Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Tamil

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati in Tamil:

॥ ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யமந்த்ரஸம்மேலநத்ரிஶதீ ॥
அத²வா ஶ்ரீ ஶத்ருஸம்ஹார ஶிவஸுப்³ரஹ்மண்யத்ரிஶதி

ஸ்ருʼஷ்டி-ஸ்தி²தி-ஸம்ஹார-திரோதா⁴ந-அநுக்³ரஹ-பஞ்சக்ருʼத்ய-
பஞ்சப்³ரஹ்ம-ஹ்ருʼத³யாத்³யங்க³-ஶிவபஞ்சாக்ஷர-
அகாராதி³க்ஷகாராந்தமாத்ருʼகா-வர்ணம்-ஸபீ³ஜமூலமந்த்ரஸம்மேலநாத்மக-
ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸர்வஶத்ருஸம்ஹார-த்ரிஶத்யர்சநா ॥

வந்தே³ கு³ரும் க³ணபதிம் ஸ்கந்த³மாதி³த்யமம்பி³காம் ।
து³ர்கா³ம் ஸரஸ்வதீம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வகார்யார்த²ஸித்³த⁴யே ॥

மஹாஸேநாய வித்³மஹே ஷடா³நநாய தீ⁴மஹி ।
தந்ந: ஸ்கந்த:³ ப்ரசோத³யோத் ॥

நகாராதி³நாமாநி 50
ௐ நம் ஸோஉம் ஈம் நம் ளம் ஶ்ரீம் ஶரவணப⁴வ ஹம் ஸத்³யோஜாத
ஹாம் ஹ்ருʼத³ய-ப்³ரஹ்ம-ஸ்ருʼஷ்டிகாரண-ஸுப்³ரஹ்மண்ய
இதி மூலம் ப்ரதிநாம யோஜயேத் ஶிவ-நாதா²ய நம: । நிர்லேபாய । நிர்மமாய । நிஷ்கலாய । நிர்மோஹாய । நிர்மலாய । நிர்விகராய । நிராபா⁴ஸாய । நிர்விகல்பாய । நித்யத்ருʼப்தாய । நிவ்ருʼத்தகாய । நிருபத்³ரவாய । நிதீ⁴ஶாய । நிர்மமப்ரியாய । நித்யயோகி³நே । நித்யஶுத்³தா⁴ய । நிதீ⁴நாம்பதயே । நித்யநியமாய । நிஷ்காரணாய । நிஸ்ஸங்கா³ய । நிதி⁴ப்ரியாய । நித்யப்⁴ருʼதயே । நித்யவஸ்துநே ।
நித்யாநந்த³கு³ரவே । நித்யகல்யாணாய நம: । 25 ।

நிதா⁴த்ரே நம: । நிராமயாய । நித்யயோகி³ஸாக்ஷிப்ரியவாதா³ய ।
நாகே³ந்த்³ரஸேவிதாய । நாரதோ³பதே³ஶகாய । நக்³நரூபாய । நாநாபாபத்⁴வம்ஸிநே । நாக³பீட²ஸ்தா²ய । நாதா³ந்தகு³ரவே । நாக³ஸுதகு³ரவே । நாத³ஸாக்ஷிணே ।
நாக³பாஶஹராய । நாகா³ஸ்த்ரத⁴ராய । நடநப்ரியாய । நந்தி³த்⁴வஜிநே ।
நவரத்நபாது³காபாதா³ப்³ஜாய । நடேஶப்ரியாய । வவைடூ³ர்யஹாரகேயூரகுண்ட³லாய । நிமிஷாத்மநே । நித்யபு³த்³தா⁴ய । நமஸ்காரப்ரியாய । நாத³பி³ந்து³கலாமூர்தயே ।
நித்யகௌமாரவீரபா³ஹவே । நித்யாநந்த³தே³ஶிகாய । நகாராத்³யந்தஸம்பூர்ணாய
நம: । 50 ।

மகாராதி³நாமாநி 50
ௐ மம் ஸௌம் ஈம் நம் ளம் ஹ்ரீம் ரவணப⁴வஶ ஹிம் வாமதே³வ ஹ்ரீம்
ஶிரோ- விஷ்ணு-ஸ்தி²திகாரண-ஸுப்³ரஹ்மண்ய இதி மூலம் ப்ரதிநாம யோஜயேத் । மஹாப³லாய நம: । மஹோத்ஸாஹாய । மஹாபு³த்³த⁴யே । மஹாபா³ஹவே । மஹாமாயாய । மஹாத்³யுதயே । மஹாத⁴நுஷே । மஹாபா³ணாய । மஹாகே²டாய । மஹாஶூலாய । மஹாத⁴நுர்த⁴ராய । மஹாமயூராரூடா⁴ய । மஹாதே³வப்ரியாத்மஜாய । மஹாஸத்த்வாய । மஹாஸௌம்யாய । மஹாஶக்தயே । மஹாமாயாஸ்வரூபாய । மஹாநுபா⁴வாய । மஹாப்ரப⁴வே । மஹாகு³ரவே । மஹாரஸாய । மஹாரதா²ரூடா⁴ய । மஹாபா⁴கா³ய । மஹாமகுடாய । மஹாகு³ணாய நம: । 75 ।

மந்தா³ரஶேக²ராய நம: । மஹாஹாராய । மஹாமாதங்க³க³மநாய । மஹாஸங்கீ³த-
ரஸிகாய । மது⁴பாநப்ரியாய । மது⁴ஸூத³நப்ரியாய । மஹாப்ரஶஸ்தாய ।
மஹாவ்யக்தயே । மஹாவக்த்ராய । மஹாயஶஸே । மஹாமாத்ரே ।
மஹாமணிக³ஜாரூடா⁴ய । மஹாத்மநே । மஹாஹவிஷே । மஹிமாகாராய । மஹாமார்கா³ய । மதோ³ந்மத்தபை⁴ரவபூஜிதாய । மஹாவல்லீப்ரியாய । மத³நாகாரவல்லபா⁴ய । மந்தா³ரகுஸுமப்ரியாய । மாம்ஸாகர்ஷணாய । மண்ட³லத்ரயவாஸிநே । மஹாபோ⁴கா³ய । மஹாஸேநாந்யே । மகாராத்³யந்தஸம்புர்ணாய நம: । 100 ।

ஶகாராதி³நாமாநி 50
ௐ ஶிம் ஸௌம் ஈம் நம் ளம் க்லீம் வணப⁴வஶர ஹும் அகோ⁴ர ஹூம் ஶிகா²-ருத்³ர-ஸம்ஹாரகாரண-ஸுப்³ரஹ்மண்ய இதி மூலம் ப்ரதிநாம யோஜயேத் ।
ஶிவாநந்த³கு³ரவே நம: । ஶிவஸச்சிதா³நந்த³ஸ்வரூபாய ।
ஶிக²ண்டி³மண்ட³லாவாஸாய । ஶிவப்ரியாய । ஶரவணோத்³பூ⁴தாய ।
ஶிவஶக்திவத³நாய । ஶங்கரப்ரியஸுதாய । ஶூரபத்³மாஸுரத்³வேஷிணே ।
ஶூரபத்³மாஸுரஹந்த்ரே । ஶூராங்க³த்⁴வம்ஸிநே । ஶுக்லரூபாய ।
ஶுத்³தா⁴யுத⁴த⁴ராய । ஶுத்³த⁴வீரப்ரியாய । ஶுத்³த⁴வீரயுத்³த⁴ப்ரியாய ।
ஶுத்³த⁴மாநஸநிலயாய । ஶூந்யஷட்கவர்ஜிதாய । ஶுத்³த⁴தத்த்வஸம்புர்ணாய ।
ஶங்க²சக்ரகுலிஶத்⁴வஜரேகா²ங்க்⁴ரிபங்கஜாய । ஶுத்³த⁴யோகி³நீக³ணதா³த்ரே ।
ஶோகபர்வதத³ம்ஷ்ட்ராய । ஶுத்³த⁴ரணப்ரியபண்டி³தாய ।
ஶரப⁴வேகா³யுத⁴த⁴ராய । ஶரபதயே । ஶாகிநீ டா³கிநீ ஸேவிதபாதா³ப்³ஜாய ।
ஶங்க²பத்³மநிதி⁴ ஸேவிதாய நம: । 125 ।

ஶதஸஹஸ்ராயுத⁴த⁴ரமூர்தயே நம: । ஶிவபூஜகமாநஸநிலயாய ।
ஶிவதீ³க்ஷாகு³ரவே । ஶூரவாஹநாதி⁴ரூடா⁴ய । ஶோகரோக³நிவாரணாய ।
ஶுசயே । ஶுத்³தா⁴ய । ஶுத்³த⁴கீர்தயே । ஶுசிஶ்ரவஸே । ஶக்தயே ।
ஶத்ருக்ரோத⁴விமர்த³நாய । ஶ்வேதப்ரபா⁴ய । ஶ்வேதமூர்தயே । ஶ்வேதாத்மகாய ।
ஶாரணகுலாந்தகாய । ஶதமூர்தயே । ஶதாயுதா⁴ய । ஶரீரத்ரயநாயகாய ।
ஶுப⁴லக்ஷணாய । ஶுபா⁴ஶுப⁴வீக்ஷணாய । ஶுக்ரஶோணிதமத்⁴யஸ்தா²ய ।
ஶுண்டா³த³ண்ட³பூ²த்காரஸோத³ராய । ஶூந்யமார்க³தத்பரஸேவிதாய । ஶாஶ்வதாய । ஶிகாராத்³யந்தஸம்பூர்ணாய நம: । 150 ।

வகாராதி³நாமாநி 50
ௐ வம் ஸௌம் ஈம் நம் ளம் ஐம் ணப⁴வஶரவ ஹேம் தத்புருஷ ஹைம் மஹேஶ்வர-
திரோபா⁴வகாரண-ஸுப்³ரஹ்மண்ய
இதி மூலம் ப்ரதிநாம யோஜயேத்
வல்லீமாநஸஹம்ஸிகாய நம: । விஷ்ணவே । விது³ஷே । வித்³வஜ்ஜநப்ரியாய ।
வேலாயுத⁴த⁴ராய । வேக³வாஹநாய । வாமதே³வமுகோ²த்பந்நாய ।
விஜயகர்த்ரே । விஶ்வரூபாய । விந்த்⁴யஸ்கந்தா³த்³ரிநடநப்ரியாய ।
விஶ்வபே⁴ஷஜாய । வீரஶக்திமாநஸநிலயாய । விமலாஸநோத்க்ருʼஷ்டாய ।
(விலாஸநோத்க்ருʼஷ்டதே³ஹாய) வாக்³தே³வீநாயகாய । வௌஷட³ந்தஸம்பூர்ணாய । வாசாமகோ³சராய । வாஸநாக³ந்த⁴த்³ரவ்யப்ரியாய । வாத³போ³த⁴காய ।
வாத³வித்³யாகு³ரவே । வாயுஸாரத்²யமஹாரதா²ரூடா⁴ய । வாஸுகிஸேவிதாய ।
வாதுலாக³மபூஜிதாய । விதி⁴ப³ந்த⁴நாய । விஶ்வாமித்ரமக²ரக்ஷிதாய ।
வேதா³ந்தவேத்³யாய நம: । 175 ।

வீதராக³ஸேவிதாய நம: । வேத³சதுஷ்டயஸ்துத்யாய (ஸ்துதாய)।
வீரப்ரமுக²ஸேவிதாய । விஶ்வபோ⁴க்த்ரே । விஶாம் பதயே ।
விஶ்வயோநயே । விஶாலாக்ஷாய । வீரஸேவிதாய । விக்ரமோபரிவேஷாய ।
வரதா³ய । வரப்ரதா³நாம் ஶ்ரேஷ்டா²ய । வர்த⁴மாநாய । வாரிஸுதாய ।
வாநப்ரஸ்தா²ய । வீரபா³ஹ்வாதி³ஸேவிதாய । விஷ்ணுப்³ரஹ்மாதி³பூஜிதாய ।
வீராயுத⁴ஸமாவ்ருʼதாய । வீரஶூரமர்த³நாய । வ்யாஸாதி³முநிபூஜிதாய ।
வ்யாகரணாதி³ஶாஸ்த்ரநவோத்க்ருʼஷ்டாய । விஶ்வதோமுகா²ய । வாஸவாதி³-
பூஜிதபாதா³ப்³ஜாய । வஸிஷ்ட²ஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜநிலயாய । வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³ய । வகாராத்³யந்தஸம்பூர்ணாய நம: । 200 ।

யகாராதி³நாமாநி 50
ௐ யம் ஸௌம் ஈம் நம் ளம் ஸௌ: ப⁴வஶரவண ஹோம் ஈஶாந ஹௌம் நேத்ரத்ரய-
ஸதா³ஶிவாநுக்³ரஹகாரண-ஸுப்³ரஹ்மண்ய
இதி மூலம் ப்ரதிநாம யோஜயேத் ।
யோகி³ஹ்ருʼத்பத்³மவாஸிநே நம: । யாஜ்ஞிகவர்தி⁴நே । யஜநாதி³ ஷட்கர்ம-
தத்பராய । யஜுர்வேத³ஸ்வரூபாய । யஜுஷே । யஜ்ஞேஶாய । யஜ்ஞஶ்ரியே ।
யஜ்ஞராஜே । யஜ்ஞபதயே । யஜ்ஞமயாய । யஜ்ஞபூ⁴ஷணாய ।
யஜ்ஞப²லதா³ய । யஜ்ஞாங்க³பு⁴வே । யஜ்ஞபூ⁴தாய । யஜ்ஞஸம்ரக்ஷிணே ।
யஜ்ஞபண்டி³தாய । யஜ்ஞவித்⁴வம்ஸிநே । யஜ்ஞமேஷக³ர்வஹராய ।
யஜமாநஸ்வரூபாய । யமாய । யமத⁴ர்மபூஜிதாய । யமாத்³யஷ்டாங்க³ஸாத⁴காய ।
யுத்³த⁴க³ம்பீ⁴ராய । யுத்³த⁴ஹரணாய । யுத்³த⁴நாதா²ய நம: । 225 ।

யுகா³ந்தக்ருʼதே நம: । யுகா³வ்ருʼத்தாய । யுக³நாதா²ய । யுக³த⁴ர்மப்ரவர்தகாய ।
யுக³மாலாத⁴ராய । யோகி³நே । யோக³வரதா³ய । யோகி³நாம் வரப்ரதா³ய ।
யோகீ³ஶாய । யோகா³நந்தா³ய । யோக³போ⁴கா³ய । யோகா³ஷ்டாங்க³ஸாக்ஷிணே ।
யோக³மார்க³தத்பரஸேவிதாய । யோக³யுக்தாய । யோக³புருஷாய । யோக³நித⁴யே ।
யோக³விதே³ । யோக³ஸித்³தி⁴தா³ய । யுத்³த⁴ஶத்ருப⁴யங்கராய ।
யுத்³த⁴ஶோகமர்த³நாய । யஶஸ்விநே । யஶஸ்கராய । யந்த்ரிணே ।
யந்த்ரநாயகாய । யகாராத்³யந்தஸம்புர்ணாய நம: । 250 ।

மாத்ருʼகாக்ஷராதி³நாமாநி 50
ௐ நம: ஶிவாய ஸௌம் ஈம் நம் ளம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் ஸௌ: வஶரவணப⁴
ஹம் அதோ⁴முக² ஹ: அஸ்த்ர-பரப்³ரஹ்ம-பஞ்சக்ருʼத்யகாரண ஸுப்³ரஹ்மண்ய
இதி மூலம் ப்ரதிநாம மாத்ருʼகாபீ³ஜமநு யோஜயேத் ।
அம் மூலம் அஸ்த்ரஶிவாஸ்த்ரபாஶுபதவைஷ்ணவப்³ரஹ்மாஸ்த்ரத்⁴ருʼதே நம: ।
ஆம் … । ஆநந்த³ஸுந்த³ராகாராய । இம் … । இந்த்³ராணீமாங்க³ல்யரக்ஷகாய ।
ஈம் … ஈஷணாத்ரயவர்ஜிதாய । உம் … உமாஸுதாய । ஊம் … ஊர்த்⁴வரேத: ஸுதாய ।
ருʼம் … ருʼணத்ரயவிமோசநாய । ரூʼம் … ருʼதம்ப⁴ராத்மஜ்யோதிஷே ।
லுʼம் … லுப்தாசாரமநோதூ³ராய । லூʼம் … லூதபா⁴வபாஶபே⁴தி³நே ।
ஏம் … ஏணாங்கத⁴ரஸத்புத்ராய । ஐம் … ஐஶாநபத³ஸந்தா³யிநே ।
ஓம் … ஓங்காரார்த²ஶ்ரீமத்³கு³ரவே । ஔம் … ஔந்நத்யப்ரதா³யகாய
அம் … அஸ்த்ரகுக்குடக்ஷுரிகா வ்ருʼஷப⁴ஶுத்³தா⁴ஸ்த்ரத⁴ராய ।
அ: … அத்³வைதபரமாநந்த³சித்³விலாஸமஹாநித⁴யே ।
கம் … கார்யகாணநிர்முக்தாய । க²ம் … க²ண்டே³ந்து³மௌலிதநயாய ।
க³ம் … க³த்³யபத்³யப்ரீதிஜ்ஞாய । க⁴ம் … க⁴நக³ம்பீ⁴ரபூ⁴ஷணாட்⁴யாய ।
ஙம் … ஙகாராகாரகத்³வந்த்³வஸர்வஸந்த்⁴யாঽঽத்மசிந்மயாய ।
சம் … சிதா³நந்த³மஹாஸிந்து⁴மத்⁴யரத்நஶிகா²மணயே ।
ச²ம் … சே²தி³தாஶேஷதை³த்யௌகா⁴ய । ஜம் … ஜராமரணநிவர்தகாய ।
ஜ²ம் … ஜ²ல்லரீவாத்³யஸுப்ரியாய । 275 ।

ஞம் … ஜ்ஞாநோபதே³ஶகர்த்ரே । டம் … டங்கிதாகி²லலோகாய ।
ட²ம் … ட²காரமத்⁴யநிலயாய । ட³ம் … ட³க்காநிநாத³ப்ரீதிகராய ।
ட⁴ம் … டா⁴லிதாஸுரகுலாந்தகாய ।
ணம் … ணபி³ந்து³த்ரயவந்மத்⁴யபி³ந்த்³வாஶ்லிஷ்டஸுவல்லிகாய ।
தம் … தும்பு³ருநாரதா³ர்சிதாய । த²ம் … ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மப்ரத³ர்ஶகாய ।
த³ம் … தா³ந்தாய । த⁴ம் … த⁴நுர்பா³ணநாராசாஸ்த்ரத⁴ராய ।
நம் … நிஷ்கண்டகாய । பம் … பிண்டி³பாலமுஸலத³ண்ட³க²ட்³க³கே²டகத⁴ராய ।
ப²ம் … ப²ணிலோகவிபூ⁴ஷணாய । ப³ம் … ப³ஹுதை³த்யவிநாஶகாய ।
ப⁴ம் … ப⁴க்தஸாலோக்யஸாரூப்யஸாமீப்யஸாயுஜ்யதா³யிநே ।
மம் … மஹாஶக்திஶூலக³தா³பரஶுபாஶாங்குஶத்⁴ருʼதே ।
யம் … யந்த்ரதந்த்ரபே⁴தி³நே । ரம் … ரஜஸ்ஸத்த்வகு³ணாந்விதாய ।
லம் … லோகாதீதகு³ணோபேதாய । வம் … விகல்பபரிவர்ஜிதாய ।
ஶம் … ஶங்க²சக்ரகுலிஶத்⁴வஜத⁴ராய । ஷம் … ஷட்சக்ரஸ்தா²ய ।
ஸம் … ஸர்வமந்த்ரார்த²ஸர்வஜ்ஞத்வமுக்²யபீ³ஜஸ்வரூபாய ।
ஹம் … ஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜமத்⁴யஸ்த²விரஜவ்யோமநாயகாய ।
ளம் … லோகைகநாதா²ய நம: ॥ 300॥

க்ஷம் … ஏகபஞ்சத³ஶா(ஞ்சாத³ஶா)க்ஷரஸம்பூர்ணாய நம: ।
அம் ஆம் இம் ஈம் உம் ஊம் ருʼம் ரூʼம் ல்ருʼம் ல்ரூʼம் ஏம் ஐம் ஓம் ஔம் அம் அ:
கம் க²ம் க³ம் க⁴ம் ஙம் சம் ச²ம் ஜம் ஜ²ம் ஞம் டம் ட²ம் ட³ம் ட⁴ம் ணம்
தம் த²ம் த³ம் த⁴ம் நம் பம் ப²ம் ப³ம் ப⁴ம் மம்
யம் ரம் லம் வம் ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் ளம் க்ஷம்
நம: ஶிவாய வப⁴ணவரஶ ஹம் ஹிம் ஹும் ஹேம் ஹோம் ஹம்
ஸத்³யோஜாத-வாமதே³வ-அகோ⁴ர-தத்புருஷ-ஈஶாந-அதோ⁴முக²-
ஹாம் ஹீம் ஹூம் ஹைம் ஹௌம் ஹ: ஹ்ருʼத³ய-ஶிர:-ஶிகா²-கவச-
நேத்ரத்ரய-அஸ்த்ர-ப்³ரஹ்ம-விஷ்ணு-ருத்³ர-மஹேஶ்வர-
ஸதா³ஶிவ-பரப்³ரஹ்ம-ஸ்ருʼஷ்டி-ஸ்தி²தி-ஸம்ஹார-திரோபா⁴வ-
அநுக்³ரஹ-பஞ்சக்ருʼத்யகாரணாய ஜக³த்³பு⁴வே வசத்³பு⁴வே விஶ்வபு⁴வே
ருத்³ரபு⁴வே ப்³ரஹ்மபு⁴வே அக்³நிபு⁴வே லம் வம் ரம் யம் ஹம் ஸம் ஸர்வாத்மகாய
ௐ ஹ்ரீம் வ்ரீம் ஸௌ: ஶரவணப⁴வ ௐ ஸர்வலோகம் மம வஶமாநாய
மம ஶத்ருஸங்க்ஷோப⁴ணம் குரு குரு மம ஶத்ரூந்நாஶய நாஶய, மம
ஶத்ரூந்மாரய மாரய ஷண்முகா²ய மயூரவாஹநாய ஸர்வராஜப⁴யநாஶநாய
ஸ்கந்தே³ஶ்வராய வப⁴ணவரஶ க்ஷாம் க்ஷீம் க்ஷூம் க்ஷை: க்ஷௌ: க்ஷ:
ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா நம: ॥

இதி ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யமந்த்ரஸம்மேலநத்ரிஶதீ ஸமாப்தா ।

Also Read:

Muruga/Karthigeya/Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top