Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ –
ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਂ ਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਕਪਯਾ ਵਦ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ।
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ –
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਦ੍ ऋਸ਼ਿਧ੍ਯਾਨਾਧਿਕਂ ਸ੍ਮਤਮ੍ ॥ ੧ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ॥

ॐਕਾਰਵਾਚ੍ਯ ॐਕਾਰ ॐਕਾਰਮੁਖਰਾਜਿਤਃ ।
ॐਕਾਰਮਾਤਗੇ ॐਕਾਰਸ਼ੂਨ੍ਯਪਦਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੨ ॥

ॐਕਾਰਬਿਨ੍ਦੁਗੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ॐਕਾਰਨਾਦਕਾਰਣਮ੍ ।
ॐਕਾਰਮਾਤ੍ਰਾਜਨਕਃ ॐਕਾਰਪੂਰ੍ਣਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੩ ॥

ॐਕਾਰਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥ ॐਕਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਨਾਯਕਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਂਕਾਰਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਧਰਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਦਃ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਤਨਃ ॥ ੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਧਰਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਂਕਾਰਦੇਵਪੂਜਿਤਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਂਕਾਰਦੇਵਪੂਰ੍ਵਾਙ੍ਗਃ ਸ਼੍ਰੀਂਕਾਰਯੁਗ੍ਮਸੇਵਿਤਃ ॥ ੫ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਲਕ੍ਸ਼੍ਯਃ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਃ ਹ੍ਰੀਂਮਨੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮਾਯਾਜਨਕੋ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਪੂਜਿਤਃ ॥ ੬ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰੇਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਙ੍ਗੋ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮਨੁਤੋਸ਼ਿਤਃ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਜਪਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਲੋਕਗਃ ॥ ੭ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਮਲਜੋ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਕ੍ਲੀਂਕਾਰਮਨੁਸਂਵੇਦ੍ਯਃ ਕ੍ਲੀਂਕਾਰਮਨੁਤੋਸ਼ਿਤਃ ॥ ੮ ॥

ਕ੍ਲੀਂਕਾਰੇਸ਼ਪਸ਼੍ਚਿਮਾਙ੍ਗਃ ਕ੍ਲੀਂਕਾਰਦੇਵਸੇਵਿਤਃ ।
ਕ੍ਲੀਂਕਾਰੇਣ ਵਿਸ਼੍ਵਮੋਹਕਰਃ ਕ੍ਲੀਂਕਾਰਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਕ੍ਲੀਂਕਾਰੇਣ ਵਸ਼੍ਯਦਾਤਾ ਕ੍ਲੀਂਕਾਰੇਸ਼੍ਵਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਕ੍ਲੀਂਕਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਪਤਿਦਃ ਕ੍ਲੀਂਕਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਹਰ੍ਸ਼ਦਃ ॥ ੧੦ ॥

ਕ੍ਲੀਂਕਾਰੇਣ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਕ੍ਲੀਂਕਾਰਮਯਵਿਸ਼੍ਵਗਃ ।
ਕ੍ਲੀਂਕਾਰੇਣ ਵਿਸ਼੍ਵਵਦ੍ਧਿਕਰਃ ਐਙ੍ਕਾਰਪੀਠਗਃ ॥ ੧੧ ॥

ਐਙ੍ਕਾਰਜਪਸੁਪ੍ਰੀਤ ਐਙ੍ਕਾਰਦੇਵਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਐਙ੍ਕਾਰੇਸ਼੍ਵਰਵਾਮਾਙ੍ਗਃ ਐਙ੍ਕਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਨਾਯਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਐਙ੍ਕਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਜਨਕ ਐਙ੍ਕਾਰੇਣ ਵਿਭੂਤਿਦਃ ।
ਐਙ੍ਕਾਰਮਯਵੇਦੇਡ੍ਯ ਐਙ੍ਕਾਰਸ਼ਬ੍ਦਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਗਮ੍ਬੀਜੋ ਗਮ੍ਬੀਜਦੇਹੋ ਗਮ੍ਬੀਜਾਤ੍ਮਾ ਗਂਸ੍ਥਿਤਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਗਙ੍ਕਾਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸਂਵੇਦ੍ਯੋ ਗਙ੍ਕਾਰੇਣ ਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੪ ॥

ਗਙ੍ਕਾਰੇਣ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਗਙ੍ਕਾਰੇਣ ਸੁਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ।
ਗਙ੍ਕਾਰੇਣ ਕਾਮਦਾਤਾ ਗਙ੍ਕਾਰੇਣਾऽਰ੍ਥਦਾਯਕਃ ॥ ੧੫ ॥

ਗਙ੍ਕਾਰੇਣ ਬ੍ਰਹ੍ਮਭੂਯਦਾਯਕੋ ਗਣਨਾਯਕਃ ।
ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੋ ਗਣਕ੍ਰੀਡੋ ਗਣਨਾਥੋ ਗਣਾਧਿਪਃ ॥ ੧੬ ॥

ਗਣਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਗਣਪਤਿਰ੍ਗਣਤ੍ਰਾਤਾ ਗਣਞ੍ਜਯਃ ।
ਗਣਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਗਣਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗਣਗੋਪ੍ਤਾ ਗਣਪ੍ਰਥਃ ॥ ੧੭ ॥

ਨਰਦੇਹੋ ਨਾਗਮੁਖੋ ਨਾਰਾਯਣਸਮਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਨਾਰਾਯਣਸ਼੍ਰੀਪੂਰ੍ਵਾਙ੍ਗੋ ਨਾਦਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ॥ ੧੮ ॥

ਨਨ੍ਦ੍ਯੋ ਨਨ੍ਦੀਪ੍ਰਿਯੋ ਨਾਦਜਨਕੋ ਨਟਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਗਰਾਜਸੁਤਾਸੂਨੁਰ੍ਨਟਰਾਜਸੁਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਨ੍ਧਾਮ ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਕਃ ।
ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਾਕਾਸ਼ਃ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪ੍ਰਣਵਾਕਾਰਃ ਪੁਰੁਸ਼ਾਤੀਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਪਦ੍ਮਨਾਭਸੁਤਾਨਾਥਃ ਪਦ੍ਮਨਾਭਸਮਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੨੧ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਨਾਮ੍ਪਰਮਨ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ਪਦਨਿਰੂਪਿਤਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤੀਤਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਯਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਸ਼੍ਟਕਸੁਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੨੨ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਕਤਿਧਰਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਰ੍ਥਬੋਧਕਃ ।
ਤਾਰਕਾਨ੍ਤਰਸਂਸ੍ਥਾਨਸ੍ਤਾਰਕਸ੍ਤਾਰਕਾਨਨਃ ॥ ੨੩ ॥

ਤਾਰਕਾਸੁਰਸਂਹਰ੍ਤਾ ਤਾਰਕਾਨ੍ਤਕਪੂਰ੍ਵਜਃ ।
ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞਪਤਿਰ੍ਯਜ੍ਞਫਲਦੋ ਯਜ੍ਞਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੨੪ ॥

ਯਜ੍ਞਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਯਜ੍ਞਭੋਕ੍ਤਾ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ਾਨਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤਾ ਯਜ੍ਞਧਰ੍ਤਾ ਯਜ੍ਞਹਰ੍ਤਾ ਯਮੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੫ ॥

ਵਿਨਾਯਕੋ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜੋ ਵੈਨਾਯਕਪ੍ਰਵਾਲਕਃ ।
ਵਿਘ੍ਨਹਰ੍ਤਾ ਵਿਘ੍ਨਕਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਾਰੋ ਵਿਰਾਟ੍ਪਤਿਃ ॥ ੨੬ ॥

ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀਪਤਿਰ੍ਵਾਣੀਨਾਯਕੋ ਵਾਮਨਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੋ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਘ੍ਨੋ ਰਮੇਸ਼ੋ ਰਾਵਣਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੨੭ ॥

ਰਮਾਪ੍ਰਿਯੋ ਰਮੇਸ਼ਾਨਪੂਜਿਤੋ ਰਾਧਿਕਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਰਮਾਰਮੇਸ਼ਪੂਰ੍ਵਾਙ੍ਗੋ ਰਾਕਾਚਨ੍ਦ੍ਰਸਮਪ੍ਰਭਃ ॥ ੨੮ ॥

ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭੋ ਰਤ੍ਨਦਾਤਾ ਰਕ੍ਤੋ ਰਾਜ੍ਯਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥੋ ਵਿਰਾਣ੍ਣਾਥੋ ਵਿਸ਼੍ਵੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੯ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਤੀਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਮਯੋ ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਸਮਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਪਾਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਧਰ੍ਤਾ ਵਿਮਾਨਗਃ ॥ ੩੦ ॥

ਰਾਮਾਰ੍ਚਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਯੁਗਲੋ ਰਘੁਨਾਥਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਰਾਮਪ੍ਰਿਯੋ ਰਾਮਨਾਥੋ ਰਾਮਵਂਸ਼ਪ੍ਰਪਾਲਕਃ ॥ ੩੧ ॥

ਰਾਮੇਸ਼੍ਵਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਮਸੇਤੁਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਰਾਮਭਕ੍ਤਿਸੁਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਰਾਮਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੩੨ ॥

ਰਾਮਵਿਘ੍ਨਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਰਾਮਾਯ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਕਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਮਥਨੋ ਦੈਤ੍ਯਵਾਰਣਧਾਰਣਃ ॥ ੩੩ ॥

ਦ੍ਵੈਮਾਤੁਰੋ ਦ੍ਵਿਵਦਨੋ ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਤੀਤੋ ਦ੍ਵਯਾਤਿਗਃ ।
ਦ੍ਵਿਪਾਸ੍ਯੋ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ੋ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਪਰਿਪੂਜਿਤਃ ॥ ੩੪ ॥

ਦਹਰਾਕਾਸ਼ਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਦੇਵਦਾਨਵਮੋਹਨਃ ।
ਵਾਮਾਰਾਮੋ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯੋ ਵੈਦ੍ਯਨਾਥੋ ਵਰੇਣ੍ਯਜਃ ॥ ੩੫ ॥

ਵਾਸੁਦੇਵਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਵਾਸੁਦੇਵੇਸ਼੍ਟਦਾਯਕਃ ।
ਵਿਭਾਵਸੁਮਣ੍ਡਲਸ੍ਥੋ ਵਿਭਾਵਸੁਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੩੬ ॥

ਵਸੁਧਾਰੇਸ਼ਵਰਦੋ ਵਰੋ ਵਸੁਮਤੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਦਯਾਵਾਨ੍ ਦਿਵ੍ਯਵਿਭਵੋ ਦਣ੍ਡਭਦ੍ ਦਣ੍ਡਨਾਯਕਃ ॥ ੩੭ ॥

ਦਾਡਿਮੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਖ੍ਯੋ ਦਾਡਿਮੀਫਲਭਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਦਿਤਿਜਾਰਿਰ੍ਦਿਵੋਦਾਸਵਰਦੋ ਦਿਵ੍ਯਲੋਕਗਃ ॥ ੩੮ ॥

ਦਸ਼ਬਾਹੁਰ੍ਦੀਨਦੈਨ੍ਯਮੋਚਕੋ ਦੀਨਨਾਯਕਃ ।
ਪ੍ਰਮਾਣਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਤੀਤਃ ਪਰਮੇਸ਼ਃ ਪੁਰਾਣਕਤ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਪਦ੍ਮਪਤਿਃ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਃ ਪਨ੍ਨਗਾਸ਼ਨਵਾਹਨਃ ।
ਪਨ੍ਨਗੇਸ਼ਃ ਪਨ੍ਨਗਜਃ ਪਨ੍ਨਗਾਭਰਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ॥ ੪੦ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤੀਤਨਯਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਂ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਕੋ ਜ੍ਞੇਯੋ ਜ੍ਞਾਨਦੋ ਜ੍ਞਾਨਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੪੧ ॥

ਜ੍ਞਾਨਾਮ੍ਬਾਤਨਯੋ ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ੋ ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਕਤ੍ ।
ਜ੍ਞਾਨਕਰ੍ਤਾ ਜ੍ਞਾਨਭਰ੍ਤਾ ਜ੍ਞਾਨੀ ਜ੍ਞਾਨਸੁਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੪੨ ॥

ਧਰ੍ਮੋ ਧਰ੍ਮਪ੍ਰਦੋ ਧਰ੍ਮਰਾਜੋ ਧਰ੍ਮਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਧਰ੍ਮਵਾਹੋ ਧਰ੍ਮਬਾਹੁਰ੍ਧਰ੍ਮੋਸ਼੍ਠੋ ਧਰ੍ਮਪਾਲਕਃ ॥ ੪੩ ॥

ਧਰ੍ਮਕਰ੍ਤਾ ਧਰ੍ਮਧਰ੍ਤਾ ਧਰ੍ਮਭਰ੍ਤਾ ਧਨਪ੍ਰਦਃ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਕਰੋ ਯੋਗਗਮ੍ਯੋ ਯੋਗਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੪੪ ॥

ਯੋਗਦੋ ਯੋਗਿਨੀਨਾਥੋ ਯੋਗਸ਼ਾਨ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਯੋਗਕਰ੍ਤਾ ਯੋਗਧਰ੍ਤਾ ਯੋਗਭੂਮਿਪ੍ਰਪਾਲਕਃ ॥ ੪੫ ॥

ਯੋਗਵਿਘ੍ਨਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਮੇਧਾਪ੍ਰਦੋ ਮਾਯਿਕੇਸ਼ੋ ਮੇਧੇਸ਼ੋ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਕਃ ॥ ੪੬ ॥

ਮਾਯੀ ਮਾਧਵਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਮਾਧਵੋ ਮਾਧਵਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀਤੀਰਵਾਸੀ ਮਣਿਕਰ੍ਣਿਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੪੭ ॥

ਧਨਦੋ ਧਾਨ੍ਯਦੋ ਧੀਰੋ ਧੈਰ੍ਯਦੋ ਧਰਣੀਧਰਃ ।
ਧਰ੍ਮਪੁਤ੍ਰਧਰ੍ਮਤੁਸ਼੍ਟੋ ਧਰ੍ਮਪੁਤ੍ਰੇਪ੍ਸਿਤਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪੮ ॥

ਧਰ੍ਮਪੁਤ੍ਰਧਰ੍ਮਦਾਤਾ ਧਰ੍ਮਪੁਤ੍ਰਾਰ੍ਥਦਾਯਕਃ ।
ਧਰ੍ਮਵ੍ਯਾਧਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਧਰ੍ਮਵ੍ਯਾਧੇਪ੍ਸਿਤਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪੯ ॥

ਦਤ੍ਤਪ੍ਰਿਯੋ ਦਾਨਪਰੋ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੇਸ਼੍ਟਦਾਯਕਃ ।
ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਯੋਗਦਾਤਾ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਹਦਿਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੫੦ ॥

ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀਸੁਤੋ ਦਕ੍ਸ਼ਵਰਦੋ ਦਕ੍ਸ਼ਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਰਾਜਰੋਗਹਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਰਾਜੇਪ੍ਸਿਤਪ੍ਰਦਃ ॥ ੫੧ ॥

ਹਂਸੋ ਹਸ੍ਤਿਪਿਸ਼ਾਚੀਸ਼ੋ ਹਾਦਿਵਿਦ੍ਯਾਸੁਤੋਸ਼ਿਤਃ ।
ਹਰਿਰ੍ਹਰਸੁਤੋ ਹਸ਼੍ਟੋ ਹਰ੍ਸ਼ਦੋ ਹਵ੍ਯਕਵ੍ਯਭੁਕ੍ ॥ ੫੨ ॥

ਹੁਤਪ੍ਰਿਯੋ ਹਰੀਸ਼ਾਨੋ ਹਰੀਸ਼ਵਿਧਿਸੇਵਿਤਃ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਸ੍ਸ੍ਵਸਂਵੇਦ੍ਯੋ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦੇਸ਼ਸ੍ਸ੍ਵਯਮ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੫੩ ॥

ਸ੍ਵਯਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ੍ਵਰਾਟ੍ਪੂਜ੍ਯਸ੍ਸ੍ਵਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਵਰਸ੍ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦੇਸ਼ਸ੍ਸ੍ਵਧਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੪ ॥

ਸ੍ਵਸਂਵੇਦ੍ਯੋ ਯੋਗਗਮ੍ਯਸ੍ਸ੍ਵਸਮ੍ਵੇਦ੍ਯਤ੍ਵਦਾਯਕਃ ।
ਹਯ੍ਯਙ੍ਗਵੀਨਹਦਯੋ ਹਿਮਾਚਲਨਿਵਾਸਕਤ੍ ॥ ੫੫
ਹੈਮਵਤੀਸ਼ਤਨਯੋ ਹੇਮਾਙ੍ਗਦਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ –
ਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ਮਨ੍ਤ੍ਰਭੂਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਂ ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ॥ ੫੬ ॥

ਇਹ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾऽਖਿਲਾਨ੍ਭੋਗਾਨ੍ ਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਬੁਦ੍ਧਿਂ ਧਿਯਂ ਕੀਰ੍ਤਿਂ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੫੭ ॥

॥ ਇਤਿ ਵੈਨਾਯਕਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read Sree Sharadesha Trishati:

Sri Sharadesha Trishati Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top