Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam Lyrics in Bengali

Shri Shiva Karnamritam Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীশিবকর্ণামৃতং ॥
শ্রীশিবকর্ণামৃতং is a beautiful treatise, in praise of Bhagavan Shiva on reading which devotion on Shiva is easy to sprout. The author of this work is শ্রীমদপ্পয়্য দীক্ষিত য়তীন্দ্র who writes on the name of his gotra, bharadvaja. He is a renowned আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ, বেদান্তী, শিবভক্ত, and much more.

This powerful work, from 17th century, resembles শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতং in many ways. It has 3 chapters named adhyayas, and the total number of verses is 102+102+164 i.e. 368. More than 60 kinds of অলঙ্কার are employed in this work along with বন্ধ,
গর্ভ, and চিত্র কবিত্ব. So it is a perfect combination of কাব্যসৌন্দর্য and ভক্তি.

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ ।
শ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীগুরুভ্যো নমঃ ।

১। প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।
শ্রীপার্বতীসুকুচকুঙ্কুমরাজমানবক্ষঃস্থলাঞ্চিতমমেয়গুণপ্রপঞ্চম্ ।
বন্দারুভক্তজনমঙ্গলদায়কং তং বন্দে সদাশিবমহং বরদং মহেশম্ ॥ ১.১ ॥

নন্দন্নন্দনমিন্দিরাপতিমনোবন্দ্যং সুমন্দাকিনী-
স্যন্দত্সুন্দরশেখরং প্রভুনুতম্মন্দারপুষ্পার্চিতম্ ।
ভাস্বন্তং সুরয়ামিনীচরনুতং ভব্যম্মহো ভাবয়ে
হেরম্বং হিমবত্সুতামতিমহানন্দাবহং শ্রীবহম্ ॥ ১.২ ॥

আলোক্য বালকমচঞ্চলমুচ্চলত্সুকর্ণাবিবোধিতনিজাননলোকনং সঃ ।
সাম্বঃ স্বমৌলিসুভগাননপূত্কৃতৈস্তমালিঙ্গয়ন্নবতু মামলমাদরেণ ॥ ১.৩ ॥

কণ্ঠোত্পলং বিমলকায়রুচিপ্রবাহং
অর্ধেন্দুকৈরবমহং প্রণমামি নিত্যম্ ।
হস্তাম্বুজং বিমলভূতিপরাগরীতিং
ঈশহ্রদং চটুললোচনমীনজালম্ ॥ ১.৪ ॥

রঙ্গত্তুঙ্গতরঙ্গসঙ্গতলসদ্গঙ্গাঝরপ্রস্ফুরদ্-
ভস্মোদ্ধূলিতসর্বকায়মমলং মত্তেভকৃত্ত্যাবৃতম্ ।
আরূঢং বৃষমদ্ভুতাকৃতিমহং বীক্ষে নিতম্বস্ফুরন্-
নীলাভ্রচ্চুরিতোরুশৃঙ্গমহিতং তং সন্ততম্মানসে ॥ ১.৫ ॥

সিতমহোজ্জ্বলমেকমুপাস্মহে বিমলপাণ্ডুরুচিং দধদাননে ।
উভয়য়োগমতীব সরস্বতীত্রিপথগাঝরয়োঃ শিবয়োরিব ॥ ১.৬ ॥

লালাটলোচনপুরঃস্ফুরণাতিরক্তং য়াম্যে দিশি প্রধবলাবৃতভূনভোন্তম্ ।
চিত্রং ধনেশককুবন্তবিজৃম্ভিপাণ্ডু পশ্চাত্ স্মরামি ঘনবেণিবিনীলমোজঃ ॥ ১.৭ ॥

ভব্যচন্দ্রকৃশানুভাস্করলোচনং ভবমোচনং
বারিজোদ্ভববাসবাদিকরক্ষণং গজশিক্ষণম্ ।
মন্দিরায়িতরাজতাচলকন্দরং ঘনসুন্দরং
ভাবয়ামি দয়াভিনন্দিতকিঙ্করং হৃদি শঙ্করম্ ॥ ১.৮ ॥

অনেকরূপাভিরচঞ্চলাভিঃ সমাধিনিষ্ঠা সরসান্তরাভিঃ ।
প্রতিক্ষণং সত্প্রমদাবলীভিঃ প্রপূজ্যমানং প্রভুমাশ্রয়েঽহম্ ॥ ১.৯ ॥

ললিতং শরদভ্রশুভ্রদেহং করুণাপাঙ্গতরঙ্গরঙ্গদীক্ষম্ ।
পরিশীলিতবেদসৌধমোদং কলয়েঽকিঞ্চিদবার্যধৈর্যমোজঃ ॥ ১.১০ ॥

সরসিজভবমুখ্যৈঃ সাদরং পূজিতাভ্যাং মণিয়ুতফণিরূপৈর্নূপুরৈ রাজিতাভ্যাম্ ।
সততনতজনালীসর্বসম্পত্প্রদাভ্যাং বহুমতিহৃদয়ম্মে ভাবুকং শ্রীপদাভ্যাম্ ॥ ১.১১ ॥

বিপুলতরবিভাভ্যাং বিশ্রুতপ্রাভবাভ্যাং প্রমথগণনুতাভ্যাং প্রস্ফুরদ্যাবকাভ্যাম্ ।
ত্রিভুবনবিদিতাভ্যাং দিব্যপুষ্পার্চিতাভ্যাং শিববরচরণাভ্যাং সিদ্ধিদাভ্যাং নমোঽস্তু ॥ ১.১২ ॥

তুঙ্গান্তরঙ্গঘনগাঙ্গতরঙ্গসাঙ্গশৃঙ্গারসঙ্গতমহোল্লসদুত্তমাঙ্গম্ ।
অঙ্গীকৃতাঙ্গভবভঙ্গমসঙ্গলিঙ্গসঙ্গীতমীশমনিশং কলয়ামি চিত্তে ॥ ১.১৩ ॥

নিত্যং প্রভঞ্জনসুজীবনপুঞ্জমঞ্জুমঞ্জীররঞ্জিততরং পুরভঞ্জনস্য ।
কঞ্জাতসঞ্জয়ধুরন্ধরমঞ্জসা নঃ সঞ্জীবনং ভবতু সন্ততমঙ্ঘ্রিয়ুগ্মম্ ॥ ১.১৪ ॥

মন্মহে মন্মনোদেশে তত্পদং পরমেশিতুঃ ।
য়ত্ সদা বেদবেদান্তপ্রতিপাদিতবৈভবম্ ॥ ১.১৫ ॥

শরণম্মমাস্তু তরুণীয়ুতা স্ফুরচরণদ্বয়ী ফণিফণামণিপ্রভা ।
সকলং প্রকাশয়তু সর্বদেবরাণ্মকুটস্থরত্নমহনীয়দীপিকা ॥ ১.১৬ ॥

শরণাগতভরণাততকরুণাকরহৃদয়ং
সুরমানিতপরমাদ্ভুতশরমারিতবিমতম্ ।
শমলালিতকমলাসনবিমলাসনবিনুতং
ভজ মানস নিজমাশ্রয়মজমাহতমদনম্ ॥ ১.১৭ ॥

গৌরীবিলাসরসলালসসত্কটাক্ষবীক্ষাদৃতাব্দবিমলামৃতরুক্প্রসারম্ ।
কন্দর্পদর্পমথনং ঘননীলকণ্ঠং বন্দামহে বয়মনাদিমনন্তমীশম্ ॥ ১.১৮ ॥

পদপ্রচুরকিঙ্কিণীকিণিকিণিধ্বনিভ্রাজিতং
হরিপ্রমুখদেবতাধৃতলসন্মৃদঙ্গাদিকম্ ।
ধিমিন্ধিমিতদিদ্ধিতোদ্ধুররবানুসারিক্রমং
সদা স্বমতি মঙ্গলং দিশতু শাম্ভবং তাণ্ডবম্ ॥ ১.১৯ ॥

স্বান্তং ভ্রান্তিসমৃদ্ধবাহ্যবিষয়ব্যাবৃত্তপঞ্চেন্দ্রিয়ং
সদ্যোজাতমুখাদ্যমন্ত্রসহিতং পদ্মাসনাত্যদ্ভুতম্ ।
ধ্যায়ন্ মন্মনসি স্মরামি মহিতং সত্যস্বরূপানুভূ-
ত্যানন্দৈকরসোল্লসত্পশুপতেশ্চিত্তং য়মত্বান্বিতম্ ॥ ১.২০ ॥

অনন্তনিষ্ঠাতিগরিষ্ঠয়োগং সদাশয়ৈর্বাপি বিরাজমানম্ ।
পিনাকপাণিস্তু বিনাধুনাপি শিবং ন পশ্যামি দয়াসমুদ্রম্ ॥ ১.২১ ॥

অপূর্বতাভাসিপুনর্ভবাপ্তং বিভূতিবিন্যাসবিশেষকান্তিম্ ।
সরোজভূবিষ্ণুসুরেশকাম্যং দ্রক্ষ্যে কদা শৈবপদম্মুদাহম্ ॥ ১.২২ ॥

সুমুখম্মুখমস্য দর্শয়দ্বিধুচূডামণিশোভিতদৈবতং
সদয়ং হৃদয়ং সদা কদা কলিতানন্দকরং করোতি নঃ ॥ ১.২৩ ॥

অক্ষরক্ষণনিরীক্ষণরক্ষং দক্ষয়াগবরশিক্ষণদক্ষম্ ।
শিক্ষিতোঽগ্রবিষভক্ষণপক্ষং লক্ষয়ামি শমলক্ষণদীক্ষম্ ॥ ১.২৪ ॥

গঙ্গাতরঙ্গপতদম্বুকণাবৃতেন মস্তেন্দুখণ্ডমৃদুচন্দ্রিকয়াবৃতেন ।
প্রত্যক্ষতামুপগতেন ত্বদাননেন শ্রীকণ্ঠ মেঽক্ষিয়ুগলং কুরু শীতলং ত্বম্ ॥ ১.২৫ ॥

কদা বা শ্রূয়ন্তে প্রমথজয়শব্দদ্বিগুণিতাঃ
শিবোদ্বাহপ্রাঞ্চদ্বৃষভগলসত্কিঙ্কিণিরবাঃ ।
কদা বা কৈলাসাচলনিলয়দিব্যা গুরুচয়াঃ
কথং বা দৃশ্যন্তে কলিতভসিতাঙ্গাভিরুচিরাঃ ॥ ১.২৬ ॥

অনিন্দ্যমানন্দময়ং নিরাময়ং নিরঞ্জনং নিষ্কলমদ্বয়ং বিভুম্ ।
অনাদিমধ্যান্তমহো পরং শিবং হৃদন্তরে সাধু বিদন্তি য়োগিনঃ ॥ ১.২৭ ॥

অর্ধাঙ্গোপরিগিরিকন্যকাললাম-
প্রোদ্ভাসিত্রিনয়নমিন্দুখণ্ডভূষম্ ।
ভক্তানামভয়দমীশ্বররস্বরূপং
প্রত্যক্ষম্মম ভবতাত্ পরাত্পরং তত্ ॥ ১.২৮ ॥

অনুগ্রহান্মে সুমুখো ভবাশু
কৃতার্থতামস্মি গতস্ততোঽহম্ ।
কিমাত্মভক্ত্যা সুমুখে ত্বয়ীশ
কিমাত্মভক্ত্যা বিমুখে ত্বয়ীশ ॥ ১.২৯ ॥

নিপত্য পাদাব্জয়ুগে ত্বদীয়ে
বিভো বিধায়াঞ্জলিমীশ য়াচে ।
মমোগ্রতাপং তব দর্শনৈক-
কথামৃতাসারভরান্নিরস্য ॥ ১.৩০ ॥

নিত্যং সুরাসুরগজাবনকীর্তনীয়ে
সিংহাসনস্য গিরিজাপতিদর্শনীয়ে ।
গন্ধর্বগানরচনানুগতানুকূ(কা)লে
লোলং বিলোচনয়ুগম্মম তাণ্ডবেঽস্তু ॥ ১.৩১ ॥

ত্বত্তাণ্ডবং সকললোকসুখৈ(শুভৈ)কমূলং
গৌরীমনোহরমনেকবিধিক্রমাঢ্যম্ ।
দ্রষ্টুম্মহেশ মম চর্মবিলোচনাভ্যাং
ভোগ্যং ভবান্তরসহস্রকৃতং কদা নু ॥ ১.৩২ ॥

শ্রীমন্তি পাবনতরাণি সুধান্তরাণি
সর্বোত্তরাণি হৃদয়াদ্বয়জীবনানি ।
অন্যোন্যমীশ তব চাদ্রিতনূভবায়াঃ
সল্লাপরূপবচনানি কদা শৃণোমি ॥ ১.৩৩ ॥

অনেকলীলাগতিচাতুরীয়ুতং
তবেশ বোঢুর্বৃষভস্য নর্তিতম্ ।
সভূষণধ্বানখুরারারবং কদা
করিষ্যতি শ্রোত্রয়ুগোত্সবম্মম ॥ ১.৩৪ ॥

শার্দূলচর্মপরিবীতপবিত্রমূর্তিং
চন্দ্রাবতংসকসমঞ্চিতচারুমস্তম্ ।
নন্দীশবাহনমনাথমনাথনাথং
ত্বাং পাতুমুত্সুকতরোঽস্মি বিলোচনাভ্যাম্ ॥ ১.৩৫ ॥

কুরঙ্গরঙ্গত্তরমধ্যভাগং ভুজঙ্গমশ্রীকরকঙ্কণাঢ্যম্ ।
হস্তং প্রশস্তং তব মস্তকে মে নিধায় নিত্যাভয়মীশ দেহি ॥ ১.৩৬ ॥

য়াবন্ন মাং ভবদদর্শনরন্দ্রবেদি তাপত্রয়ং পরিদৃঢং নিতরান্ধুনোতি ।
তাবন্মহেশ কুরু চন্দ্রবিলোচনেন দৃষ্ট্বা সুশীতলমতীব সুধাময়েন ॥ ১.৩৭ ॥

য়াবন্ন মে মনসি দুষ্টতমোঽভিবৃদ্ধিঃ সর্বার্থদর্শনবিঘাতকরী দুরন্তা ।
তাবত্ক্ষণং তব বিলোচনরূপসূর্যতেজঃ প্রসারয় ময়ীশ্বর দীনবন্ধো ॥ ১.৩৮ ॥

হে রুদ্র হে মহিত হে পরমেশ শম্ভো
হে শর্ব হে গিরিশ হে শিব হে স্বয়ম্ভো ।
হে দেব হে পশুপতে করুণার্দ্রচিত্ত
গন্তুম্মমাক্ষিপথমেষ কথং বিলম্বঃ ॥ ১.৩৯ ॥

কিমিদমুদিতং বারং বারং ত্রিলোকধুরন্ধরং
মদনমথনম্মায়াতীতম্মদন্তরবর্তিনম্ ।
য়মনিয়মনং কারুণ্যাম্ভোনিধিং পরমেশ্বরং
বহু রসনয়া স্তুত্বা কর্তুং প্রসন্নতরং য়তে ॥ ১.৪০ ॥

হে শম্ভো শিব হে মহেশ্বর বিভো বারাণসীশ প্রভো
হে মৃত্যুঞ্জয় হে হিমাদ্রিতনয়াপ্রাণেশ হে শঙ্কর ।
হে কৈলাসগিরীশ হে পশুপতে হে শেষভূষাদৃতে
হে নন্দীশ্বরবাহনাঞ্চিতগতে হে দেবদেবেশ্বর ॥ ১.৪১ ॥

হে গৌরীকুচকুম্ভমর্দনপটো হে সর্বলোকপ্রভো
হে হেরম্বকুমারনন্দনগুরো হে চন্দ্রচূডামণে ।
হে গঙ্গাধর হে গজাসুররিপো হে বীরভদ্রাকৃতে
হে বিশ্বেশ্বর হে মহাগণপতে হে পঞ্চবাণাপ্রিয় ॥ ১.৪২ ॥

হে শ্রীকণ্ঠ জনার্দনপ্রিয় গুরো হে ভক্তচিন্তামণে
হে সর্বাঞ্চিত সর্বমঙ্গলতনো হে সত্কৃপাবারিধে ।
হে রুদ্রামিতভূতনায়কপতে হে বিষ্টপালঙ্কৃতে
হে সর্বেশ সমস্তসদ্গুণনিধে হে রাজরাজপ্রিয় ॥ ১.৪৩ ॥

হে বিষ্ণ্বমেয়চরণরজরঙ্গবিভীকর ।
করবালহতামিত্র মিত্রকোটিসমপ্রভ ॥ ১.৪৪ ॥

বন্দিতামন্দকুন্দারবিন্দেন্দুসত্সুন্দরানন্দসন্দোহকন্দাকৃতে
মন্দমন্দার্থসংসারনিন্দামতে পাহি মাং হে বিভো পার্বতীশ প্রভো ॥ ১.৪৫ ॥

অত্রিগোত্রপ্রভূমিত্রচিত্রাংশুসদ্গোত্রনেত্রত্রয়ীপাত্রচিত্রানন ।
শত্রুবিত্রাসকৃজ্জৈত্রায়াত্রাস্থিতে পাহি মাং হে বিভো পার্বতীশ প্রভো ॥ ১.৪৬ ॥

চণ্ডদোর্দণ্ডপিণ্ডীকৃতোদ্দণ্ডসত্তুণ্ডশৌর্যপ্রচণ্ডেভগণ্ডস্থল ।
কুণ্ডলশ্রীভজত্কুণ্ডলীশ প্রভো পাহি মাং হে বিভো পার্বতীশ প্রভো ॥ ১.৪৭ ॥

ভদ্ররৌদ্রাভকদ্রূতনূজাধিরাণ্মুদ্রিতাক্ষুদ্ররুদ্রাক্ষমালাধর ।
রুদ্র চিদ্রূপদৃগ্বীরভদ্রাকৃতে পাহি মাং হে বিভো পার্বতীশ প্রভো ॥ ১.৪৮ ॥

দুর্গমস্বর্গমার্গত্রিমার্গাপবর্গপ্রদানর্গলাঞ্চন্নিসর্গাকর ।
ভর্গগর্গাদিমৌনীড্য দুর্গাপতে পাহি মাং হে বিভো পার্বতীশ প্রভো ॥ ১.৪৯ ॥

তরুণারুণতুল্যফণস্থমণীঘৃণিমণ্ডিতশেষকিরীটধর ।
শরণাগতরক্ষণদক্ষ বিভো করুণাকর শঙ্কর পালয় মাম্ ॥ ১.৫০ ॥

ত্রয়ীনির্মাণচতুরচতুরাননবন্দিত ।
বন্দিতালম্বিবিবুধ বিবুধপ্রথ রক্ষ মাম্ ॥ ১.৫১ ॥

শশিমকুটতডিদরুণজটমুখকৃপীট-
স্ফুটনিটলতটঘটিতবিকটকটুবহ্নে ।
বটবিটপিনিকটপটুচটুলনটনাতি
প্রকটভটকুটিলপটবিঘটন শম্ভো ॥ ১.৫২ ॥

রুচিরবরনিচয়মৃগমদরচনগৌরী-
কুচলিকুচরুচিনিচয়খচিতশুচিমূর্তে ।
প্রচুরতরচতুরনিগমবচনপালী
নিচয়সুবচনবিকচবিমলগুণ শম্ভো ॥ ১.৫৩ ॥

অদরদরকরবিসরপুরহরণকেলী
স্থিরমুরহৃদমরধরশরবরশরাস ।
সরসসুরনিকরকরসরসিরুহপূজা-
ভরভরণগুরুশরণচরণয়ুগ শম্ভো ॥ ১.৫৪ ॥

শোণপ্রভং চরণমেকমহং নমামি
শুভ্রং বিলোচনয়ুগেক্ষণনীলমন্যম্ ।
অন্যোন্যয়োগশিবয়োঃ শশিপদ্ময়োশ্চ
য়ুগ্মং কলঙ্কমধুপস্ফুটয়োস্তয়োশ্চ ॥ ১.৫৫ ॥

শ্রীমদনন্তভব্যগুণসীমসমাদৃতদেবতানতে
সোমকলাবতংস ঘনসুন্দর কন্ধর বন্ধুরাকৃতে ।
কামিনিকামভীম নিজকামিতদানলসন্মহামতে
সামজচর্মচেল শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৫৬ ॥

সর্বশরীরগস্ত্বমসি সর্বনিয়ামক এক এব সন্
সর্ববিদাদিদেব হর সর্বদৃগীশ্বর সর্বরক্ষিতা ।
সর্বসমশ্চ মামবতু সন্নতমেবমুপেক্ষসে কথং
শর্ব ভবোগ্র ভীম শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৫৭ ॥

কর্ম তথেতি চেদ্বদসি কাধিকতা তব সর্বতঃ প্রভো
ধর্মরতস্য সর্বমপি ধর্মত এব ভবান্ কিমন্তরম্ ।
নির্মলপুণ্যকর্ম মহনীয় কথং ত্বদনুগ্রহং বিনা
শর্ম দদাশু দেহি শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৫৮ ॥

অন্যমনাথনাথ ফণিহংসকমান গৃহাণ মানসে
ধন্য তথা ন বোধয়তি তত্ত্বমসীতি বচস্ত্রিপঞ্চতম্ ।
শূন্যমিদং ত্বয়ি স্ফুরতি শুক্তিদলে রজতং য়থার্জুনং
সন্যসনাদি তস্য শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৫৯ ॥

সন্মহনীয়মীশ তব সাবয়বং বপুরীশ সাগমং
চিন্ময়বিগ্রহস্য পরিশীলনমীশ্বর মে ভবেত্কথম্ ।
ত্বন্ময়ভাবনা তু হৃদি নাস্তি হি নাস্তি হি নাস্তি নাস্তি মে
জন্ম নিরর্থকং হি শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৬০ ॥

রূপমবেক্ষিতং ন তব রুদ্র ময়েহ কথাপি ন শ্রুতা
ধূপসুবাসনাপি গণতোষণ নো মম নাসিকাং গতা ।
নাপি সুপীতমীষদপি নামকথামৃতমঙ্ঘ্রিবারি ন
স্থাপিতমাত্মমূর্ধ্নি শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৬১ ॥

পাদয়ুগং কদাচিদপি বালতয়া তব নার্চিতং ময়া
বেদমহং ন শাস্ত্রমপি বেদ্মি তবেশ্বর ন স্তুতিঃ কৃতা ।
বাদরতোহমল্পগৃহবাসনয়া নিতরামহর্নিশং
সাদরমাশু বীক্ষ্য শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৬২ ॥

স্বর্গনদীশসায়ক ন জন্ম ভবশ্চ মৃতিশ্চ সন্তি তে
দুর্গমমেষু তদ্বহু ন দুঃখমিদং ভবতানুভূয়তে ।
ভর্গ তদেবমেভিরতিবাধকভাবমুপৈষি নো ধ্রুবং
সর্গলয়স্তিতীশ শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৬৩ ॥

আকৃতিরেব নাস্তি তব হা কথমীশ্বর ভাবয়াম্যহং
স্বীকৃতহেতিভূতিবিষশেষজটাবিকপালমালিকে ।
ধীকৃতবিগ্রহে বিষমদৃষ্টিদিগম্বরপঞ্চবক্ত্রতা
সাকৃতি ভীতিদা হি শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৬৪ ॥

পাত্রতয়াহমদ্য পরিভাব্য চ দীনদয়ালুতাং তব
স্তোত্রমহং করোমি মম দোষগণং পরিহৃত্য শাশ্বতম্ ।
গোত্রভিদাদিকাম্যবর গোপতিবাহ বিতীর্য তে পদং
শাত্রবতোষশোষ শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৬৫ ॥

ত্বং জননী পিতা চ মম দৈবতমীশ গুরুস্সখেশিতা
ত্বং জগদীশ বন্ধুরপি বস্তু চ মূলধনং চ জীবিতম্ ।
ত্বং জয় ধাম ভূম পরতত্ত্বমবৈমি ন কিঞ্চিনাপরং
ত্বং জনমৈশমাশু শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৬৬ ॥

জয় জয় হারহারিশশিচারুশরীর বিকাসহাসভৃত্
জয় জয় শান্ত দান্ত বসুচন্দ্ররবীক্ষণ নিত্যনৃত্যকৃত্ ।
জয় জয় চণ্ডদণ্ডধরশাসন সন্ততভক্তসক্তহৃত্
জয় জয় শেষভূষ শিব শঙ্কর মামব পার্বতীপতে ॥ ১.৬৭ ॥

স্থূলাত্ স্থূলতমমুরুজ্ঞানিহিতং সূক্ষ্মতমমহো সূক্ষ্মাত্ ।
রূপং তাবকমতুলং জ্ঞাতুং মে ভবতি নেশ সামর্থ্যম্ ॥ ১.৬৮ ॥

গৌরীমনোহরং দিব্যসুন্দরং তব বিগ্রহম্ ।
ভক্তানুগ্রাহকং শম্ভো দৃষ্ট্বাহং স্তোতুমুত্সহে ॥ ১.৬৯ ॥

ত্বত্সৌভাগ্যং ত্বদ্দয়াং ত্বদ্বিলাসান্
ত্বত্সামর্থ্যং ত্বদ্বিভূতিং ত্বদীক্ষাম্ ।
ত্বদ্বিদ্যাশ্চ ত্বত্পদং ত্বচ্ছরীরং
তত্ত্বং শম্ভো বর্ণিতুং কস্সমর্থঃ ॥ ১.৭০ ॥

অঙ্গম্মৌক্তিকরাশিমঞ্জিমমহোদারং শিরশ্চন্দ্রমঃ
কোটীরং নিটলম্মনোভবদবজ্বালাকরালাগ্নিয়ুক্ ।
বক্ত্রং তে শিব মন্দহাসকলিতং গ্রীবং বিনীলপ্রভং
চেতো দীনদয়াপরং পরমিদং রূপং হৃদি স্তান্নু মে ॥ ১.৭১ ॥

ব্যোমকেশাঃ সুধাসূতিঃ কিরীটং স্রক্সুরাপগা ।
তারা পুষ্পাণি ভোঃ শম্ভো তব শ্লাঘ্যতরং শিরঃ ॥ ১.৭২ ॥

হস্তৌ বিনির্মিতশিবাঘনকেশহস্তৌ
পাদৌ পবিত্রতমহারজতাদ্রিপাদৌ ।
বাচঃ স্ফুটং রচিতবন্ধুরপূর্ববাচো-
বৃত্তির্মহেশ তব সম্ভৃতলোকবৃত্তিঃ ॥ ১.৭৩ ॥

দেহেঽর্জুনং কণ্ঠতলে চ কৃষ্ণং ললাটমধ্যে জ্বলনং দৃগন্তঃ ।
ভাস্বজ্জটাল্যামরুণম্মহেশ রূপং ত্বদীয়ং বহুদেবচিত্রম্ ॥ ১.৭৪ ॥

চরণং শরণং ভরণং করণং হৃদয়ং সদয়ং বদনং মদনম্ ।
অলিকং ফলিকং বিমলং কমলং তব ভূতপতে ভব ভাস্বরতে ॥ ১.৭৫ ॥

ইদমদ্ভুতমীশাখ্যমবিজ্ঞেয়ং সুরাসুরৈঃ ।
বৈরাগ্যে বহুভোগে চ সমং সমরসং মহঃ ॥ ১.৭৬ ॥

কৈলাসে প্রমথৈঃ সুরাসুরয়ুতৈঃ স্বস্বস্তিকং সাঞ্জলি-
প্রস্থং স্থাপিতরত্নকাঞ্চনমহাসিংহাসনে সংস্থিতম্ ।
অর্ধাঙ্গে নিহিতাদ্রিরাজতনয়াং সানন্দমিন্দুপ্রভং
ত্বাং ভক্ত্যা হি ভজন্তি শঙ্কর তথা তদ্দ্রষ্টুমত্যুত্সুকঃ ॥ ১.৭৭ ॥

কারুণ্যসীম কপটাচরণৈকসীম
বৈরাগ্যসীম বনিতাদরণৈকসীম ।
আনন্দসীম জগদাহরণৈকসীম
কৈবল্যসীম কলয়ে গণভাগ্যসীম ॥ ১.৭৮ ॥

শ্বেতোচ্ছলদ্গাঙ্গতরঙ্গবিন্দুমুক্তাস্রগানদ্ধজটাকলাপম্ ।
নিরন্তরং চন্দ্রকিরীটশোভি নমামি মাহেশ্বমুত্তমাঙ্গম্ ॥ ১.৭৯ ॥

ভূতিত্রিপুণ্ড্রাশ্রিতফালভাগং নেত্রত্রয়ীরঞ্জিতমঞ্জুশোভম্ ।
ভক্তাবলীলালনলোলহাসং মাহেশ্বরং পঞ্চমুখং নমামি ॥ ১.৮০ ॥

ত্রিশূলপাশাঙ্কুশপট্টিপাসিগদাধনুর্বাণধরং নতানাম্ ।
অভীতিদং কুণ্ডলিকঙ্কণাঢ্যাং মাহেশ্বরং হস্তচয়ং ভজেঽহম্ ॥ ১.৮১ ॥

সমস্তসুরপূজিতে স্বরবলাভিনীরাজিতে
বিভূতিভরভাসিতে বিমলপুষ্পসংবাসিতে ।
ভুজঙ্গপতিনূপুরে বুধজনাবনশ্রীপরে
মহামহিমনী ভজে মনসি শৈবপাদাম্বুজে ॥ ১.৮২ ॥

জটাবলীচন্দ্রকলাভ্রগঙ্গাং কপালমালাকলিলোত্তমাঙ্গাম্ ।
দিগম্বরাং পঞ্চমুখীং ত্রিনেত্রাং শিবাশ্রিতাং শৈবতনুং ভজেঽহম্ ॥ ১.৮৩ ॥

ভেরীমৃদঙ্গপণবানকতূর্যশঙ্খবীণারবৈঃ সহ জয়ধ্বনিবেণুনাদঃ ।
সপ্তস্বরানুগুণগানমনোহরোঽয়ং কর্ণদ্বয়ং মম কদা সমুপৈতি শম্ভো ॥ ১.৮৪ ॥

শিবমস্তেন্দুরেখয়াশ্চন্দ্রিকেয়ং সমাগতা ।
সত্যং য়তো নিরস্তম্মে বাহ্যমাভ্যন্তরং তমঃ ॥ ১.৮৫ ॥

সন্দৃশ্যতেঽসৌ বৃষভো ধ্বজাগ্রে বসন্ময়া শৃঙ্গয়ুগেন কোপাত্ ।
বক্রস্বভাবং সদৃশং দ্বিকোটিমর্ধেন্দুমাহন্তুমিবোত্পতন্ খম্ ॥ ১.৮৬ ॥

মুক্তিদ্বারস্তম্ভশুম্ভদ্বিষাণো লীলাচারশ্রীচতুর্বর্তিতাঙ্ঘ্রিঃ ।
প্রাপ্তোঽয়ম্মে দৃক্পথম্মন্দগামী বুভ্রচ্ছম্ভুং শুভ্রদেহো মহোক্ষঃ ॥ ১.৮৭ ॥

ময়ি স্থিতং শম্ভুমবেক্ষ্য তূর্ণমাগত্য ধন্যা ভবতেতি সংজ্ঞাম্ ।
কুর্বন্নিবায়াতি পুরো বৃষোঽয়ং মুহুর্মুহুঃ কম্পনতো মুখস্য ॥ ১.৮৮ ॥

ভাত্যয়ং বৃষভঃ শুভ্রাং মহতীং ককুদং দধত্ ।
প্রীতয়ে পুরতঃ শম্ভোঃ কৈলাসাদ্রিং বহন্নিব ॥ ১.৮৯ ॥

কিমিদং য়ুগপচ্চিত্রং পুষ্পবন্তাবিহোদিতা ।
প্রত্যক্ষীভবতঃ শম্ভোরিমে নেত্রে ভবিষ্যতঃ ॥ ১.৯০ ॥

সহস্রাংশুসহস্রাণাং প্রকাশকমিদম্মহঃ ।
প্রার্থিতঃ সম্প্রতি শিবঃ প্রত্যক্ষত্বং গতো মম ॥ ১.৯১ ॥

রোমাঞ্চিতং সর্বমিদং শরীরং সানন্দবাষ্পে নয়নে মনোঽনু ।
বিকাসি কায়ম্মহদাশু জাতং শিবস্য সন্দর্শনতো মমাহো ॥ ১.৯২ ॥

অনেকজন্মার্জিতপাতকানি দগ্ধানি মে দর্শনতঃ শিবস্য ।
নেদং বিচিত্রং শিবদর্শনেন কামো হি দগ্ধোঽখিলদুষ্প্রধর্ষঃ ॥ ১.৯৩ ॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্মহদীশ্বরদর্শনাত্ ।
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং ত্রৈলোক্যেঽপি ন সংশ্যঃ ॥ ১.৯৪ ॥

নমস্করোম্যহমিদং কায়েন মনসা গিরা ।
আনন্দৈকরসং দেবং ভক্তানুগ্রহণং শিবম্ ॥ ১.৯৫ ॥

নমঃ পরমকল্যাণদায়িনে হতমায়িনে ।
হিমালচলতনূজাতা রাগিণেঽতিবিরাগিণে ॥ ১.৯৬ ॥

নমঃ কুন্দেন্দুধবলমূর্তয়ে ভব্যকীর্তয়ে ।
নিরস্তভক্তসংসারনীতয়েঽনেকভূতয়ে ॥ ১.৯৭ ॥

ভারতীশ্রীশচীমুখ্যসৌরকান্তার্চিতাঙ্ঘ্রয়ে ।
বারাণসীপুরাধীশ সারাচারায় তে নমঃ ॥ ১.৯৮ ॥

নমো বেদস্বরূপায় গুণত্রয়বিভাগিনে ।
লোককর্ত্রে লোকভর্ত্রে লোকহর্ত্রে চ তে নমঃ ॥ ১.৯৯ ॥

নমস্তে পার্বতীনাথ নমস্তে বৃষভধ্বজ ।
নমস্তে পরমেশান নমস্তে নন্দিবাহন ॥ ১.১০০ ॥

নমস্তে নমস্তে মহাদেবশম্ভো
নমস্তে নমস্তে পরেশ স্বয়ম্ভো ।
নমস্তে নমস্তেশিরস্সৌরসিন্ধো
নমস্তে নমস্তে ত্রিলোকৈকবন্ধো ॥ ১.১০১ ॥

শ্রীকরী পঠতামেষা শিবকর্ণামৃতস্তুতিঃ ।
শিবানন্দকরী নিত্যং ভূয়াদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ১.১০২ ॥

২। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।
ঘনমধুমধুরোক্তিস্যন্দমানন্দকন্দং
বরগুণমণিবৃন্দং বন্দ্যমোজঃ পুরারেঃ ।
ভজতু নিজজনার্ত্রের্ভেষকৃদ্রোষদোষ-
দ্বিষদতিমতিয়োষাভূষিতং ভাষিতম্মে ॥ ২.১ ॥

য়দ্বীক্ষ্যামৃতমিত্যমর্ত্যবনিতাঃ পাতুং য়তন্তে মুদা
য়জ্জ্যোত্স্নেতি চকোরিকাততিরতিপ্রেম্ণাভিধাবত্যলম্ ।
য়ত্ক্ষীরাম্বুধিরিত্যনঙ্গজননী সন্তোষতঃ প্রেক্ষতে
তত্তেজঃ পুরমর্দনস্য ধবলং পায়াত্ সদা সাধু মাম্ ॥ ২.২ ॥

স্বোদ্বাহার্থং দৃঢমতিজলে শীতলে কণ্ঠদঘ্নে
কুর্বন্ত্যাঃ স্বম্প্রতি বহু তপঃ শৈলজায়াস্তদা নু ।
প্রত্যক্ষঃ সন্ পরিধৃকরঃসস্মিতঃ কান্তয়ালং
প্রীতস্ফীতং চকিতচকিতং প্রেক্ষিতো নঃ শিবোঽব্যাত্ ॥ ২.৩ ॥

য়দঙ্গমচ্চং গিরিজোত্পলবিচ্ছবির্বিলোচনালোকনসম্প্রকীর্ণম্ ।
স্ফুটোত্পলং গাঙ্গমিব স্ম ভাতি স্রোতস্স পায়াত্ সততং শিবো নঃ ॥ ২.৪ ॥

বুদ্ধে শুদ্ধে জননি ভবতীং দুষ্টভোগানুষক্তাং
কুর্বে সর্বেষ্বহমনিতরং বক্রকর্মা দুরাত্মা ।
তত্ত্বং ক্ষেমং কলয় কুশলে ন ধ্রুবং নান্যসক্তা
নিত্যং স্থিত্বা চরণয়ুগলে য়োগরূপস্য শম্ভোঃ ॥ ২.৫ ॥

তত্তন্মন্ত্রৈর্নিগমবিদিতৈর্বায়ুনাপূর্য নাসান্
সংরুন্দন্তং সবিধচরমারেচনাদঙ্গুলীভিঃ ।
য়োগে মার্গান্নিভৃতনয়নং বদ্ধপদ্মাসনাঙ্ঘ্রিং
সেবে ভাবে হিমগিরিতটে তং তপস্যন্তমীশম্ ॥ ২.৬ ॥

নিত্যং নিত্যং নিগমবচনৈর্ধর্মনর্মাণি সাঙ্গং
কৈলাসাদ্রৌ ঘনমুনিবরৈর্বাদয়ন্তং বসন্তম্ ।
তত্ত্বার্থং প্রাগ্বচনশিরসাং তং ত্রয়াণাং পুরাণাং
হর্তারম্মানস ভজ সদা শৈলজাপ্রাণনাথম্ ॥ ২.৭ ॥

মস্তন্যস্তাতুলিতবিলসচ্চন্দ্ররেখাবতংসো
হেমাভাভির্বিহিতমহিতশ্রীজটাভিস্তটিদ্ভিঃ ।
কুর্বন্ সর্বানগণিতফলান্ হংসসন্তোষকারী
বারং বারং হৃদয়ময়তে মে শরত্কালমেঘঃ ॥ ২.৮ ॥

য়স্মিন্ সর্বাধিকবহুগুণৈর্বঞ্চয়িত্বা মনস্স্বং
হৃত্বান্তর্ধিং গতবতি তপোবৈভবেন স্বদেশম্ ।
প্রত্যাকৃষ্যাহরদগসুতা য়ন্মনঃসার্ধদেহং
য়াবজ্জীবং সরসমবতান্নো মহেশঃ স নিত্যম্ ॥ ২.৯ ॥

কৈলাসাদ্রৌ বনবিহরণে হাসতো বঞ্চনার্থং
বৃক্ষস্কন্ধান্তরিতবপুষং ধীরমারাদদৃষ্ট্বা ।
য়ঃ পৌরস্ত্যে সিতমণিতটে বিস্মিতাং পার্বতীং দ্রাগ্
আলিঙ্গন্ মাং স পরমশিবঃ পাতু মায়াবিলাসী ॥ ২.১০ ॥

ভবতু মম ভবিষ্যজ্জন্ম কৈলাসভূমী-
ধরতটবসুধায়াং বিল্বরূপেণ পত্রম্ ।
য়দি বিনিহিতমেকং জাতু কেনাপি শম্ভোঃ
সরসপদয়ুগে বা শেষভাগ্যং ভজেয়ম্ ॥ ২.১১ ॥

কথয় কথয় জিহ্বে কামদে মে ত্রিসন্ধ্যং
রবিশশিশিখিনেত্রং রাজরাজস্য মিত্রম্ ।
প্রমথনিবহপালং পার্বতীভাগ্যজালং
গুরুতররুচিমল্লীগুচ্ছসচ্ছায়মীশম্ ॥ ২.১২ ॥

অয়ি ভুজগপতে ত্বং বর্তসে কর্ণমূলে
নিরতমপি সহস্রং সন্তি বক্ত্রাণি সন্তি ।
ভবতি চ তব সদ্বাক্চাতুরী তেব য়াচে
বহু বদ সময়ে মে প্রার্থনাং সাধু শম্ভোঃ ॥ ২.১৩ ॥

বিহিতরজতশৈলং বেদজালৈকমূলং
মদনমথনশীলং মস্তকাঞ্চত্ কপালম্ ।
অনলরুচিরফালং হস্তভাস্বত্ ত্রিশূলং
সুরনুতগুণজালং স্তৌমি গৌরীবিলোলম্ ॥ ২.১৪ ॥

পুরজয়ঘনয়োধং পূরিতানন্দবোধং
ঘটিতয়মনিরোধং খণ্ডিতারাতিয়ূথম্ ।
মদসুহৃদপরাধং মন্দবুদ্ধেরগাধং
ভজ হুতবহবাধং পার্বতীপ্রাণনাথম্ ॥ ২.১৫ ॥

রুচিরকণ্ঠবিকুণ্ঠিতমেঘভং
স্ফটিককান্তিকৃতাগ্রহবিগ্রহম্ ।
প্রণবনাদসমোদভরাদরং
কমপি য়োগিবরেণ্যমুপাস্মহে ॥ ২.১৬ ॥

স্বকরে বিনিধায় পুস্তকং স্বং
ঘনশিষ্যপ্রকরায় সর্ববিদ্যাঃ ।
গুরুরাদিশতি স্ফুটম্মহেশো
বটমূলে বটুয়ুক্তবোধশালী ॥ ২.১৭ ॥

ভুবনাবনশালিয়োগিবেষং
ভুজগাধীশ্বরভূষণাততাঙ্গম্ ।
ভজতাদ্ ভজতাং শুভপ্রদম্মে
হৃদয়ং হীরপটীরহারিতেজঃ ॥ ২.১৮ ॥

অয়মাত্তবিষস্তু রক্ষণার্থং ভয়মাপন্নমবেক্ষ্য বিষ্টসৌঘম্ ।
বয়মাশু ভজাম দেবদেবং জয়মানন্দভরং চ কিং ন দদ্যাত্ ॥ ২.১৯ ॥

নিটলস্ফুটভাসিতত্রিপুণ্ড্রং
কটিমধ্যে ঘটিতাহিয়োগপট্টম্ ।
হৃদয়ে পরিভাবিতস্বরূপং
হৃদয়ে ভাবয় ভাবভাবদাবম্ ॥ ২.২০ ॥

কোঽপি প্রকামগরিমাশু স ধাম ভূমা-
রামাভিরামবপুরাদরণীয়মেব ।
য়ো ভাস্করে শশিনি চ প্রণবে চ নিত্যং
গৌরীমনঃসরসিজে চ চকাস্তি ভূয়ঃ ॥ ২.২১ ॥

তং মল্লিকাসুমসমানবিভাসমানং
সারঙ্গপাণিমণিমাদিবিরাজমানম্ ।
মুক্তাপ্রবালপরিপূরণচারুভদ্র-
রুদ্রাক্ষমালিকমহং প্রণমামি রুদ্রম্ ॥ ২.২২ ॥

নো বৈষ্ণবম্মতমবৈমি ন চাপি শৈবং
নো সৌরমন্ত্রবিদিতং ন তু মন্ত্রজালম্ ।
শঙ্কা তথাপি ন হি শঙ্করপাদপদ্মে
সঞ্চারমেতি মম মানসচঞ্চরীকঃ ॥ ২.২৩ ॥

গৌরী করোতু শুভমীশবিলোলদৃষ্টি-
মধ্যে দধত্যতুলকাঞ্চনকণ্ঠমালাম্ ।
তদ্দৃগ্রসাননুভবন্ প্রণমন্তমিন্দ্রং
কিং ক্ষেমমম্বুজভবেতি বদন্ শিবোঽপি ॥ ২.২৪ ॥

কর্পূরপূরধবলাধিকচারুদেহং
কস্তূরিকাভ্রমরবিভ্রমকারিকণ্ঠম্ ।
কল্যাণভূধরনিবাসবিভাসমানং
কন্দর্পবৈরিণমহং কলয়ামি নিত্যম্ ॥ ২.২৫ ॥

য়োঽন্তেঽতিবৃদ্ধিমনয়জ্জলধীন্ পয়োধি-
র্যস্যেষুধিঃ শিরসি দেবনদী চ মূর্তিঃ ।
আপোঽভিষিঞ্চতি জনোঽধরধীর্বিচিত্রং
তং নারিকেলপয়সা কলশীজলেন ॥ ২.২৬ ॥

শৈবম্মতম্মম তু বৈষ্ণবমপ্যভীষ্টং
সর্বেষু দৈবতপদেষু সমত্ববুদ্ধেঃ ।
সত্যং তথাপি করুণামৃদু শঙ্করস্য
সর্বেশ্বরস্য পদমেতি সদা মনো মে ॥ ২.২৭ ॥

মম বচনমিদং গৃহাণ সত্যং
দুরধিগমোপনিষদ্বিচারতঃ কিম্ ।
ক্ষিতিভৃতি রচয়ন্নিতান্তমায়াং
পরমশিবো দৃঢজিষ্ণুবাহুবন্ধঃ ॥ ২.২৮ ॥

মূর্ধরাজিততরৈন্দবখণ্ডো
মর্দিতাততঘনাহিতষণ্ডঃ ।
দৈবতং হি য়মশাসনচণ্ডঃ
শঙ্করো মম কৃতে য়মদণ্ডঃ ॥ ২.২৯ ॥

শ্রোত্রকুণ্ডলিতকুণ্ডলীট্ফণা রত্ননূত্নরুচিগণ্ডমণ্ডলম্ ।
সন্মতং সকললোকনায়কং সাম্বমূর্তিমনিশং ভজামহে ॥ ২.৩০ ॥

স্বেষাং দুরন্তভববন্ধনদুঃখশান্ত্যৈ সূক্ষ্মে মনস্যতিদৃঢম্মুনয়ো ববন্ধুঃ ।
সর্বেশ্বরং দৃঢশমাদিগুণৈর্বিচিত্রং তত্তুল্যকষ্টমপি সূক্ষ্মতরস্য নাসীত্ ॥ ২.৩১ ॥

য়োগীশ্বরঃ কোঽপি দিগম্বরঃ সন্ জটাধরঃ সর্ববিদস্তি শৈলে ।
তদ্দর্শনে চেতনশক্তিরস্তি নিবৃত্তিমেবৈষ্যতি দেহকষ্টম্ ॥ ২.৩২ ॥

ন য়াত হে তীর্থচরাঃ কদাচিত্ তপোবনং দুর্গমমর্জুনস্য ।
মায়াকিরাতঃ খলু তত্র কশ্চিদ্ দৃষ্টস্তনুচ্ছেদমরং করোতি ॥ ২.৩৩ ॥

কৈলাসভূমিভৃতিমন্দরশৈলমূর্ধ্নি স্যাদ্গন্ধমাদনগিরৌ হিমবত্তটীষু ।
বেদেষু বেদশিখরেষু চ দৈবতম্মে গৌর্যর্ধদক্ষিণতনৌ নিজভক্তচিত্তে ॥ ২.৩৪ ॥

গিরীশকাল্যোশ্চ সিতাসিতাভশরীরয়োঃ সঙ্গতিরর্থয়োর্মে ।
স্বান্তেঽস্তু গঙ্গায়মুনাতটিন্যোর্যা সঙ্গতির্বেতি বিরাজমানা ॥ ২.৩৫ ॥

কর্পূরপূরপ্রভমিন্দ্রনীলবিনীলকণ্ঠং বপুরীশ্বরস্য ।
সুবর্ণসঙ্কাশজটাপ্রয়োগী নদীত্রয়ীসঙ্গতিভাসি নোঽব্যাত্ ॥ ২.৩৬ ॥

রত্নসিংহাসনে স্বাং নিবেশ্য প্রিয়াং ভূষণৈর্ভূষিতাং তাং ভবানীং পুরঃ ।
কামমুদ্যন্মুখশ্রীঃ প্রদোষোত্সবে সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৩৭ ॥

তাপসান্ তাপসান্নন্তরা দেবতা দেবতা দেবতাশ্চান্তরা তাপসাঃ ।
এবমাদৃত্য বাগীশ্বরাদিস্থিতৌ সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৩৮ ॥

কুম্ভিকুম্ভাহতিস্তম্ভিতসম্ভাবিতশ্রীমদঙ্ঘ্রিদ্বয়ীবিক্রমী বিক্রমী ।
ভক্তিসক্তাবলী ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৩৯ ॥

ত্বঙ্গদুত্তুঙ্গরঙ্গদ্বরাঙ্গোদ্ধতা মন্দমন্দাকিনী বিন্দুভির্ব্যাপ্য খম্ ।
চারুবিন্দত্সু সংস্ফারতারাকৃতিঃ সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৪০ ॥

দেবমুক্তাগতং কল্পপুষ্পস্রজং দ্রাক্সবর্ণং সমালিঙ্গিতুম্মস্তকাত্ ।
উত্পতত্যাদরাদ্ গাঙ্গবিন্দূত্করে সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৪১ ॥

অচ্ছ বক্ষঃস্থলালম্বিনীলোত্পলস্রক্ষু দৃক্ষূত্পলাক্ষ্যা মহীভৃদ্ভুবা ।
অর্পিতাস্বেবমানন্দ্য বৃত্তোত্সবে সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৪২ ॥

একতো ভারতীমুখ্যদেবীস্তুতীরন্যতো ভারতীঃ শব্দভেদাকৃতীঃ ।
সর্বতো ভারতীঃ কামমাকর্ণয়ন্ সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৪৩ ॥

চঞ্চলা ভাসিতা কাঞ্চনাঞ্চদ্রুচা চঞ্চলদ্ভাসিতা ব্যোময়াতা জটাঃ ।
চঞ্চলাভাসিতাবেব ভাসী দধত্ সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৪৪ ॥

তক্কতোধিক্কতোতৌতথাতৈতথৈ তোঙ্গদদ্মাঙ্গধিন্নর্তশব্দান্মুহুঃ ।
উচ্চরন্ হাসবিন্যাসচঞ্চন্মুখং সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৪৫ ॥

মূর্ছনাভির্গিরাং দেবতায়াং সমীকৃত্য তন্ত্রীর্নখৈর্বল্লকীং চ শ্রুতীঃ ।
সাধু সপ্তস্বরান্ বাদয়ন্ত্যাম্মুদা সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৪৬ ॥

শুম্ভদারম্ভগম্ভীরসম্ভাবনা গুম্ভনোজ্জৃম্ভণো জম্ভদম্ভাপহে ।
লম্বয়ত্যুত্কটং বেণুনাদামৃতং সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৪৭ ॥

সম্ভৃতোত্কণ্ঠিতাকুণ্ঠকণ্ঠস্বরশ্রীরমাভামিনীস্ফীতগীতামৃতম্ ।
বিশ্রুতপ্রক্রমং সুশ্রুতিভ্যাং পিবন্ সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৪৮ ॥

দর্শয়ত্যাদরাদ্বাদনে নৈপুণীং সন্মৃদঙ্গস্য গোবিন্দমার্দঙ্গিকে ।
তালভেদং সহোদাহরত্যব্জজেঃ সন্ননর্ত স্বয়ং শ্রীভবানীপতিঃ ॥ ২.৪৯ ॥

সমস্তমুখলালনং ন হি মুখস্য মে ষণ্মুখ
সমস্তমুখলালনং খলু মৃগাঙ্করেখানন ।
ইতি স্বসুখবাদনম্মুদিতমুন্মুখৈঃ পঞ্চভিঃ
সুতস্য মতিলালনং বিরচয়ঞ্ছিবঃ পাতু নঃ ॥ ২.৫০ ॥

মম হস্তগতাস্তু বিষ্টবত্রয়সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিক্রিয়াঃ ।
ইতি সূচয়িতুং বহন্নিব ত্রিশিখং শূলময়ং শিবোঽবতু ॥ ২.৫১ ॥

ভস্মবিলেপাশাংশুকভোগী সক্তজটঃ সংসারবিরাগী ।
ব্রহ্মবিচিন্তাভাগনুরাগী পাতু সদা মামাদিময়োগী ॥ ২.৫২ ॥

অর্ধাঙ্গে হিমশৈলজাং দধদয়ং বন্ধুং গৃহং তদ্গুরোঃ
কৈলাসাচলমুদ্বহন্ করতলে কৃত্বা সুমেরুং ধনুঃ ।
গঙ্গাম্মূর্ধতলে তদাভমপি সন্মৌলৌ বিধুং তত্কৃতে
কাশীবাসকরঃ শুভং বিতনুতাং শম্ভুর্মহাকার্মুকঃ ॥ ২.৫৩ ॥

কো বা হে শৈলজাতে বপুষি দ্রুততরালিঙ্গিতো বর্ততে তে
মায়ামদ্বেষধারী বদ বিদিতমহো তাবকীনং হি শীলম্ ।
ইত্যুর্বীভৃত্তনূজাং ক্ষণং চকিততরাং ভীষয়িত্বা সহাসো
বীক্ষ্যাত্মানং তদঙ্গপ্রতিফলিতমুমাপ্রাণনাথোঽবতান্নঃ ॥ ২.৫৪ ॥

পঞ্চবাণবিজয়স্য কাঞ্চনস্তম্ভতাবিলসিতপ্রতীতিকৃত্ ।
রাজতাদ্রিনিহিতো ধিনোতু মাং শ্বেতপীতমহসোঃ সমাগমঃ ॥ ২.৫৫ ॥

অন্যোন্যনৈর্মল্যসমৃদ্ধিভাজোরন্যোন্যদেহপ্রতিবিম্বিনেন ।
তেজোঽর্ধনারীশ্বরয়োর্ধ্বয়োঃ সত্প্রকাশমানম্মম মানসেঽস্তু ॥ ২.৫৬ ॥

শ্মশানভূসঞ্চারণাদরোঽপি শ্মশানভস্মাকলিতোঽপি নিত্যম্ ।
কপালমালাভিয়ুতোঽপি চিত্রং স্বমঙ্গলাদানপটুর্মহেশঃ ॥ ২.৫৭ ॥

বন্দে বন্দে বেদশিরোবর্ণিতকেলিং বন্দে বন্দে পালিতপাদানতপালিম্ ।
বন্দে বন্দে নির্জিতমর্তালিপুরারিং বন্দে বন্দেঽহং হৃদি গঙ্গাধরমৌলিম্ ॥ ২.৫৮ ॥

অন্যোন্যসংবর্ধিততত্প্রশংসাদিনগম্বরাভূতিজটাবতংসাঃ ।
সহস্রশঃ সম্প্রহাসা বদন্তি শম্ভো মহেশ্বরেশ্বর শঙ্করেতি ॥ ২.৫৯ ॥

অতো মহতঃ সঙ্গতিরেব কার্যা য়তো জটাধারিসুপঞ্জরস্থাঃ ।
অমী শুকাশ্চানুবদন্তি নিত্যং শম্ভো মহেশ্বরেশ্বর শঙ্করেতি ॥ ২.৬০ ॥

কৈলাসভূমীভৃদিলাততেষু বিভূতিরুদ্রাক্ষধরাখিলাঙ্গাঃ ।
তদেকভক্তাঃ প্রমথাঃ পঠন্তি শম্ভো মহেশ্বরেশ্বর শঙ্করেতি ॥ ২.৬১ ॥

ধিক্ তস্য জিহ্বাং বচনং চ দিগ্ধিগ্জীবিতং জন্মকুলং চ ধিগ্ধিক্ ।
নিত্যম্মুদা য়ঃ পুরুষো ন বক্তি শম্ভো মহেশ্বরেশ্বর শঙ্করেতি ॥ ২.৬২ ॥

স পণ্ডিতাদ্যঃ স হি লোকপূজ্যঃ
স দিব্যভাগ্যঃ স হি ভব্যজন্মা ।
য়ো বক্তি মোদাতিশয়েন নিত্যং
শম্ভো মহেশ্বরেশ্বর শঙ্করেতি ॥ ২.৬৩ ॥

জিহ্বা মদীয়া বসতাদ্দুরুক্তির্নীচস্থিতিঃ ক্ষারজলান্বিতা য়া ।
সোমস্য নামাখ্যসুধাসমুদ্রে শম্ভো মহেশ্বরেশ্বর শঙ্করেতি ॥ ২.৬৪ ॥

বিহায় ভেরীঘনতূর্যবেণুবীণামৃদঙ্গাদিরবং চ গানম্ ।
শৃণোতি মে কর্ণয়ুগং সুশব্দং শম্ভো মহেশ্বরেশ্বর শঙ্করেতি ॥ ২.৬৫ ॥

প্রাণপ্রয়াণে পততাদনন্তসংসারতাপান্তমহৌষধং তত্ ।
নামামৃতম্মদ্রসনাগ্রদেশে শম্ভো মহেশ্বরেশ্বর শঙ্করেতি ॥ ২.৬৬ ॥

শান্তং চন্দ্রকিরীটমুজ্জ্বলতমং পদ্মাসনস্থং বিভুং
পঞ্চাস্যং ত্রিদৃশং সশূলপরশুং খড্গং সবজ্রং শুভম্ ।
নাগং পাশসৃণীসঘণ্টমভিতঃ কালানলং বিভ্রতং
ভব্যালঙ্কৃতিমর্করত্নধবলং শ্রীপার্বতীশং ভজে ॥ ২.৬৭ ॥

অমেয়মানন্দঘনং গিরীশং ভজামি নিত্যং প্রণবৈকগম্যম্ ।
উমাপতিং শঙ্করমুজ্জ্বলাঙ্গং মহেশ্বরং সাধুমনোনিবেশম্ ॥ ২.৬৮ ॥

আদিস্বরং তৃতীয়েন সহিতং বিন্দুসংয়ুতম্ ।
ধ্যায়ামি হৃদয়ে য়োগিধ্যেয়ং কামিতমোক্ষদম্ ॥ ২.৬৯ ॥

ন জননী জনগর্ভনিবাসজং ন চ নিরন্তরসংসৃতিজম্মম ।
ন য়মদূতকৃতং চ ভয়ং য়তোঽনবরতম্মম দৈবতমীশ্বরঃ ॥ ২.৭০ ॥

মহাবীররুদ্রম্মনোজাতিরৌদ্রং মহীভৃত্কুমারীমনঃপদ্মমিত্রম্ ।
মখধ্বংসিনং সম্মতশ্রীকরম্মন্মনোমন্দিরং শ্রী মহাদেবমীডে ॥ ২.৭১ ॥

শিবেতরাপহন্তারং শিবসন্ধায়িনং পরম্ ।
শিবানন্দকরং শান্তং শিবং সেবে নিরন্তরম্ ॥ ২.৭২ ॥

বাসুকীশ্বরবিভূষিতকণ্ঠং বামভাগপরিপূরিতবালম্ ।
বারণাস্যভিধপট্টণবাসং বামদেবমধিদৈবতমীডে ॥ ২.৭৩ ॥

য়দুনাথপদ্মভববাসবাদয়ো য়দুদারভাবগুণনায়কাঃ শিবম্ ।
য়মশাসনোগ্রতরমাশ্রয়ন্ত্যহো য়মনাথনাথমহমাশ্রয়ামি তম্ ॥ ২.৭৪ ॥

নমঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়ান্ কুর্বতে জগতাং সদা ।
শিবয়ৈক্যং গতায়ান্তু পরমানন্দরূপিণে ॥ ২.৭৫ ॥

লিঙ্গরূপং জগদ্যোনিং সত্রিশূলাক্ষমালিকম্ ।
শ্রেষ্ঠং সমৃগখট্বাঙ্গকপালডমরুং ভজে ॥ ২.৭৬ ॥

লম্বোদরগুরুং নিত্যং হংসবাহনসেবিতম্ ।
য়ন্ত্রতন্ত্ররতং লোকরঞ্জনং ভাবয়ে শিবম্ ॥ ২.৭৭ ॥

শম্ভো পশ্য ন মাং ভয়ং ভবতি তে দগ্ধো দৃশা মন্মথঃ
কণ্ঠে তে ভুজবন্ধনং ন মম ভোস্তত্রাস্তি হালাহলঃ ।
গণ্ডে গণ্ডতলার্পণং ন ভুজগঃ কর্ণেন চালিঙ্গনং
দেহে তত্র বিভূতিরিত্যপহসাদুক্তোঽম্বয়াব্যাচ্ছিবঃ ॥ ২.৭৮ ॥

শ্রীগৌরীং প্রণয়েন জাতু কুপিতাং বৈমুখ্যসন্দায়িনীং
অঙ্গীকারমকুর্বতীমনুনয়ৈঃ কন্দর্পচেষ্টাস্বলম্ ।
সঙ্ক্রান্তঃ কিমুরোজয়োর্হৃদি চ তে পাষাণভারঃ পরং
তাতস্যেতি নবদংশ্চিরাদভিমুখীকুর্ঞ্ছিবঃ পাতু নঃ ॥ ২.৭৯ ॥

ধিং ধিমি ধিমি ধিমি শব্দৈর্বন্ধুরপজমন্দরং নটন্তং তম্ ।
ঝং ঝণ ঝণ ঝণরাবারঞ্জিতমণিমণ্ডনং শিবং বন্দে ॥ ২.৮০ ॥

প্রত্যক্ প্রকাশং প্রতিতাঘনাশং গানপ্রবেশং গতমোহনাশম্ ।
বস্ত্রীকৃতাশং বনিতৈকদেশং কীশাপুরীশং কলয়ে মহেশম্ ॥ ২.৮১ ॥

দেবায় দিব্যশশিখণ্ডবিভূষণায় চর্মাম্বরায় চতুরাননসেবিতায় ।
সামপ্রিয়ায় সদয়ায় সদা নমস্তে সর্বেশ্বরায় সগুণায় সদাশিবায় ॥ ২.৮২ ॥

রক্ষাধিকারী হরিরাত্তসত্ত্বো ররক্ষ লোকানিতি কিং বিচিত্রম্ ।
লয়াভিমানী সততং জগন্তি রক্ষত্যহো শীঘ্রতরং পুরারিঃ ॥ ২.৮৩ ॥

কৃপানিধিখ্যাতিরতিপ্রসিদ্ধা শম্ভোস্তথা শঙ্কর নামধেয়ম্ ।
বিভাত্যসাধারণমাদিদেবঃ সনাতনোঽয়ং নিখিলৈঃ প্রসেব্যঃ ॥ ২.৮৪ ॥

চঞ্চলমতিতরুণং কিম্পঞ্চাননপাদপদ্মসঞ্চরণম্ ।
অঞ্চিতবিভবঃ কো বা বঞ্চিতপঞ্চাশুগশ্চ সেবে তম্ ॥ ২.৮৫ ॥

কলিতভবভীতিভেদে করুণাসঙ্ঘটনপূরিতামোদে ।
বিলসতু শঙ্করপাদে বিদ্যা মম চারুকিঙ্করশ্রীদে ॥ ২.৮৬ ॥

চান্দ্রীরেখা শিখায়াং তটিদুপমজটাস্বচ্ছগঙ্গাতরঙ্গাঃ
কর্ণদ্বন্দ্বে ভুজঙ্গপ্রবরময়মহাকুণ্ডলে দাহশীলে ।
বহ্নিজ্বালা ললাটে গরলমপি গলে বামভাগেন য়োষা
য়ত্ স্বানন্দম্মহস্তত্প্রভবতু হৃদি মে কোটিসূর্যপ্রকাশম্ ॥ ২.৮৭ ॥

জটাজূটত্বঙ্গত্তরসুরনদীতুঙ্গলবিলসত্তরঙ্গোদ্বিন্দূত্করবিকচমল্লীসুমভরঃ ।
নিজার্ধাঙ্গস্বঙ্গীকৃতগিরিসুতামঙ্গলতনুর্মহেশঃ পায়ান্মামনিশনিজচিন্তামণিনিভঃ ॥ ২.৮৮ ॥

ঘনাম্বুদনিভাকৃতিং ঘটিতমিন্দুপুষ্পোল্লসল্লতাগ্রথিতমৌলিকং ললিতনেত্ররক্তোত্পলম্ ।
সচাপশরভীষণং সমণিমন্ত্রসিদ্ধিক্রিয়ং ধনঞ্জয়জয়ং ভজে ধৃতকিরাতবেষং শিবম্ ॥ ২.৮৯ ॥

ধাত্রীমনন্তাং বিপুলাং স্থিরাং বিশ্বম্ভরাং ধরাম্ ।
গাং গোত্রামবনীমাদ্যাম্মূর্তিং শম্ভোর্ভজাম্যহম্ ॥ ২.৯০ ॥

অমৃতং জীবনং বারি কমলং সর্বতোমুখম্ ।
দ্বিতীয়মস্য রূপং চ ভজেঽহং পরমেশিতুঃ ॥ ২.৯১ ॥

জ্বলনং পাবকং দিব্যং সুবর্ণং কাঞ্চনং শুচিম্ ।
তৃতীয়মূর্তিং তেজোঽহং কলয়ে পার্বতীপতেঃ ॥ ২.৯২ ॥

সদাগতিং জগত্প্রাণং মরুতং মারুতং সদা ।
চতুর্থন্তমূর্তিভেদং শঙ্করস্য ভজাম্যহম্ ॥ ২.৯৩ ॥

আকাশং পুষ্করং নাকমনন্তং শব্দকারণম্ ।
পঞ্চমং মূর্তিরূপং চ শম্ভোঃ সেবে নিরন্তরম্ ॥ ২.৯৪ ॥

প্রভাকরমিনং হংসং লোকবন্ধুং তমোপহম্ ।
ত্রয়ীমূর্তিং মূর্তিভেদং ষষ্ঠং শম্ভোর্ভজাম্যহম্ ॥ ২.৯৫ ॥

শুভ্রাংশুসোমমৃতকরং চন্দ্রমসং সদা ।
কলানিধিং মূর্তিভেদং সপ্তমং শূলিনো ভজে ॥ ২.৯৬ ॥

আহিতাগ্নিং য়াগকারং য়জ্বানং সোময়াজিনম্ ।
অষ্টমং মূর্তিসম্ভেদমষ্টমূর্তের্ভজাম্যহম্ ॥ ২.৯৭ ॥

হস্তদ্বয়েনাঙ্ঘ্রিতলদ্বয়ং স্বমূরুদ্বয়ে সম্পরিয়োজয়ন্তম্ ।
পদ্মাসনে রূঢতরং জপন্তং মুনিম্মহেশম্মুহুরাশ্রয়ামি ॥ ২.৯৮ ॥

সততং সিতচন্দ্রমণ্ডলোপরিস্থিতপদ্মাসনসংস্থিতং বিভুম্ ।
ঘনমঞ্জুলচন্দ্রবর্ণকং বিলসচ্চন্দ্রকলাধরং পরম্ ॥ ২.৯৯ ॥

য়োগমুদ্রাক্ষমালাদিদ্যোতিতাধঃকরদ্বয়ম্ ।
বিধৃতামৃতসৌবর্ণকলশোর্ধ্বকরদ্বয়ম্ ॥ ২.১০০ ॥

সোমার্কাগ্নিবিলোচনং ধৃতজটাজূটং সদানন্দদং
সন্নাগাঞ্চিতয়জ্ঞসূত্রমধিকং নাগেন্দ্রভূষাধরম্ ।
শ্রীমন্তং ভসিতাঙ্গরাগসহিতং শার্দূলচর্মাম্বরং
ভক্তানুগ্রহকারণং মনসি তং শ্রীরুদ্রমীডে পরম্ ॥ ২.১০১ ॥

শ্রীকরী পঠতামেষা শিবকর্ণামৃতস্তুতিঃ ।
শিবানন্দকরী নিত্যং ভূয়াদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ২.১০২ ॥

৩। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।
শ্রীমন্তং স্বনিতান্তকান্তপদকঞ্জস্বান্তচিন্তামণিং
শান্তং নান্তরমন্তকান্তকমতিক্রান্তপ্রিয়ং সন্ততম্ ।
সন্তং ভান্তমনন্তকুন্তলসুবিভ্রান্তম্মহান্তং শিবং
দান্তং কন্তুরিপুং তমন্তরহিতং স্বর্দন্তিকান্তিং স্তুমঃ ॥ ৩.১ ॥

একং বন্দনমস্তু তে পরমিতো হে নিত্যকর্মাধুনা
হে নৈমিত্তিককর্ম তেঽপি চ তথা তীর্থান্যয়ে বো নমঃ ।
ক্ষেমং বো গৃহদেবতা ভবদভিপ্রায়ানুসারোঽস্তু মা
বারং বারমহং করোমি চ নুতিং শম্ভোরশম্ভোঃ কুতঃ ॥ ৩.২ ॥

সারানিদ্রামুদশ্রীকরমহিময়ুতা ত্রাসবদ্রাবিকাসা
সাকা বিদ্রাবসত্রা রজতগিরিতটস্থানসদ্মাপভাসা ।
সা ভা পদ্মাসনস্থা গিরিশশিবতনুঃ খ্যাতসুজ্ঞানুদাসা
সাদানুজ্ঞা সুতখ্যাভিরতিরবতু বঃ শ্রীদমুদ্রা নিরাসা ॥ ৩.৩ ॥

হারহীরসমাকার কারুণ্যজলধে প্রভো ।
বরবারাণসীবাস গুরো গৌরীশ পাহি মাম্ ॥ ৩.৪ ॥

ভব ভবনিতরৌপ্যশৈল গঙ্গাশরশরণেন্দুকিরীটশস্তমস্ত ।
স্বমহিতহিতদান মানসে মে বসনীকৃতদিক্করীন্দ্রচর্মন্ ॥ ৩.৫ ॥

মানমানসসন্দেহী মত্ক্লেশাপহরে হরে ।
মানমানসদাদিত্যে সত্যে পুরহরে হরে ॥ ৩.৬ ॥

সবাসহংসভং সত্যাসক্তসর্বং সভং সমম্ ।
সবাসবসমাসত্তিং সর সত্রং সখে সদা ॥ ৩.৭ ॥

য়স্য ভক্তিঃ সদা শম্ভৌ নিশ্চলা স পুমান্ পুমান্ ।
স পুমান্ য়ত্র জননং সম্প্রাপ্তস্তত্কুলং কুলম্ ॥ ৩.৮ ॥

সর্বেশং চতুরং গবেন্দ্রিয়বশঃ শেষাহিতাখ্যং ভবং
তত্পাকক্রতুকারকপ্রিয়মকধ্বংসিস্ববন্তং ধ্রুবম্ ।
কর্পূরামিতভং জটাবয়বচিত্রং সপ্রথত্বং বরং
রঙ্গদ্ভাসমনন্তমন্ধকরিপুং বন্দে শিবং শঙ্করম্ ॥ ৩.৯ ॥

নিজজনাবনং নিত্যপাবনং ভুজগকঙ্কণং ভূতিলেপনম্ ।
ভজ সদাশিবং ভাবসংস্তবং ত্যজ ভবে রতিং ত্যক্তসদ্গতিম্ ॥ ৩.১০ ॥

তং হংসং বিশ্বরূপম্মহিতসুরবরপ্রীণনং সপ্রমেয়ং
নম্রাসক্তং সুধাতিপ্রবিমলমলঘুং য়ুক্তমস্তং শরেণ ।
কামা সোমেন চ শ্রী সততনুতবিভং প্রীতিদং রূঢিয়ুক্তা
তথ্যং শর্বং সকামা স্থিরতরমনবং চক্রিসুত্রং ভজেঽহম্ ॥ ৩.১১ ॥

দেবতাবনিতাকরার্চিতদিব্যপাদসরোরুহৌ
সেবমানসুরাসুরোরগসিদ্ধয়ক্ষশুভাবহৌ ।
ভাবনামহিতৌ জগত্ত্রয়পালনাববিনশ্বরৌ
ভাবয়ামি সদা হৃদা মম পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥ ৩.১২ ॥

তারহারহীরসৌরনীরপূরসৌরভং
ভঙ্গসঙ্গতান্যমঙ্গলপ্রদং হৃদম্ভজে ।
জেতৃগাতৃদাতৃতাপ্তমাপ্তবাগদুর্লভং
ভঞ্জনং পুরাং নৃরঞ্জনং নিরঞ্জনং ভজে ॥ ৩.১৩ ॥

মস্তে চন্দ্রকলাকিরীটমলিকে ভূতিত্রিপুণ্ড্রেক্ষণে
গ্রীবায়াং কটুকালকূটমুরসি স্ফারা হি হারাবলিম্ ।
বামাঙ্গে হিমশৈলজাং করয়ুগে শূলং মৃগং চোদ্বহন্
মৌনীন্দ্রৈঃ পরিতোর্চিতঃ পশুপতির্যোগীশ্বরো রাজতে ॥ ৩.১৪ ॥

শঙ্করং পরমং কামমকামং লোকরক্ষকম্ ।
কন্দর্পদমনং শান্তং সদানন্দং ভজেঽনিশম্ ॥ ৩.১৫ ॥

নারদাদিমুনিবন্দিতপাদং শারদাপতিমুখস্তুতকেলিম্ ।
ক্রূরবারণবিদারণদক্ষং নীরদাভগলমীশ্বরমীডে ॥ ৩.১৬ ॥

হর শঙ্কর সর্বেশ ত্রিপুরারে মহাপ্রভো ।
পাহি পাহি ভবার্তং মাং হরীষ্ট জিতমন্মথ ॥ ৩.১৭ ॥

বিলসমানসমানয়ুতাকৃতিং সুরবিরাজিবিরাজিততেজসম্ ।
বিহিতমোহতমোহতিমীশ্বরং ভজ মনো মম নো মতিরন্যথা ॥ ৩.১৮ ॥

মদনমদনধীনং মানিতামর্ত্যমেবং শমনশমনধীরং শাশ্বতং দেবদেবম্ ।
জননজননদানে জাতভব্যস্বভাবং সদনসদনমীডে সাধুসংসারদাবম্ ॥ ৩.১৯ ॥

কনজ্জ্ঞানবিভো শঙ্কা কা শম্ভো বিনতস্য তে ।
মম দীনদয়াসিন্ধো নবনাঘ ঘনাবন ॥ ৩.২০ ॥

ধীর মারহর শ্রীদঃ বেদসাদর ভো বিভো ।
শম্ভো সোম মম শ্যামগ্রীব দেব ভব প্রভো ॥ ৩.২১ ॥

গঙ্গাতুঙ্গতরঙ্গসঙ্গতিলসন্মস্তং সমস্তামরী-
হস্তস্বস্তরুসূনসংস্তবঘনপ্রস্তাবনিস্তারিতম্ ।
ভাবে বম্ভরদম্ভগুম্ভিতবিভাসম্ভাবিতগ্রীবকং
সেবে সেবকভাবকপ্রদকৃপাপূরং পরং দৈবতম্ ॥ ৩.২২ ॥

নন্দিবাহং নতাশেষং দেবং দেবেশ্বরং পরম্ ।
নিন্দিতাহং কৃতাশ্লেষং শিবং সেবে নিরন্তরম্ ॥ ৩.২৩ ॥

ইন্দুচন্দনকুন্দসুন্দরগাত্র গোত্রসুতারতে
নন্দনন্দন নন্দিতাধিকজৈত্রয়াত্রহতক্রতো ।
কন্দনিন্দককান্তিকন্দর কালকাল দয়ানিধে
চন্দ্রশেখর শঙ্করালঘু শং কুরু শ্রিতসন্ততে ॥ ৩.২৪ ॥

ভীতকাম দমস্ফার পরাপর সুরাসুর ।
রক্ষ মামববিদজ্ঞেয় য়জ্ঞেদবিমমাক্ষর ॥ ৩.২৫ ॥

ভূতেশ ভূতিধবলাঙ্গ সভূতিসঙ্ঘ
নাগাজিনাংশুক নগালয় নাগশালিন্ ।
পঞ্চাস্য পঞ্চবিশিখাহত পঞ্চতাদ
ভাবে ভবা ভব ভবাভব ভাবিতাশু ॥ ৩.২৬ ॥

সদা বিভাতু প্রতিভা মদীয়া তেঽদ্রিজাপতে ।
গুণস্তুত্যা মহিতয়া ব্রহ্মাদিসুরকাম্যয়া ॥ ৩.২৭ ॥

দিব্যাকারং দীনাধারং ভব্যামোদং ভক্তশ্রীদম্ ।
নব্যানন্দং নাথং ভাবে শ্রব্যালাপং শম্ভুং সেবে ॥ ৩.২৮ ॥

রাজহীররমণীয়বিগ্রহং ভূরিভব্যভুজগেশভূষণম্ ।
ব্রহ্মবিষ্ণুপরিসেব্যমীশ্বরং ভাবয়ামি পরমং হি শঙ্করম্ ॥ ৩.২৯ ॥

রমারাজ জরামার রহিতাগ গতাহির ।
রবধীর মতাভাস সভাতামর ধীবর ॥ ৩.৩০ ॥

ভজেঽহি বলয়ং লয়ঙ্গতনয়ং নয়ন্তমকলং কলঙ্করহিতম্ ।
হিতং সুহসিতং সিতং জিতপুরং পুরন্দরমতম্মতঙ্গজপরম্ ॥ ৩.৩১ ॥

ততাতীতি ততাতীত তাততাত ততোততিঃ ।
তাতিতাং তান্ততুত্তাতাং তাং তাং তত্তা ততে ততাত্ ॥ ৩.৩২ ॥

ক্ষীরাম্ভোনিধিবন্নিতান্তধবলে কৈলাসভূমীধরে
শম্ভুঃ সাধু বিভাতি নৈকবদনঃ শেষো য়থা শ্বেতভাঃ ।
তত্কণ্ঠে গরলং পুরন্দরমণিস্তোমাভিরামপ্রভং
শেষাঙ্গে শয়িতস্য গাত্রমিব বৈকুণ্ঠস্য সংশোভতে ॥ ৩.৩৩ ॥

গোগ গোগাঙ্গগোঙ্গাঙ্গ মামুমামীমমামম ।
হে হ হেহে হহাহাহ বিবোবাবা বিবাববা ॥ ৩.৩৪ ॥

মনসি চষকতুল্যে স্থাপিতং শুদ্ধশুদ্ধে বহুরুচিমমৃতেন স্ফারহারামলেন ।
সদৃশমসমদৃষ্টের্দেহমাত্তাতিতৃপ্তির্জয়তি সমনুভূয়ামর্ত্যবত্সাধুমর্ত্যঃ ॥ ৩.৩৫ ॥

বন্দে দেবং বেদবিদং দেবদেবং বদাবদম্ ।
দিবি বাদবদাবিদ্ধা বিবিদাব বিবিদ্দবম্ ॥ ৩.৩৬ ॥

জটাস্তটিত্পিঙ্গলতুঙ্গভাসো বভাসিরেভাবজদেহদগ্ধুঃ ।
ললাটমধ্যস্থিতলোচনাগ্নেঃ প্রভা ইবোর্ধ্বপ্রসৃতাঃ সমন্তাত্ ॥ ৩.৩৭ ॥

ভাবিতা দিবি দেবে শাশা বেদে বিদিতা বিভা ।
দাসদার প্রমকরী রীকম প্রর দাসদা ।
দাসদাপ্রমাকারীহা হারী কামপ্রদা সদা ॥ ৩.৩৮ ॥

স্থিরং শিরোধৌ গরলং বিনীলং গৌরীমনঃপদ্মরবেঃ শিবস্য ।
স্রস্তং শিরঃসংস্থসুরাপগায়া বিভাতি শৈবালমিবাভিলগ্নম্ ॥ ৩.৩৯ ॥

শশিভাস্করবহ্নীক্ষং য়াজকামিতসম্মদম্ ।
সহেলমশ্বসন্মারং ভাবয়ামি মহেশ্বরম্ ॥ ৩.৪০ ॥

লক্ষ্মীবন্দ্যাঙ্ঘ্রিং দেবেশং নিত্যাপত্যং মুক্তৌ গৌরম্ ।
শৌরীঢ্যং তং নাগক্রোধং বন্দে নিত্যং গৌরীনাথম্ ॥ ৩.৪১ ॥

নিজাশিবপদং মৌনিবন্দ্যং তং দেবতানিধিম্ ।
ধীরং পরতরং বীরং শিবং বন্দে নিরন্তরম্ ॥ ৩.৪২ ॥

সুরাণামসুরাণাং চ ভক্তানাং সর্বসম্পদাম্ ।
বিশ্রাণনেঽধিকে তূর্ণং শিবেন সদৃশঃ শিবঃ ॥ ৩.৪৩ ॥

সমস্তজগদাধার দাসরক্ষাধুরন্ধর ।
শিরঃস্থচন্দ্র মাং পাহি বহ্নীন্দুরবিলোচন ॥ ৩.৪৪ ॥

সৃষ্টিঃ স্থিতিরিবাশ্চর্যং স্থিতিঃ সৃষ্টিরিবাদ্ভুতা ।
লয়স্তদ্বত্তৌল্যবত্ হি জগতাং পরমেশিতুঃ ॥ ৩.৪৫ ॥

ব্রহ্মাদিকাম্যয়া নিত্যং দয়য়া পরিপূর্ণয়া ।
ক্রিয়ান্মঙ্গলমস্মাকং গৌরীনেতারমব্যয়ম্ ॥ ৩.৪৬ ॥

য়োগম্মূর্তিধরং বিদন্তি পরমং য়োগীশ্বরাঃ কামুকাঃ
শৃঙ্গারাখ্যরসং সকামহৃদয়াঃ কল্পদ্রুমং কেবলম্ ।
বহ্নিং শুদ্ধতরাঃ সমূঢমভিতঃ সৌন্দর্যবত্তাং বুধাঃ
বিদ্যামোক্ষমবিদ্ভিদঃ পরতরং শম্ভুং ভবানীপতিম্ ॥ ৩.৪৭ ॥

পঞ্চবক্ত্রঃ পুরহরঃ কং দর্পদমনো বুধঃ ।
দদাতু মে মহাদেবঃ পার্বতীপ্রাণবল্লভঃ ॥ ৩.৪৮ ॥

অত্যন্তধবলে দেহে শিবস্যামৃতবারিণি ।
চন্দ্রমণ্ডলবিভ্রান্তিশ্চকোরিণামভূধরম্ ॥ ৩.৪৯ ॥

শিবাব্যয় মহাদেব গঙ্গাধর কৃপানিধে ।
চন্দ্রশেখর গৌরীশ কৈলাসাচলবাস মাম্ ॥ ৩.৫০ ॥

কপালমালো বিষকণ্ঠকালো জটাতটিদ্ভাগভিলাষসস্যম্ ।
দয়াভিবৃষ্ট্যা ফলিতং করোতু মনোজজিচ্ছারদনীরদো মে ॥ ৩.৫১ ॥

ভব স্বমতিপার ত্বং বরদান স্থিরামল ।
স্বদাসনরভারাপা মনসঃ শ্রীকর স্থিতিঃ ॥ ৩.৫২ ॥

সংসারার্ণবমগ্নস্য মমোন্মজ্জনরঞ্জনঃ ।
ভবন্তি শম্ভোঃ করুণাকটাক্ষাণাং প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ৩.৫৩ ॥

গৌরীনাথ ধনারীগৌ রীশনাস্য স্যনাশরী ।
নানাতেব বতেনানা থস্য বপ্র প্রবস্যথ ॥ ৩.৫৪ ॥

কিং শারদাম্ভোধরপঙ্ক্তিরেষা কিং চন্দ্রিকা ক্ষীরপয়োনিধিঃ কিম্ ।
কর্পূররাশিঃ কিমিতীশ্বরস্য প্রভাং তনোঃ সন্দিহতেঽতিশুভ্রাম্ ॥ ৩.৫৫ ॥

চন্দ্রঃ কিং স ক্রমাত্ ক্ষীণঃ সূর্যঃ কিং স নিশাপতিঃ ।
বহ্নিঃ কিং স জটানন্দ ইতি সন্দিহতে শিবম্ ॥ ৩.৫৬ ॥

বিষ্ণুঃ কিং স ন সংসারী ব্রহ্মা কিং ন স রাজসঃ ।
বৈরাগ্যসংয়মস্ফারঃ শিবোয়ঽয়মিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩.৫৭ ॥

সমস্ত গোপালক বাল বাল সমস্ত গোপালকবালবাল ।
সমস্ত গোপালক বাল বাল সমস্ত গোপালকবালবাল ॥ ৩.৫৮ ॥

স্মেরগৌরীয়ুতাং শুভ্রাং বীক্ষ্য শম্ভুতনুম্মুনিঃ ।
তটিদ্রেখান্বিতাম্মেঘরেখাং স্মরতি শারদীম্ ॥ ৩.৫৯ ॥

নায়ং শিবতনূচ্ছায়ানিচয়ঃ ক্ষীরসাগরঃ ।
ন কন্ধরা বিনীলোঽসৌ য়োগনিদ্রাং গতো হরিঃ ॥ ৩.৬০ ॥

সম্পূর্ণচন্দ্রদেহোঽয়ং ন গৌরীনাথবিগ্রহঃ ।
মধ্যস্থং লাঞ্ছনমিদং ন নীলং কন্ধরাতলম্ ॥ ৩.৬১ ॥

অসারে দুস্তরেঽগাধে সংসারচ্ছদ্মসাগরে ।
নিমগ্নম্মাম্মহাদেব কৃপারজ্জ্বা সমুদ্ধর ॥ ৩.৬২ ॥

ভব্যপাদো লসচ্ছঙ্গো ঘনাধ্বগতিরুন্নতঃ ।
অধিকং প্রাপ্তসন্তানঃ পাতু মামীশ্বরস্য গৌঃ ॥ ৩.৬৩ ॥

বলসন্তোষদং শ্রীদং গোপালং বুধনায়কম্ ।
হরিম্মহাত্মাতিশেতে নিতরাং পার্বতীপতিঃ ॥ ৩.৬৪ ॥

শ্রীকণ্ঠং স্ফুটনীরসম্ভবদৃশং বন্দারুকল্পদ্রুমং
রত্নোদ্ভাস্বদহীনকঙ্কণধরং ব্রহ্মাদিভিঃ সংস্তুতম্ ।
সত্যং চিত্তজবৈরিসম্ভ্রমহরং তং পার্বতীনায়কং
নিত্যম্মানসবাসমীশ্বরমহং রামাকৃতিং ভাবয়ে ॥ ৩.৬৫ ॥

লোকেশং বহুরাজরাজবিনুতং পৌলস্ত্যসন্তোষদং
সীতারম্যপয়োধরাধিকলসচ্ছ্রীকুঙ্কুমালঙ্কৃতম্ ।
ভব্যং সাধ্বজজাতনন্দনপরং কৈলাসনাথং প্রভুং
নিত্যম্মানসবাসমীশ্বরমহং রামাকৃতিং ভাবয়ে ॥ ৩.৬৬ ॥

কৌসল্যাবরনন্দনং গুণয়ুতং হংসান্বয়োল্লাসকং
কল্যাণং বররাজশেখরমতিপ্রালেয়শৈলাশ্রয়ম্ ।
বাণোত্খাতমহাগজাসুরশিরোভারম্মুনীন্দ্রস্তুতং
নিত্যম্মানসবাসমীশ্বরমহং রামাকৃতিং ভাবয়ে ॥ ৩.৬৭ ॥

হস্তস্বীকৃতবাণমুজ্জ্বলতনুং ভাস্বদ্বিভূতের্দধং
নিত্যং সদ্বৃষবাহমন্দকরিপুং রুদ্রাক্ষমালাধরম্ ।
নানাশেষসিরঃ কিরীটবিলসন্মাণিক্যশোভোজ্জ্বলং
নিত্যম্মানসবাসমীশ্বরমহং রামাকৃতিং ভাবয়ে ॥ ৩.৬৮ ॥

অত্যন্তানিলসূনুবন্দিতপদং শ্রীচন্দনালঙ্কৃতং
কান্তম্মোহনবালিনাশনকরং সদ্ধর্মমার্গাকরম্ ।
বিশ্বামিত্রসুয়োগবর্ধনমতোত্কৃষ্টপ্রভাদর্শকং
নিত্যম্মানসবাসমীশ্বরমহং রামাকৃতিং ভাবয়ে ॥ ৩.৬৯ ॥

দীব্যদ্দ্রশ্মিতমোনুদর্ধবিলসত্সদ্ভানুপট্টং বিভুং
শান্তং পূর্ণনভোংশুকং নিজজনাধারং কৃপাসাগরম্ ।
দেবেশং গুহমানসাম্বুজদিনাধীশং প্রিয়ং শঙ্করং
নিত্যম্মানসবাসমীশ্বরমহং রামাকৃতিং ভাবয়ে ॥ ৩.৭০ ॥

কামং লক্ষ্মণহস্তপঙ্কজকৃতপ্রেমাদিপূজাদৃতং
সানন্দং ভরতপ্রমোদনিলয়ং ধীরং সমন্ত্রাধিপম্ ।
হর্তারং খরদূষণাহৃতিপদং সাকেতবাসাদরং
নিত্যম্মানসবাসমীশ্বরমহং রামাকৃতিং ভাবয়ে ॥ ৩.৭১ ॥

পাদাক্রান্তবিভীষণং রণমুখে সদ্রত্নসিংহাসনা-
রূঢং ভীমধনুঃপ্রভঞ্জনবরশ্রীকীর্তিমালাধরম্ ।
কুন্দানন্দনমন্দহাসমতুলং শ্রীরামচন্দ্রং সদা
নিত্যম্মানসবাসমীশ্বরমহং রামাকৃতিং ভাবয়ে ॥ ৩.৭২ ॥

ধরাধরসুতানাথশ্চন্দ্রমাশ্চ শুচিঃ সদা ।
প্রভাসতেঽমৃতকরঃ পরমানন্দদায়কঃ ॥ ৩.৭৩ ॥

পরিশুদ্ধামৃতময়ী শীতলা শিরসি স্থিতা ।
শঙ্করং স্বর্ণদী চন্দ্রকলা চালঙ্করোত্বলম্ ॥ ৩.৭৪ ॥

সম্প্রেক্ষ্য লজ্জিতা শম্ভোর্মহিমানম্মহোন্নতম্ ।
সম্প্রাপ্তমুখবৈবর্ণ্যাব্রহ্মবিষ্ণুপুরন্দরাঃ ॥ ৩.৭৫ ॥

উত্ফুল্লমল্লীকুসুমনিকুরুম্ভপ্রভায়ুতা ।
মূর্তির্মম মনস্যষ্টমূর্তেস্তিষ্ঠতু সাম্প্রতম্ ॥ ৩.৭৬ ॥

প্রবদন্তি বৃথা কথাঃ সদা শিবমাহাত্ম্যমপাস্য য়ে জনাঃ ।
অমৃতং প্রবিহায় জিহ্বয়া ভুবনে মূত্রজলং পিবন্তি তে ॥ ৩.৭৭ ॥

সত্যাং সধর্মাদিসমস্তকামপ্রধানশক্তৌ পরমেশ্বরভক্তৌ ।
বৃথৈব চিন্তামণিকামধেনুসুরদ্রুমাণাং ভুবনে প্রতিষ্ঠা ॥ ৩.৭৮ ॥

শঙ্করস্য শরীরেণ সৌম্যং প্রাপ্তুং সুধাকরঃ ।
অসমর্থঃ সেবতে তং ভূত্বা চূডামণিঃ সদা ॥ ৩.৭৯ ॥

স্বাঙ্গেষু মস্তপ্রমুখেষু নিত্যং য়ে পূরুষাঃ শঙ্করসম্মতানি ।
বধ্নন্তি রুদ্রাক্ষবিভূষণানি প্রারব্ধবন্ধা ন ভবন্ত্যমীষাম্ ॥ ৩.৮০ ॥

দূরতঃ শিবভক্তস্য বচনশ্রবণেন চ ।
য়মস্য হৃদয়ং ভিন্নং ভবত্যত্যন্তকম্পিতম্ ॥ ৩.৮১ ॥

য়ঃ শ্রীকরং বালমমন্ত্রতন্ত্রং ক্রীডাদরাত্ স্বং পরিপূরয়ন্তম্ ।
শিবঃ কৃতার্থং কৃতবাংস্তথৈনময়ং কিমাত্মীয়মুপেক্ষ্যতে মাম্ ॥ ৩.৮২ ॥

য়ো জনঃ শিবকথামৃতং সদাজিহ্বয়া শ্রুতিয়ুগেন বা মুহুঃ ।
বেদবেদশিরসাং গণাচ্চ্যুতং স্বীকরোতি শিব এব স ধ্রুবম্ ॥ ৩.৮৩ ॥

য়দোপদিষ্টা শ্রবণে শিবস্য পঞ্চাক্ষরী গর্গমুনীশ্বরেণ ।
নির্যায় ভূপস্য তথৈব গাত্রাত্ কাকাত্মনা পাপচয়ঃ প্রদগ্ধঃ ॥ ৩.৮৪ ॥

পুরুষস্য প্রণশ্যন্তি মহাপাতককোটয়ঃ ।
বাক্পাদপদ্ময়ুগ্মস্য স্মরণাত্ পার্বতীপতেঃ ॥ ৩.৮৫ ॥

য়ে পূজয়ন্তি শিবপাদয়ুগং ভবন্তি
তেষাং গৃহেষু নবরত্নচয়াঃ সধান্যাঃ ।
রৌপ্যং সুবর্ণমমিতং চ গজা হয়াশ্চ
ভব্যাম্বরাণি চ বহুশ্রুতপুত্রপৌত্রাঃ ॥ ৩.৮৬ ॥

নীচেষু দেহেষ্বগৃহীতজন্মা মুহুঃ পরস্ত্রীষ্ববিলোলচিত্তঃ ।
অধেনুপালঃ প্রলয়োঽপ্যনাশো বিভাতি বিষ্ণোরধিকো মহেশঃ ॥ ৩.৮৭ ॥

অহো মহদ্ভির্দুরিতৈরনেকজন্মার্জিতৈঃ সাকমনেকবারম্ ।
সাষ্টাঙ্গমীশং নমতাং নরাণাং পতন্ত্যধঃ স্বেদলবাস্তমভ্যঃ ॥ ৩.৮৮ ॥

বিনা স্নানং সন্ধ্যাং জপমপি হুতং তর্পণবিধিং
পিতৄণাং স্বাধ্যায়ং নিয়তমপি নৈমিত্তিকমপি ।
স্থিন্তিং ক্ষেত্রে দানং শ্রবণমননে কারণমহো
শ্রিতশ্রীকণ্ঠানাম্ভবতি ফলমেষাং সমুদিতম্ ॥ ৩.৮৯ ॥

অতিতরে য়মভীষণভাষণেঽপ্যরিষু কামমুখেষু দৃঢেষ্বপি ।
ভয়মুপৈতি ন কিঞ্চিদপি স্ফুরত্পুরজিদঙ্ঘ্রিসরোজয়ুগাশ্রিতঃ ॥ ৩.৯০ ॥

পতিভক্ত্যা বিনা য়োষিত্ সৌন্দর্যং ন বিরাজতে ।
জন্ম পুংসো বিনা ভক্ত্যা পার্বতীহৃদয়েশিতুঃ ॥ ৩.৯১ ॥

তামসাল্লোকসংহারহেতোরুগ্রাত্প্রজায়তে ।
শান্তির্বিচিত্রং মহতীজগত্পালনশালিনী ॥ ৩.৯২ ॥

নামামৃতরসৈঃ পুংসঃ শাঙ্করৈঃ কর্ণসঙ্গতৈঃ ।
তূলবত্পরিদহ্যন্তে পাতকানি বহূন্যপি ॥ ৩.৯৩ ॥

প্রমদেন বঞ্চয়িতুমেত্য সত্বরং পরমং শিবং সশরচাপভীষণঃ ।
স্বয়মেব তন্নিটলনেত্রবহ্নিনা ভবদাশু দগ্ধবপুরিন্দিরাসুতঃ ॥ ৩.৯৪ ॥

সমস্তলোকাধিপতির্মাহাত্মা ক্ব ত্বং ক্ব চাহং কুমতিঃ কুমর্ত্যঃ ।
ইদং মহদ্বাঞ্ছিতমীশ মে য়ত্ প্রকাময়ে ত্বত্পদপদ্মসেবাম্ ॥ ৩.৯৫ ॥

পরমাল্পস্বরূপেঽপি নিজভক্তস্য মানসে ।
বর্ততে সততং দেবো মহীয়ানম্বিকাপতিঃ ॥ ৩.৯৬ ॥

মর্ত্যলোকেঽতিবিস্তারে বর্তমানে ভয়াকুলম্ ।
মামল্পমেকং হে শম্ভো সমুদ্ধর কৃপা (নিধে) রসাত্ ॥ ৩.৯৭ ॥

দেহেশ্রিতান্যশেষাণি নির্দগ্ধুং পাতকানি মে ।
দেহং সিঞ্চাম্যহং শম্ভোরভিষেকোদবিন্দুভিঃ ॥ ৩.৯৮ ॥

শৈবং শিরঃ কান্তিমুপৈতি পূর্ণচন্দ্রস্য নিত্যং কলয়া সমেতম্ ।
চান্দ্রীকলা শৈবশিরঃপ্রতিষ্ঠাং প্রপদ্য সংয়াতি নিতান্তশোভাম্ ॥ ৩.৯৯ ॥

প্রোক্ষিতং শুচিকণৈর্বহিরঙ্গে ভূতভর্তুরভিষেকজলস্য ।
অন্তরঙ্গমচিরায় জনানাং নির্মলং ভবতি সাধু বিচিত্রম্ ॥ ৩.১০০ ॥

মূলপ্রমাণরহিতোনির্গুণো নিষ্কলো বিভুঃ ।
অনাথো ভোগবিধুরো নাবাচ্যং দৈবতং শিবঃ ॥ ৩.১০১ ॥

তটিন্নিভজটাকান্তিগ্রহণাত্ স্বর্ণদীপিতা ।
সরস্বতীব সংরেজে শঙ্করস্য শিরোগতা ॥ ৩.১০২ ॥

কুত্রাস্তে শঙ্করো নিত্যং কৈলাসে ভক্তহৃদ্যপি ।
কুত্রাস্তে পার্বতী নিত্যং বামাঙ্গেঽনঙ্গবৈরিণঃ ॥ ৩.১০৩ ॥

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সেতিহাসস্মৃতীন্যহম্ ।
জানামি সদ্ভ্যঃ সর্বেষাং তাত্পর্যং সাম্বশঙ্করে ॥ ৩.১০৪ ॥

কং দর্পদমনং বক্তি পুরাণামমরদ্বিষাম্ ।
কামাশাং কৃতবান্ ব্যর্থাং ক্ষণাত্ কোপেন শঙ্করঃ ॥ ৩.১০৫ ॥

কঃ সর্বেশঃ পার্বতীশো ন ব্রহ্মা ন হরিস্তথা ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা শীঘ্রং কা ভক্তিঃ সাম্বশঙ্করে ॥ ৩.১০৬ ॥

সর্বস্য সত্সর্বমনোরথানাং দাতা মহেশো ন সুরদ্রুমৌঘঃ ।
মহীধরাধীশসুতাদিনাথো দীনেষু সর্বেষু সদা দয়াবান্ ॥ ৩.১০৭ ॥

অভক্ততা মূর্খজনে অভানাং স্যাদ্দিবাবিধৌ ।
গদাহতির্যুদ্ধতলে নেষদ্দীনে শিবং শ্রিতে ॥ ৩.১০৮ ॥

মূর্দন্যলীকে চ গলে চ গঙ্গাং বহ্নিং বিষং শম্ভুরহো দধাতি ।
হিতাহিতানাং সততং জনানামানন্দদুঃখে বিদধাতি নিত্যম্ ॥ ৩.১০৯ ॥

য়দৃচ্ছয়া বিল্বদলং সমর্প্য পুমান্ সুবুদ্ধিঃ পরমেশ্বরায় ।
গৃহ্ণাতি মুক্তিং পরমাং হিরণ্যগর্ভাদিকাম্যামচিরায় তস্মাত্ ॥ ৩.১১০ ॥

নবোত্তমাঙ্গানি সমর্প্য ভক্ত্যা পুরারয়ে স্বানি সুরাসুরাদ্যৈঃ ।
অবধ্যতাং তামবমাং য়য়াচে তং মুক্তিদং রাবণনামরক্ষঃ ॥ ৩.১১১ ॥

লোকাতীতং ভক্তিপূর্বং তপঃ স্বং গোরীদেবী ভূতভর্ত্রে সমর্প্য ।
তদ্বাল্লভ্যং স্বীচকারাদ্বয়ং শ্রীবাণীমুখ্যস্ত্রীকদম্বাভিনুত্যম্ ॥ ৩.১১২ ॥

সৃজতি রক্ষতি নাশয়তি স্ফুটং ভুবনজালমভীপ্সিতমৈহিকম্ ।
দিশতি মুক্তিমপি স্মরতামঘং হরতি ভাতি জয়ত্যপি শঙ্করঃ ॥ ৩.১১৩ ॥

শমং দমং চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং করুণাধিয়ম্ ।
শৌর্যং ধৈর্যং চ গাম্ভীর্যং সদা বহতি শঙ্করঃ ॥ ৩.১১৪ ॥

শিবোঽথবা শিবা সর্বলোকানাং পরিরক্ষণম্ ।
বিধাতুং কল্পতে নিত্যং দয়য়া পরিপূর্ণয়া ॥ ৩.১১৫ ॥

মনুষ্যা জন্তুষূত্কৃষ্টা ব্রাহ্মণাস্তেষু তেষ্বপি ।
দেবতোপাসকাস্তেষু শিবোপাস্তিপরায়ণাঃ ॥ ৩.১১৬ ॥

তাণ্ডবায়াসসঞ্জাতাঃ শিবাঙ্গে স্বেদবিন্দবঃ ।
শিরস্তঃ স্রস্তগঙ্গাম্ভো বিন্দুজালৈস্তিরোহিতাঃ ॥ ৩.১১৭ ॥

পরয়োঃ সুন্দরতরয়োঃ সুরশুভকরয়োরুমামহেশ্বরয়োঃ ।
অনুরূপতমং য়োগং মন্যে ত্রিভুবনতলশ্লাঘ্যম্ ॥ ৩.১১৮ ॥

স্নানেন দানেন জপেন ভক্ত্যা বিভূতিরুদ্রাক্ষকৃতেশ্চ নিত্যম্ ।
প্রদোষপূজাস্তুতিভাবনাভিঃ শিবঃ প্রসাদঃ কুরুতে জনে স্বম্ ॥ ৩.১১৯ ॥

জন্মালঙ্কুরুতে সম্পত্ তাং পাত্রপ্রতিপাদনম্ ।
তচ্ছিবার্চিতা বুদ্ধিঃ তাং ভক্তিরুদ্ভুবনত্রয়ে ॥ ৩.১২০ ॥

কিং পত্যুস্তব নামেতি পৃষ্টা সখ্যাগনন্দনা ।
হস্তেন স্তনকস্তূরীং তস্যা লিপ্তবতী গলে ॥ ৩.১২১ ॥

নীলকণ্ঠস্য সংলিপ্তা কণ্ঠে গৌর্যা রহস্যলম্ ।
কস্তূরী সংবৃতা জ্ঞাতা গন্ধতঃ প্রমথাদিভিঃ ॥ ৩.১২২ ॥

মহাত্মা সহতে কষ্টং পরেষাং হিতকারণাত্ ।
পার্বতীরমণঃ কণ্ঠে কালকূটং বিভর্তি হি ॥ ৩.১২৩ ॥

তপসা পরিতোষিতঃ শিবোঽবৃততাদৃঙ্নিয়মেঽপি পার্বতীম্ ।
ভুবনেষু মহাজনা নৃণাং সুগুণৈরাশু বশংবদাঃ সদা ॥ ৩.১২৪ ॥

অবিদ্যাং মলিনাং নিত্যং শ্লিষ্যন্নপি পরঃ শিবঃ ।
অগৃহ্ণং স্তন্মলিনতাং ভাতি শুদ্ধতরঃ স্বয়ম্ ॥ ৩.১২৫ ॥

ত্বদ্দাসদাসস্য পদং কদাচিত্ স্পৃষ্ট্বা ভবত্যাশু পুমান্ কৃতার্থঃ ।
অয়ে পুরারে কিমুত ত্রিসন্ধ্যং ভবত্পদাম্ভোরুহপাদয়ুগ্মসেবী ॥ ৩.১২৬ ॥

অপারসংসারসমুদ্রমগ্নঃ কঠোরতাপত্রয়পীডিতোঽহম্ ।
চলেন্দ্রিয়াকৃষ্টমনা মহেশ শম্ভো ভবন্তং হৃদি বিস্মরামি ॥ ৩.১২৭ ॥

ন বিভেমি য়মাদতিভীষণবাক্পটুহুঙ্কৃতিকিঙ্করকোটিয়ুতান্ ।
য়মশাসননাম বদামিকদাপ্যবশাদপি ভক্তভয়োন্মথনম্ ॥ ৩.১২৮ ॥

শ্রীপার্বতীরমণপূজনতত্পরাণাং নিত্যং ভবন্তি ভবনানি মহোজ্জ্বলানি ।
রঙ্গন্মতঙ্গজতুরঙ্গমপুঙ্গবালীব্যাপ্তাজিরাণি ধনধান্যসমন্বিতানি ॥ ৩.১২৯ ॥

বর্ণয়ন্তি পরং শম্ভোর্গণা গুণকদম্বকম্ ।
পিবন্তি মধুরং ক্ষীরং পয়োধেরমৃতং সুরাঃ ॥ ৩.১৩০ ॥

সমর্থং শাঙ্করং নাম পাপানাং নাশনে নৃণাম্ ।
শক্তং প্রাভাকরং বিম্বং বিধ্বংসে তমসাং দিশাম্ ॥ ৩.১৩১ ॥

কামঃ স্বদেহং দহতঃ শিবস্য তিরস্কৃতৌ শক্ত্যয়ুতোঽগ্নিকীলৈঃ ।
বাহোদ্ভবৈর্ম্লানি বলৈঃ স্বকীয়ৈঃ ফলদ্রুমং তস্য বনং চকার ॥ ৩.১৩২ ॥

ব্যাপৃতে পুরুষে পুণ্যৈর্ভববন্ধবিমোচনে ।
দীনবন্ধোর্মহেশস্য প্রসসার দয়া হঠাত্ ॥ ৩.১৩৩ ॥

পুরত্রয়ে গিরীশেন প্রদগ্ধে তূলরাশিবত্ ।
একদৈব হৃতোঽলোকো ব্যানশে ভুবনেঽভিতঃ ॥ ৩.১৩৪ ॥

স্বর্গে ভুবি চ পাতালে রবৌ য়োগিমনস্সু চ ।
একধাবস্থিতং ধাম শৈবমেকং প্রিয়ং মম ॥ ৩.১৩৫ ॥

প্রারব্ধভোগনিলয়ে দেহে সত্যপি সেবিতুঃ ।
প্রদাতুং পরমাং মুক্তিং সমর্থঃ সাম্বশঙ্করঃ ॥ ৩.১৩৬ ॥

কৈলাসশিখরস্থস্য পার্বতীশস্য পাদয়োঃ ।
সমীপে সন্তি মে প্রাণাঃ মনসশ্চানলং সদা ॥ ৩.১৩৭ ॥

কো বিবাদস্ত্বয়া মূর্খ ন পরং দৈবতং শিবাত্ ।
তথাপি ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদীন্ সেবন্তে তান্ সদা ন তম্ ॥ ৩.১৩৮ ॥

কার্যা ত্বয়া শিবার্চেতি বচনং ন বদামি তে ।
দারিদ্র্যকষ্টানুভবাত্তুষ্টচিত্তো ভবান্ ধ্রুবম্ ॥ ৩.১৩৯ ॥

কিঞ্চিদ্ধিতং শিবাভক্ত কথয়ামি তব (হি তে) শ্রুণু ।
মদ্বিশেষোক্তিতঃ কিং ত্বং বেত্সি দুঃখং ভবোদ্ভবম্ ॥ ৩.১৪০ ॥

এষোঽগ্নিঃ স জলান্ নষ্টঃ সূর্যোঽসৌ স তমোবৃতঃ ।
চন্দ্রোসৌ স ক্ষয়ীত্যন্তে বিদন্তি মুনয়ঃ শিবম্ ॥ ৩.১৪১ ॥

শিবে মাং ভজ হে স্থাণো লক্ষ্ম্যা কার্যং ন মে প্রিয়ে ।
কিং ন জানাসি মে বাণীং ব্রহ্মাণী তে কুতঃ শিব ॥ ৩.১৪২ ॥

ময়ি নাস্তি তব প্রীতির্হর গঙ্গাধর প্রভো ।
ত্বয়ি নাস্তি শিবে প্রীতিঃ কিং মৃষা ভাষসে বৃথা ॥ ৩.১৪৩ ॥

সর্ববিদ্যানিধির্লক্ষ্মীপূজিতঃ পাপসংহরঃ ।
মৃত্যুঞ্জয়ঃ কৃপাশালী পাতু (স্বা)মামীশ্বরঃ সদা ॥ ৩.১৪৪ ॥

মুমুক্ষো মদ্বচঃ শ্রুত্বা কৈলাসস্থং ভবং ভজ ।
বিষয়ানুভবৈকশ্রী সদানন্দো ভবং ভজ ॥ ৩.১৪৫ ॥

কিং চঞ্চলস্বভাবালে ভ্রমস্যল্পসুমালিষু ।
অস্তি তে নিস্তুলং পদ্মং ত্বন্মনোভীষ্টদং সদা ॥ ৩.১৪৬ ॥

অভিনন্দ্য তপোধিষ্ঠং বিতীর্যাভীপ্সিতং বরম্ ।
শিবেন দয়য়া ভক্ত্যা বহবঃ পরিরক্ষিতাঃ ॥ ৩.১৪৭ ॥

সকৃদ্যো বক্তি নামৈশং মহাদেবেতি জিহ্বয়া ।
পুরুষস্য ক্ষণাত্তস্য ব্রহ্মহত্যাপি নশ্যতি ॥ ৩.১৪৮ ॥

কৈলাসশৈলশিখরে বিদ্যমানে মহেশ্বরে ।
বৈবর্ণ্যমধিকং জাতং ব্রহ্মাদীনাং মুখেষ্বপি ॥ ৩.১৪৯ ॥

সদা পশ্যতি সর্বত্র শিবে সোমে কৃপানিধৌ ।
কিমাশ্চর্যং তবাত্যন্তং কে দীনা ভুবনান্তরে ॥ ৩.১৫০ ॥

কথং শ্লাঘ্যঃ শিবঃ স্বেষাং সংসারসুখনাশকঃ ।
ভূতিধারীপ্রলয়কৃত্ সাক্ষাত্ কামবিঘাতকঃ ॥ ৩.১৫১ ॥

মহতী ভাগ্যসম্পত্তিরভক্তানামুমাপতেঃ ।
ভজন্তি বহুজন্মানি পুত্রাদিসুখদানি য়ে ॥ ৩.১৫২ ॥

ভক্তিভাবাচ্চিত্তশুদ্ধিশ্চিত্তশুদ্‍ধ্যাববোধনম্ ।
বোধাত্ সাক্ষাত্কৃতিঃ শম্ভোঃ সাক্ষাত্কৃত্যা ভবো ভবেত্ ॥ ৩.১৫৩ ॥

শিবো ভবেত্ পরং ব্রহ্ম য়দেষ প্রলয়োঽপি সন্ ।
শিবো(বে)ঽমৃতং ন চেদস্য পরমানন্দতা কুতঃ ॥ ৩.১৫৪ ॥

আশাংশুকঃ কুশাশালী মৃগয়ুক্তস্তমোপহঃ ।
পরিশুদ্ধতনুঃ শম্ভুর্লোকানাহ্লাদয়ত্যলম্ ॥ ৩.১৫৫ ॥

দমেন প্রশমো ভাতি প্রশমেন বিরক্ততা ।
বৈরাগ্যেণ তপো নিত্যং তপসা সাম্বশঙ্করঃ ॥ ৩.১৫৬ ॥

ইনঃ শুচিঃ শীতরুচিস্তাপহারী লঘুর্গুরুঃ ।
সদ্গতির্বিক্রমী শ্রীদঃ প্রাক্সদ্রব্যঃ শিবোঽবতু ॥ ৩.১৫৭ ॥

পুরা মাতৃকুক্ষৌ ততো দারুগেহে
ততঃ প্রেমভূমৌ ততো ধর্মপুর্যাম্ ।
মহাসঙ্কটেঽনেকদুঃখপ্রপূর্ণে
জনস্তিষ্ঠতি শ্রীমহেশাভিপূর্ণঃ ॥ ৩.১৫৮ ॥

জনস্য সদনে য়স্মিন্ প্রাগলক্ষ্মীঃ স্থিতা ততঃ ।
শিবপূজাবিধানেন লক্ষ্মীঃ তত্রৈব সংস্থিতা ॥ ৩.১৫৯ ॥

গচ্ছন্তং মন্দমন্দং মধুরতররণত্কন্দরাকিঙ্কিণীকং
লাঙ্গূলং চালয়ন্তং মুহুরবনিতলং সংলিখন্তং খুরাগ্রৈঃ ।
ধুন্বন্তং ভব্যরুক্মাভরণভরিতয়োঃ শৃঙ্গয়োর্মণ্ডলং সত্-
তুঙ্গং প্রেম্ণাধিরূঢং বৃষভমধিবসত্বীশ্বরো মে হৃদব্জম্ ॥ ৩.১৬০ ॥

রজতার্কমণিস্ফারাং মৌক্তিকীং জপমালিকাম্ ।
দিব্যামমৃতভাণ্ডং চ চিন্মুদ্রাং দধতং করৈঃ ॥ ৩.১৬১ ॥

ভুজঙ্গবিলসত্কক্ষং চন্দ্রমঃ খণ্ডমণ্ডিতম্ ।
ত্রিলোচনমুমানাথং নাগাভরণশোভিতম্ ॥ ৩.১৬২ ॥

প্রসন্নবদনং শান্তং সর্ববিদ্যানিধিং সুরৈঃ ।
সংস্তুতং দক্ষিণামূর্তিং সদাশিবমহং ভজে ॥ ৩.১৬৩ ॥

শ্রীকরী পঠতামেষা শিবকর্ণামৃতস্তুতিঃ ।
শিবানন্দকরী নিত্যং ভূয়াদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ৩.১৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদপ্পয়্যাদীক্শিতবিরচিতং শ্রীশিবকর্ণামৃতং সমাপ্তম্ ।
ইতি শম্ ॥

Also Read Trishati Shri Shivakarnamritam :

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Siva Karnamrutham | Shiva Karnamritam Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top