Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Trishati

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Tamil

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati in Tamil: ॥ ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யமந்த்ரஸம்மேலநத்ரிஶதீ ॥ அத²வா ஶ்ரீ ஶத்ருஸம்ஹார ஶிவஸுப்³ரஹ்மண்யத்ரிஶதி ஸ்ருʼஷ்டி-ஸ்தி²தி-ஸம்ஹார-திரோதா⁴ந-அநுக்³ரஹ-பஞ்சக்ருʼத்ய- பஞ்சப்³ரஹ்ம-ஹ்ருʼத³யாத்³யங்க³-ஶிவபஞ்சாக்ஷர- அகாராதி³க்ஷகாராந்தமாத்ருʼகா-வர்ணம்-ஸபீ³ஜமூலமந்த்ரஸம்மேலநாத்மக- ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸர்வஶத்ருஸம்ஹார-த்ரிஶத்யர்சநா ॥ வந்தே³ கு³ரும் க³ணபதிம் ஸ்கந்த³மாதி³த்யமம்பி³காம் । து³ர்கா³ம் ஸரஸ்வதீம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வகார்யார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ மஹாஸேநாய வித்³மஹே ஷடா³நநாய தீ⁴மஹி । தந்ந: ஸ்கந்த:³ ப்ரசோத³யோத் ॥ நகாராதி³நாமாநி 50 ௐ நம் ஸோஉம் ஈம் நம் ளம் ஶ்ரீம் ஶரவணப⁴வ ஹம் ஸத்³யோஜாத ஹாம் ஹ்ருʼத³ய-ப்³ரஹ்ம-ஸ்ருʼஷ்டிகாரண-ஸுப்³ரஹ்மண்ய இதி மூலம் ப்ரதிநாம […]

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Telugu

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati in Telugu: ॥ శ్రీసుబ్రహ్మణ్యమన్త్రసమ్మేలనత్రిశతీ ॥ అథవా శ్రీ శత్రుసంహార శివసుబ్రహ్మణ్యత్రిశతి సృష్టి-స్థితి-సంహార-తిరోధాన-అనుగ్రహ-పఞ్చకృత్య- పఞ్చబ్రహ్మ-హృదయాద్యఙ్గ-శివపఞ్చాక్షర- అకారాదిక్షకారాన్తమాతృకా-వర్ణం-సబీజమూలమన్త్రసమ్మేలనాత్మక- శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసర్వశత్రుసంహార-త్రిశత్యర్చనా ॥ వన్దే గురుం గణపతిం స్కన్దమాదిత్యమమ్బికామ్ । దుర్గాం సరస్వతీం లక్ష్మీం సర్వకార్యార్థసిద్ధయే ॥ మహాసేనాయ విద్మహే షడాననాయ ధీమహి । తన్నః స్కన్దః ప్రచోదయోత్ ॥ నకారాదినామాని ౫౦ ఓం నం సోఉం ఈం నం ళం శ్రీం శరవణభవ హం సద్యోజాత హాం హృదయ-బ్రహ్మ-సృష్టికారణ-సుబ్రహ్మణ్య ఇతి మూలం ప్రతినామ […]

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Oriya

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମନ୍ତ୍ରସମ୍ମେଲନତ୍ରିଶତୀ ॥ ଅଥଵା ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁସଂହାର ଶିଵସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟତ୍ରିଶତି ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ସଂହାର-ତିରୋଧାନ-ଅନୁଗ୍ରହ-ପଞ୍ଚକୃତ୍ୟ- ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମ-ହୃଦୟାଦ୍ୟଙ୍ଗ-ଶିଵପଞ୍ଚାକ୍ଷର- ଅକାରାଦିକ୍ଷକାରାନ୍ତମାତୃକା-ଵର୍ଣଂ-ସବୀଜମୂଲମନ୍ତ୍ରସମ୍ମେଲନାତ୍ମକ- ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟସର୍ଵଶତ୍ରୁସଂହାର-ତ୍ରିଶତ୍ୟର୍ଚନା ॥ ଵନ୍ଦେ ଗୁରୁଂ ଗଣପତିଂ ସ୍କନ୍ଦମାଦିତ୍ୟମମ୍ବିକାମ୍ । ଦୁର୍ଗାଂ ସରସ୍ଵତୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ସର୍ଵକାର୍ୟାର୍ଥସିଦ୍ଧୟେ ॥ ମହାସେନାୟ ଵିଦ୍ମହେ ଷଡାନନାୟ ଧୀମହି । ତନ୍ନଃ ସ୍କନ୍ଦଃ ପ୍ରଚୋଦୟୋତ୍ ॥ ନକାରାଦିନାମାନି ୫୦ ଓଂ ନଂ ସୋଉଂ ଈଂ ନଂ ଳଂ ଶ୍ରୀଂ ଶରଵଣଭଵ ହଂ ସଦ୍ୟୋଜାତ ହାଂ ହୃଦୟ-ବ୍ରହ୍ମ-ସୃଷ୍ଟିକାରଣ-ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଇତି ମୂଲଂ ପ୍ରତିନାମ […]

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Malayalam

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati in Malayalam: ॥ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യമന്ത്രസമ്മേലനത്രിശതീ ॥ അഥവാ ശ്രീ ശത്രുസംഹാര ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്രിശതി സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര-തിരോധാന-അനുഗ്രഹ-പഞ്ചകൃത്യ- പഞ്ചബ്രഹ്മ-ഹൃദയാദ്യങ്ഗ-ശിവപഞ്ചാക്ഷര- അകാരാദിക്ഷകാരാന്തമാതൃകാ-വര്‍ണം-സബീജമൂലമന്ത്രസമ്മേലനാത്മക- ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസര്‍വശത്രുസംഹാര-ത്രിശത്യര്‍ചനാ ॥ വന്ദേ ഗുരും ഗണപതിം സ്കന്ദമാദിത്യമംബികാം । ദുര്‍ഗാം സരസ്വതീം ലക്ഷ്മീം സര്‍വകാര്യാര്‍ഥസിദ്ധയേ ॥ മഹാസേനായ വിദ്മഹേ ഷഡാനനായ ധീമഹി । തന്നഃ സ്കന്ദഃ പ്രചോദയോത് ॥ നകാരാദിനാമാനി 50 ഓം നം സോഉം ഈം നം ളം ശ്രീം ശരവണഭവ ഹം സദ്യോജാത ഹാം ഹൃദയ-ബ്രഹ്മ-സൃഷ്ടികാരണ-സുബ്രഹ്മണ്യ ഇതി മൂലം പ്രതിനാമ […]

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Kannada

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನ್ತ್ರಸಮ್ಮೇಲನತ್ರಿಶತೀ ॥ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಸಂಹಾರ ಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತ್ರಿಶತಿ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಹಾರ-ತಿರೋಧಾನ-ಅನುಗ್ರಹ-ಪಂಚಕೃತ್ಯ- ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ-ಹೃದಯಾದ್ಯಂಗ-ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ- ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಮಾತೃಕಾ-ವರ್ಣಂ-ಸಬೀಜಮೂಲಮನ್ತ್ರಸಮ್ಮೇಲನಾತ್ಮಕ- ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸರ್ವಶತ್ರುಸಂಹಾರ-ತ್ರಿಶತ್ಯರ್ಚನಾ ॥ ವನ್ದೇ ಗುರುಂ ಗಣಪತಿಂ ಸ್ಕನ್ದಮಾದಿತ್ಯಮಮ್ಬಿಕಾಮ್ । ದುರ್ಗಾಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ ಮಹಾಸೇನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಷಡಾನನಾಯ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನಃ ಸ್ಕನ್ದಃ ಪ್ರಚೋದಯೋತ್ ॥ ನಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ 50 ಓಂ ನಂ ಸೋಉಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಶ್ರೀಂ ಶರವಣಭವ ಹಂ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಹಾಂ ಹೃದಯ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇತಿ ಮೂಲಂ ಪ್ರತಿನಾಮ […]

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Punjabi

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati in Punjabi: ॥ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰਸਮ੍ਮੇਲਨਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ॥ ਅਥਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਹਾਰ ਸ਼ਿਵਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਤ੍ਰਿਸ਼ਤਿ ਸਸ਼੍ਟਿ-ਸ੍ਥਿਤਿ-ਸਂਹਾਰ-ਤਿਰੋਧਾਨ-ਅਨੁਗ੍ਰਹ-ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯ- ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮ-ਹਦਯਾਦ੍ਯਙ੍ਗ-ਸ਼ਿਵਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰ- ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਮਾਤਕਾ-ਵਰ੍ਣਂ-ਸਬੀਜਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਸਮ੍ਮੇਲਨਾਤ੍ਮਕ- ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਹਾਰ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਤ੍ਯਰ੍ਚਨਾ ॥ ਵਨ੍ਦੇ ਗੁਰੁਂ ਗਣਪਤਿਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮਾਦਿਤ੍ਯਮਮ੍ਬਿਕਾਮ੍ । ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਸਰਸ੍ਵਤੀਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ ਮਹਾਸੇਨਾਯ ਵਿਦ੍ਮਹੇ ਸ਼ਡਾਨਨਾਯ ਧੀਮਹਿ । ਤਨ੍ਨਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯੋਤ੍ ॥ ਨਕਾਰਾਦਿਨਾਮਾਨਿ ੫੦ ॐ ਨਂ ਸੋਉਂ ਈਂ ਨਂ ਲ਼ਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਰਵਣਭਵ ਹਂ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤ ਹਾਂ ਹਦਯ-ਬ੍ਰਹ੍ਮ-ਸਸ਼੍ਟਿਕਾਰਣ-ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਇਤਿ ਮੂਲਂ ਪ੍ਰਤਿਨਾਮ […]

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Gujarati

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati in Gujarati: ॥ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યમન્ત્રસમ્મેલનત્રિશતી ॥ અથવા શ્રી શત્રુસંહાર શિવસુબ્રહ્મણ્યત્રિશતિ સૃષ્ટિ-સ્થિતિ-સંહાર-તિરોધાન-અનુગ્રહ-પઞ્ચકૃત્ય- પઞ્ચબ્રહ્મ-હૃદયાદ્યઙ્ગ-શિવપઞ્ચાક્ષર- અકારાદિક્ષકારાન્તમાતૃકા-વર્ણં-સબીજમૂલમન્ત્રસમ્મેલનાત્મક- શ્રીસુબ્રહ્મણ્યસર્વશત્રુસંહાર-ત્રિશત્યર્ચના ॥ વન્દે ગુરું ગણપતિં સ્કન્દમાદિત્યમમ્બિકામ્ । દુર્ગાં સરસ્વતીં લક્ષ્મીં સર્વકાર્યાર્થસિદ્ધયે ॥ મહાસેનાય વિદ્મહે ષડાનનાય ધીમહિ । તન્નઃ સ્કન્દઃ પ્રચોદયોત્ ॥ નકારાદિનામાનિ ૫૦ ૐ નં સોઉં ઈં નં ળં શ્રીં શરવણભવ હં સદ્યોજાત હાં હૃદય-બ્રહ્મ-સૃષ્ટિકારણ-સુબ્રહ્મણ્ય ઇતિ મૂલં પ્રતિનામ […]

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in Bengali

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati in Bengali: ॥ শ্রীসুব্রহ্মণ্যমন্ত্রসম্মেলনত্রিশতী ॥ অথবা শ্রী শত্রুসংহার শিবসুব্রহ্মণ্যত্রিশতি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-তিরোধান-অনুগ্রহ-পঞ্চকৃত্য- পঞ্চব্রহ্ম-হৃদয়াদ্যঙ্গ-শিবপঞ্চাক্ষর- অকারাদিক্ষকারান্তমাতৃকা-বর্ণং-সবীজমূলমন্ত্রসম্মেলনাত্মক- শ্রীসুব্রহ্মণ্যসর্বশত্রুসংহার-ত্রিশত্যর্চনা ॥ বন্দে গুরুং গণপতিং স্কন্দমাদিত্যমম্বিকাম্ । দুর্গাং সরস্বতীং লক্ষ্মীং সর্বকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ মহাসেনায় বিদ্মহে ষডাননায় ধীমহি । তন্নঃ স্কন্দঃ প্রচোদয়োত্ ॥ নকারাদিনামানি ৫০ ওঁ নং সোউং ঈং নং ল়ং শ্রীং শরবণভব হং সদ্যোজাত হাং হৃদয়-ব্রহ্ম-সৃষ্টিকারণ-সুব্রহ্মণ্য ইতি মূলং প্রতিনাম […]

Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in English

Shri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati in English: ॥ srisubrahmanyamantrasammelanatrisati ॥ athava sri satrusamhara sivasubrahmanyatrisati srsti-sthiti-samhara-tirodhana-anugraha-pancakrtya- pancabrahma-hrdayadyanga-sivapancaksara- akaradiksakarantamatrka-varnam-sabijamulamantrasammelanatmaka- srisubrahmanyasarvasatrusamhara-trisatyarcana ॥ vande gurum ganapatim skandamadityamambikam । durgam sarasvatim laksmim sarvakaryarthasiddhaye ॥ mahasenaya vidmahe sadananaya dhimahi । tannah skandah pracodayot ॥ nakaradinamani 50 Om nam soum im nam lam srim saravanabhava ham sadyojata ham hrdaya-brahma-srstikarana-subrahmanya iti mulam pratinama […]

Scroll to top