Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീശാരദേശത്രിശതീസ്തോത്രം ॥

ശ്രീദേവ്യുവാച –
ത്രിശതീം ശാരദേശസ്യ കൃപയാ വദ ശങ്കര ।
ശ്രീശിവ ഉവാച –
സഹസ്രനാമ മന്ത്രവദ് ഋഷിധ്യാനാധികം സ്മൃതം ॥ 1 ॥

॥ അഥ ശ്രീശാരദേശത്രിശതീ ॥

ഓംകാരവാച്യ ഓംകാര ഓംകാരമുഖരാജിതഃ ।
ഓംകാരമാതൃഗേ ഓംകാരശൂന്യപദസംസ്ഥിതഃ ॥ 2 ॥

ഓംകാരബിന്ദുഗോ നിത്യം ഓംകാരനാദകാരണം ।
ഓംകാരമാത്രാജനകഃ ഓംകാരപൂര്‍ണവിഗ്രഹഃ ॥ 3 ॥

ഓംകാരചക്രമധ്യസ്ഥ ഓംകാരശക്തിനായകഃ ।
ശ്രീംകാരശ്ശ്രീധരശ്ശ്രീദഃ ശ്രീപതിശ്ശ്രീനികേതനഃ ॥ 4 ॥

ശ്രീനിവാസശ്ശ്രീധരശ്ശ്രീമാന്‍ ശ്രീംകാരദേവപൂജിതഃ ।
ശ്രീംകാരദേവപൂര്‍വാങ്ഗഃ ശ്രീംകാരയുഗ്മസേവിതഃ ॥ 5 ॥

ഹ്രീംകാരലക്ഷ്യഃ ഹ്രീംകാരശക്തീശഃ ഹ്രീമ്മനുപ്രിയഃ ।
ഹ്രീംകാരമായാജനകോ ഹ്രീംകാരശക്തിപൂജിതഃ ॥ 6 ॥

ഹ്രീംകാരേശദക്ഷിണാങ്ഗോ ഹ്രീംകാരമനുതോഷിതഃ ।
ഹ്രീംകാരജപസുപ്രീതോ ഹ്രീംകാരശക്തിലോകഗഃ ॥ 7 ॥

ഹ്രീംകാരശക്തിമലജോ ഹ്രീംകാരശക്തിനന്ദനഃ ।
ക്ലീംകാരമനുസംവേദ്യഃ ക്ലീംകാരമനുതോഷിതഃ ॥ 8 ॥

ക്ലീംകാരേശപശ്ചിമാങ്ഗഃ ക്ലീംകാരദേവസേവിതഃ ।
ക്ലീംകാരേണ വിശ്വമോഹകരഃ ക്ലീംകാരകാരണം ॥ 9 ॥

ക്ലീംകാരേണ വശ്യദാതാ ക്ലീംകാരേശ്വരപൂജിതഃ ।
ക്ലീംകാരശക്തിപതിദഃ ക്ലീംകാരശക്തിഹര്‍ഷദഃ ॥ 10 ॥

ക്ലീംകാരേണ വിശ്വസ്രഷ്ടാ ക്ലീംകാരമയവിശ്വഗഃ ।
ക്ലീംകാരേണ വിശ്വവൃദ്ധികരഃ ഐങ്കാരപീഠഗഃ ॥ 11 ॥

ഐങ്കാരജപസുപ്രീത ഐങ്കാരദേവവന്ദിതഃ ।
ഐങ്കാരേശ്വരവാമാങ്ഗഃ ഐങ്കാരശക്തിനായകഃ ॥ 12 ॥

ഐങ്കാരശക്തിജനക ഐങ്കാരേണ വിഭൂതിദഃ ।
ഐങ്കാരമയവേദേഡ്യ ഐങ്കാരശബ്ദകാരണം ॥ 13 ॥

ഗംബീജോ ഗംബീജദേഹോ ഗംബീജാത്മാ ഗംസ്ഥിതിപ്രദഃ ।
ഗങ്കാരമന്ത്രസംവേദ്യോ ഗങ്കാരേണ ഗതിപ്രദഃ ॥ 14 ॥

ഗങ്കാരേണ വിശ്വസ്രഷ്ടാ ഗങ്കാരേണ സുമുക്തിദഃ ।
ഗങ്കാരേണ കാമദാതാ ഗങ്കാരേണാഽര്‍ഥദായകഃ ॥ 15 ॥

ഗങ്കാരേണ ബ്രഹ്മഭൂയദായകോ ഗണനായകഃ ।
ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡോ ഗണനാഥോ ഗണാധിപഃ ॥ 16 ॥

ഗണമൂര്‍തിര്‍ഗണപതിര്‍ഗണത്രാതാ ഗണഞ്ജയഃ ।
ഗണജ്യേഷ്ഠോ ഗണശ്രേഷ്ഠോ ഗണഗോപ്താ ഗണപ്രഥഃ ॥ 17 ॥

നരദേഹോ നാഗമുഖോ നാരായണസമര്‍ചിതഃ ।
നാരായണശ്രീപൂര്‍വാങ്ഗോ നാദമധ്യേ പ്രതിഷ്ഠിതഃ ॥ 18 ॥

നന്ദ്യോ നന്ദീപ്രിയോ നാദജനകോ നടനപ്രിയഃ ।
നഗരാജസുതാസൂനുര്‍നടരാജസുപൂജിതഃ ॥ 19 ॥

പരമാത്മാ പരന്ധാമ പശുപാശവിമോചകഃ ।
പരഞ്ജ്യോതിഃ പരാകാശഃ പുരാണപുരുഷോത്തമഃ ॥ 20 ॥

പുരുഷഃ പ്രണവാകാരഃ പുരുഷാതീതവിഗ്രഹഃ ।
പദ്മനാഭസുതാനാഥഃ പദ്മനാഭസമര്‍ചിതഃ ॥ 21 ॥

തത്ത്വാനാമ്പരമന്തത്ത്വം തത്ത്വമ്പദനിരൂപിതഃ ।
തത്ത്വാതീതസ്തത്ത്വമയസ്തത്ത്വാഷ്ടകസുസംസ്ഥിതഃ ॥ 22 ॥

തത്ത്വമസ്യാകൃതിധരസ്തത്ത്വമസ്യാര്‍ഥബോധകഃ ।
താരകാന്തരസംസ്ഥാനസ്താരകസ്താരകാനനഃ ॥ 23 ॥

താരകാസുരസംഹര്‍താ താരകാന്തകപൂര്‍വജഃ ।
യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യജ്ഞഫലദോ യജ്ഞരക്ഷകഃ ॥ 24 ॥

യജ്ഞമൂര്‍തിര്യജ്ഞഭോക്താ യജ്ഞേശാനവരപ്രദഃ ।
യജ്ഞകര്‍താ യജ്ഞധര്‍താ യജ്ഞഹര്‍താ യമീശ്വരഃ ॥ 25 ॥

വിനായകോ വിഘ്നരാജോ വൈനായകപ്രവാലകഃ ।
വിഘ്നഹര്‍താ വിഘ്നകര്‍താ വിശ്വാധാരോ വിരാട്പതിഃ ॥ 26 ॥

വാഗീശ്വരീപതിര്‍വാണീനായകോ വാമനാര്‍ചിതഃ ।
രക്ഷാകരോ രാക്ഷസഘ്നോ രമേശോ രാവണാര്‍ചിതഃ ॥ 27 ॥

രമാപ്രിയോ രമേശാനപൂജിതോ രാധികാര്‍ചിതഃ ।
രമാരമേശപൂര്‍വാങ്ഗോ രാകാചന്ദ്രസമപ്രഭഃ ॥ 28 ॥

രത്നഗര്‍ഭോ രത്നദാതാ രക്തോ രാജ്യസുഖപ്രദഃ ।
വിശ്വനാഥോ വിരാണ്ണാഥോ വിശ്വോ വിഷ്ണുപ്രപൂജിതഃ ॥ 29 ॥

വിശ്വാതീതോ വിശ്വമയോ വീതിഹോത്രസമര്‍ചിതഃ ।
വിശ്വംഭരോ വിശ്വപാതാ വിശ്വധര്‍താ വിമാനഗഃ ॥ 30 ॥

രാമാര്‍ചിതാങ്ഘ്രിയുഗലോ രഘുനാഥവരപ്രദഃ ।
രാമപ്രിയോ രാമനാഥോ രാമവംശപ്രപാലകഃ ॥ 31 ॥

രാമേശ്വരക്ഷേത്രവാസീ രാമസേതുഫലപ്രദഃ ।
രാമഭക്തിസുസന്തുഷ്ടോ രാമാഭീഷ്ടഫലപ്രദഃ ॥ 32 ॥

രാമവിഘ്നപ്രശമനോ രാമായ സിദ്ധിദായകഃ ।
ദക്ഷയജ്ഞപ്രമഥനോ ദൈത്യവാരണധാരണഃ ॥ 33 ॥

ദ്വൈമാതുരോ ദ്വിവദനോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ ദ്വയാതിഗഃ ।
ദ്വിപാസ്യോ ദേവദേവേശോ ദേവേന്ദ്രപരിപൂജിതഃ ॥ 34 ॥

ദഹരാകാശമധ്യസ്ഥോ ദേവദാനവമോഹനഃ ।
വാമാരാമോ വേദവേദ്യോ വൈദ്യനാഥോ വരേണ്യജഃ ॥ 35 ॥

വാസുദേവസമാരാധ്യോ വാസുദേവേഷ്ടദായകഃ ।
വിഭാവസുമണ്ഡലസ്ഥോ വിഭാവസുവരപ്രദഃ ॥ 36 ॥

വസുധാരേശവരദോ വരോ വസുമതീശ്വരഃ ।
ദയാവാന്‍ ദിവ്യവിഭവോ ദണ്ഡഭൃദ് ദണ്ഡനായകഃ ॥ 37 ॥

ദാഡിമീകുസുമപ്രഖ്യോ ദാഡിമീഫലഭക്ഷകഃ ।
ദിതിജാരിര്‍ദിവോദാസവരദോ ദിവ്യലോകഗഃ ॥ 38 ॥

ദശബാഹുര്‍ദീനദൈന്യമോചകോ ദീനനായകഃ ।
പ്രമാണപ്രത്യയാതീതഃ പരമേശഃ പുരാണകൃത് ॥ 39 ॥

പദ്മപതിഃ പദ്മഹസ്തഃ പന്നഗാശനവാഹനഃ ।
പന്നഗേശഃ പന്നഗജഃ പന്നഗാഭരണോജ്ജ്വലഃ ॥ 40 ॥

പാര്‍വതീതനയഃ പാര്‍വതീനാഥപ്രപൂജിതഃ ।
ജ്ഞാനം ജ്ഞാനാത്മകോ ജ്ഞേയോ ജ്ഞാനദോ ജ്ഞാനവിഗ്രഹഃ ॥ 41 ॥

ജ്ഞാനാംബാതനയോ ജ്ഞാനശക്തീശോ ജ്ഞാനശാസ്ത്രകൃത് ।
ജ്ഞാനകര്‍താ ജ്ഞാനഭര്‍താ ജ്ഞാനീ ജ്ഞാനസുരക്ഷകഃ ॥ 42 ॥

ധര്‍മോ ധര്‍മപ്രദോ ധര്‍മരാജോ ധര്‍മപ്രപൂജിതഃ ।
ധര്‍മവാഹോ ധര്‍മബാഹുര്‍ധര്‍മോഷ്ഠോ ധര്‍മപാലകഃ ॥ 43 ॥

ധര്‍മകര്‍താ ധര്‍മധര്‍താ ധര്‍മഭര്‍താ ധനപ്രദഃ ।
യശസ്കരോ യോഗഗംയോ യോഗമാര്‍ഗപ്രകാശകഃ ॥ 44 ॥

യോഗദോ യോഗിനീനാഥോ യോഗശാന്തിപ്രദായകഃ ।
യോഗകര്‍താ യോഗധര്‍താ യോഗഭൂമിപ്രപാലകഃ ॥ 45 ॥

യോഗവിഘ്നപ്രശമനോ യോഗസിദ്ധിപ്രദായകഃ ।
മേധാപ്രദോ മായികേശോ മേധേശോ മുക്തിദായകഃ ॥ 46 ॥

മായീ മാധവസമ്പൂജ്യോ മാധവോ മാധവാത്മജഃ ।
മന്ദാകിനീതീരവാസീ മണികര്‍ണിഗണേശ്വരഃ ॥ 47 ॥

ധനദോ ധാന്യദോ ധീരോ ധൈര്യദോ ധരണീധരഃ ।
ധര്‍മപുത്രധര്‍മതുഷ്ടോ ധര്‍മപുത്രേപ്സിതപ്രദഃ ॥ 48 ॥

ധര്‍മപുത്രധര്‍മദാതാ ധര്‍മപുത്രാര്‍ഥദായകഃ ।
ധര്‍മവ്യാധജ്ഞാനദാതാ ധര്‍മവ്യാധേപ്സിതപ്രദഃ ॥ 49 ॥

ദത്തപ്രിയോ ദാനപരോ ദത്താത്രേയേഷ്ടദായകഃ ।
ദത്താത്രേയയോഗദാതാ ദത്താത്രേയഹൃദിസ്ഥിതഃ ॥ 50 ॥

ദാക്ഷായണീസുതോ ദക്ഷവരദോ ദക്ഷമുക്തിദഃ ।
ദക്ഷരാജരോഗഹരോ ദക്ഷരാജേപ്സിതപ്രദഃ ॥ 51 ॥

ഹംസോ ഹസ്തിപിശാചീശോ ഹാദിവിദ്യാസുതോഷിതഃ ।
ഹരിര്‍ഹരസുതോ ഹൃഷ്ടോ ഹര്‍ഷദോ ഹവ്യകവ്യഭുക് ॥ 52 ॥

ഹുതപ്രിയോ ഹരീശാനോ ഹരീശവിധിസേവിതഃ ।
സ്വസ്സ്വാനന്ദസ്സ്വസംവേദ്യോ സ്വാനന്ദേശസ്സ്വയമ്പ്രഭുഃ ॥ 53 ॥

സ്വയഞ്ജ്യോതിഃ സ്വരാട്പൂജ്യസ്സ്വസ്വാനന്ദപ്രദായകഃ ।
സ്വാത്മാരാമവരസ്സ്വര്‍ഗസ്വാനന്ദേശസ്സ്വധാപ്രിയഃ ॥ 54 ॥

സ്വസംവേദ്യോ യോഗഗംയസ്സ്വസംവേദ്യത്വദായകഃ ।
ഹയ്യങ്ഗവീനഹൃദയോ ഹിമാചലനിവാസകൃത് ॥ 55
ഹൈമവതീശതനയോ ഹേമാങ്ഗദവിഭൂഷണഃ ।
ഫലശ്രുതിഃ –
ശാരദേശമന്ത്രഭൂതാം ത്രിശതീം യഃ പഠേന്നരഃ ॥ 56 ॥

ഇഹ ഭുക്ത്വാഽഖിലാന്‍ഭോഗാന്‍ ശാരദേശപ്രസാദതഃ ।
വിദ്യാം ബുദ്ധിം ധിയം കീര്‍തിം ലബ്ധ്വാ മോക്ഷമവാപ്നുയാത് ॥ 57 ॥

॥ ഇതി വൈനായകതന്ത്രേ ശാരദേശത്രിശതീസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read Sree Sharadesha Trishati:

Sri Sharadesha Trishati Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Sharadesha Trishati Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top