Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Trishati

Home /

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Tamil: ॥ ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யமந்த்ரஸம்மேலநத்ரிஶதீ ॥ அத²வா ஶ்ரீ ஶத்ருஸம்ஹார ஶிவஸுப்³ரஹ்மண்யத்ரிஶதி ஸ்ருʼஷ்டி-ஸ்தி²தி-ஸம்ஹார-திரோதா⁴ந-அநுக்³ரஹ-பஞ்சக்ருʼத்ய- பஞ்சப்³ரஹ்ம-ஹ்ருʼத³யாத்³யங்க³-ஶிவபஞ்சாக்ஷர- அகாராதி³க்ஷகாராந்தமாத்ருʼகா-வர்ணம்-ஸபீ³ஜமூலமந்த்ரஸம்மேலநாத்மக- ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸர்வஶத்ருஸம்ஹார-த்ரிஶத்யர்சநா ॥ வந்தே³ கு³ரும் க³ணபதிம் ஸ்கந்த³மாதி³த்யமம்பி³காம் । து³ர்கா³ம் ஸரஸ்வதீம்…

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Telugu: ॥ శ్రీసుబ్రహ్మణ్యమన్త్రసమ్మేలనత్రిశతీ ॥ అథవా శ్రీ శత్రుసంహార శివసుబ్రహ్మణ్యత్రిశతి సృష్టి-స్థితి-సంహార-తిరోధాన-అనుగ్రహ-పఞ్చకృత్య- పఞ్చబ్రహ్మ-హృదయాద్యఙ్గ-శివపఞ్చాక్షర- అకారాదిక్షకారాన్తమాతృకా-వర్ణం-సబీజమూలమన్త్రసమ్మేలనాత్మక- శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసర్వశత్రుసంహార-త్రిశత్యర్చనా ॥ వన్దే గురుం గణపతిం స్కన్దమాదిత్యమమ్బికామ్ । దుర్గాం సరస్వతీం…

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମନ୍ତ୍ରସମ୍ମେଲନତ୍ରିଶତୀ ॥ ଅଥଵା ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁସଂହାର ଶିଵସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟତ୍ରିଶତି ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ସଂହାର-ତିରୋଧାନ-ଅନୁଗ୍ରହ-ପଞ୍ଚକୃତ୍ୟ- ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମ-ହୃଦୟାଦ୍ୟଙ୍ଗ-ଶିଵପଞ୍ଚାକ୍ଷର- ଅକାରାଦିକ୍ଷକାରାନ୍ତମାତୃକା-ଵର୍ଣଂ-ସବୀଜମୂଲମନ୍ତ୍ରସମ୍ମେଲନାତ୍ମକ- ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟସର୍ଵଶତ୍ରୁସଂହାର-ତ୍ରିଶତ୍ୟର୍ଚନା ॥ ଵନ୍ଦେ ଗୁରୁଂ ଗଣପତିଂ ସ୍କନ୍ଦମାଦିତ୍ୟମମ୍ବିକାମ୍ । ଦୁର୍ଗାଂ ସରସ୍ଵତୀଂ…

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Malayalam: ॥ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യമന്ത്രസമ്മേലനത്രിശതീ ॥ അഥവാ ശ്രീ ശത്രുസംഹാര ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്രിശതി സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര-തിരോധാന-അനുഗ്രഹ-പഞ്ചകൃത്യ- പഞ്ചബ്രഹ്മ-ഹൃദയാദ്യങ്ഗ-ശിവപഞ്ചാക്ഷര- അകാരാദിക്ഷകാരാന്തമാതൃകാ-വര്‍ണം-സബീജമൂലമന്ത്രസമ്മേലനാത്മക- ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസര്‍വശത്രുസംഹാര-ത്രിശത്യര്‍ചനാ ॥ വന്ദേ ഗുരും ഗണപതിം സ്കന്ദമാദിത്യമംബികാം । ദുര്‍ഗാം സരസ്വതീം…

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನ್ತ್ರಸಮ್ಮೇಲನತ್ರಿಶತೀ ॥ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಸಂಹಾರ ಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತ್ರಿಶತಿ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಹಾರ-ತಿರೋಧಾನ-ಅನುಗ್ರಹ-ಪಂಚಕೃತ್ಯ- ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ-ಹೃದಯಾದ್ಯಂಗ-ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ- ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಮಾತೃಕಾ-ವರ್ಣಂ-ಸಬೀಜಮೂಲಮನ್ತ್ರಸಮ್ಮೇಲನಾತ್ಮಕ- ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸರ್ವಶತ್ರುಸಂಹಾರ-ತ್ರಿಶತ್ಯರ್ಚನಾ ॥ ವನ್ದೇ ಗುರುಂ ಗಣಪತಿಂ ಸ್ಕನ್ದಮಾದಿತ್ಯಮಮ್ಬಿಕಾಮ್ । ದುರ್ಗಾಂ ಸರಸ್ವತೀಂ…

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Punjabi: ॥ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰਸਮ੍ਮੇਲਨਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ॥ ਅਥਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਹਾਰ ਸ਼ਿਵਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਤ੍ਰਿਸ਼ਤਿ ਸਸ਼੍ਟਿ-ਸ੍ਥਿਤਿ-ਸਂਹਾਰ-ਤਿਰੋਧਾਨ-ਅਨੁਗ੍ਰਹ-ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯ- ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮ-ਹਦਯਾਦ੍ਯਙ੍ਗ-ਸ਼ਿਵਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰ- ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਮਾਤਕਾ-ਵਰ੍ਣਂ-ਸਬੀਜਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਸਮ੍ਮੇਲਨਾਤ੍ਮਕ- ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਹਾਰ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਤ੍ਯਰ੍ਚਨਾ ॥ ਵਨ੍ਦੇ ਗੁਰੁਂ ਗਣਪਤਿਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮਾਦਿਤ੍ਯਮਮ੍ਬਿਕਾਮ੍ । ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਸਰਸ੍ਵਤੀਂ…

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Gujarati: ॥ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યમન્ત્રસમ્મેલનત્રિશતી ॥ અથવા શ્રી શત્રુસંહાર શિવસુબ્રહ્મણ્યત્રિશતિ સૃષ્ટિ-સ્થિતિ-સંહાર-તિરોધાન-અનુગ્રહ-પઞ્ચકૃત્ય- પઞ્ચબ્રહ્મ-હૃદયાદ્યઙ્ગ-શિવપઞ્ચાક્ષર- અકારાદિક્ષકારાન્તમાતૃકા-વર્ણં-સબીજમૂલમન્ત્રસમ્મેલનાત્મક- શ્રીસુબ્રહ્મણ્યસર્વશત્રુસંહાર-ત્રિશત્યર્ચના ॥ વન્દે ગુરું ગણપતિં સ્કન્દમાદિત્યમમ્બિકામ્ । દુર્ગાં સરસ્વતીં…

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীসুব্রহ্মণ্যমন্ত্রসম্মেলনত্রিশতী ॥ অথবা শ্রী শত্রুসংহার শিবসুব্রহ্মণ্যত্রিশতি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-তিরোধান-অনুগ্রহ-পঞ্চকৃত্য- পঞ্চব্রহ্ম-হৃদয়াদ্যঙ্গ-শিবপঞ্চাক্ষর- অকারাদিক্ষকারান্তমাতৃকা-বর্ণং-সবীজমূলমন্ত্রসম্মেলনাত্মক- শ্রীসুব্রহ্মণ্যসর্বশত্রুসংহার-ত্রিশত্যর্চনা ॥ বন্দে গুরুং গণপতিং স্কন্দমাদিত্যমম্বিকাম্ । দুর্গাং সরস্বতীং…

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in English: ॥ srisubrahmanyamantrasammelanatrisati ॥ athava sri satrusamhara sivasubrahmanyatrisati srsti-sthiti-samhara-tirodhana-anugraha-pancakrtya- pancabrahma-hrdayadyanga-sivapancaksara- akaradiksakarantamatrka-varnam-sabijamulamantrasammelanatmaka- srisubrahmanyasarvasatrusamhara-trisatyarcana ॥ vande gurum ganapatim skandamadityamambikam । durgam sarasvatim…

1 2 17