Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in English

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati in English:

॥ srisubrahmanyamantrasammelanatrisati ॥
athava sri satrusamhara sivasubrahmanyatrisati

srsti-sthiti-samhara-tirodhana-anugraha-pancakrtya-
pancabrahma-hrdayadyanga-sivapancaksara-
akaradiksakarantamatrka-varnam-sabijamulamantrasammelanatmaka-
srisubrahmanyasarvasatrusamhara-trisatyarcana ॥

vande gurum ganapatim skandamadityamambikam ।
durgam sarasvatim laksmim sarvakaryarthasiddhaye ॥

mahasenaya vidmahe sadananaya dhimahi ।
tannah skandah pracodayot ॥

nakaradinamani 50
Om nam soum im nam lam srim saravanabhava ham sadyojata
ham hrdaya-brahma-srstikarana-subrahmanya
iti mulam pratinama yojayet
siva-nathaya namah । nirlepaya । nirmamaya । niskalaya । nirmohaya ।
nirmalaya । nirvikaraya । nirabhasaya । nirvikalpaya । nityatrptaya ।
nivrttakaya । nirupadravaya । nidhisaya । nirmamapriyaya । nityayogine ।
nityasuddhaya । nidhinampataye । nityaniyamaya । niskaranaya ।
nissangaya । nidhipriyaya । nityabhrtaye । nityavastune ।
nityanandagurave । nityakalyanaya namah । 25 ।

nidhatre namah । niramayaya । nityayogisaksipriyavadaya ।
nagendrasevitaya । naradopadesakaya । nagnarupaya । nanapapadhvamsine ।
nagapithasthaya । nadantagurave । nagasutagurave । nadasaksine ।
nagapasaharaya । nagastradharaya । natanapriyaya । nandidhvajine ।
navaratnapadukapadabjaya । natesapriyaya । navavaiduryaharakeyurakundalaya ।
nimisatmane । nityabuddhaya । namaskarapriyaya । nadabindukalamurtaye ।
nityakaumaravirabahave । nityanandadesikaya । nakaradyantasampurnaya
namah । 50 ।

makaradinamani 50
Om mam saum im nam lam hrim ravanabhavasa him vamadeva hrim
siro- visnu-sthitikarana-subrahmanya
iti mulam pratinama yojayet ।
mahabalaya namah । mahotsahaya । mahabuddhaye । mahabahave । mahamayaya ।
mahadyutaye । mahadhanuse । mahabanaya । mahakhetaya । mahasulaya ।
mahadhanurdharaya । mahamayurarudhaya । mahadevapriyatmajaya । mahasattvaya ।
mahasaumyaya । mahasaktaye । mahamayasvarupaya । mahanubhavaya ।
mahaprabhave । mahagurave । maharasaya । maharatharudhaya । mahabhagaya ।
mahamakutaya । mahagunaya namah । 75 ।

mandarasekharaya namah । mahaharaya । mahamatangagamanaya । mahasangita-
rasikaya । madhupanapriyaya । madhusudanapriyaya । mahaprasastaya ।
mahavyaktaye । mahavaktraya । mahayasase । mahamatre ।
mahamanigajarudhaya । mahatmane । mahahavise । mahimakaraya । mahamargaya ।
madonmattabhairavapujitaya । mahavallipriyaya । madanakaravallabhaya ।
mandarakusumapriyaya । mamsakarsanaya । mandalatrayavasine । mahabhogaya ।
mahasenanye । makaradyantasampurnaya namah । 100 ।

sakaradinamani 50
Om sim saum im nam lam klim vanabhavasara hum aghora hum sikha-rudra-
samharakarana-subrahmanya
iti mulam pratinama yojayet ।
sivanandagurave namah । sivasaccidanandasvarupaya ।
sikhandimandalavasaya । sivapriyaya । saravanodbhutaya ।
sivasaktivadanaya । sankarapriyasutaya । surapadmasuradvesine ।
surapadmasurahantre । surangadhvamsine । suklarupaya ।
suddhayudhadharaya । suddhavirapriyaya । suddhavirayuddhapriyaya ।
suddhamanasanilayaya । sunyasatkavarjitaya । suddhatattvasampurnaya ।
sankhacakrakulisadhvajarekhanghripankajaya । suddhayoginiganadatre ।
sokaparvatadamstraya । suddharanapriyapanditaya ।
sarabhavegayudhadharaya । sarapataye । sakini dakini sevitapadabjaya ।
sankhapadmanidhi sevitaya namah । 125 ।

satasahasrayudhadharamurtaye namah । sivapujakamanasanilayaya ।
sivadiksagurave । suravahanadhirudhaya । sokaroganivaranaya ।
sucaye । suddhaya । suddhakirtaye । sucisravase । saktaye ।
satrukrodhavimardanaya । svetaprabhaya । svetamurtaye । svetatmakaya ।
saranakulantakaya । satamurtaye । satayudhaya । sariratrayanayakaya ।
subhalaksanaya । subhasubhaviksanaya । sukrasonitamadhyasthaya ।
sundadandaphutkarasodaraya । sunyamargatatparasevitaya । sasvataya ।
sikaradyantasampurnaya namah । 150 ।

vakaradinamani 50
Om vam saum im nam lam aim nabhavasarava hem tatpurusa haim mahesvara-
tirobhavakarana-subrahmanya
iti mulam pratinama yojayet
vallimanasahamsikaya namah । visnave । viduse । vidvajjanapriyaya ।
velayudhadharaya । vegavahanaya । vamadevamukhotpannaya ।
vijayakartre । visvarupaya । vindhyaskandadrinatanapriyaya ।
visvabhesajaya । virasaktimanasanilayaya । vimalasanotkrstaya ।
(vilasanotkrstadehaya) vagdevinayakaya । vausadantasampurnaya ।
vacamagocaraya । vasanagandhadravyapriyaya । vadabodhakaya ।
vadavidyagurave । vayusarathyamaharatharudhaya । vasukisevitaya ।
vatulagamapujitaya । vidhibandhanaya । visvamitramakharaksitaya ।
vedantavedyaya namah । 175 ।

vitaragasevitaya namah । vedacatustayastutyaya (stutaya)।
virapramukhasevitaya । visvabhoktre । visam pataye ।
visvayonaye । visalaksaya । virasevitaya । vikramoparivesaya ।
varadaya । varapradanam sresthaya । vardhamanaya । varisutaya ।
vanaprasthaya । virabahvadisevitaya । visnubrahmadipujitaya ।
virayudhasamavrtaya । virasuramardanaya । vyasadimunipujitaya ।
vyakaranadisastranavotkrstaya । visvatomukhaya । vasavadi-
pujitapadabjaya । vasisthahrdayambhojanilayaya । vanchitarthapradaya ।
vakaradyantasampurnaya namah । 200 ।

yakaradinamani 50
Om yam saum im nam lam sauh bhavasaravana hom isana haum netratraya-
sadasivanugrahakarana-subrahmanya
iti mulam pratinama yojayet ।
yogihrtpadmavasine namah । yajnikavardhine । yajanadi satkarma-
tatparaya । yajurvedasvarupaya । yajuse । yajnesaya । yajnasriye ।
yajnaraje । yajnapataye । yajnamayaya । yajnabhusanaya ।
yajnaphaladaya । yajnangabhuve । yajnabhutaya । yajnasamraksine ।
yajnapanditaya । yajnavidhvamsine । yajnamesagarvaharaya ।
yajamanasvarupaya । yamaya । yamadharmapujitaya । yamadyastangasadhakaya ।
yuddhagambhiraya । yuddhaharanaya । yuddhanathaya namah । 225 ।

yugantakrte namah । yugavrttaya । yuganathaya । yugadharmapravartakaya ।
yugamaladharaya । yogine । yogavaradaya । yoginam varapradaya ।
yogisaya । yoganandaya । yogabhogaya । yogastangasaksine ।
yogamargatatparasevitaya । yogayuktaya । yogapurusaya । yoganidhaye ।
yogavide । yogasiddhidaya । yuddhasatrubhayankaraya ।
yuddhasokamardanaya । yasasvine । yasaskaraya । yantrine ।
yantranayakaya । yakaradyantasampurnaya namah । 250 ।

matrkaksaradinamani 50
Om namah sivaya saum im nam lam srim hrim klim aim sauh vasaravanabha
ham adhomukha hah astra-parabrahma-pancakrtyakarana subrahmanya
iti mulam pratinama matrkabijamanu yojayet ।
am mulam astrasivastrapasupatavaisnavabrahmastradhrte namah ।
am … । anandasundarakaraya । im … । indranimangalyaraksakaya ।
im … isanatrayavarjitaya । um … umasutaya । um … urdhvaretah sutaya ।
rm … rnatrayavimocanaya । ṝm … rtambharatmajyotise ।
lm … luptacaramanoduraya । ḹm … lutabhavapasabhedine ।
em … enankadharasatputraya । aim … aisanapadasandayine ।
om … onkararthasrimadgurave । aum … aunnatyapradayakaya
am … astrakukkutaksurika vrsabhasuddhastradharaya ।
ah … advaitaparamanandacidvilasamahanidhaye ।
kam … karyakananirmuktaya । kham … khandendumaulitanayaya ।
gam … gadyapadyapritijnaya । gham … ghanagambhirabhusanadhyaya ।
nam … nakarakarakadvandvasarvasandhya”tmacinmayaya ।
cam … cidanandamahasindhumadhyaratnasikhamanaye ।
cham … cheditasesadaityaughaya । jam … jaramarananivartakaya ।
jham … jhallarivadyasupriyaya । 275
nam … jnanopadesakartre । tam … tankitakhilalokaya ।
tham … thakaramadhyanilayaya । dam … dakkaninadapritikaraya ।
dham … dhalitasurakulantakaya ।
nam … nabindutrayavanmadhyabindvaslistasuvallikaya ।
tam … tumburunaradarcitaya । tham … sthulasuksmapradarsakaya ।
dam … dantaya । dham … dhanurbananaracastradharaya ।
nam … niskantakaya । pam … pindipalamusaladandakhadgakhetakadharaya ।
pham … phanilokavibhusanaya । bam … bahudaityavinasakaya ।
bham … bhaktasalokyasarupyasamipyasayujyadayine ।
mam … mahasaktisulagadaparasupasankusadhrte ।
yam … yantratantrabhedine । ram … rajassattvagunanvitaya ।
lam … lokatitagunopetaya । vam … vikalpaparivarjitaya ।
sam … sankhacakrakulisadhvajadharaya । sam … satcakrasthaya ।
sam … sarvamantrarthasarvajnatvamukhyabijasvarupaya ।
ham … hrdayambujamadhyasthavirajavyomanayakaya ।
lam … lokaikanathaya namah ॥ 300॥

ksam … ekapancadasa(ncadasa)ksarasampurnaya namah ।
am am im im um um rm ṝm lrm lṝm em aim om aum am ah
kam kham gam gham nam cam cham jam jham nam tam tham dam dham nam
tam tham dam dham nam pam pham bam bham mam
yam ram lam vam sam sam sam ham lam ksam
namah sivaya vabhanavarasa ham him hum hem hom ham
sadyojata-vamadeva-aghora-tatpurusa-isana-adhomukha-
ham him hum haim haum hah hrdaya-sirah-sikha-kavaca-
netratraya-astra-brahma-visnu-rudra-mahesvara-
sadasiva-parabrahma-srsti-sthiti-samhara-tirobhava-
anugraha-pancakrtyakaranaya jagadbhuve vacadbhuve visvabhuve
rudrabhuve brahmabhuve agnibhuve lam vam ram yam ham sam sarvatmakaya
Om hrim vrim sauh saravanabhava Om sarvalokam mama vasamanaya
mama satrusanksobhanam kuru kuru mama satrunnasaya nasaya, mama
satrunmaraya maraya sanmukhaya mayuravahanaya sarvarajabhayanasanaya
skandesvaraya vabhanavarasa ksam ksim ksum ksaih ksauh ksah
hum phat svaha namah ॥

iti srisubrahmanyamantrasammelanatrisati samapta ।

Also Read:

Muruga/Karthigeya/Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top