య వృత్తోత్సవే సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౪౨ ॥

ఏకతో భారతీముఖ్యదేవీస్తుతీరన్యతో భారతీః శబ్దభేదాకృతీః ।
సర్వతో భారతీః కామమాకర్ణయన్ సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౪౩ ॥

చఞ్చలా భాసితా కాఞ్చనాఞ్చద్రుచా చఞ్చలద్భాసితా వ్యోమయాతా జటాః ।
చఞ్చలాభాసితావేవ భాసీ దధత్ సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౪౪ ॥

తక్కతోధిక్కతోతౌతథాతైతథై తోఙ్గదద్మాఙ్గధిన్నర్తశబ్దాన్ముహుః ।
ఉచ్చరన్ హాసవిన్యాసచఞ్చన్ముఖం సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౪౫ ॥

మూర్ఛనాభిర్గిరాం దేవతాయాం సమీకృత్య తన్త్రీర్నఖైర్వల్లకీం చ శ్రుతీః ।
సాధు సప్తస్వరాన్ వాదయన్త్యామ్ముదా సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౪౬ ॥

శుమ్భదారమ్భగమ్భీరసమ్భావనా గుమ్భనోజ్జృమ్భణో జమ్భదమ్భాపహే ।
లమ్బయత్యుత్కటం వేణునాదామృతం సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౪౭ ॥

సమ్భృతోత్కణ్ఠితాకుణ్ఠకణ్ఠస్వరశ్రీరమాభామినీస్ఫీతగీతామృతమ్ ।
విశ్రుతప్రక్రమం సుశ్రుతిభ్యాం పిబన్ సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౪౮ ॥

దర్శయత్యాదరాద్వాదనే నైపుణీం సన్మృదఙ్గస్య గోవిన్దమార్దఙ్గికే ।
తాలభేదం సహోదాహరత్యబ్జజేః సన్ననర్త స్వయం శ్రీభవానీపతిః ॥ ౨.౪౯ ॥

సమస్తముఖలాలనం న హి ముఖస్య మే షణ్ముఖ
సమస్తముఖలాలనం ఖలు మృగాఙ్కరేఖానన ।
ఇతి స్వసుఖవాదనమ్ముదితమున్ముఖైః పఞ్చభిః
సుతస్య మతిలాలనం విరచయఞ్ఛివః పాతు నః ॥ ౨.౫౦ ॥

మమ హస్తగతాస్తు విష్టవత్రయసృష్టిస్థితిసంహృతిక్రియాః ।
ఇతి సూచయితుం వహన్నివ త్రిశిఖం శూలమయం శివోఽవతు ॥ ౨.౫౧ ॥

భస్మవిలేపాశాంశుకభోగీ సక్తజటః సంసారవిరాగీ ।
బ్రహ్మవిచిన్తాభాగనురాగీ పాతు సదా మామాదిమయోగీ ॥ ౨.౫౨ ॥

అర్ధాఙ్గే హిమశైలజాం దధదయం బన్ధుం గృహం తద్గురోః
కైలాసాచలముద్వహన్ కరతలే కృత్వా సుమేరుం ధనుః ।
గఙ్గామ్మూర్ధతలే తదాభమపి సన్మౌలౌ విధుం తత్కృతే
కాశీవాసకరః శుభం వితనుతాం శమ్భుర్మహాకార్ముకః ॥ ౨.౫౩ ॥

కో వా హే శైలజాతే వపుషి ద్రుతతరాలిఙ్గితో వర్తతే తే
మాయామద్వేషధారీ వద విదితమహో తావకీనం హి శీలమ్ ।
ఇత్యుర్వీభృత్తనూజాం క్షణం చకితతరాం భీషయిత్వా సహాసో
వీక్ష్యాత్మానం తదఙ్గప్రతిఫలితముమాప్రాణనాథోఽవతాన్నః ॥ ౨.౫౪ ॥

పఞ్చబాణవిజయస్య కాఞ్చనస్తమ్భతావిలసితప్రతీతికృత్ ।
రాజతాద్రినిహితో ధినోతు మాం శ్వేతపీతమహసోః సమాగమః ॥ ౨.౫౫ ॥

అన్యోన్యనైర్మల్యసమృద్ధిభాజోరన్యోన్యదేహప్రతిబిమ్బినేన ।
తేజోఽర్ధనారీశ్వరయోర్ధ్వయోః సత్ప్రకాశమానమ్మమ మానసేఽస్తు ॥ ౨.౫౬ ॥

శ్మశానభూసఞ్చారణాదరోఽపి శ్మశానభస్మాకలితోఽపి నిత్యమ్ ।
కపాలమాలాభియుతోఽపి చిత్రం స్వమఙ్గలాదానపటుర్మహేశః ॥ ౨.౫౭ ॥

వన్దే వన్దే వేదశిరోవర్ణితకేలిం వన్దే వన్దే పాలితపాదానతపాలిమ్ ।
వన్దే వన్దే నిర్జితమర్తాలిపురారిం వన్దే వన్దేఽహం హృది గఙ్గాధరమౌలిమ్ ॥ ౨.౫౮ ॥

అన్యోన్యసంవర్ధితతత్ప్రశంసాదినగమ్బరాభూతిజటావతంసాః ।
సహస్రశః సమ్ప్రహాసా వదన్తి శమ్భో మహేశ్వరేశ్వర శఙ్కరేతి ॥ ౨.౫౯ ॥

అతో మహతః సఙ్గతిరేవ కార్యా యతో జటాధారిసుపఞ్జరస్థాః ।
అమీ శుకాశ్చానువదన్తి నిత్యం శమ్భో మహేశ్వరేశ్వర శఙ్కరేతి ॥ ౨.౬౦ ॥

కైలాసభూమీభృదిలాతతేషు విభూతిరుద్రాక్షధరాఖిలాఙ్గాః ।
తదేకభక్తాః ప్రమథాః పఠన్తి శమ్భో మహేశ్వరేశ్వర శఙ్కరేతి ॥ ౨.౬౧ ॥

ధిక్ తస్య జిహ్వాం వచనం చ దిగ్ధిగ్జీవితం జన్మకులం చ ధిగ్ధిక్ ।
నిత్యమ్ముదా యః పురుషో న వక్తి శమ్భో మహేశ్వరేశ్వర శఙ్కరేతి ॥ ౨.౬౨ ॥

స పణ్డితాద్యః స హి లోకపూజ్యః
స దివ్యభాగ్యః స హి భవ్యజన్మా ।
యో వక్తి మోదాతిశయేన నిత్యం
శమ్భో మహేశ్వరేశ్వర శఙ్కరేతి ॥ ౨.౬౩ ॥

జిహ్వా మదీయా వసతాద్దురుక్తిర్నీచస్థితిః క్షారజలాన్వితా యా ।
సోమస్య నామాఖ్యసుధాసముద్రే శమ్భో మహేశ్వరేశ్వర శఙ్కరేతి ॥ ౨.౬౪ ॥

విహాయ భేరీఘనతూర్యవేణువీణామృదఙ్గాదిరవం చ గానమ్ ।
శృణోతి మే కర్ణయుగం సుశబ్దం శమ్భో మహేశ్వరేశ్వర శఙ్కరేతి ॥ ౨.౬౫ ॥

ప్రాణప్రయాణే పతతాదనన్తసంసారతాపాన్తమహౌషధం తత్ ।
నామామృతమ్మద్రసనాగ్రదేశే శమ్భో మహేశ్వరేశ్వర శఙ్కరేతి ॥ ౨.౬౬ ॥

శాన్తం చన్ద్రకిరీటముజ్జ్వలతమం పద్మాసనస్థం విభుం
పఞ్చాస్యం త్రిదృశం సశూలపరశుం ఖడ్గం సవజ్రం శుభమ్ ।
నాగం పాశసృణీసఘణ్టమభితః కాలానలం బిభ్రతం
భవ్యాలఙ్కృతిమర్కరత్నధవలం శ్రీపార్వతీశం భజే ॥ ౨.౬౭ ॥

అమేయమానన్దఘనం గిరీశం భజామి నిత్యం ప్రణవైకగమ్యమ్ ।
ఉమాపతిం శఙ్కరముజ్జ్వలాఙ్గం మహేశ్వరం సాధుమనోనివేశమ్ ॥ ౨.౬౮ ॥

ఆదిస్వరం తృతీయేన సహితం బిన్దుసంయుతమ్ ।
ధ్యాయామి హృదయే యోగిధ్యేయం కామితమోక్షదమ్ ॥ ౨.౬౯ ॥

న జననీ జనగర్భనివాసజం న చ నిరన్తరసంసృతిజమ్మమ ।
న యమదూతకృతం చ భయం యతోఽనవరతమ్మమ దైవతమీశ్వరః ॥ ౨.౭౦ ॥

మహావీరరుద్రమ్మనోజాతిరౌద్రం మహీభృత్కుమారీమనఃపద్మమిత్రమ్ ।
మఖధ్వంసినం సమ్మతశ్రీకరమ్మన్మనోమన్దిరం శ్రీ మహాదేవమీడే ॥ ౨.౭౧ ॥

శివేతరాపహన్తారం శివసన్ధాయినం పరమ్ ।
శివానన్దకరం శాన్తం శివం సేవే నిరన్తరమ్ ॥ ౨.౭౨ ॥

వాసుకీశ్వరవిభూషితకణ్ఠం వామభాగపరిపూరితబాలమ్ ।
వారణాస్యభిధపట్టణవాసం వామదేవమధిదైవతమీడే ॥ ౨.౭౩ ॥

యదునాథపద్మభవవాసవాదయో యదుదారభావగుణనాయకాః శివమ్ ।
యమశాసనోగ్రతరమాశ్రయన్త్యహో యమనాథనాథమహమాశ్రయామి తమ్ ॥ ౨.౭౪ ॥

నమః సృష్టిస్థితిలయాన్ కుర్వతే జగతాం సదా ।
శివయైక్యం గతాయాన్తు పరమానన్దరూపిణే ॥ ౨.౭౫ ॥

లిఙ్గరూపం జగద్యోనిం సత్రిశూలాక్షమాలికమ్ ।
శ్రేష్ఠం సమృగఖట్వాఙ్గకపాలడమరుం భజే ॥ ౨.౭౬ ॥

లమ్బోదరగురుం నిత్యం హంసవాహనసేవితమ్ ।
యన్త్రతన్త్రరతం లోకరఞ్జనం భావయే శివమ్ ॥ ౨.౭౭ ॥

శమ్భో పశ్య న మాం భయం భవతి తే దగ్ధో దృశా మన్మథః
కణ్ఠే తే భుజబన్ధనం న మమ భోస్తత్రాస్తి హాలాహలః ।
గణ్డే గణ్డతలార్పణం న భుజగః కర్ణేన చాలిఙ్గనం
దేహే తత్ర విభూతిరిత్యపహసాదుక్తోఽమ్బయావ్యాచ్ఛివః ॥ ౨.౭౮ ॥

శ్రీగౌరీం ప్రణయేన జాతు కుపితాం వైముఖ్యసన్దాయినీం
అఙ్గీకారమకుర్వతీమనునయైః కన్దర్పచేష్టాస్వలమ్ ।
సఙ్క్రాన్తః కిమురోజయోర్హృది చ తే పాషాణభారః పరం
తాతస్యేతి నవదంశ్చిరాదభిముఖీకుర్ఞ్ఛివః పాతు నః ॥ ౨.౭౯ ॥

ధిం ధిమి ధిమి ధిమి శబ్దైర్బన్ధురపజమన్దరం నటన్తం తమ్ ।
ఝం ఝణ ఝణ ఝణరావారఞ్జితమణిమణ్డనం శివం వన్దే ॥ ౨.౮౦ ॥

ప్రత్యక్ ప్రకాశం ప్రతితాఘనాశం గానప్రవేశం గతమోహనాశమ్ ।
వస్త్రీకృతాశం వనితైకదేశం కీశాపురీశం కలయే మహేశమ్ ॥ ౨.౮౧ ॥

దేవాయ దివ్యశశిఖణ్డవిభూషణాయ చర్మామ్బరాయ చతురాననసేవితాయ ।
సామప్రియాయ సదయాయ సదా నమస్తే సర్వేశ్వరాయ సగుణాయ సదాశివాయ ॥ ౨.౮౨ ॥

రక్షాధికారీ హరిరాత్తసత్త్వో రరక్ష లోకానితి కిం విచిత్రమ్ ।
లయాభిమానీ సతతం జగన్తి రక్షత్యహో శీఘ్రతరం పురారిః ॥ ౨.౮౩ ॥

కృపానిధిఖ్యాతిరతిప్రసిద్ధా శమ్భోస్తథా శఙ్కర నామధేయమ్ ।
విభాత్యసాధారణమాదిదేవః సనాతనోఽయం నిఖిలైః ప్రసేవ్యః ॥ ౨.౮౪ ॥

చఞ్చలమతితరుణం కిమ్పఞ్చాననపాదపద్మసఞ్చరణమ్ ।
అఞ్చితవిభవః కో వా వఞ్చితపఞ్చాశుగశ్చ సేవే తమ్ ॥ ౨.౮౫ ॥

కలితభవభీతిభేదే కరుణాసఙ్ఘటనపూరితామోదే ।
విలసతు శఙ్కరపాదే విద్యా మమ చారుకిఙ్కరశ్రీదే ॥ ౨.౮౬ ॥

చాన్ద్రీరేఖా శిఖాయాం తటిదుపమజటాస్వచ్ఛగఙ్గాతరఙ్గాః
కర్ణద్వన్ద్వే భుజఙ్గప్రవరమయమహాకుణ్డలే దాహశీలే ।
వహ్నిజ్వాలా లలాటే గరలమపి గలే వామభాగేన యోషా
యత్ స్వానన్దమ్మహస్తత్ప్రభవతు హృది మే కోటిసూర్యప్రకాశమ్ ॥ ౨.౮౭ ॥

జటాజూటత్వఙ్గత్తరసురనదీతుఙ్గలవిలసత్తరఙ్గోద్బిన్దూత్కరవికచమల్లీసుమభరః ।
నిజార్ధాఙ్గస్వఙ్గీకృతగిరిసుతామఙ్గలతనుర్మహేశః పాయాన్మామనిశనిజచిన్తామణినిభః ॥ ౨.౮౮ ॥

ఘనామ్బుదనిభాకృతిం ఘటితమిన్దుపుష్పోల్లసల్లతాగ్రథితమౌలికం లలితనేత్రరక్తోత్పలమ్ ।
సచాపశరభీషణం సమణిమన్త్రసిద్ధిక్రియం ధనఞ్జయజయం భజే ధృతకిరాతవేషం శివమ్ ॥ ౨.౮౯ ॥

ధాత్రీమనన్తాం విపులాం స్థిరాం విశ్వమ్భరాం ధరామ్ ।
గాం గోత్రామవనీమాద్యామ్మూర్తిం శమ్భోర్భజామ్యహమ్ ॥ ౨.౯౦ ॥

అమృతం జీవనం వారి కమలం సర్వతోముఖమ్ ।
ద్వితీయమస్య రూపం చ భజేఽహం పరమేశితుః ॥ ౨.౯౧ ॥

జ్వలనం పావకం దివ్యం సువర్ణం కాఞ్చనం శుచిమ్ ।
తృతీయమూర్తిం తేజోఽహం కలయే పార్వతీపతేః ॥ ౨.౯౨ ॥

సదాగతిం జగత్ప్రాణం మరుతం మారుతం సదా ।
చతుర్థన్తమూర్తిభేదం శఙ్కరస్య భజామ్యహమ్ ॥ ౨.౯౩ ॥

ఆకాశం పుష్కరం నాకమనన్తం శబ్దకారణమ్ ।
పఞ్చమం మూర్తిరూపం చ శమ్భోః సేవే నిరన్తరమ్ ॥ ౨.౯౪ ॥

ప్రభాకరమినం హంసం లోకబన్ధుం తమోపహమ్ ।
త్రయీమూర్తిం మూర్తిభేదం షష్ఠం శమ్భోర్భజామ్యహమ్ ॥ ౨.౯౫ ॥

శుభ్రాంశుసోమమృతకరం చన్ద్రమసం సదా ।
కలానిధిం మూర్తిభేదం సప్తమం శూలినో భజే ॥ ౨.౯౬ ॥

ఆహితాగ్నిం యాగకారం యజ్వానం సోమయాజినమ్ ।
అష్టమం మూర్తిసమ్భేదమష్టమూర్తేర్భజామ్యహమ్ ॥ ౨.౯౭ ॥

హస్తద్వయేనాఙ్ఘ్రితలద్వయం స్వమూరుద్వయే సమ్పరియోజయన్తమ్ ।
పద్మాసనే రూఢతరం జపన్తం మునిమ్మహేశమ్ముహురాశ్రయామి ॥ ౨.౯౮ ॥

సతతం సితచన్ద్రమణ్డలోపరిస్థితపద్మాసనసంస్థితం విభుమ్ ।
ఘనమఞ్జులచన్ద్రవర్ణకం విలసచ్చన్ద్రకలాధరం పరమ్ ॥ ౨.౯౯ ॥

యోగముద్రాక్షమాలాదిద్యోతితాధఃకరద్వయమ్ ।
విధృతామృతసౌవర్ణకలశోర్ధ్వకరద్వయమ్ ॥ ౨.౧౦౦ ॥

సోమార్కాగ్నివిలోచనం ధృతజటాజూటం సదానన్దదం
సన్నాగాఞ్చితయజ్ఞసూత్రమధికం నాగేన్ద్రభూషాధరమ్ ।
శ్రీమన్తం భసితాఙ్గరాగసహితం శార్దూలచర్మామ్బరం
భక్తానుగ్రహకారణం మనసి తం శ్రీరుద్రమీడే పరమ్ ॥ ౨.౧౦౧ ॥

శ్రీకరీ పఠతామేషా శివకర్ణామృతస్తుతిః ।
శివానన్దకరీ నిత్యం భూయాదాచన్ద్రతారకమ్ ॥ ౨.౧౦౨ ॥

౩। తృతీయోఽధ్యాయః ।
శ్రీమన్తం స్వనితాన్తకాన్తపదకఞ్జస్వాన్తచిన్తామణిం
శాన్తం నాన్తరమన్తకాన్తకమతిక్రాన్తప్రియం సన్తతమ్ ।
సన్తం భాన్తమనన్తకున్తలసువిభ్రాన్తమ్మహాన్తం శివం
దాన్తం కన్తురిపుం తమన్తరహితం స్వర్దన్తికాన్తిం స్తుమః ॥ ౩.౧ ॥

ఏకం వన్దనమస్తు తే పరమితో హే నిత్యకర్మాధునా
హే నైమిత్తికకర్మ తేఽపి చ తథా తీర్థాన్యయే వో నమః ।
క్షేమం వో గృహదేవతా భవదభిప్రాయానుసారోఽస్తు మా
వారం వారమహం కరోమి చ నుతిం శమ్భోరశమ్భోః కుతః ॥ ౩.౨ ॥

సారానిద్రాముదశ్రీకరమహిమయుతా త్రాసవద్రావికాసా
సాకా విద్రావసత్రా రజతగిరితటస్థానసద్మాపభాసా ।
సా భా పద్మాసనస్థా గిరిశశివతనుః ఖ్యాతసుజ్ఞానుదాసా
సాదానుజ్ఞా సుతఖ్యాభిరతిరవతు వః శ్రీదముద్రా నిరాసా ॥ ౩.౩ ॥

హారహీరసమాకార కారుణ్యజలధే ప్రభో ।
వరవారాణసీవాస గురో గౌరీశ పాహి మామ్ ॥ ౩.౪ ॥

భవ భవనితరౌప్యశైల గఙ్గాశరశరణేన్దుకిరీటశస్తమస్త ।
స్వమహితహితదాన మానసే మే వసనీకృతదిక్కరీన్ద్రచర్మన్ ॥ ౩.౫ ॥

మానమానససన్దేహీ మత్క్లేశాపహరే హరే ।
మానమానసదాదిత్యే సత్యే పురహరే హరే ॥ ౩.౬ ॥

సవాసహంసభం సత్యాసక్తసర్వం సభం సమమ్ ।
సవాసవసమాసత్తిం సర సత్రం సఖే సదా ॥ ౩.౭ ॥

యస్య భక్తిః సదా శమ్భౌ నిశ్చలా స పుమాన్ పుమాన్ ।
స పుమాన్ యత్ర జననం సమ్ప్రాప్తస్తత్కులం కులమ్ ॥ ౩.౮ ॥

సర్వేశం చతురం గవేన్ద్రియవశః శేషాహితాఖ్యం భవం
తత్పాకక్రతుకారకప్రియమకధ్వంసిస్వవన్తం ధ్రువమ్ ।
కర్పూరామితభం జటావయవచిత్రం సప్రథత్వం వరం
రఙ్గద్భాసమనన్తమన్ధకరిపుం వన్దే శివం శఙ్కరమ్ ॥ ౩.౯ ॥

నిజజనావనం నిత్యపావనం భుజగకఙ్కణం భూతిలేపనమ్ ।
భజ సదాశివం భావసంస్తవం త్యజ భవే రతిం త్యక్తసద్గతిమ్ ॥ ౩.౧౦ ॥

తం హంసం విశ్వరూపమ్మహితసురవరప్రీణనం సప్రమేయం
నమ్రాసక్తం సుధాతిప్రవిమలమలఘుం యుక్తమస్తం శరేణ ।
కామా సోమేన చ శ్రీ సతతనుతవిభం ప్రీతిదం రూఢియుక్తా
తథ్యం శర్వం సకామా స్థిరతరమనవం చక్రిసుత్రం భజేఽహమ్ ॥ ౩.౧౧ ॥

దేవతావనితాకరార్చితదివ్యపాదసరోరుహౌ
సేవమానసురాసురోరగసిద్ధయక్షశుభావహౌ ।
భావనామహితౌ జగత్త్రయపాలనావవినశ్వరౌ
భావయామి సదా హృదా మమ పార్వతీపరమేశ్వరౌ ॥ ౩.౧౨ ॥

తారహారహీరసౌరనీరపూరసౌరభం
భఙ్గసఙ్గతాన్యమఙ్గలప్రదం హృదమ్భజే ।
జేతృగాతృదాతృతాప్తమాప్తవాగదుర్లభం
భఞ్జనం పురాం నృరఞ్జనం నిరఞ్జనం భజే ॥ ౩.౧౩ ॥

మస్తే చన్ద్రకలాకిరీటమలికే భూతిత్రిపుణ్డ్రేక్షణే
గ్రీవాయాం కటుకాలకూటమురసి స్ఫారా హి హారావలిమ్ ।
వామాఙ్గే హిమశైలజాం కరయుగే శూలం మృగం చోద్వహన్
మౌనీన్ద్రైః పరితోర్చితః పశుపతిర్యోగీశ్వరో రాజతే ॥ ౩.౧౪ ॥

శఙ్కరం పరమం కామమకామం లోకరక్షకమ్ ।
కన్దర్పదమనం శాన్తం సదానన్దం భజేఽనిశమ్ ॥ ౩.౧౫ ॥

నారదాదిమునివన్దితపాదం శారదాపతిముఖస్తుతకేలిమ్ ।
క్రూరవారణవిదారణదక్షం నీరదాభగలమీశ్వరమీడే ॥ ౩.౧౬ ॥

హర శఙ్కర సర్వేశ త్రిపురారే మహాప్రభో ।
పాహి పాహి భవార్తం మాం హరీష్ట జితమన్మథ ॥ ౩.౧౭ ॥

విలసమానసమానయుతాకృతిం సురవిరాజివిరాజితతేజసమ్ ।
విహితమోహతమోహతిమీశ్వరం భజ మనో మమ నో మతిరన్యథా ॥ ౩.౧౮ ॥

మదనమదనధీనం మానితామర్త్యమేవం శమనశమనధీరం శాశ్వతం దేవదేవమ్ ।
జననజననదానే జాతభవ్యస్వభావం సదనసదనమీడే సాధుసంసారదావమ్ ॥ ౩.౧౯ ॥

కనజ్జ్ఞానవిభో శఙ్కా కా శమ్భో వినతస్య తే ।
మమ దీనదయాసిన్ధో నవనాఘ ఘనావన ॥ ౩.౨౦ ॥

ధీర మారహర శ్రీదః వేదసాదర భో విభో ।
శమ్భో సోమ మమ శ్యామగ్రీవ దేవ భవ ప్రభో ॥ ౩.౨౧ ॥

గఙ్గాతుఙ్గతరఙ్గసఙ్గతిలసన్మస్తం సమస్తామరీ-
హస్తస్వస్తరుసూనసంస్తవఘనప్రస్తావనిస్తారితమ్ ।
భావే బమ్భరదమ్భగుమ్భితవిభాసమ్భావితగ్రీవకం
సేవే సేవకభావకప్రదకృపాపూరం పరం దైవతమ్ ॥ ౩.౨౨ ॥

నన్దివాహం నతాశేషం దేవం దేవేశ్వరం పరమ్ ।
నిన్దితాహం కృతాశ్లేషం శివం సేవే నిరన్తరమ్ ॥ ౩.౨౩ ॥

ఇన్దుచన్దనకున్దసున్దరగాత్ర గోత్రసుతారతే
నన్దనన్దన నన్దితాధికజైత్రయాత్రహతక్రతో ।
కన్దనిన్దకకాన్తికన్దర కాలకాల దయానిధే
చన్ద్రశేఖర శఙ్కరాలఘు శం కురు శ్రితసన్తతే ॥ ౩.౨౪ ॥

భీతకామ దమస్ఫార పరాపర సురాసుర ।
రక్ష మామవవిదజ్ఞేయ యజ్ఞేదవిమమాక్షర ॥ ౩.౨౫ ॥

భూతేశ భూతిధవలాఙ్గ సభూతిసఙ్ఘ
నాగాజినాంశుక నగాలయ నాగశాలిన్ ।
పఞ్చాస్య పఞ్చవిశిఖాహత పఞ్చతాద
భావే భవా భవ భవాభవ భావితాశు ॥ ౩.౨౬ ॥

సదా విభాతు ప్రతిభా మదీయా తేఽద్రిజాపతే ।
గుణస్తుత్యా మహితయా బ్రహ్మాదిసురకామ్యయా ॥ ౩.౨౭ ॥

దివ్యాకారం దీనాధారం భవ్యామోదం భక్తశ్రీదమ్ ।
నవ్యానన్దం నాథం భావే శ్రవ్యాలాపం శమ్భుం సేవే ॥ ౩.౨౮ ॥

రాజహీరరమణీయవిగ్రహం భూరిభవ్యభుజగేశభూషణమ్ ।
బ్రహ్మవిష్ణుపరిసేవ్యమీశ్వరం భావయామి పరమం హి శఙ్కరమ్ ॥ ౩.౨౯ ॥

రమారాజ జరామార రహితాగ గతాహిర ।
రవధీర మతాభాస సభాతామర ధీవర ॥ ౩.౩౦ ॥

భజేఽహి వలయం లయఙ్గతనయం నయన్తమకలం కలఙ్కరహితమ్ ।
హితం సుహసితం సితం జితపురం పురన్దరమతమ్మతఙ్గజపరమ్ ॥ ౩.౩౧ ॥

తతాతీతి తతాతీత తాతతాత తతోతతిః ।
తాతితాం తాన్తతుత్తాతాం తాం తాం తత్తా తతే తతాత్ ॥ ౩.౩౨ ॥

క్షీరామ్భోనిధివన్నితాన్తధవలే కైలాసభూమీధరే
శమ్భుః సాధు విభాతి నైకవదనః శేషో యథా శ్వేతభాః ।
తత్కణ్ఠే గరలం పురన్దరమణిస్తోమాభిరామప్రభం
శేషాఙ్గే శయితస్య గాత్రమివ వైకుణ్ఠస్య సంశోభతే ॥ ౩.౩౩ ॥

గోగ గోగాఙ్గగోఙ్గాఙ్గ మాముమామీమమామమ ।
హే హ హేహే హహాహాహ వివోవావా వివావవా ॥ ౩.౩౪ ॥

మనసి చషకతుల్యే స్థాపితం శుద్ధశుద్ధే బహురుచిమమృతేన స్ఫారహారామలేన ।
సదృశమసమదృష్టేర్దేహమాత్తాతితృప్తిర్జయతి సమనుభూయామర్త్యవత్సాధుమర్త్యః ॥ ౩.౩౫ ॥

వన్దే దేవం వేదవిదం దేవదేవం వదావదమ్ ।
దివి వాదవదావిద్ధా వివిదావ వివిద్దవమ్ ॥ ౩.౩౬ ॥

జటాస్తటిత్పిఙ్గలతుఙ్గభాసో బభాసిరేభావజదేహదగ్ధుః ।
లలాటమధ్యస్థితలోచనాగ్నేః ప్రభా ఇవోర్ధ్వప్రసృతాః సమన్తాత్ ॥ ౩.౩౭ ॥

భావితా దివి దేవే శాశా వేదే విదితా విభా ।
దాసదార ప్రమకరీ రీకమ ప్రర దాసదా ।
దాసదాప్రమాకారీహా హారీ కామప్రదా సదా ॥ ౩.౩౮ ॥

స్థిరం శిరోధౌ గరలం వినీలం గౌరీమనఃపద్మరవేః శివస్య ।
స్రస్తం శిరఃసంస్థసురాపగాయా విభాతి శైవాలమివాభిలగ్నమ్ ॥ ౩.౩౯ ॥

శశిభాస్కరవహ్నీక్షం యాజకామితసమ్మదమ్ ।
సహేలమశ్వసన్మారం భావయామి మహేశ్వరమ్ ॥ ౩.౪౦ ॥

లక్ష్మీవన్ద్యాఙ్ఘ్రిం దేవేశం నిత్యాపత్యం ముక్తౌ గౌరమ్ ।
శౌరీఢ్యం తం నాగక్రోధం వన్దే నిత్యం గౌరీనాథమ్ ॥ ౩.౪౧ ॥

నిజాశివపదం మౌనివన్ద్యం తం దేవతానిధిమ్ ।
ధీరం పరతరం వీరం శివం వన్దే నిరన్తరమ్ ॥ ౩.౪౨ ॥

సురాణామసురాణాం చ భక్తానాం సర్వసమ్పదామ్ ।
విశ్రాణనేఽధికే తూర్ణం శివేన సదృశః శివః ॥ ౩.౪౩ ॥

సమస్తజగదాధార దాసరక్షాధురన్ధర ।
శిరఃస్థచన్ద్ర మాం పాహి వహ్నీన్దురవిలోచన ॥ ౩.౪౪ ॥

సృష్టిః స్థితిరివాశ్చర్యం స్థితిః సృష్టిరివాద్భుతా ।
లయస్తద్వత్తౌల్యవత్ హి జగతాం పరమేశితుః ॥ ౩.౪౫ ॥

బ్రహ్మాదికామ్యయా నిత్యం దయయా పరిపూర్ణయా ।
క్రియాన్మఙ్గలమస్మాకం గౌరీనేతారమవ్యయమ్ ॥ ౩.౪౬ ॥

యోగమ్మూర్తిధరం విదన్తి పరమం యోగీశ్వరాః కాముకాః
శృఙ్గారాఖ్యరసం సకామహృదయాః కల్పద్రుమం కేవలమ్ ।
వహ్నిం శుద్ధతరాః సమూఢమభితః సౌన్దర్యవత్తాం బుధాః
విద్యామోక్షమవిద్భిదః పరతరం శమ్భుం భవానీపతిమ్ ॥ ౩.౪౭ ॥

పఞ్చవక్త్రః పురహరః కం దర్పదమనో బుధః ।
దదాతు మే మహాదేవః పార్వతీప్రాణవల్లభః ॥ ౩.౪౮ ॥

అత్యన్తధవలే దేహే శివస్యామృతవారిణి ।
చన్ద్రమణ్డలవిభ్రాన్తిశ్చకోరిణామభూధరమ్ ॥ ౩.౪౯ ॥

శివావ్యయ మహాదేవ గఙ్గాధర కృపానిధే ।
చన్ద్రశేఖర గౌరీశ కైలాసాచలవాస మామ్ ॥ ౩.౫౦ ॥

కపాలమాలో విషకణ్ఠకాలో జటాతటిద్భాగభిలాషసస్యమ్ ।
దయాభివృష్ట్యా ఫలితం కరోతు మనోజజిచ్ఛారదనీరదో మే ॥ ౩.౫౧ ॥

భవ స్వమతిపార త్వం వరదాన స్థిరామల ।
స్వదాసనరభారాపా మనసః శ్రీకర స్థితిః ॥ ౩.౫౨ ॥

సంసారార్ణవమగ్నస్య మమోన్మజ్జనరఞ్జనః ।
భవన్తి శమ్భోః కరుణాకటాక్షాణాం ప్రవృత్తయః ॥ ౩.౫౩ ॥

గౌరీనాథ ధనారీగౌ రీశనాస్య స్యనాశరీ ।
నానాతేవ వతేనానా థస్య వప్ర ప్రవస్యథ ॥ ౩.౫౪ ॥

కిం శారదామ్భోధరపఙ్క్తిరేషా కిం చన్ద్రికా క్షీరపయోనిధిః కిమ్ ।
కర్పూరరాశిః కిమితీశ్వరస్య ప్రభాం తనోః సన్దిహతేఽతిశుభ్రామ్ ॥ ౩.౫౫ ॥

చన్ద్రః కిం స క్రమాత్ క్షీణః సూర్యః కిం స నిశాపతిః ।
వహ్నిః కిం స జటానన్ద ఇతి సన్దిహతే శివమ్ ॥ ౩.౫౬ ॥

విష్ణుః కిం స న సంసారీ బ్రహ్మా కిం న స రాజసః ।
వైరాగ్యసంయమస్ఫారః శివోయఽయమితి నిశ్చయః ॥ ౩.౫౭ ॥

సమస్త గోపాలక బాల బాల సమస్త గోపాలకబాలబాల ।
సమస్త గోపాలక బాల బాల సమస్త గోపాలకబాలబాల ॥ ౩.౫౮ ॥

స్మేరగౌరీయుతాం శుభ్రాం వీక్ష్య శమ్భుతనుమ్మునిః ।
తటిద్రేఖాన్వితామ్మేఘరేఖాం స్మరతి శారదీమ్ ॥ ౩.౫౯ ॥

నాయం శివతనూచ్ఛాయానిచయః క్షీరసాగరః ।
న కన్ధరా వినీలోఽసౌ యోగనిద్రాం గతో హరిః ॥ ౩.౬౦ ॥

సమ్పూర్ణచన్ద్రదేహోఽయం న గౌరీనాథవిగ్రహః ।
మధ్యస్థం లాఞ్ఛనమిదం న నీలం కన్ధరాతలమ్ ॥ ౩.౬౧ ॥

అసారే దుస్తరేఽగాధే సంసారచ్ఛద్మసాగరే ।
నిమగ్నమ్మామ్మహాదేవ కృపారజ్జ్వా సముద్ధర ॥ ౩.౬౨ ॥

భవ్యపాదో లసచ్ఛఙ్గో ఘనాధ్వగతిరున్నతః ।
అధికం ప్రాప్తసన్తానః పాతు మామీశ్వరస్య గౌః ॥ ౩.౬౩ ॥

బలసన్తోషదం శ్రీదం గోపాలం బుధనాయకమ్ ।
హరిమ్మహాత్మాతిశేతే నితరాం పార్వతీపతిః ॥ ౩.౬౪ ॥

శ్రీకణ్ఠం స్ఫుటనీరసమ్భవదృశం వన్దారుకల్పద్రుమం
రత్నోద్భాస్వదహీనకఙ్కణధరం బ్రహ్మాదిభిః సంస్తుతమ్ ।
సత్యం చిత్తజవైరిసమ్భ్రమహరం తం పార్వతీనాయకం
నిత్యమ్మానసవాసమీశ్వరమహం రామాకృతిం భావయే ॥ ౩.౬౫ ॥

లోకేశం బహురాజరాజవినుతం పౌలస్త్యసన్తోషదం
సీతారమ్యపయోధరాధికలసచ్ఛ్రీకుఙ్కుమాలఙ్కృతమ్ ।
భవ్యం సాధ్వజజాతనన్దనపరం కైలాసనాథం ప్రభుం
నిత్యమ్మానసవాసమీశ్వరమహం రామాకృతిం భావయే ॥ ౩.౬౬ ॥

కౌసల్యావరనన్దనం గుణయుతం హంసాన్వయోల్లాసకం
కల్యాణం వరరాజశేఖరమతిప్రాలేయశైలాశ్రయమ్ ।
బాణోత్ఖాతమహాగజాసురశిరోభారమ్మునీన్ద్రస్తుతం
నిత్యమ్మానసవాసమీశ్వరమహం రామాకృతిం భావయే ॥ ౩.౬౭ ॥

హస్తస్వీకృతబాణముజ్జ్వలతనుం భాస్వద్విభూతేర్దధం
నిత్యం సద్వృషవాహమన్దకరిపుం రుద్రాక్షమాలాధరమ్ ।
నానాశేషసిరః కిరీటవిలసన్మాణిక్యశోభోజ్జ్వలం
నిత్యమ్మానసవాసమీశ్వరమహం రామాకృతిం భావయే ॥ ౩.౬౮ ॥

అత్యన్తానిలసూనువన్దితపదం శ్రీచన్దనాలఙ్కృతం
కాన్తమ్మోహనవాలినాశనకరం సద్ధర్మమార్గాకరమ్ ।
విశ్వామిత్రసుయోగవర్ధనమతోత్కృష్టప్రభాదర్శకం
నిత్యమ్మానసవాసమీశ్వరమహం రామాకృతిం భావయే ॥ ౩.౬౯ ॥

దీవ్యద్ద్రశ్మితమోనుదర్ధవిలసత్సద్భానుపట్టం విభుం
శాన్తం పూర్ణనభోంశుకం నిజజనాధారం కృపాసాగరమ్ ।
దేవేశం గుహమానసామ్బుజదినాధీశం ప్రియం శఙ్కరం
నిత్యమ్మానసవాసమీశ్వరమహం రామాకృతిం భావయే ॥ ౩.౭౦ ॥

కామం లక్ష్మణహస్తపఙ్కజకృతప్రేమాదిపూజాదృతం
సానన్దం భరతప్రమోదనిలయం ధీరం సమన్త్రాధిపమ్ ।
హర్తారం ఖరదూషణాహృతిపదం సాకేతవాసాదరం
నిత్యమ్మానసవాసమీశ్వరమహం రామాకృతిం భావయే ॥ ౩.౭౧ ॥

పాదాక్రాన్తవిభీషణం రణముఖే సద్రత్నసింహాసనా-
రూఢం భీమధనుఃప్రభఞ్జనవరశ్రీకీర్తిమాలాధరమ్ ।
కున్దానన్దనమన్దహాసమతులం శ్రీరామచన్ద్రం సదా
నిత్యమ్మానసవాసమీశ్వరమహం రామాకృతిం భావయే ॥ ౩.౭౨ ॥

ధరాధరసుతానాథశ్చన్ద్రమాశ్చ శుచిః సదా ।
ప్రభాసతేఽమృతకరః పరమానన్దదాయకః ॥ ౩.౭౩ ॥

పరిశుద్ధామృతమయీ శీతలా శిరసి స్థితా ।
శఙ్కరం స్వర్ణదీ చన్ద్రకలా చాలఙ్కరోత్వలమ్ ॥ ౩.౭౪ ॥

సమ్ప్రేక్ష్య లజ్జితా శమ్భోర్మహిమానమ్మహోన్నతమ్ ।
సమ్ప్రాప్తముఖవైవర్ణ్యాబ్రహ్మవిష్ణుపురన్దరాః ॥ ౩.౭౫ ॥

ఉత్ఫుల్లమల్లీకుసుమనికురుమ్భప్రభాయుతా ।
మూర్తిర్మమ మనస్యష్టమూర్తేస్తిష్ఠతు సామ్ప్రతమ్ ॥ ౩.౭౬ ॥

ప్రవదన్తి వృథా కథాః సదా శివమాహాత్మ్యమపాస్య యే జనాః ।
అమృతం ప్రవిహాయ జిహ్వయా భువనే మూత్రజలం పిబన్తి తే ॥ ౩.౭౭ ॥

సత్యాం సధర్మాదిసమస్తకామప్రధానశక్తౌ పరమేశ్వరభక్తౌ ।
వృథైవ చిన్తామణికామధేనుసురద్రుమాణాం భువనే ప్రతిష్ఠా ॥ ౩.౭౮ ॥

శఙ్కరస్య శరీరేణ సౌమ్యం ప్రాప్తుం సుధాకరః ।
అసమర్థః సేవతే తం భూత్వా చూడామణిః సదా ॥ ౩.౭౯ ॥

స్వాఙ్గేషు మస్తప్రముఖేషు నిత్యం యే పూరుషాః శఙ్కరసమ్మతాని ।
బధ్నన్తి రుద్రాక్షవిభూషణాని ప్రారబ్ధబన్ధా న భవన్త్యమీషామ్ ॥ ౩.౮౦ ॥

దూరతః శివభక్తస్య వచనశ్రవణేన చ ।
యమస్య హృదయం భిన్నం భవత్యత్యన్తకమ్పితమ్ ॥ ౩.౮౧ ॥

యః శ్రీకరం బాలమమన్త్రతన్త్రం క్రీడాదరాత్ స్వం పరిపూరయన్తమ్ ।
శివః కృతార్థం కృతవాంస్తథైనమయం కిమాత్మీయముపేక్ష్యతే మామ్ ॥ ౩.౮౨ ॥

యో జనః శివకథామృతం సదాజిహ్వయా శ్రుతియుగేన వా ముహుః ।
వేదవేదశిరసాం గణాచ్చ్యుతం స్వీకరోతి శివ ఏవ స ధ్రువమ్ ॥ ౩.౮౩ ॥

యదోపదిష్టా శ్రవణే శివస్య పఞ్చాక్షరీ గర్గమునీశ్వరేణ ।
నిర్యాయ భూపస్య తథైవ గాత్రాత్ కాకాత్మనా పాపచయః ప్రదగ్ధః ॥ ౩.౮౪ ॥

పురుషస్య ప్రణశ్యన్తి మహాపాతకకోటయః ।
వాక్పాదపద్మయుగ్మస్య స్మరణాత్ పార్వతీపతేః ॥ ౩.౮౫ ॥

యే పూజయన్తి శివపాదయుగం భవన్తి
తేషాం గృహేషు నవరత్నచయాః సధాన్యాః ।
రౌప్యం సువర్ణమమితం చ గజా హయాశ్చ
భవ్యామ్బరాణి చ బహుశ్రుతపుత్రపౌత్రాః ॥ ౩.౮౬ ॥

నీచేషు దేహేష్వగృహీతజన్మా ముహుః పరస్త్రీష్వవిలోలచిత్తః ।
అధేనుపాలః ప్రలయోఽప్యనాశో విభాతి విష్ణోరధికో మహేశః ॥ ౩.౮౭ ॥

అహో మహద్భిర్దురితైరనేకజన్మార్జితైః సాకమనేకవారమ్ ।
సాష్టాఙ్గమీశం నమతాం నరాణాం పతన్త్యధః స్వేదలవాస్తమభ్యః ॥ ౩.౮౮ ॥

వినా స్నానం సన్ధ్యాం జపమపి హుతం తర్పణవిధిం
పితౄణాం స్వాధ్యాయం నియతమపి నైమిత్తికమపి ।
స్థిన్తిం క్షేత్రే దానం శ్రవణమననే కారణమహో
శ్రితశ్రీకణ్ఠానామ్భవతి ఫలమేషాం సముదితమ్ ॥ ౩.౮౯ ॥

అతితరే యమభీషణభాషణేఽప్యరిషు కామముఖేషు దృఢేష్వపి ।
భయముపైతి న కిఞ్చిదపి స్ఫురత్పురజిదఙ్ఘ్రిసరోజయుగాశ్రితః ॥ ౩.౯౦ ॥

పతిభక్త్యా వినా యోషిత్ సౌన్దర్యం న విరాజతే ।
జన్మ పుంసో వినా భక్త్యా పార్వతీహృదయేశితుః ॥ ౩.౯౧ ॥

తామసాల్లోకసంహారహేతోరుగ్రాత్ప్రజాయతే ।
శాన్తిర్విచిత్రం మహతీజగత్పాలనశాలినీ ॥ ౩.౯౨ ॥

నామామృతరసైః పుంసః శాఙ్కరైః కర్ణసఙ్గతైః ।
తూలవత్పరిదహ్యన్తే పాతకాని బహూన్యపి ॥ ౩.౯౩ ॥

ప్రమదేన వఞ్చయితుమేత్య సత్వరం పరమం శివం సశరచాపభీషణః ।
స్వయమేవ తన్నిటలనేత్రవహ్నినా భవదాశు దగ్ధవపురిన్దిరాసుతః ॥ ౩.౯౪ ॥

సమస్తలోకాధిపతిర్మాహాత్మా క్వ త్వం క్వ చాహం కుమతిః కుమర్త్యః ।
ఇదం మహద్వాఞ్ఛితమీశ మే యత్ ప్రకామయే త్వత్పదపద్మసేవామ్ ॥ ౩.౯౫ ॥

పరమాల్పస్వరూపేఽపి నిజభక్తస్య మానసే ।
వర్తతే సతతం దేవో మహీయానమ్బికాపతిః ॥ ౩.౯౬ ॥

మర్త్యలోకేఽతివిస్తారే వర్తమానే భయాకులమ్ ।
మామల్పమేకం హే శమ్భో సముద్ధర కృపా (నిధే) రసాత్ ॥ ౩.౯౭ ॥

దేహేశ్రితాన్యశేషాణి నిర్దగ్ధుం పాతకాని మే ।
దేహం సిఞ్చామ్యహం శమ్భోరభిషేకోదబిన్దుభిః ॥ ౩.౯౮ ॥

శైవం శిరః కాన్తిముపైతి పూర్ణచన్ద్రస్య నిత్యం కలయా సమేతమ్ ।
చాన్ద్రీకలా శైవశిరఃప్రతిష్ఠాం ప్రపద్య సంయాతి నితాన్తశోభామ్ ॥ ౩.౯౯ ॥

ప్రోక్షితం శుచికణైర్బహిరఙ్గే భూతభర్తురభిషేకజలస్య ।
అన్తరఙ్గమచిరాయ జనానాం నిర్మలం భవతి సాధు విచిత్రమ్ ॥ ౩.౧౦౦ ॥

మూలప్రమాణరహితోనిర్గుణో నిష్కలో విభుః ।
అనాథో భోగవిధురో నావాచ్యం దైవతం శివః ॥ ౩.౧౦౧ ॥

తటిన్నిభజటాకాన్తిగ్రహణాత్ స్వర్ణదీపితా ।
సరస్వతీవ సంరేజే శఙ్కరస్య శిరోగతా ॥ ౩.౧౦౨ ॥

కుత్రాస్తే శఙ్కరో నిత్యం కైలాసే భక్తహృద్యపి ।
కుత్రాస్తే పార్వతీ నిత్యం వామాఙ్గేఽనఙ్గవైరిణః ॥ ౩.౧౦౩ ॥

వేదశాస్త్రపురాణాని సేతిహాసస్మృతీన్యహమ్ ।
జానామి సద్భ్యః సర్వేషాం తాత్పర్యం సామ్బశఙ్కరే ॥ ౩.౧౦౪ ॥

కం దర్పదమనం వక్తి పురాణామమరద్విషామ్ ।
కామాశాం కృతవాన్ వ్యర్థాం క్షణాత్ కోపేన శఙ్కరః ॥ ౩.౧౦౫ ॥

కః సర్వేశః పార్వతీశో న బ్రహ్మా న హరిస్తథా ।
భుక్తిముక్తిప్రదా శీఘ్రం కా భక్తిః సామ్బశఙ్కరే ॥ ౩.౧౦౬ ॥

సర్వస్య సత్సర్వమనోరథానాం దాతా మహేశో న సురద్రుమౌఘః ।
మహీధరాధీశసుతాదినాథో దీనేషు సర్వేషు సదా దయావాన్ ॥ ౩.౧౦౭ ॥

అభక్తతా మూర్ఖజనే అభానాం స్యాద్దివావిధౌ ।
గదాహతిర్యుద్ధతలే నేషద్దీనే శివం శ్రితే ॥ ౩.౧౦౮ ॥

మూర్దన్యలీకే చ గలే చ గఙ్గాం వహ్నిం విషం శమ్భురహో దధాతి ।
హితాహితానాం సతతం జనానామానన్దదుఃఖే విదధాతి నిత్యమ్ ॥ ౩.౧౦౯ ॥

యదృచ్ఛయా బిల్వదలం సమర్ప్య పుమాన్ సుబుద్ధిః పరమేశ్వరాయ ।
గృహ్ణాతి ముక్తిం పరమాం హిరణ్యగర్భాదికామ్యామచిరాయ తస్మాత్ ॥ ౩.౧౧౦ ॥

నవోత్తమాఙ్గాని సమర్ప్య భక్త్యా పురారయే స్వాని సురాసురాద్యైః ।
అవధ్యతాం తామవమాం యయాచే తం ముక్తిదం రావణనామరక్షః ॥ ౩.౧౧౧ ॥

లోకాతీతం భక్తిపూర్వం తపః స్వం గోరీదేవీ భూతభర్త్రే సమర్ప్య ।
తద్వాల్లభ్యం స్వీచకారాద్వయం శ్రీవాణీముఖ్యస్త్రీకదమ్బాభినుత్యమ్ ॥ ౩.౧౧౨ ॥

సృజతి రక్షతి నాశయతి స్ఫుటం భువనజాలమభీప్సితమైహికమ్ ।
దిశతి ముక్తిమపి స్మరతామఘం హరతి భాతి జయత్యపి శఙ్కరః ॥ ౩.౧౧౩ ॥

శమం దమం చ వైరాగ్యమైశ్వర్యం కరుణాధియమ్ ।
శౌర్యం ధైర్యం చ గామ్భీర్యం సదా వహతి శఙ్కరః ॥ ౩.౧౧౪ ॥

శివోఽథవా శివా సర్వలోకానాం పరిరక్షణమ్ ।
విధాతుం కల్పతే నిత్యం దయయా పరిపూర్ణయా ॥ ౩.౧౧౫ ॥

మనుష్యా జన్తుషూత్కృష్టా బ్రాహ్మణాస్తేషు తేష్వపి ।
దేవతోపాసకాస్తేషు శివోపాస్తిపరాయణాః ॥ ౩.౧౧౬ ॥

తాణ్డవాయాససఞ్జాతాః శివాఙ్గే స్వేదబిన్దవః ।
శిరస్తః స్రస్తగఙ్గామ్భో బిన్దుజాలైస్తిరోహితాః ॥ ౩.౧౧౭ ॥

పరయోః సున్దరతరయోః సురశుభకరయోరుమామహేశ్వరయోః ।
అనురూపతమం యోగం మన్యే త్రిభువనతలశ్లాఘ్యమ్ ॥ ౩.౧౧౮ ॥

స్నానేన దానేన జపేన భక్త్యా విభూతిరుద్రాక్షకృతేశ్చ నిత్యమ్ ।
ప్రదోషపూజాస్తుతిభావనాభిః శివః ప్రసాదః కురుతే జనే స్వమ్ ॥ ౩.౧౧౯ ॥

జన్మాలఙ్కురుతే సమ్పత్ తాం పాత్రప్రతిపాదనమ్ ।
తచ్ఛివార్చితా బుద్ధిః తాం భక్తిరుద్భువనత్రయే ॥ ౩.౧౨౦ ॥

కిం పత్యుస్తవ నామేతి పృష్టా సఖ్యాగనన్దనా ।
హస్తేన స్తనకస్తూరీం తస్యా లిప్తవతీ గలే ॥ ౩.౧౨౧ ॥

నీలకణ్ఠస్య సంలిప్తా కణ్ఠే గౌర్యా రహస్యలమ్ ।
కస్తూరీ సంవృతా జ్ఞాతా గన్ధతః ప్రమథాదిభిః ॥ ౩.౧౨౨ ॥

మహాత్మా సహతే కష్టం పరేషాం హితకారణాత్ ।
పార్వతీరమణః కణ్ఠే కాలకూటం బిభర్తి హి ॥ ౩.౧౨౩ ॥

తపసా పరితోషితః శివోఽవృతతాదృఙ్నియమేఽపి పార్వతీమ్ ।
భువనేషు మహాజనా నృణాం సుగుణైరాశు వశంవదాః సదా ॥ ౩.౧౨౪ ॥

అవిద్యాం మలినాం నిత్యం శ్లిష్యన్నపి పరః శివః ।
అగృహ్ణం స్తన్మలినతాం భాతి శుద్ధతరః స్వయమ్ ॥ ౩.౧౨౫ ॥

త్వద్దాసదాసస్య పదం కదాచిత్ స్పృష్ట్వా భవత్యాశు పుమాన్ కృతార్థః ।
అయే పురారే కిముత త్రిసన్ధ్యం భవత్పదామ్భోరుహపాదయుగ్మసేవీ ॥ ౩.౧౨౬ ॥

అపారసంసారసముద్రమగ్నః కఠోరతాపత్రయపీడితోఽహమ్ ।
చలేన్ద్రియాకృష్టమనా మహేశ శమ్భో భవన్తం హృది విస్మరామి ॥ ౩.౧౨౭ ॥

న బిభేమి యమాదతిభీషణవాక్పటుహుఙ్కృతికిఙ్కరకోటియుతాన్ ।
యమశాసననామ వదామికదాప్యవశాదపి భక్తభయోన్మథనమ్ ॥ ౩.౧౨౮ ॥

శ్రీపార్వతీరమణపూజనతత్పరాణాం నిత్యం భవన్తి భవనాని మహోజ్జ్వలాని ।
రఙ్గన్మతఙ్గజతురఙ్గమపుఙ్గవాలీవ్యాప్తాజిరాణి ధనధాన్యసమన్వితాని ॥ ౩.౧౨౯ ॥

వర్ణయన్తి పరం శమ్భోర్గణా గుణకదమ్బకమ్ ।
పిబన్తి మధురం క్షీరం పయోధేరమృతం సురాః ॥ ౩.౧౩౦ ॥

సమర్థం శాఙ్కరం నామ పాపానాం నాశనే నృణామ్ ।
శక్తం ప్రాభాకరం బిమ్బం విధ్వంసే తమసాం దిశామ్ ॥ ౩.౧౩౧ ॥

కామః స్వదేహం దహతః శివస్య తిరస్కృతౌ శక్త్యయుతోఽగ్నికీలైః ।
వాహోద్భవైర్మ్లాని బలైః స్వకీయైః ఫలద్రుమం తస్య వనం చకార ॥ ౩.౧౩౨ ॥

వ్యాపృతే పురుషే పుణ్యైర్భవబన్ధవిమోచనే ।
దీనబన్ధోర్మహేశస్య ప్రససార దయా హఠాత్ ॥ ౩.౧౩౩ ॥

పురత్రయే గిరీశేన ప్రదగ్ధే తూలరాశివత్ ।
ఏకదైవ హృతోఽలోకో వ్యానశే భువనేఽభితః ॥ ౩.౧౩౪ ॥

స్వర్గే భువి చ పాతాలే రవౌ యోగిమనస్సు చ ।
ఏకధావస్థితం ధామ శైవమేకం ప్రియం మమ ॥ ౩.౧౩౫ ॥

ప్రారబ్ధభోగనిలయే దేహే సత్యపి సేవితుః ।
ప్రదాతుం పరమాం ముక్తిం సమర్థః సామ్బశఙ్కరః ॥ ౩.౧౩౬ ॥

కైలాసశిఖరస్థస్య పార్వతీశస్య పాదయోః ।
సమీపే సన్తి మే ప్రాణాః మనసశ్చానలం సదా ॥ ౩.౧౩౭ ॥

కో వివాదస్త్వయా మూర్ఖ న పరం దైవతం శివాత్ ।
తథాపి బ్రహ్మవిష్ణ్వాదీన్ సేవన్తే తాన్ సదా న తమ్ ॥ ౩.౧౩౮ ॥

కార్యా త్వయా శివార్చేతి వచనం న వదామి తే ।
దారిద్ర్యకష్టానుభవాత్తుష్టచిత్తో భవాన్ ధ్రువమ్ ॥ ౩.౧౩౯ ॥

కిఞ్చిద్ధితం శివాభక్త కథయామి తవ (హి తే) శ్రుణు ।
మద్విశేషోక్తితః కిం త్వం వేత్సి దుఃఖం భవోద్భవమ్ ॥ ౩.౧౪౦ ॥

ఏషోఽగ్నిః స జలాన్ నష్టః సూర్యోఽసౌ స తమోవృతః ।
చన్ద్రోసౌ స క్షయీత్యన్తే విదన్తి మునయః శివమ్ ॥ ౩.౧౪౧ ॥

శివే మాం భజ హే స్థాణో లక్ష్మ్యా కార్యం న మే ప్రియే ।
కిం న జానాసి మే వాణీం బ్రహ్మాణీ తే కుతః శివ ॥ ౩.౧౪౨ ॥

మయి నాస్తి తవ ప్రీతిర్హర గఙ్గాధర ప్రభో ।
త్వయి నాస్తి శివే ప్రీతిః కిం మృషా భాషసే వృథా ॥ ౩.౧౪౩ ॥

సర్వవిద్యానిధిర్లక్ష్మీపూజితః పాపసంహరః ।
మృత్యుఞ్జయః కృపాశాలీ పాతు (స్వా)మామీశ్వరః సదా ॥ ౩.౧౪౪ ॥

ముముక్షో మద్వచః శ్రుత్వా కైలాసస్థం భవం భజ ।
విషయానుభవైకశ్రీ సదానన్దో భవం భజ ॥ ౩.౧౪౫ ॥

కిం చఞ్చలస్వభావాలే భ్రమస్యల్పసుమాలిషు ।
అస్తి తే నిస్తులం పద్మం త్వన్మనోభీష్టదం సదా ॥ ౩.౧౪౬ ॥

అభినన్ద్య తపోధిష్ఠం వితీర్యాభీప్సితం వరమ్ ।
శివేన దయయా భక్త్యా బహవః పరిరక్షితాః ॥ ౩.౧౪౭ ॥

సకృద్యో వక్తి నామైశం మహాదేవేతి జిహ్వయా ।
పురుషస్య క్షణాత్తస్య బ్రహ్మహత్యాపి నశ్యతి ॥ ౩.౧౪౮ ॥

కైలాసశైలశిఖరే విద్యమానే మహేశ్వరే ।
వైవర్ణ్యమధికం జాతం బ్రహ్మాదీనాం ముఖేష్వపి ॥ ౩.౧౪౯ ॥

సదా పశ్యతి సర్వత్ర శివే సోమే కృపానిధౌ ।
కిమాశ్చర్యం తవాత్యన్తం కే దీనా భువనాన్తరే ॥ ౩.౧౫౦ ॥

కథం శ్లాఘ్యః శివః స్వేషాం సంసారసుఖనాశకః ।
భూతిధారీప్రలయకృత్ సాక్షాత్ కామవిఘాతకః ॥ ౩.౧౫౧ ॥

మహతీ భాగ్యసమ్పత్తిరభక్తానాముమాపతేః ।
భజన్తి బహుజన్మాని పుత్రాదిసుఖదాని యే ॥ ౩.౧౫౨ ॥

భక్తిభావాచ్చిత్తశుద్ధిశ్చిత్తశుద్‍ధ్యావబోధనమ్ ।
బోధాత్ సాక్షాత్కృతిః శమ్భోః సాక్షాత్కృత్యా భవో భవేత్ ॥ ౩.౧౫౩ ॥

శివో భవేత్ పరం బ్రహ్మ యదేష ప్రలయోఽపి సన్ ।
శివో(వే)ఽమృతం న చేదస్య పరమానన్దతా కుతః ॥ ౩.౧౫౪ ॥

ఆశాంశుకః కుశాశాలీ మృగయుక్తస్తమోపహః ।
పరిశుద్ధతనుః శమ్భుర్లోకానాహ్లాదయత్యలమ్ ॥ ౩.౧౫౫ ॥

దమేన ప్రశమో భాతి ప్రశమేన విరక్తతా ।
వైరాగ్యేణ తపో నిత్యం తపసా సామ్బశఙ్కరః ॥ ౩.౧౫౬ ॥

ఇనః శుచిః శీతరుచిస్తాపహారీ లఘుర్గురుః ।
సద్గతిర్విక్రమీ శ్రీదః ప్రాక్సద్రవ్యః శివోఽవతు ॥ ౩.౧౫౭ ॥

పురా మాతృకుక్షౌ తతో దారుగేహే
తతః ప్రేమభూమౌ తతో ధర్మపుర్యామ్ ।
మహాసఙ్కటేఽనేకదుఃఖప్రపూర్ణే
జనస్తిష్ఠతి శ్రీమహేశాభిపూర్ణః ॥ ౩.౧౫౮ ॥

జనస్య సదనే యస్మిన్ ప్రాగలక్ష్మీః స్థితా తతః ।
శివపూజావిధానేన లక్ష్మీః తత్రైవ సంస్థితా ॥ ౩.౧౫౯ ॥

గచ్ఛన్తం మన్దమన్దం మధురతరరణత్కన్దరాకిఙ్కిణీకం
లాఙ్గూలం చాలయన్తం ముహురవనితలం సంలిఖన్తం ఖురాగ్రైః ।
ధున్వన్తం భవ్యరుక్మాభరణభరితయోః శృఙ్గయోర్మణ్డలం సత్-
తుఙ్గం ప్రేమ్ణాధిరూఢం వృషభమధివసత్వీశ్వరో మే హృదబ్జమ్ ॥ ౩.౧౬౦ ॥

రజతార్కమణిస్ఫారాం మౌక్తికీం జపమాలికామ్ ।
దివ్యామమృతభాణ్డం చ చిన్ముద్రాం దధతం కరైః ॥ ౩.౧౬౧ ॥

భుజఙ్గవిలసత్కక్షం చన్ద్రమః ఖణ్డమణ్డితమ్ ।
త్రిలోచనముమానాథం నాగాభరణశోభితమ్ ॥ ౩.౧౬౨ ॥

ప్రసన్నవదనం శాన్తం సర్వవిద్యానిధిం సురైః ।
సంస్తుతం దక్షిణామూర్తిం సదాశివమహం భజే ॥ ౩.౧౬౩ ॥

శ్రీకరీ పఠతామేషా శివకర్ణామృతస్తుతిః ।
శివానన్దకరీ నిత్యం భూయాదాచన్ద్రతారకమ్ ॥ ౩.౧౬౪ ॥

ఇతి శ్రీమదప్పయ్యాదీక్శితవిరచితం శ్రీశివకర్ణామృతం సమాప్తమ్ ।
ఇతి శమ్ ॥

Also Read Trishati Shri Shivakarnamritam :

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top